Tag Archives: uzdrowiska

„Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce” – zapowiedź publikacji Jana Golby

Wydawnictwo C.H. Beck zapowiedziało opublikowanie w październiku pracy autorstwa Jana Golby pt. „Historyczne i prawne aspekty funkcjonowania uzdrowisk w Polsce„.

Więcej informacji: C.H. Beck.

Spa znalazły sposób na unikanie VAT („DGP”)

Na paragonie za kosmetykę gabinety spa wpisują: usługi opieki zdrowotnej. Dzięki temu zamiast płacić 23-proc. VAT, korzystają ze zwolnienia z tego podatku. To ryzykowne. Fiskus może za to wymierzyć grzywnę – więcej w artykule: Spa znalazły sposób na unikanie VAT.

Jak liczyć opłatę klimatyczną (wyrok WSA w Bydgoszczy)?

W wyroku z 27 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Bd 76/11), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zajął następujące stanowisko co do sposobu obliczania opłaty uzdrowiskowej:

Opłata uzdrowiskowa, o której mowa w art. 17 ust. 1a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jako opłata o charakterze ekwiwalentnym winna być pobierana za każdy pełny dzień pobytu osoby fizycznej w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach, którym nadano status uzdrowiska. Przy czym pod pojęciem dnia pobytu należy rozumieć dzień kalendarzowy.

Wyrok wraz z uzasadnieniem dostępny jest na stronie internetowej NSA.

dr Piotr Cybula

II wydanie „Umów gospodarczych” pod red. dr. Jerzego Gospodarka

Pod koniec sierpnia bieżącego roku ukaże się II wydanie monografii „Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane” pod red. dr. Jerzego Gospodarka. W książce tej ukażą się dwa artykuły z zakresu prawa turystycznego: dr. J. Gospodarka pt. „Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku” oraz dr. P. Cybuli pt. „Pojęcie umowy o imprezę turystyczną”. Drugi z nich nie był publikowany w I wydaniu. Wydawcą książki jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza.