publikacje

dr Piotr Cybula

wykaz publikacji z zakresu prawa turystycznego

2022

 • P. Cybula, Kilka refleksji na temat normatywnej regulacji usług hotelarskich w prawie polskim, [w:] K. Małysa-Sulińska, M. Spyra i A. Szumański (red.), W poszukiwaniu dobrego prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Mirosława Steca, t. II, Warszawa 2022
 • P. Cybula, Tourism Law in Poland, [w:], C. Torres, F. Javier Melgosa Arcos, L. Jégouzo, V. Franceschelli, F. Morandi (red.), Tourism Law in Europe, Estoril, Salamanca, Paris, Sassari, Milan 2022

2021

2020

2019

2018

2017

 2015

 • P. Cybula, Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki (red.), 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

2014

 • P. Cybula, P. Czubik, Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki, Europejski Przegląd Sądowy 2014, nr 12

2013

 • P. Cybula, Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013
 • P. Cybula (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013
 •  M. Bielański, P. Cybula, Sz. Ziobrowski, Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Kraków 2013
 •  P. Cybula, Turystyka pielgrzymkowa a ubezpieczenia, Monitor Prawny Proboszcza, nr 20, maj 2013
 •  P. Cybula, Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013
 •  P. Cybula, recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3
 •  P. Cybula, Prawo w turystyce, [w:] J. Gołuchowski, Z. Spyra (red.), Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, wyd. II uaktualnione i uzupełnione, Warszawa 2013

 2012

 •  P. Cybula, Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012
 •  P. Cybula (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Kraków 2012
 •  P. Cybula, Odpowiedzialność organizatora pielgrzymki (imprezy turystycznej) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. Kiedy i jak wnieść reklamację, Monitor Prawny Proboszcza, nr 12, maj 2012
 •  P. Cybula, Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

 2011

 •  P. Cybula, Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] M. Szczepańska (red.), Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011
 •  P. Cybula, O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Kraków 2011
 •  P. Cybula, Nieprzedstawienie marszałkowi województwa aktualnego zaświadczenia lekarskiego a uczestnictwo pilota wycieczek w imprezie turystycznej. Glosa do wyroku WSA w Warszawie z dnia 21 października 2006 r., VI SA/Wa2390/05, Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2011, nr 1

2010

 • P. Cybula, Pojęcie umowy o imprezę turystyczna, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2010

 2009

 • P. Cybula, Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian cz. II, Rynek Podróży 2009, nr 1
 • P. Cybula, O projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, Rynek Podróży 2009, nr 3
 • P. Cybula, Używanie znaku towarowego a ochrona nazw rodzajowych obiektów hotelarskich, Rynek Podróży 2010, nr 1
 • P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009
 • P. Cybula, K. Górska, Forma umowy o imprezę turystyczną (uwagi de lege lata i de lege ferenda), [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009 
 • P. Cybula (red.), Turystyka a prawo, (tematyczny nr 20 czasopisma Folia Turistica), Kraków 2009
 • P. Cybula, Zawieranie umowy o imprezę turystyczną w świetle ustawy o usługach turystycznych i kodeksu cywilnego, Folia Turistica 2009, nr 20
 • P. Cybula, Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego 2009, z. 1
 • P. Cybula, Dopuszczalność wydania przez prezydenta miasta decyzji nakazującej przedsiębiorcy wstrzymanie świadczenia usług hotelarskich – glosa do wyroku NSA w Warszawie z dnia 18 października 2007 r. (II GSK 186/07), Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa 2009, nr 4

 2008

 • P. Cybula, Warunki uczestnictwa. O czym powinien pamiętać organizator turystyki przygotowując warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, Rynek Podróży 2008, nr 1
 • P. Cybula, Cudze chwalicie, swego nie znacie…, Rynek Podróży 2008, nr 2
 • P. Cybula, Precedensowe orzeczenie w sprawie „zmarnowanego urlopu”, Rynek Podróży 2008, nr 2
 • P. Cybula, Jak nie otwierać biura podróży…, Rynek Podróży 2008, nr 3
 • P. Cybula, Agroturystyka a ustawa o usługach turystycznych, Rynek Podróży 2008, nr 4
 • P. Cybula, Usługi hotelarskie świadczone ‚w obrębie obiektu’, a dyrektywa 90/314, Rynek Podróży 2008, nr 5
 • P. Cybula, Odsprzedaż’ imprezy turystycznej przez klienta, Rynek Podróży 2008, nr 6-7
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki – teoria a praktyka, Rynek Podróży 2008, nr 8-9
 • P. Cybula, Jak uregulować umowę o podróż?, Rynek Podróży 2008, nr 10
 • P. Cybula, Ustawa o usługach turystycznych – proponowane kierunki zmian cz. I, Rynek Podróży 2008, nr 11-12
 • P. Cybula, Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, Rzeczpospolita z 7 lutego 2008 r.
 • P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Sucha Beskidzka – Kraków 2008
 • P. Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne”, P. Cybula i J. Raciborski (red.), Sucha Beskidzka – Kraków 2008 r.
 • P. Cybula, Prawa osób niepełnosprawnych podróżujących drogą lotniczą, [w:] A. Borowicka, I. Ramik-Mażewska, Sprawnie dla niepełnosprawnych. Profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego,  Szczecin 2008
 • P. Cybula, Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w ustawie o usługach turystycznych, [w:] Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Kraków 2008
 • P. Cybula, Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska konferencja naukowa, Sucha Beskidzka, 21-22 września 2007 r.), Palestra 2008, nr 7-8 (sprawozdanie z konferencji)

2007

 • P. Cybula, Umowa między pilotem wycieczek a organizatorem turystyki (propozycja), Rynek Podróży 2007, nr 1
 • P. Cybula, Umowa dozoru, a umowa przechowania, Rynek Podróży 2007, nr 1
 • P. Cybula, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność organizatora, Rynek Podróży 2007, nr 2
 • P. Cybula, Hoteliki, moteliki, pensjonaciki…, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Postulaty VI Forum Turystyki Polskiej a prawo unijne, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Czy organizator turystyki może żądać zapłaty kary umownej za nieterminowe wpłacenie przez agenta turystycznego sumy pieniężnej otrzymanej od klienta, Rynek Podróży 2007, nr 3
 • P. Cybula, Współpraca organizatora turystyki z agentem turystycznym, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, Wyjaśnienie w sprawie zabezpieczenia finansowego, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, Zakładowy fundusz socjalny także dla turystyki zagranicznej, Rynek Podróży 2007, nr 4
 • P. Cybula, W sprawie ‚hotelików’ raz jeszcze, Rynek Podróży 2007, nr 5
 • P. Cybula, Jeszcze jedno ubezpieczenie?, Rynek Podróży 2007, nr 5
 • P. Cybula, Oznaczenie obiektu zakwaterowania w katalogach biur podróży i w umowie o imprezę turystyczną, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 • P. Cybula, Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Rynek Podróży 2007, nr 6-7
 • P. Cybula, Niewypłacalność organizatora turystyki, a sytuacja klienta i agenta, Rynek Podróży 2007 nr 8-9
 • P. Cybula, Pakiet: zakwaterowanie i przewodnik to impreza turystyczna, Rynek Podróży 2007, nr 8-9
 • P. Cybula, Pojęcie „impreza turystyczna”, Rynek Podróży 2007, nr 10
 • P. Cybula, Wydanie klientowi dokumentu o posiadaniu zabezpieczenia finansowego, Rynek Podróży 2007, nr 11
 • P. Cybula, Granice dozwolonego ryzyka, Rynek Podróży 2007, nr 12
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] „Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, [w:] B. Gnela (red.), Kraków 2007
 • P. Cybula, W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] T. Burzyński, M. Żemła (red.) Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, Katowice 2007
 • P. Cybula, P. Kostański, Ochrona nazw obiektów hotelarskich, czyli ustawa swoje, praktyka swoje, Rzeczpospolita z 29 maja 2007
 • P. Cybula, Państwo może zapłacić za złe wdrożenie dyrektywy, Rzeczpospolita z 13 sierpnia 2007 r.
 • P. Cybula, P. Kostański, Nie można motelu nazywać hotelem, Rzeczpospolita z 16 sierpnia 2007 r.

2006

 • P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006, recenzja: J. Gospodarek, Rynek Podróży 2007, nr 2
 • P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną w praktyce biur podróży, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • P. Cybula, P. Czubik, Opieka konsularna nad turystami, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006,
 • I. Cybula, P. Cybula, Samorząd gospodarczy biur podróży, [w:] P. Cybula (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006
 • P. Cybula, Wymogi organizacji wyjazdów na imprezy sportowe, Rynek Podróży 2006, nr 1
 • P. Cybula, Niedozwolone postanowienia, Rynek Podróży 2006, nr 2
 • P. Cybula, Termin odpowiedzi na reklamację klienta, Rynek Podróży 2006, nr 3
 • P. Cybula, Czy można w reklamie porównywać się z konkurentami, Rynek Podróży 2006, nr 4
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe a zaliczka, Rynek Podróży 2006, nr 4
 • P. Cybula, Granice reklamy porównawczej, Rynek Podróży 2006, nr 8-9
 • P. Cybula, Niepełnosprawni w podróży samolotem, Rynek Podróży 2006, nr 10
 • P. Cybula, Spór o możliwość cofnięcia uprawnienia pilotowi wycieczek, Rynek Podróży 2006, nr 11
 • P. Cybula, Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] „Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne”, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Rzeszów 2006
 • P. Cybula, Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, Problemy Turystyki 2006, nr 1-4 

 2005

 • P. Cybula, Bankructwo biura podróży, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 • P. Cybula, Rejestr klauzul niedozwolonych, Rynek Turystyczny 2005, nr 1
 • P. Cybula, Niedopuszczalność narzucania właściwości sądu. Komentarz do klauzul niedozwolonych wpisanych do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone, Rynek Turystyczny 2005, nr 2
 • P. Cybula, Reklamacje w praktyce biur podróży, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 • P. Cybula, Zwrot niewykorzystanych świadczeń, Rynek Turystyczny 2005, nr 3
 • P. Cybula, Niedozwolone zapisy, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 • P. Cybula, Zmiana ceny imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2005, nr 4
 • P. Cybula, Nie wylewać dziecka z kąpielą. O czym powinni pamiętać organizatorzy turystyki przy opracowywaniu warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 • P. Cybula, Kłopoty za granicą. Jakiej pomocy może udzielić konsul?, Rynek Turystyczny 2005, nr 5
 • P. Cybula, Charakter prawny i obowiązki biura podróży związane z katalogiem, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 • P. Cybula, Zasłużona nagroda?, Rynek Turystyczny 2005, nr 6
 • P. Cybula, Odszkodowanie za niewłaściwy standard hotelu w ramach imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • P. Cybula, Co nie powinno znaleźć się w umowie, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • P. Cybula, P. Niewiadomski, Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych – projekt wzoru, Rynek Turystyczny 2005, nr 7
 • E. Nowińska, P. Cybula (red.), Europejskie prawo konsumenckie a prawo polskie, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2005, omówienie: A. Kunkiel, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 1
 • P. Cybula, Umowa o imprezę turystyczną, Warszawa 2005

2004

 • P.Cybula, Cena w umowie o podróż, Rynek Turystyczny 2004, nr 1
 • P. Cybula, Zabezpieczenia finansowe będą konieczne, Rynek Turystyczny 2004, nr 2
 • P. Cybula, Nowe rozporządzenie w sprawie minimalnej gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej, Rynek Turystyczny 2004, nr 3
 • P. Cybula, Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych. Część I. Zmiany dotyczące organizatorów turystyki, Rynek Turystyczny 2004, nr 4
 • P. Cybula, Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych, Rynek Turystyczny 2004, nr 6
 • P. Cybula, Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych. Uwagi w rok po raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rynek Turystyczny 2004, nr 7
 • P. Cybula, Dochodzenie należności od kontrahentów przez biura podróży. Uwagi praktyczne, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 • P. Cybula, Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Rynek Turystyczny 2004, nr 8
 • P. Cybula, Kwota odstępnego. Ile powinien zapłacić klient w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2004, nr 9
 • P. Cybula, Kiedy organizator może zmienić ustaloną cenę imprezy turystycznej, Rynek Turystyczny 2004, nr 11
 • P. Cybula, Precedensowy wyrok?, Rynek Turystyczny 2004, nr 12

 2003

 • P. Cybula, Wzorce umowne w praktyce biur podróży, Rynek Turystyczny 2003, nr 8
 • P. Cybula, Zmiany w zakresie regulacji dotyczących przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Rynek Turystyczny 2003, nr 9
 • P. Cybula, Obowiązek udzielania przez biura podróży informacji przed zawarciem umowy, Rynek Turystyczny 2003, nr 10
 • P. Cybula, Zmiana regulacji prawnych dotyczących działalności hotelarskiej, Rynek Turystyczny 2003, nr 11
 • P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki, Rynek Turystyczny 2003, nr 12

2 responses to “publikacje

 1. Pingback: Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki | PRAWO TURYSTYCZNE

 2. Pingback: “O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną” – dostępny artykuł | PRAWO TURYSTYCZNE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s