autor

dr Piotr Cybula, radca prawny – absolwent studiów magisterskich na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2001 r.). Absolwent uzupełniających studiów magisterskich na kierunku kulturoznawstwo w zakresie europeistyki Instytucie Europeistyki (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych) Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004 r.). Studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego zakończone obroną pracy doktorskiej (Katedra Prawa Cywilnego) na temat „Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym” (2007 r.). Ukończona aplikacja sądowa przy Sądzie Okręgowym w Krakowie zakończona egzaminem sędziowskim (2008 r.). Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego prowadzoną wspólnie przez The Catholic University of America, Columbus School of Law oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Adiunkt w Zakładzie Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, którego jest kierownikiem od października 2020 r. W latach 2010-2018 adiunkt w Katedrze Zarządzania Marketingowego i Turystyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W latach 2011-2018 współpracownik Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Bielański Składowska adwokaci radcowie prawni w Krakowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Członek International Forum of Travel and Tourism Advocates.

Kontakt: kancelaria@piotrcybula.pl

REFERATY NA KONFERENCJACH:

P. Cybula, Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego względem Skarbu Państwa z tytułu wadliwego wdrożenia dyrektywy konsumenckiej, V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Kraków 1-2 marca 2018 r.

P. Cybula, Dobro dziecka a żywienie dzieci podczas wycieczek szkolnych, na konferencji pt. Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 9-10 listopada 2017 r.

P. Cybula, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna, Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 20 października 2017 r.

P. Cybula, Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę rozwoju turystyki medycznej?, II Krakowski Kongres Turystyki Medycznej, Kraków 13 października 2017 r.

P. Cybula, Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich, V Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży, Warszawa 23 listopada 2016 r.

P. Cybula, Zadania samorządu terytorialnego w świetle ustawy o usługach turystycznych – stan obecny i pytanie o przyszłość, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnica 12-14 października 2016 r.

P. Cybula, Czy konsument powinien odpowiadać za własne działania – jak jest uzasadniona granica prawnej ochrony jego interesów, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnica 12-14 października 2016 r.

P. Cybula, Ubezpieczenie jako instrument ochrony konsumenta usług turystycznych na konferencji pt. Ochrona konsumenta na rynku usług  organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 10-11 marca 2016 r.

P. Cybula, Szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich dotyczących imprez turystycznych na forum mediacyjnym pt. Czy mediacja on – line w sprawach konsumenckich zorganizowanym przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 15 stycznia 2016 r. 

P. Cybula, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za nieprawidłową implementację dyrektywy  konsumenckiej a art. 417 (1) k.c., w panelu prowadzonym przez prof. Ewę Łętowską, na konferencji pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego zorganizowanej jest przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 15-17 września 2014 r. w ramach cyklicznych zjazdów katedr prawa uczelni ekonomicznych

P. Cybula, Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta – uwagi w świetle projektu ustawy-Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych, na konferencji Nowe polskie prawo konsularne, zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Krakowie

P. Cybula, O doświadczeniach z implementacji dyrektywy 90/314 i wyzwaniach implementacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, na konferencji Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?, zorganizowanej przez Zakład Prawa AWF w Krakowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz Krakowską Izbą Turystyki w Krakowie 13 maja 2015 r.

P. Cybula, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich, 30.01.2015 r., otwarte zebranie naukowe Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

P. Cybula, Odpowiedzialność państwa polskiego za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich – orzeczenie SO w Warszawie, 12.01.2015 r., międzynarodowoprawne „przegorzalskie” spotkania seminaryjne, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki na wypadek jego niewypłacalności – aktualne problemy teoretyczne i praktyczne, 26.05.2014 r., otwarte zebrania naukowo-praktyczne Zakładu Prawa WTiR AWF w Krakowie

P. Cybula, Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda, 16.04.2014 r., na konferencji „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” zorganizowanej w Krakowie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytet Opolski

P. Cybula, M. Załucki, Rola konsula w sprawach spadkowych, na konferencji 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ w Krakowie w dniach 13-15 listopada 2013 r.

P. Cybula, Przewodnictwo turystyczne a projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, na konferencji pt. Kształcenie przewodników w realiach XXI wieku (III Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych) zorganizowanej w Katowicach w dniach 8-10.02.2013 r.

P. Cybula, Problems in the implementation of the Package Travel Directive into Polish law in the context of the discussion on the revision of the PTD, na konferencji pt. European Travel Law Forum, zorganizowanej w Salzburgu przez University of Salzburg, w dniach 30.06-1.07.2011 r.

P. Cybula, Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji – uwagi o art. 1 ustawy o usługach turystycznych, na konferencji pt. Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją i deregulacją, zorganizowanej w Krakowie dniach 4-5 marca 2011 r. przez Uniwersytet Jagielloński

P. Cybula, O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), na konferencji pt. I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, zorganizowanej przez PTTK w Białymstoku w dniach 11-13 lutego 2011 r.

P. Cybula, Obowiązki informacyjne organizatora turystyki względem klienta na podstawie art. 12 ustawy o usługach turystycznych w świetle dyrektywy 90/314, na konferencji pt. Konsument na Rynku Turystycznym. Informacja turystyczna w Europie zorganizowanej w dniach 27-28 października 2010 r. przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach

P. Cybula, Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny, na konferencji pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe zorganizowanej w dniach 23-24 września 2010 r. przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin i Fundację Facultas Iuridica

P. Cybula, Ewolucja odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy prawa turystycznego, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki AWF Kraków w Krakowie w dniu 27 marca 2009 r.

P. Cybula, Kolizyjnoprawne problemy odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców (Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Uczelni Ekonomicznych)  zorganizowanej w Książu przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 19 – 21 września 2008 r.

P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na konferencji pt. Ochrona konsumentów usług finansowych, zorganizowanej w Krakowie i w  Krynicy przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 22-24 września 2005 r.

P. Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji ITiR AWF w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w dniach 21-22 września 2007 r. w Suchej Beskidzkiej

UDZIAŁ W INNYCH WAŻNIEJSZYCH KONFERENCJA I SEMINARIACH (BEZ REFERATU):

3 marca 2017 r. – udział w seminarium dotyczącym struktury części szczegółowej prawa zobowiązań w ramach projektu Akademickiego Kodeksu Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

21-23 września 2016 r. – udział w VI Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów – Prawo kontraktów, Międzyzdroje

10-12 grudnia 2014 r. – udział w VII Gremium Ekspertów Turystyki, Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki, Kraków-Sucha Beskidzka

26-27 września 2014 r. – udział w V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu – Współczesne problemy prawa zobowiązań, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

PUBLIKACJE:

I. Książki:

 1. Prawo spadkowe. Pytania. Kazusy. Tablice”, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003 [współautor J. Biernat]
 2. Umowa o imprezę turystyczną”, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, w serii: „Klauzule w obrocie gospodarczym”, pod red. naukową prof. F.Zolla
 3. Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie”, pod red. E.Nowińskiej i P.Cybuli, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, z rozdziałem: „Usługi turystyczne”; współautorzy pracy: A.Wiewiórowska-Domagalska, M.Jagielska, M.Hładyszewski, E.Wieczorek, K.Grzybczyk, S.Stanisławska-Kloc, J.Biernat, S.Koroluk, M.Orlicki, M. Czepelak, K.Gajda; omówienie: A.Kunkiel, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 1
 4. Prawo w praktyce biur podróży”, pod red. P.Cybuli, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, z rozdziałami: „Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży”, „Opieka konsularna nad turystami” (wspólnie z P.Czubikiem), „Samorząd gospodarczy biur podróży” (wspólnie z I.Cybulą); współautorzy pracy: M.Cholewa-Klimek, M.Chudzik, I.Cybula, P.Czubik, R.Flejszar, S.Koroluk, P. Kostański, A.Krawiec, J.Orlicka, E.Wieczorek, M.Wyrwiński; recenzja: J.Gospodarek, Rynek Podróży 2007, nr 2
 5. Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne„, pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

II. Artykuły:

A. W czasopismach prawniczych i pracach naukowych:

 1. Poradnie prawne – nowy element edukacji prawniczej”, Edukacja Prawnicza 2002, nr 5 (luty) [współautor A. Frań]
 2. Forma testamentu w prawie polskim”, cz. I, Edukacja Prawnicza 2002, nr 6 (marzec)
 3. Forma testamentu w prawie polskim”, cz. II, Edukacja Prawnicza 2002, nr 7 (kwiecień)
 4. Umowa przedwstępna (z uwzględnieniem projektu jej nowelizacji), Edukacja Prawnicza 2002, nr 9 (czerwiec)
 5. Testamenty szczególne. Testament ustny”, Edukacja Prawnicza 2002, nr 1 (październik) [współautor J. Biernat]
 6. Testament notarialny – wydziedziczenie – powołanie spadkobiercy – niegodność dziedziczenia”, Edukacja Prawnicza 2002, nr 3 (grudzień) [współautor J. Biernat]
 7. Czy prawo do rzetelnego procesu obejmuje możliwość ustosunkowania się do opinii adwokata generalnego w postępowaniu w trybie art. 234 TWE? (uwagi na gruncie postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie Emesa Sugar (Free Zone) NV przeciwko Aruba)”, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, 2003, nr 1
 8. Prawo spadkowe. Powołanie spadkobiercy – odpowiedzialność za długi spadkowe”, Edukacja Prawnicza 2003, nr 5 (luty) [współautor J. Biernat]
 9. Przywrócenie dziedziczenia ustawowego gminy”, Edukacja Prawnicza 2003, nr 11
 10. Wpływ Porozumienia w Sprawie Barier Technicznych w Handlu na nazewnictwo produktów na przykładzie sporu w sprawie European Communities – Trade Descriptions of Sardines)”, Forum Europejskie nr 6, zima 2003
 11. Ochrona prawa do firmy”, Edukacja Prawnicza 2004, nr 4 (kwiecień) [współautor A. Uruszczak]
 12. Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży”, [w:] „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne”, pod red. A.Nowakowskiej i M.Przydział, Rzeszów 2006
 13. Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki”, Problemy Turystyki 2006, nr 1-4
 14. Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”, [w:] „Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne”, pod red. B.Gneli, Kraków 2007
 15. W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej”, [w:] Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, Katowice 2007
 16. Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną”, [w:] „Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne„, pod red. P. Cybuli i J. Raciborskiego, Sucha Beskidzka-Kraków 2008
 17. Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w ustawie o usługach turystycznych”, [oddany do druku]

B. W czasopismach dotyczących organizacji i funkcjonowania turystyki:

 1. Wzorce umowne w praktyce biur podróży”, Rynek Turystyczny 2003, nr 8
 2. Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek”, Rynek Turystyczny 2003, nr 9
 3. Obowiązek udzielania przez biura podróży informacji przed zawarciem umowy”, Rynek Turystyczny 2003, nr 10
 4. Zmiana regulacji prawnych dotyczących działalności hotelarskiej”, Rynek Turystyczny 2003, nr 11
 5. Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki”, Rynek Turystyczny 2003, nr 12
 6. Cena w umowie o podróż”, Rynek Turystyczny 2004, nr 1
 7. Zabezpieczenia finansowe będą konieczne”, Rynek Turystyczny 2004, nr 2
 8. Nowe rozporządzenie w sprawie minimalnej gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej”, Rynek Turystyczny 2004, nr 3
 9. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Część I. Zmiany dotyczące organizatorów turystyki”, Rynek Turystyczny 2004, nr 4
 10. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych”, Rynek Turystyczny 2004, nr 6
 11. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. Uwagi w rok po raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”, Rynek Turystyczny 2004, nr 7
 12. Dochodzenie należności od kontrahentów przez biura podróży. Uwagi praktyczne”, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 13. Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej”, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 14. Kwota odstępnego. Ile powinien zapłacić klient w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej”, Rynek Turystyczny 2004, nr 9
 15. Kiedy organizator może zmienić ustaloną cenę imprezy turystycznej”, Rynek Turystyczny 2004, nr 11
 16. Precedensowy wyrok?”, Rynek Turystyczny 2004, nr 12
 17. Bankructwo biura podróży”, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 18. Rejestr klauzul niedozwolonych”, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 19. Niedopuszczalność narzucania właściwości sądu. Komentarz do klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone”, Rynek Turystyczny 2005, nr 2
 20. Reklamacje w praktyce biur podróży”, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 21. Zwrot niewykorzystanych świadczeń”, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 22. Niedozwolone zapisy”, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 23. Zmiana ceny imprezy turystycznej”, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 24. Nie wylewać dziecka z kąpielą. O czym powinni pamiętać organizatorzy turystyki przy opracowywaniu warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych”, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 25. Kłopoty za granicą. Jakiej pomocy może udzielić konsul?”, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 26. Charakter prawny i obowiązki biura podróży związane z katalogiem”, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 27. Zasłużona nagroda?”, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 28. Odszkodowanie za niewłaściwy standard hotelu w ramach imprezy turystycznej”, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 29. Co nie powinno znaleźć się w umowie”, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 30. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych – projekt wzoru”, Rynek Turystyczny 2005, nr 7 [współautor: P.Niewiadomski]
 31. Wymogi organizacji wyjazdów na imprezy sportowe”, Rynek Podróży 2006, nr 1
 32. Niedozwolone postanowienia”, Rynek Podróży 2006, nr 2
 33. Termin odpowiedzi na reklamację klienta”, Rynek Podróży 2006, nr 3
 34. Czy można w reklamie porównywać się z konkurentami”, Rynek Podróży 2006, nr 4
 35. Zabezpieczenie finansowe a zaliczka”, Rynek Podróży 2006, nr 4
 36. Granice reklamy porównawczej”, Rynek Podróży 2006, nr 8-9
 37. Niepełnosprawni w podróży samolotem”, Rynek Podróży 2006, nr 10
 38. Spór o możliwość cofnięcia uprawnienia pilotowi wycieczek”, Rynek Podróży 2006, nr 11
 39. Umowa między pilotem wycieczek a organizatorem turystyki (propozycja)”, „Rynek Podróży” 2007, nr 1
 40. Umowa dozoru, a umowa przechowania” Rynek Podróży 2007, nr 1
 41. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora”, Rynek Podróży 2007, nr 2
 42. Hoteliki, moteliki, pensjonaciki…”, Rynek Podróży 2007, nr 3
 43. Postulaty VI Forum Turystyki Polskiej a prawo unijne”, Rynek Podróży 2007, nr 3
 44. Czy organizator turystyki może żądać zapłaty kary umownej za nieterminowe wpłacenie przez agenta turystycznego sumy pieniężnej otrzymanej od klienta”, Rynek Podróży 2007, nr 3
 45. Współpraca organizatora turystyki z agentem turystycznym” Rynek Podróży 2007, nr 4
 46. Wyjaśnienie w sprawie zabezpieczenia finansowego”, Rynek Podróży 2007, nr 4
 47. Zakładowy fundusz socjalny także dla turystyki zagranicznej”, Rynek Podróży 2007, nr 4
 48. W sprawie ‘hotelików’ raz jeszcze”, Rynek Podróży 2007, nr 5
 49. Jeszcze jedno ubezpieczenie?”, Rynek Podróży 2007, nr 5
 50. Oznaczenie obiektu zakwaterowania w katalogach biur podróży i w umowie o imprezę turystyczną”, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 51. Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów”, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 52. Niewypłacalność organizatora turystyki, a sytuacja klienta i agenta”, Rynek Podróży 2007 nr 8-9
 53. Pakiet: zakwaterowanie i przewodnik to impreza turystyczna”, Rynek Podróży 2007, nr 8-9
 54. Pojęcie „impreza turystyczna”, Rynek Podróży 2007, nr 10
 55. Wydanie klientowi dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia finansowego”, Rynek Podróży 2007, nr 11
 56. Granice dozwolonego ryzyka”, Rynek Podróży 2007, nr 12
 57. Warunki uczestnictwa. O czym powinien pamiętać organizator turystyki przygotowując warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych”, Rynek Podróży 2008, nr 1
 58. Cudze chwalicie, swego nie znacie…, Rynek Podróży 2008, nr 2
 59. Precedensowe orzeczenie w sprawie „zmarnowanego urlopu”, Rynek Podróży 2008, nr 2
 60. Jak nie otwierać biura podróży…”, Rynek Podróży 2008, nr 3

C. W prasie codziennej:

 1. Kiedy strajk może być zakwalifikowany jako siła wyższa”, Rzeczpospolita z 19 stycznia 2007 r. (współautor P.Kostański)
 2. Kary umowne: prawo swoje, banki swoje”, Rzeczpospolita z 14 czerwca 2007 r. (współautor P.Kostański)
 3. Ochrona nazw obiektów hotelarskich, czyli ustawa swoje, praktyka swoje
  Rzeczpospolita z 29 maja 2007
 4. Państwo może zapłacić za złe wdrożenie dyrektywy”, Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2007 r.
 5. Nie można motelu nazywać hotelem”, Rzeczpospolita z 16 sierpnia 2007 r. (współautor P.Kostański)
 6. Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną„, Rzeczpospolita z 7 lutego 2008 r.

III. Inne:

Rozwód”, Informator Rzecznika Praw Obywatelskich, Kraków 2001

Wypowiedzi w mediach:

Komentarz w artykule K. Wójcik-Adamskiej pt. Przewodnik miejski zbyt uprzywilejowany, Rzeczpospolita z 12 sierpnia 2011 r. (s. C2)

Komentarz w artykule K. Wójcik-Adamskiej pt. Pozwy zbiorowe – czas na turystykę, Rzeczpospolita z 4 sierpnia 2011 r. (s. C1)

Komentarz w artykule K. Wójcik-Adamskiej pt. Klienci upadłych biur podróży mogą pozwać Polskę, Rzeczpospolita z 4 sierpnia 2011 r. (s. C2)

Na jakich zasadach funkcjonują biura podróży, rozmowa Anny Laszuk z dr. Piotrem Cybulą, Radio Tok Fm, 29 wrzesień 2010 r.

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s