Tag Archives: PRAWO TURYSTYCZNE

MSiT opublikowało rekomendacje do zmian ustawy o usługach turystycznych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na swojej stronie internetowej Rekomendacje do zmian ustawy o usługach turystycznych na podstawie analizy funkcjonowania ustawy ze szczególnym uwzględnieniem systemu zabezpieczeń finansowych.

Został on zaprezentowany przez Podsekretarz Stanu w MSiT Panią Katarzynę Sobierajską w dniu 4 kwietnia 2013 r. podczas posiedzenia Podkomisji stałej ds. turystyki, działającej w ramach Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki.

Dokument ten dostępny jest tutaj.

Piotr Cybula

Deregulacja dostępu do zawodów: „finalna” wersja projektu

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że 21 maja 2012 r. projekt ustawy „deregulacyjnej” został skierowany do uzgodnień międzyresortowych z terminem do zgłaszania uwag do dnia 5 czerwca 2012 r.

Projekt wraz z uzasadnieniem, a także zgłoszone uwagi, dostępnena stronie internetowej ministerstwa.

Jak wynika z jego treści, zapowiadane przez „Rzeczpospolitą” zmiany odnośnie do przewodnika miejskiego, o których wspominałem we wpisie: MS odstępuje od modelu deregulacji zawodu przewodnika miejskiego wskazanego w projekcie ustawy deregulacyjnej ostatecznie nie zostały w nim uwzględnione w projekcie.

Moim zdaniem projekt ten w dalszym ciągu wymaga dopracowania. Przykładowo pojawia się pytanie, jaki sens jest wymagania niekaralności od pilota wycieczek, jeżeli nie wymagamy tego od organizatora turystyki. Jest to chyba pewna niekonsekwencja.

Piotr Cybula

MS nie odstępuje od modelu deregulacji zawodu przewodnika miejskiego wskazanego w projekcie ustawy deregulacyjnej

Rzeczpospolita 22 maja 2012 r. informowała, że projekt tzw. ustawy „deregulacyjnej” ma w tym dniu ponownie trafić do konsultacji społecznych. Łagodniej miano potraktować m.in. przewodników miejskich. To gminy miały decydować, czy dostęp do nich powinien być „koncesjonowany”.

Zmiany te nie pojawiły się jednak we wskazanym projekcie – Deregulacja dostępu do zawodów: “finalna” wersja projektu.

Minister Sportu i Turystyki o uprawnieniach przewodników turystycznych

Poniżej zamieszczam wypowiedź poprzedniego Ministra Sportu i Turystyki o uprawnieniach przewodników turystycznych. Jest to odpowiedź na interprelację nr 23431. Jest ciekawa z punktu widzenia obecnej dyskusji o tej regulacji.

  Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm RP pana Krzysztofa Brejzy przekazaną pismem z dnia 14 lipca 2011 r. (znak: SPS-023-23431/11) w sprawie konsekwencji świadczenia usług turystycznych bez zezwolenia uprzejmie informuję, co następuje.

   System szkoleń i nadawania uprawnień przewodnikom turystycznym został ustanowiony w Rzeczypospolitej Polskiej w celu umożliwienia ustawicznego podnoszenia jakości usług turystycznych świadczonych przez polskie kadry turystyczne polskim i zagranicznym turystom. Należy mieć na uwadze, iż wrażenie turysty o odwiedzanym terenie w ogromnej mierze zależy od kompetencji ludzi, którzy świadczą usługi na jego rzecz. Dbałość o wysoką jakość obsługi ruchu turystycznego w Polsce wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju oraz jego regionów w Polsce i na świecie. Rzetelne przewodnictwo wpływa na kształtowanie w wyobrażeniach turystów świadomości o wartości historycznej i kulturowej naszego narodu. Dlatego tak ważne jest sprawne funkcjonowanie systemu szkoleń, a także podnoszenie i kontrola jakości usług przewodnickich świadczonych turystom. Próba ominięcia tego systemu i świadczenia usług w sposób wykraczający poza dopuszczane prawem ramy jest działaniem na szkodę ww. wartości i winno zostać ukarane. Grzywna w postaci mandatu jest najlżejszą karą spośród dopuszczanych w Kodeksie wykroczeń za tego rodzaju wykroczenie.

   Należy podkreślić, iż sankcja karna za wykonywanie zadań przewodnika turystycznego bez posiadania odpowiednich uprawnień w opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczy osób, które zarobkowo wykonują zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek bez uprawnień. Należy także zauważyć, że sankcja nie dotyczy nauczycieli, którzy przeprowadzają dla uczniów wycieczkę w terenie w ramach realizacji programu nauczania, gdyż działają oni na podstawie przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) i nie są objęci przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.).

   1. Jaka jest skala zjawiska polegającego na oprowadzaniu po mieście czy zabytkach bez wymaganych zezwoleń?

   Zgodnie z art. 29 ustawy o usługach turystycznych zadanie przeprowadzania kontroli wykonywania zadań przewodnika turystycznego należy do marszałka województwa, na terenie którego odbywa się świadczenie usługi przewodnickiej. Informacja na temat skali zjawiska w poszczególnych urzędach marszałkowskich uzależniona jest od częstotliwości kontroli przeprowadzanych przez osoby upoważnione imiennie przez marszałka województwa. Z informacji pochodzących z powyższych kontroli wynika, że skala zjawiska polegającego na świadczeniu na rzecz turystów usług przewodnickich bez wymaganych uprawnień jest nikła, a przypadki, w których kontrola wykazuje brak wymaganych uprawnień, są sporadyczne. Dla przykładu, w województwie małopolskim kontrole ok. 60 grup podczas ostatnich 3 miesięcy (maj-lipiec br.) nie wykazały ani jednego przypadku wykonywania zawodu przewodnika turystycznego bez uprawnień.

   2. Ile kar jest rocznie wymierzanych za powyższe działania?

   Wykroczenie polegające na wykonywaniu zadań przewodnika turystycznego bez wymaganych uprawnień, zgodnie z art. 601 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. zm.), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Najczęściej nakładaną za powyższe wykroczenie karą jest kara grzywny w formie mandatu, którą nakładać mogą funkcjonariusze Policji i straży miejskiej. Z racji sporadycznie zdarzającego się wykroczenia wykonywania zawodu przewodnika turystycznego bez uprawnień nieliczne są także nakładane kary. Z przykładowych danych będących w posiadaniu marszałka województwa małopolskiego wynika, iż ostatni mandat w tym województwie został nałożony w sierpniu 2008 r.

   3. Czy zdaniem Pana Ministra powyższe przepisy karne są skuteczne?

   Skuteczność przepisów karnych zawartych w Kodeksie wykroczeń jest zależna od natężenia kontroli wykonywania zadań przewodnika turystycznego zgodnie z prawem, a także od skuteczności egzekwowania nałożonych kar. Jak wykazano powyżej, skala zjawiska wykonywania zawodu przewodnika turystycznego bez uprawnień jest nikła, co dowodzi skuteczności powyższych przepisów karnych. Warto zauważyć, że osoby chcące w rzetelny i odpowiedzialny sposób wykonywać zawód przewodnika turystycznego i świadczyć na rzecz turystów – zarówno krajowych, jak i zagranicznych – usługi najwyższej jakości chętnie biorą udział w szkoleniach dla przewodników turystycznych organizowanych w całym kraju, decydując się na poniesienie kosztów kursu oraz egzaminu w zamian za uzyskanie kompleksowej, rzetelnej wiedzy na temat danego obszaru uprawnień. Dowodem na wysoką motywację kandydatów na przewodników turystycznych do zdobywania pogłębionej wiedzy oraz przekazywanie jej zgodnie z prawem może być liczba osób, które przeszły pracochłonną i czasochłonną procedurę uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Obecnie liczba ta przekracza 45 tys. osób w całej Polsce.

   4. Czy zdaniem Pana Ministra powyższe przepisy karne są zgodne z konstytucją, w szczególności z zasadą proporcjonalności?

   Ograniczenie w zakresie wykonywania zadań przewodnika turystycznego, o którym mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zostało zawarte w ustawie o usługach turystycznychoraz w Kodeksie wykroczeń z uwagi na konieczność dbałości o wysoki standard świadczenia usług turystycznych, a w szczególności przekazywania turyście rzetelnej i sprawdzonej wiedzy o odwiedzanym terenie, której rękojmią jest egzamin przeprowadzany przez komisję powołaną przez marszałka województwa oraz nadanie osobom, które zdały ten egzamin, państwowych uprawnień.

   Warto zwrócić uwagę także na art. 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który brzmi: ˝Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa˝. Wykonywanie zadań przewodnika turystycznego bez posiadania odpowiednich uprawnień jest nieuczciwą praktyką rynkową wobec osób, które w sposób zgodny z prawem uzyskały uprawnienia państwowe przewodnika turystycznego i legalnie świadczą usługi przewodnickie.

   Należy także zauważyć, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych organizator turystyki ma prawo zatrudnić do opieki w trakcie imprezy turystycznej osobę nieposiadającą uprawnień przewodnika turystycznego ani uprawnień pilota wycieczek, zaś posiadającą inne kwalifikacje, odpowiednie do rodzaju imprezy, pod warunkiem zawarcia tej informacji w umowie z klientem (uczestnikiem imprezy turystycznej).

   Z poważaniem

   Minister

   Adam Giersz

   Warszawa, dnia 29 lipca 2011 r.

 

Komunikat dla klientów biura Selectours & Telemac Sp. z o.o.

 

Poniżej zamieszczam komunikat Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego w sprawie niewypłacalności organizatora turystyki: Selectours & Telemac Sp. z o.o. Wkrótce zamieszczę do niego komentarz.

Informujemy, że w dniu 28 marca 2012 r. zostały uruchomione wypłaty z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. dla poszkodowanych klientów.

Wpłynęło 1737 zasadnych roszczeń na kwotę 5.774.274,82 zł.

Po pokryciu kosztów sprowadzenia klientów do kraju z sumy gwarancji pozostała kwota 1.613.727,56 zł.

Zgodnie z art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (w brzmieniu sprzed 17 września 2010 r.), jeżeli suma gwarancji jest niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wypłaty obniża się proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.

W związku z powyższym klienci, których imprezy turystyczne nie zostały zrealizowane otrzymują ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o. zwrot równowartości 27,88 % wpłaconej kwoty.

Klienci, których imprezy turystyczne zostały przerwane otrzymują zwrot równowartości 27,88 % kwoty za utracone dni wypoczynku (tj. cenę imprezy turystycznej podzielono przez ilość dni pobytu, otrzymując w ten sposób koszt 1 dnia. Po pomnożeniu liczby utraconych dni pobytu przez koszt jednego dnia, otrzymano kwotę stanowiącą podstawę do wyliczenia zwrotu. Od ww. podstawy klienci otrzymali 27,88 %).

Warunkiem skorzystania ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej było złożenie kompletnych zgłoszeń o roszczenie, zgodnych z umową gwarancji ubezpieczeniowej.

 Uprzejmie informujemy, że roszczenia złożone w związku z zakupem biletów lotniczych, złożone przez agentów i pośredników, roszczenia dotyczące reklamacji z tytułu niewłaściwej realizacji imprezy turystycznej oraz imprez anulowanych na życzenie klientów, które miały odbyć się przed ogłoszeniem niewypłacalności biura nie są objęte gwarancją ubezpieczeniową Selectours & Telemac Sp. z o.o.

Decydują o tym zapisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, stanowiące, że organizator turystyki jest zobowiązany zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności, zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki oraz osób, które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana (art. 5 ust. 1 ustawy o usługach turystycznych). Imprezą turystyczną są co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu (art. 3 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych). Klientem jest osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową (art. 3 pkt 11 ustawy o usługach turystycznych).

 Informujemy, że dochodzenie roszczeń z ww. zabezpieczenia finansowego Selectours & Telemac Sp. z o.o. nie zastępuje normalnej drogi rozstrzygania sporów pomiędzy klientami a biurami podróży przed sądami cywilnymi, a jedynie uzupełnia istniejący stan prawny w sytuacjach wyjątkowych.

Źródło: komunikat Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego z 29 marca 2012 r.

 

„Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem” („Rz”)

W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł pt. Każdy będzie mógł zostać przewodnikiem w którym odniesiono się do skutków propozycji deregulacji zawodu przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

MSiT: przewodnik górski zostaje

26 lutego pisałem na FB, że zbliża się koniec lutego, a w dalszym ciągu nie został opublikowany plan legislacyjny Ministerstwa Sportu i Turystyki na obecny rok.

29 lutego plan ten pojawił się na stronie internetowej ministerstwa. O turystyce jest niewiele, m.in. nie pojawia się kwestia szlaków turystycznych, o których było w poprzednim planie (czy coś osiągnięto w tym zakresie?).

Mamy za to pewne odniesienie się do regulacji dotyczącej przewodników turystycznych. W pkt. 9 planu znajduje się informacja o rozporządzeniu w sprawie przewodników górskich i międzynarodowych przewodników wysokogórskich. Rozporządzenie to ma stanowić wykonanie delegacji ustawowej z art. 34 u.u.t., w brzmieniu nadanym mu przez ustawę deregulacyjną. Drugie rozporządzenie ma dotyczyć stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w tym zawodzie.

Powyższy plan wskazuje, że propozycja ustawy deregulacyjnej będzie obejmowała zniesienie regulacji dotyczącej pozostałych przewodników turystycznych, a więc ustawowych uprawnień przewodnika miejskiego oraz przewodnika terenowego. Podobny wniosek można wyprowadzić co do likwidacji ustawowych uprawnień pilota wycieczek.

Piotr Cybula