Tag Archives: usługi hotelarskie

UOKiK: konsumenci Apartamentów Czarna Perła (condohotel) byli wprowadzani w błąd

 • Prezes UOKiK wydał decyzję wobec firmy CGA Invest, która zrealizowała i sprzedawała lokale w condohotelu Czarna Perła w Siennej.
 • Wprowadzanie w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji w lokal, wysokości i częstotliwości uzyskiwania zysków, a także nieprzekazywanie istotnych informacji o modelu finansowania – m.in. takie praktyki zakwestionował Prezes Urzędu.
 • CGA Invest zaproponuje konsumentom rekompensaty.

CGA Invest Sp z o.o. zrealizowała condohotel Czarna Perła w Siennej, w gminie Stronie Śląskie. Przedsięwzięcie typu condo/aparthotel przewiduje możliwość zakupu lokalu użytkowego, z którego właściciel może korzystać przez wyznaczoną część roku, a w pozostałym okresie jest on wynajmowany. Zarządzanie wynajmem odbywa się zazwyczaj poprzez specjalistyczną firmę (tzw. „operatora”), z którym umowa najmu jest zawierana najczęściej na okres 5-15 lat z możliwością jej przedłużenia. Operator dzieli się zyskiem z właścicielem lokalu, wypłacając np. stopę zwrotu określoną w umowie.

Wątpliwości Urzędu w przypadku oferowania nabycia lokalu w inwestycji Czarna Perła wzbudziło:

Informowanie o bezpieczeństwie inwestycji. W materiałach reklamowych tak m.in. ją opisywano: „Pewność i rentowność inwestycji”, „Zakup w systemie condo to bezpieczna forma inwestycji”. Tymczasem spółka nie stosowała żadnych środków ochrony wpłat nabywców, więc inwestycja w lokal była obarczona podwyższonym poziomem ryzyka. Przypominamy, że osoby kupujące lokale użytkowe w condo/aparthotelu nie są chronione przez przepisy tzw. ustawy deweloperskiej.

Nieprzekazywanie istotnych informacji co do modelu finansowania – konsumenci nie byli informowani o tym, że budowa condohotelu była finansowana w całości z ich wpłat. CGA Invest nie przewidziała angażu własnych środków.

Mylne informacje o wysokości zysków i częstotliwości ich uzyskiwania. Spółka stosowała materiały reklamowe, w których deklarowała większe oraz częściej wypłacane zyski niż wynikało to z wzorców wykorzystywanych podczas zawierania umów z konsumentami. Mimo że zgodnie z reklamami zysk miał wynikać z kwoty zainwestowanej przez konsumenta, w treści umów faktyczną podstawą jego wyliczenia była wyłącznie cena netto za lokal – tj. kwota inwestycji pomniejszona o 23-procentową stawkę podatku od towarów i usług.

Nieprawdziwe informacje o firmie, która zawrze umowę najmu z konsumentem. W treści umów rezerwacyjnych oraz przedwstępnych umów sprzedaży spółka informowała, że będzie operatorem Czarnej Perły. W rzeczywistości, inny podmiot zawierał umowy najmu z konsumentami.

Nieinformowanie konsumentów o tak istotnych aspektach jak finansowanie inwestycji w całości z ich środków czy też mniejszych korzyściach finansowych mogło wpłynąć na decyzję dotyczącą zawarcia umowy. Być może konsumenci nie zrobiliby tego, gdyby dostali rzetelne i prawdziwe informacje o inwestycji. Przypominam, że zanim zainwestujemy w lokal w condo czy aparthotelu, powinniśmy bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami oferty, jak i być świadomymi ryzyka – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Spółka CGA Invest zobowiązała się do zmiany praktyk i zrekompensuje konsumentom ich skutki. Na rekompensatę mogą liczyć osoby, które były zainteresowane ofertą CGA Invest, ale nie zawarły umowy, a także te, które nadal są właścicielami lokalu w condohotelu lub go sprzedały. Zobacz, na co możesz liczyć:

 • Osoby, które były zainteresowane ofertą zakupu lokalu, ale tego nie zrobiły otrzymają szereg voucherów zniżkowych, np. na pobyt w obiekcie Czarna Perła, na przejazd kolejką, na karnet narciarski. Na to może liczyć pierwsze 130 osób.
 • Osoby, które nadal są właścicielami lokalu, ale także te, które go sprzedały: będą mogły skorzystać z pobytu w obiekcie Czarna Perła, który sfinansuje spółka.

Szczegóły zawarte są w decyzji na uokik.gov.pl.

Powyższa informacja stanowi komunikat UOKiK z 19 maja 2022 r.

TSUE: aby konsument był skutecznie związany umową zawartą przy użyciu środków elektronicznych, powinien on być w stanie jednoznacznie zrozumieć, na podstawie samej treści sformułowania umieszczonego na przycisku zamówienia, że z chwilą kliknięcia w ten przycisk powstanie po jego stronie obowiązek zapłaty

Poniżej zamieszczam komunikat prasowy Trybunał Sprawiedliwości UE z 7 kwietnia, dotyczący wyroku w sprawie C-249/21. Sprawa dotyczyła zamówienia usług hotelarskich. W praktyce kilka razy spotkałem się z podobnymi przypadkami.

„Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian” – konferencja (Katowice, 3 czerwca 2022 r.)

Katedra Prawa i Administracji GWSH w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Publicznoprawnej i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian”.

KONFERENCJA W FORMULE HYBRYDOWEJ (wystąpienia i udział możliwe zarówno stacjonarnie, jak i on-line).
TERMIN: 3 czerwca 2022 (9:00-17:00)

Celem konferencji jest omówienie problemów pojawiających się na tle prawnych uwarunkowań działalności hotelarskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jak i świadczenia usług hotelarskich na podstawie przepisów prawa prywatnego. W skład omawianych zagadnień wchodzić będą także aspekty dotyczące klasyfikacji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Owocem konferencji mają być nie tylko wnioski dotyczące obecnie obowiązujących regulacji prawnych, ale także wskazanie ewentualnych zmian legislacyjnych, jakie potrzebne są w tym zakresie.
Patronat nad konferencją objął Minister Sportu i Turystyki.

Szczegóły TUTAJ 

Sztuczne zawyżanie cen przy granicach z Ukrainą? UOKiK odpowiada RPO

 • W województwach graniczących z Ukrainą mają być zawyżane ceny za usługi  przewozowe, hotelarskie, gastronomiczne oraz wymiany walut 
 • O zbadanie możliwości stosowania takich praktyk Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasza Chróstnego 
 • AKTUALIZACJA: Z rozeznania Inspekcji Handlowej w kilkudziesięciu placówkach nie wynika, że ceny noclegów zmieniły się w sposób znaczny – odpowiada prezes UOKiK
 • WIIH w Rzeszowie oraz w Lublinie nie odnotowały też skarg konsumenckich dotyczących wzrostu cen usług noclegowych czy transportowych

Jeden z parlamentarzystów złożył do RPO wniosek w sprawie sztucznego zawyżania cen za usługi na rzecz konsumentów, zwłaszcza  przewozowe, hotelarskie, gastronomiczne i wymiany walut w województwach graniczących z Ukrainą. 

Miałoby to się wiązać z napływem w tej rejony uchodźców z Ukrainy po agresji Rosji, a także osób, które udały się na granicę, aby nieść im pomoc.

Rzecznik prosi prezesa UOKiK o zbadanie tych praktyk. O ile sygnały o podobnych przypadkach dotarły już także do UOKiK lub podległych organów Inspekcji Handlowej, zwraca się o informacje co do podjętych działań. 

Odpowiedź Tomasza Chróstnego

Niewątpliwie sytuacja związana z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainę jest absolutnie nadzwyczajna, stąd wymaga podjęcia szybkich i skutecznych działań, mających na celu zarówno niesienie pomocy i zapewnienie bezpieczeństwa przybywającym do naszego kraju obywatelom Ukrainy jak i wzmożoną ochronę polskich konsumentów.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa od początku zaistniałej sytuacji podejmują działania, pozostające w kompetencji tych organów, mające na celu między innymi zapobieganie negatywnym zjawiskom w obszarze handlu i świadczenia usług, które mogą przekładać się na sytuację najbardziej narażonych grup konsumentów.

W ostatnich miesiącach, na zlecenie Prezesa UOKiK, Inspekcja Handlowa prowadziła m.in.: w związku z wprowadzaniem obniżki stawki podatku VAT artykułów żywnościowych ustawą z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196)  monitoring cen wybranych produktów spożywczych, polegający na weryfikacji cen jednostkowych produktów należących do wytypowanych grup produktów w placówkach handlowych. 

Celem monitoringu było ustalenie czy sieci te dokonały obniżenia cen produktów w związku z wprowadzaniem – powołaną powyżej ustawą – obniżki stawki podatku VAT artykułów żywnościowych. Powyższe działania prowadzone były przez 16 Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. 

Objęto nimi odpowiednio w lutym – 200 placówek, w marcu – 230 placówek. Monitoringiem objęto następujące grupy produktów: produkty mleczne, produkty zbożowe (w tym pieczywo), oleje roślinne, jaja, cukier, mięso, warzywa, owoce oraz produkty dla dzieci. Obserwacje przesyłane są do UOKiK, gdzie poddawane są dalszej analizie.

W związku z wprowadzeniem obniżki stawki podatku akcyzowego na paliwa ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, oraz obniżki VAT (na podstawie ww. ustawy o zmianie ustawy podatku od towarów i usług) – monitoring cen paliw ciekłych. Ceny monitorowane były na 1021 stacjach.

Poza działaniami planowanymi, realizowanymi zgodnie z Planem kontroli Inspekcji Handlowej (w zakresie m.in. nadzoru rynku, ogólnego bezpieczeństwa produktów, art. nieżywnościowych, paliw i usług), działania Inspekcji Handlowej zostały także dodatkowo wzmożone z uwagi na wydarzenia za naszą wschodnią granicą, m.in. o monitoring poziomu cen produktów, które w ostatnim czasie w sposób szczególny służą zabezpieczeniu podstawowych potrzeb uchodźców z Ukrainy, zwłaszcza na terenach przygranicznych (woj.
lubelskie i podkarpackie).

Na obszarze właściwości IH w Lublinie i Rzeszowie, na zlecenie Prezesa UOKiK, w okresie od 25 lutego br. przeprowadzono dotychczas 22 kontrole w zakresie ustalenia rzeczywistych cen sprzedaży paliw na stacjach paliw, w związku z rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie i rażącym wzrostem cen paliw.

Działania Inspekcji Handlowej na terenie województwa podkarpackiego i lubelskiego ukierunkowane były również na rozeznanie rynku usług hotelarskich. Rozeznanie to przeprowadzone zostało w kilkudziesięciu placówkach i nie dały podstaw do stwierdzenia, że ceny noclegów zmieniły się w sposób znaczny. Jednocześnie uprzejmie informuję, że do tej pory WIIH w Rzeszowie oraz w Lublinie nie odnotował skarg
konsumenckich dotyczących wzrostu cen usług noclegowych czy transportowych.

W przypadku otrzymania takich sygnałów zapewniam, iż podjęte zostaną działania pozostające w zakresie właściwości tych organów – w tym szczególnym czasie reagujemy na wszelkie informacje o nieprawidłowościach.

Warto również podkreślić, że niezależnie od powyższych działań, pracownicy zarówno UOKiK, jak i IH włączają się w bezpośrednią pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Pracownicy Urzędu świadczą wolontariat m.in. na terenie m.st. Warszawa, zaś na prośbę Wojewodów, Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej udzielają wsparcia osobowego w punktach recepcyjno-informacyjnych obsługujących uchodźców, zlokalizowanych przy granicy RP z Ukrainą.

Jako Prezes UOKiK, którego głównym zadaniem jest ochrona konkurencji  i konsumentów, dokładam wszelkich starań, by na bieżąco reagować na wszelkie sygnały dotyczące naruszeń prawa oraz deklaruję podejmować wszelkie niezbędne działania, zmierzające do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowych praktyk rynkowych, pozostających w zakresie moich kompetencji.

V.7224.54.2022

Załączniki:

Powyższa informacja stanowi komunikat RPO z 28 marca 2022 r.

Czeski Trybunał Konstytucyjny uznał prawo hotelarza do odmowy przyjmowania Rosjan

W związku z obecną sytuacją wielu przedsiębiorców zastanawia się nad prawną oceną możliwości bojkotu osób i produktów związanych z Rosją. W tym kontekście warto przypomnieć stosunkowo niedawny wyrok czeskiego Trybunału Konstytucyjnego z 17 kwietnia 2019 r. (sp. zn. II. ÚS 3212/18). Zajmował się on sprawą Tomáša Krčmářaczeskiego hotelarza, który po aneksji przez Rosję Krymu na drzwiach hotelu w Ostrawie wywiesił informację:

Od 24 marca 2014 r. nie przyjmujemy obywateli Federacji Rosyjskiej. Powodem jest aneksja Krymu. Z naszych usług hotelowych mogą korzystać tylko obywatele Rosji, którzy podpisz deklarację, w której wyrażają sprzeciw wobec okupacji Krymu, która jest sprzeczna ze wszystkimi normami, które powinny obowiązywać w XXI wieku. Twój hotel Brioni Boutique„.

Hotelarz w jednym z wywiadów oświadczył: „Mam pełną świadomość tego, że bojkot rosyjskich turystów bardziej uderzy mnie po kieszeni niż kogokolwiek innego (…) Uważam, że Rosja powinna zostać odizolowana, ponieważ nie ma dla niej miejsca w Europie. Dopóki politycy nie wykonają jakiegoś ruchu, będę robił to po swojemu”.

Ten sam tekst został opublikowany na stronie internetowej hotelu. Następnie hotelarz nieco zmodyfikował swoje podejście, oświadczając, że zakwaterowani mogą zostać również Rosjanie, którzy podpiszą oświadczenie o treści:

Niniejszym oświadczam, że jako obywatel Federacji Rosyjskiej nie wyrażam zgody na okupację Krymu, która jest sprzeczna z wszelkimi normami, jakie powinny obowiązywać w XXI wieku. Nazwa
i nazwisko, adres i podpis
„.

Dokonujący kontroli działalności tego przedsiębiorcy inspektor, działając w charakterze konsumenta, zapytał o możliwość noclegu koleżanki, która pochodzi z Rosji i przyjeżdża do Ostrawy. Recepcjonistka poinformowała, że osoba ta może zostać przyjęta pod warunkiem, że podpisze wspomnianą deklarację. Organ administracyjny uznał, że jest to naruszenie zakazu dyskryminacji i wymierzył grzywnę w wysokości 50 000 czeskich koron. W sprawie następnie zapadło kilka rozstrzygnięć sądowych. W jednym z nich sąd obniżył grzywnę, przyjmując jednocześnie, że „Choć nie kwestionujemy słuszności protestu przeciwko zakłócaniu integralności Ukrainy, uważamy, że odmowa zakwaterowania jest nieproporcjonalna”. Takim rozstrzygnięciem Tomáš Krčmář dalej nie był usatysfakcjonowany i złożył skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Z kwestionowanej praktyki z uwagi na międzynarodowe naciski jednak się wycofał.

Ostatecznie Trybunał Konstytucyjny wydał wspomniany wyrok, uznając, że w sprawie tej nie doszło do naruszenia prawa. Sąd uznał, że o ile dyskryminacja ze względu na pochodzenie etniczne lub religię naruszałaby krajowe przepisy o dyskryminacji, o tyle dyskryminacja ze względu na narodowość już nie – zauważając, że nawet samo państwo stosuje dyskryminację ze względu na narodowość (np. to, którzy obywatele mogą wjechać do kraju bez wizy). Ponadto Sąd Konstytucyjny poparł motywację Krčmářa, powołując się na opinie ekspertów, a nawet komentarze czeskiego Departamentu Stanu, według których aneksja Krymu narusza podstawowe prawo międzynarodowe.

Pełna treść wyroku z uzasadnieniem w języku czeskim dostępna jest: tutaj (s. 311 i n.).

Piotr Cybula

SA w Lublinie: nie można się zgodzić, jakoby to goście hotelu mieli być posiadaczami odbiorników na podstawie umowy użyczenia i korzystać z nich na podstawie dozwolonego użytku

W wyroku z 26 kwietnia 2021 r. Sąd Apelacyjny w Lublinie w sprawie o sygn. I ACa 163/20 zajął następujące stanowisko:

Nie można się zgodzić, jakoby to goście hotelu mieli być posiadaczami odbiorników na podstawie umowy użyczenia i korzystać z nich na podstawie dozwolonego użytku.

W czasopiśmie „Orzecznictwo Sądów Polskich” (1/2022) ukazała się glosa do tego wyroku, które autorem jest A. Niewęgłowski. Glosator tezę tę ocenił pozytywnie, wskazując, że ma nadzieję, iż rozstrzygnięcie to przyczyni się do prawidłowego kształtowania się linii orzeczniczej w przyszłości.

Wyrok dostępny jest: tutaj.

Sąd w Egipcie: żadna decyzja rządu nie zakazuje kobietom samotnego pobytu w hotelach bez męża lub męskiego krewnego

W Egipcie od dłuższego czasu zdarzało się, że samotnie podróżujące kobiety, bez obecności męża lub męskiego krewnego, miały problem z zakwaterowaniem w hotelu. Hotele powoływały się wcześniej na prawo turystyczne lub instrukcje agencji bezpieczeństwa, aby uzasadnić taką praktykę.

Hany Sameh i Salah Bakhit złożyli w maju skargę do sądu administracyjnego, który zajmuje się rozpatrywaniem skarg na organy rządowe. Sąd w ostatnią sobotę (22.01.2022 r.) ostatecznie odmówił jej przyjęcia, ale jednocześnie przyjął, że żadna decyzja rządu nie zakazuje kobietom samotnego pobytu w hotelach bez męża lub męskiego krewnego.

W sprawie przedstawione zostało oświadczenie z departamentu prawnego ministerstwa sprawa wewnętrznych, które zaprzeczyło, że ministerstwo wydało jakiekolwiek zarządzenia zakazujące kobietom poniżej 40 roku życia bez opieki, narodowości egipskiej lub innej, meldowania się w hotelach, ani nie otrzymało żadnych skarg dotyczących takich incydentów.

Sameh zapowiedziała odwołanie od tego wyroku ponieważ sąd nie zobowiązał rządu – w szczególności ministerstw spraw wewnętrznych i turystyki – do wyraźnego ostrzeżenia hoteli przed tą praktyką. Z drugiej strony już teraz oczekuje się, że taka decyzja wpłynie na praktykę egipskich hoteli.

Piotr Cybula

Wyrok w sprawie właścicielek pensjonatu, które pobiły swoich gości

W sierpniu 2019 r. bardzo głośno było o sprawie właścicielek pensjonatu w Zakopanem, które pobiły swoich gości. Niedawno w sprawie tej zapadł prawomocny wyrok. Sąd orzekł odpowiednio 4 i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która została zawieszona na 2 lata. Ponadto muszą one wypłacić poszkodowanym zadośćuczynienie w kwocie 2 tys. zł i 2,5 tys. zł.

Pierwszy wyrok zapadł w maju tego roku. Został zaskarżony przez właścicielki pensjonatu. W dniu 3 listopada sąd odwoławczy podtrzymał wcześniejszy wyrok i jest on już prawomocny.

Szerzej o sprawie piszą Tygodnik Podhalański (Więzienie w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pensjonatu za atak na gości) oraz Onet (Sąd skazał właścicielki pensjonatu w Zakopanem, które pobiły swoich gości).

Czy „budżetowy charakter obiektu” stanowi podstawę do zwolnienia odpowiedzialności organizatora turystyki za uszkodzenie wyposażenia i insekty? (przypadek spółki akcyjnej z Ł.)

W praktyce czasami zdarza się, że organizatorzy turystyki próbują uchylić się od swojej odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy o udział w imprezie turystycznej, powołując się na cenę jaką zapłacili podróżni i charakter usługi. Na zasadzie – cena nie była za wysoka, więc nie można było oczekiwać zbyt wiele, to normalne i typowe, że mogą wystąpić w takim przypadku pewne problemy, a ryzyko ich wystąpienia leży po stronie podróżnego. Poniżej zamieszczam ciekawy fragment uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2021 r., w którym sąd odniósł się wyraźnie do tego typu argumentacji:

„Na podstawie analizy dokumentacji zdjęciowej oraz zeznań powodów Sąd uznał za zasadne również roszczenia powódki z tytułu uszkodzeń wyposażenia, tj. mebli kuchennych i kratek ściekowych, co uzasadniało obniżenie ceny o 10 % (pkt 5 lit. j tabeli – uszkodzenia wyposażenia). Udowodnione zostały też zarzuty związane z czystością i jakością pościeli oraz ręczników, które obniżały cenę o 10 % (pkt 7 lit. b tabeli – złe sprzątanie). Za zasadne, a jednocześnie najbardziej uciążliwe dla powodów, uznać należało również niezgodności związane z występowaniem insektów w postaci mrówek oraz karaluchów, które obniżały cenę o 20 % (pkt 5 lit. k. tabeli – robactwo).

Nie można zgodzić się z twierdzeniem, by występowanie powyższych niezgodności znajdowało usprawiedliwienie w budżetowym charakterze obiektu. Klasa hotelu może być wyznacznikiem jakości wyposażenia, lokalizacji czy oferowanych dodatkowych atrakcji, a nie wyznacznikiem tego, czy na miejscu jest odpowiednio czysto, nie występują insekty, a urządzenia sanitarne są sprawne i bezpieczne dla użytkowników. Odpowiednia dbałość o te ostatnie elementy stanowi podstawy należytego świadczenia wszystkich usług hotelarskich niezależnie od ich klasyfikacji, stąd budżetowa klasa hotelu w ofercie pozwanego pozostawała bez wpływu na żądanie powodów„.

Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 2 czerwca 2021 r., XIV C 850/20. Pozwanym był organizator turystyki: „Spółka akcyjna z Ł.”.

Zapowiedź regulacji najmu krótkoterminowego

Zarówno ze strony Komisji Europejskiej, jak i Ministerstwa Rozwoju i Technologi pojawiły się w ostatnich dniach zapowiedzi regulacji najmuje krótkoterminowego. W komunikacie ministerstwa z 1 października 2021 r. wskazano:

Komisja Europejska rozpoczęła prace nad inicjatywą legislacyjną dotyczącą wynajmu krótkoterminowego. Przyjęcie aktu planowane jest na pierwszy kwartał 2022 roku. Obecnie na stronie internetowej Komisji Europejskiej trwają konsultacje publiczne oraz zbierane są pomysły dotyczące zakresu prac oraz ich szczegółów.


Usługi wynajmu krótkoterminowego są ważną częścią ekosystemu turystycznego UE. Segment ten stanowi ponad 23 % sektora zakwaterowania turystycznego i stale się rozwija. Szybki wzrost sektora wywołuje szereg obaw – stale zgłaszane są wątpliwości co do zgodności z obowiązującymi przepisami, takimi jak np. wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.  Z drugiej strony uczestnicy rynku wielokrotnie wskazywali na istnienie przeszkód wynikających z rozdrobnionych, uciążliwych i restrykcyjnych przepisów.

Zainteresowane strony mogą wyrazić swoją opinię poprzez:

 • zgłaszanie pomysłów  – etap otwarty dla szerokiej opinii publicznej, nadesłane uwagi posłużą do dopracowania inicjatywy;
 • konsultacje publiczne – zainteresowane strony są proszone o uzupełnienie ankiety na temat poszczególnych aspektów prawa i polityki UE.

Inicjatywa ta ma na celu odpowiedzialny, sprawiedliwy i oparty na zaufaniu rozwój w dziedzinie krótkoterminowego wynajmu jako części zrównoważonego ekosystemu turystycznego. Ma ona również na celu zapewnienie równych szans wszystkim podmiotom świadczącym usługi zakwaterowania.  


Rozpoczęte przez Unię Europejską prace są odpowiedzią na liczne wnioski zainteresowanych stron o podjęcie działań w tej dziedzinie na poziomie europejskim. Ich zakres ma uwzględniać rozwiązania dla miast oraz równorzędnych i profesjonalnych podmiotów, a także platform oferujących krótkoterminowy wynajem, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Termin zgłaszania pomysłów upływa 14 października, zaś konsultacje publiczne są otwarte do 13 grudnia 2021 roku.

Więcej informacji dotyczących projektu jest dostępnych na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Z kolej na temat zapowiedzi przygotowywanej regulacji przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii można przeczytać w artykule z 2 listopada 2021 r.: Najem krótkoterminowy – ma być centralny rejestr, branża chce też licencji.