Tag Archives: ULC

9 miesięcy – średni czas przed ULC na rozpatrzenie skargi dot. rozporządzenia 261/2004?

Informacja Urzędu Lotnictwa Cywilnego z 14 maja 2019 r.:

ℹ️🔸Informacja dla Klientów Komisji Ochrony Praw Pasażerów!

W związku z ogromną ilością zapytań dotyczących ustalenia statusu skarg składanych na przewoźników do Komisji Ochrony Praw Pasażerów #ULC, uprzejmie informujemy, że z uwagi na rekordową liczbę skarg, które wpłynęły do KOPP i na ograniczone zasoby kadrowe, znacznie wydłużył się czas ich rozpatrywania.

🔸Aktualny czas oczekiwania na zarejestrowanie skargi to ok. 3 miesiące, natomiast czas rozpatrzenia skargi to kolejne 6 miesięcy.

🔸Dokładamy wszelkich starań, by rozpatrywać sprawy i udzielać Państwu informacji możliwie najszybciej. Jednakże prosimy w tym zakresie o wyrozumiałość i cierpliwość. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie, a w niektórych przypadkach konieczne są szczegółowe wyjaśnienia i opinie ekspertów, co dodatkowo wpływa na czas rozpatrywania skarg.
Jednocześnie informujemy, że sprawy rozpatrujemy według kolejności zgłoszeń.

Powołanie Rzecznika Praw Pasażerów

1 kwietnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo lotnicze, która stworzyła możliwość rozwiązywania z pasażerami sporów wynikających z rozporządzeń: 261/2004/WE i 2111/2005/WE w formie polubownej. Przy Prezesie Urzędu Lotnictwa Cywilnego został powołany Rzecznik Praw Pasażerów, który będzie rozpatrywał skargi pasażerów w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje na temat postępowania przed Rzecznikiem dostępne są na stronie internetowej pod adresem: http://pasazerlotniczy.gov.pl/

Postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzone przez Rzecznika Praw Pasażerów mają na celu polubowne rozwiązanie sporów konsumenckich, o których mowa w art. 205a ustawy Prawo lotnicze. Podstawowym celem tych postępowań jest wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron. Jednocześnie informujemy, że dotychczasowa procedura rozpatrywania skarg pasażerów w trybie postępowań administracyjnych, prowadzonych przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów, obowiązuje w stosunku do wszystkich wniosków, które wpłynęły do Urzędu Lotnictwa Cywilnego do końca marca 2019 roku.
 
Postępowania przed Rzecznikiem w zakresie sporów wynikających z rozporządzenia nr 261/2004/WE, dotyczą lotów wykonywanych z lotnisk znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz lotów z krajów trzecich na te lotniska, obsługiwanych przez wspólnotowych przewoźników lotniczych.

Źródło: informacja ULC

ULC o wstrzymaniu lotów samolotów Boeing 737-8 MAX i Boeing 737-9 MAX

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w dniu 12 marca 2019 r. wydał decyzję o zatrzymaniu wszystkich lotów pasażerskich wykonywanych samolotami  Boeing 737-8 MAX i Boeing 737-9 MAX wlatujących w przestrzeń powietrzną Polski. Decyzja ULC będzie obowiązywać do odwołania.

Źródło: ULC

Konferencja Bezpieczeństwa Lotów Lotnictwa Cywilnego – rok 2012 (ULC)

Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął przygotowania do corocznej Konferencji Bezpieczeństwa Lotów.

Konferencja, wzorem lat ubiegłych, podzielona będzie na dwa moduły: dla lotnictwa ogólnego oraz dla lotnictwa komercyjnego.

Moduł dla lotnictwa ogólnego odbędzie się 21 marca, a dla lotnictwa komercyjnego 25 kwietnia.

Konferencja (w obydwu modułach) odbędzie się w siedzibie Uczelni Łazarskiego (ul. Świeradowska 43). Początek o godz. 10.00, wstęp wolny. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na niżej podany adres.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania problematyki proponowanej do omówienia w trakcie trwania konferencji. Propozycje można zgłaszać na adres e-mail: konferencja_bl@ulc.gov.pl, lub telefonicznie (22) 520-75-00.

Źródło: informacja ULC (07.02.12 r.)

Prawa pasażerów – konsultacje społeczne w sprawie rozporządzenia 261/2004

Komisja Ochrony Praw Pasażerów Urzędu Lotnictwa Cywilnego informuje o wszczęciu przez Komisję Europejską procesu konsultacji społecznych dotyczących ewentualnych zmian rozporządzenia 261/2004 ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w konsultacjach, po zapoznaniu się z treścią niżej zamieszczonego  Komunikatu Komisji Europejskiej i Rady,  mogą zgłaszać swoje uwagi do dnia 6 lutego 2012 r. kierując je na adres  Komisji Ochrony Praw Pasażerów: kopp@ulc.gov.pl.

Źródło: komunikat ULC (07.02.2012 r.)

Opóźnienia lotów – najczęstszą przyczyną skarg pasażerskich (ULC)

Ponad 2 tysiące spraw wpłynęło w 2011 r. do działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Praw Pasażerów (KOPP). To o 655 więcej niż w 2010 r.

Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi w trzech przypadkach:

  • odwołania lotu
  • opóźnienia lotu
  • oraz odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu.

W 2011 r. pasażerowie skarżyli się najczęściej na opóźnienia lotów. To zmiana w porównaniu do lat ubiegłych. Od początku istnienia Komisji, czyli od 2005 r. pasażerowie najczęściej wnosili skargi na odwołania lotów.

Wzrost ilości skarg w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 oraz lat wcześniejszych wynika głównie ze stale rosnącej świadomości prawnej osób korzystających z cywilnego transportu lotniczego. Coraz częściej pasażerowie stawiając się do odprawy biletowo-bagażowej wiedzą jakie przewoźnik lotniczy ma wobec nich obowiązki jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia ich lotu, odwołania lotu bądź jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Wzrost ilości skarg spowodowany jest także faktem, że coraz bardziej aktywnie działają firmy występujące w imieniu pasażerów. Firmy te prowadzą sprawy pasażerów od złożenia reklamacji do przewoźnika po uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  kończącego postępowanie prowadzone przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów.

kopp_2012.jpg

W 2011 r. pracownicy Komisji Ochrony Praw Pasażerów przeprowadzili także 14 kontroli na 5 lotniskach – w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Wyniki przeprowadzonych kontroli są zadowalające. Lotniska posiadają odpowiednie materiały informacyjne rozmieszczone we właściwych miejscach tj. na stanowiskach check-in w halach odlotów oraz w okolicach wyjść do samolotów.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – na wniosek KOPP – wydał 105 decyzji nakładających na przewoźników kary administracyjne za nieprzestrzeganie praw pasażerów. Suma kar wyniosła 452.300 zł. Najniższa kara to 200 zł. Najwyższa 48.000 zł.

Źródło: komunikat ULC z 19 stycznia 2012 r.

ULC: Wejście w życie przepisów ustawy – Prawo lotnicze

W Dzienniku Ustaw Nr 170 pod pozycją 1015 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw,  to co do zasady przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od 18 września 2011 r., z wyłączeniem niektórych rozwiązań wobec których ustawa przewidziała w art. 20 inny termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Mianowicie:

  • z dniem 18 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. dofinansowania przez Prezesa Urzędu zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej – tj. przepisy art. 22b i 22c;
  • z dniem 26 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. sprawowania przez Prezesa Urzędu kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1107/2006/WE – tj. przepis art. 205a ust. 1 pkt 3;
  • z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dot. opłaty lotniczej i wpłaty lotniczej (tj. nowy rozdział 2a w dziale II) oraz nastąpi uchylenie art. 25, 129 i 129a ustawy;
  • z dniem 19 lutego 2012 r. wejdzie w życie nowododany przepis w ustawie o ochronie osób i mienia określający zakres obowiązków przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych;
  • z dniem 19 września 2012 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające Prezesowi Urzędu cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej w razie ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie – tj. art. 175 ust. 4e i art. 179 ust. 7.

Jednocześnie zwracamy uwagę na regulacje o charakterze intertemporalnym dotyczące właściwych przepisów obowiązujących w odniesieniu do wybranych zagadnień, zawarte w art. 6 – 17 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, w szczególności na regulacje zawarte w art. 6, art. 7 ust. 2, art. 9 oraz art. 10 tej ustawy.

Źródło: ULC