publikacje

Książki:

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Cybula P. (red.), Raciborski P. (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P. (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Cybula P. (red.), Turystyka a prawo, Folia Turistica 2009, nr 9 (numer monograficzny)

Cybula P. (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2012

Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2012

Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Artykuły:

Cybula P., Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006

Cybula P., Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4

Cybula P., W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, red. T. Burzyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007

Cybula P., Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Kraków 2007

Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P., Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w Ustawie o usługach turystycznych, [w:] W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Cybula P., Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, „Rzeczpospolita” z 2 lutego 2008 r.

Cybula P., Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, z. 1

Cybula P., Jak należy rozumieć pojęcie siły wyższej w ustawie o usługach turystycznych, „e-Rynek Podróży” 2009, nr 9

Cybula P., Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych, „Folia Turistica” 2009, nr 20

Górska K., Cybula P., Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Cybula P., Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za zmarnowany urlop – konsekwencje dla biur podróży, „Rynek Podróży” 2011, nr 1

Cybula P., Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:]  Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Cybula P., O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2011

Cybula P., O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Cybula P., Minister finansów chce działać przeciwko państwu, Turystyka. Serwis branżowy „Rzeczpospolitej”, 10 grudnia 2012

Cybula P., Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

Cybula P., Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013

Bielański M., Cybula P., Ziobrowski Sz., Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P., Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Cybula P., recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3

Cybula P., Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki, 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015

Cybula P., Zawistowska H., Dyskusja nad potrzebą nowych regulacji w turystyce – ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 4


Cybula P., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314), [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Expertia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017

Cybula P., W sprawie oceny dopuszczalności powoływania się przez organizatora turystyki na przepisy szczególne ograniczające zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4

Cybula P., Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, Folia Turistica 2018, nr 49

Cybula P., O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2

Sprawozdania z konferencji:

Cybula P., Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Sucha Beskidzka, 21–22 września 2007 r.), „Palestra” 2008, nr 7-8

2 responses to “publikacje

  1. Pingback: Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki | PRAWO TURYSTYCZNE

  2. Pingback: “O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną” – dostępny artykuł | PRAWO TURYSTYCZNE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s