Tag Archives: klauzule niedozwolone

Konsument ma prawo do częściowego zwrotu za niewykorzystany karnet narciarski

Choć niewątpliwie ochrona praw konsumentów na stacjach narciarskich wygląda coraz lepiej, to w dalszym ciągu można spotkać się z pewnymi praktykami naruszającymi ich prawa.

Jedną z takich praktyk jest odmowa częściowego zwrotu wpłaconej za karnet kwoty, w sytuacji wcześniejszej rezygnacji (w ogóle lub np. wyłącznie w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożliwość dalszej jazdy na nartach w czasie ważności karnetu)

Warto przypomnieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szerzej problemem praw konsumentów w tym obszarze zajmował się w 2006 r. Przygotował wówczas Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje narciarskiej (dostępny: tutaj).  Do problemu postanowień wyłączających możliwość zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystane karnety odniósł się wówczas w następujący sposób:

ST 1

ST 2

ST 3

Warto o tym pamiętać w przypadku konieczności wcześniejszej rezygnacji. O tych zasadach powinni pamiętać też organizatorzy różnego rodzaju wyjazdów pakietowych (np. obozów narciarskich dla dzieci) w przypadku których uwzględniona jest cena za karnet narciarski.

Niedawno sam doświadczyłem sytuacji, kiedy stacja narciarska odmawiała zwrotu za niewykorzystany karnet. Pracownik stacji był na tyle uprzejmy, że uwzględnił moją prośbę i przygotował odpowiednie oświadczenie o odmowie zwrotu. Napisał jednak, że stacja odmawia ze względów regulaminowych. Po długiej rozmowie na końcu poprosiłem, aby dopisał wyraźnie zgodnie z ich stanowiskiem, że wynika to z nieprzedstawienia zaświadczenia lekarskiego. I dopiero w tym momencie otrzymałem informację, że zwrot jednak zostanie dokonany.

Piotr Cybula

Sąd kwestionuje karę za błędnie podany wiek dziecka

Do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 5742 wpisana została klauzula o treści:

W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.

Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 8 stycznia 2013 r. (XVII AmC 5388/12) w sprawie przeciwko Bee & Free sp. z o.o.

Kolejne klauzule Rainbow Tours S.A. w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych kolejne klauzule stosowane przez Rainbow Tours S.A.:

Numer wpisu: 5478
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń”

Numer wpisu: 5477
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej”

Oddalić osoby chore, czyli kolejna klauzula biura podróży Nowa Itaka sp. z o.o. w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 grudnia 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych (nr wpisu: 5468) została wpisana kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.:

„Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (…), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym”

Klauzula ta została uznana za niedozwolone postanowienie umowne przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 16 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 4658/12). Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 31 października 2013 r. oddalił apelację strony pozwanej (sygn. akt VI ACa 462/13).

Kolejna klauzula „Rainbow Tours S.A.” w rejestrze klauzul niedozwolonych

Dnia 14 listopada 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych wpisana została kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Rainbow Tours S.A. (nr wpisu: 5441, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2013 r.):

Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 – w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane.

Wcześniej do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane następujące postanowienia stosowane przez to biuro podróży:

Numer wpisu: 4108
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki”

Numer wpisu: 3974
Data wyroku: 2012-08-24
Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
„Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A.”

Numer wpisu: 1585
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%.”

Numer wpisu: 1584
Data wyroku: 2008-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie.”

Numer wpisu: 1568
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy.”

Numer wpisu: 1090
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”

Numer wpisu: 1089
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”

Numer wpisu: 1088
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od całkowitej ceny imprezy – wg następujących zasad:- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna w wysokości – 5%,- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 %,- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35%,- od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 65%,- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80%,- w dniu wyjazdu lub później – 100%”

Numer wpisu: 1087
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”

Numer wpisu: 1086
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”

Numer wpisu: 1085
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost ceny imprezy będzie skuteczny wobec Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Jak UOKiK kontrolował Triadę? (cz. 1)

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora (pkt. VII.2 Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez TRIADA Biuro Podróży Sp. z o.o., LATO 2004 r.)

UOKiK 2004 r.:

Centrala Urzędu sprawdziła wzorce umowne stosowane przez firmy: Triada (…) i w tym zakresie nie stwierdzono naruszeń interesów konsumentów, Raport z kontroli wzorców umownych oferowanych konsumentom przez organizatorów turystykis. 6, dostępny na stronie internetowej UOKiK.

c.d.n.

UOKiK kwestionuje postanowienia stosowane przez Rainbow Tours S.A.

Otrzymałem dzisiaj poniższe pismo z Delegatury UOKiK w Łodzi.

Powinno ono zainteresować zwłaszcza osoby, co do których toczy się postępowanie reklamacyjne lub sądowe, gdzie istotne są poniższe postanowienia.

W dniu 29 stycznia 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództwo w sprawie stosowania przez Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi we wzorcach umów zawieranych w obrocie gospodarczym z konsumentami postanowień o treści:

–         „Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń (np. noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.”;

–         „Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej”;

–         „Reklamacje z tytułu utraty/zniszczenia bagażu należy kierować bezpośrednio do linii lotniczych”;

–         „W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godz. 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godz. 10:00, to może nastąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej.”.

Termin rozprawy sądowej nie został jeszcze ustalony.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie prowadzi obecnie postępowania administracyjnego przeciwko RAINBOW TOURS S.A. z siedzibą w Łodzi pod zarzutem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W dniu dzisiejszym zostało natomiast wszczęte postępowanie mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z działaniami RAINBOW TOURS S.A. z siedzibą w Łodzi, mogącymi wprowadzać konsumentów w błąd (sygn. postępowania RŁO-405-00022/13).

Zakwestionowanie tych postanowień oczywiście nie oznacza, że są one stosowane w dalszym ciągu przez tego organizatora turystyki. Aktualnie stosowane przez niego warunki uczestnictwa zamieszczone są na jego stronie internetowej.

Kwestionowanie drugiej ze wskazanych klauzul może budzić pewne zaskoczenie. W szczególności wynika to z tego, że postanowienie takie jeżeli chodzi o odpowiedzialność organizatora w zasadzie odpowiada treści przepisu ustawy o usługach turystycznych.

Piotr Cybula