publikacje

I. W druku:

Cybula P., The implementation of Directive 2015/2302 on package travel and linked travel arrangements in Poland, [w:] C. Torres (red.), Collective Commentary on the New Package Travel Directive, Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies 2019

II. Prace opublikowane:

1) Książki:

Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2012

Cybula P. (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2012

Cybula P. (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Cybula P. (red.), Raciborski P. (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005

2) Artykuły:

Cybula P., W sprawie oceny umownego obowiązku dowiadywania się przez klienta o aktualizacji godzin lotów objętych umową o usługi turystyczne – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 25 sierpnia 2016 r., V CNP 61/15 (krytyczna), Transformacje Prawa Prywatnego 2019, nr 3

Cybula P., O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2

Cybula P., Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, Folia Turistica 2018, nr 49

Cybula P., W sprawie oceny dopuszczalności powoływania się przez organizatora turystyki na przepisy szczególne ograniczające zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2018, nr 4

Cybula P., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 4171 § 1 Kodeksu cywilnego (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314), [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Expertia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017

Cybula P., Zawistowska H., Dyskusja nad potrzebą nowych regulacji w turystyce – ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 4

Cybula P., Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki, 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015

Cybula P., recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3

Cybula P., Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Bielański M., Cybula P., Ziobrowski Sz., Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P., Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013

Cybula P., Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska (red.), Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

Cybula P., Minister finansów chce działać przeciwko państwu, Turystyka. Serwis branżowy „Rzeczpospolitej”, 10 grudnia 2012

Cybula P., O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Cybula P., O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2011

Cybula P., Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:]  Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Cybula P., Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za zmarnowany urlop – konsekwencje dla biur podróży, „Rynek Podróży” 2011, nr 1

Górska K., Cybula P., Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Cybula P., Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych, „Folia Turistica” 2009, nr 20

Cybula P., Jak należy rozumieć pojęcie siły wyższej w ustawie o usługach turystycznych, „e-Rynek Podróży” 2009, nr 9

Cybula P., Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, z. 1

Cybula P., Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, „Rzeczpospolita” z 2 lutego 2008 r.

Cybula P., Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w Ustawie o usługach turystycznych, [w:] W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P., Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, red. B. Gnela, Kraków 2007

Cybula P., W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, red. T. Burzyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007

Cybula P., Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne, red. A. Nowakowska, M. Przydział, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006

Cybula P., Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4

3) Sprawozdania z konferencji:

Cybula P., Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce (Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Sucha Beskidzka, 21–22 września 2007 r.), „Palestra” 2008, nr 7-8

2 responses to “publikacje

  1. Pingback: Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki | PRAWO TURYSTYCZNE

  2. Pingback: “O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną” – dostępny artykuł | PRAWO TURYSTYCZNE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s