Tag Archives: klauzule niedozwolone

Konsument ma prawo do częściowego zwrotu za niewykorzystany karnet narciarski

Choć niewątpliwie ochrona praw konsumentów na stacjach narciarskich wygląda coraz lepiej, to w dalszym ciągu można spotkać się z pewnymi praktykami naruszającymi ich prawa.

Jedną z takich praktyk jest odmowa częściowego zwrotu wpłaconej za karnet kwoty, w sytuacji wcześniejszej rezygnacji (w ogóle lub np. wyłącznie w przypadku przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niemożliwość dalszej jazdy na nartach w czasie ważności karnetu)

Warto przypomnieć, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów szerzej problemem praw konsumentów w tym obszarze zajmował się w 2006 r. Przygotował wówczas Raport z kontroli wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców prowadzących stacje narciarskiej (dostępny: tutaj).  Do problemu postanowień wyłączających możliwość zwrotu wpłaconych środków za niewykorzystane karnety odniósł się wówczas w następujący sposób:

ST 1

ST 2

ST 3

Warto o tym pamiętać w przypadku konieczności wcześniejszej rezygnacji. O tych zasadach powinni pamiętać też organizatorzy różnego rodzaju wyjazdów pakietowych (np. obozów narciarskich dla dzieci) w przypadku których uwzględniona jest cena za karnet narciarski.

Niedawno sam doświadczyłem sytuacji, kiedy stacja narciarska odmawiała zwrotu za niewykorzystany karnet. Pracownik stacji był na tyle uprzejmy, że uwzględnił moją prośbę i przygotował odpowiednie oświadczenie o odmowie zwrotu. Napisał jednak, że stacja odmawia ze względów regulaminowych. Po długiej rozmowie na końcu poprosiłem, aby dopisał wyraźnie zgodnie z ich stanowiskiem, że wynika to z nieprzedstawienia zaświadczenia lekarskiego. I dopiero w tym momencie otrzymałem informację, że zwrot jednak zostanie dokonany.

Piotr Cybula

Sąd kwestionuje karę za błędnie podany wiek dziecka

Do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 5742 wpisana została klauzula o treści:

W przypadku niezgodności wieku z podanym, Biuro upoważnione będzie do naliczenia i pobrania katalogowej ceny imprezy wraz z opłatą manipulacyjną w wysokości 200 PLN. Za upoważniający do uzyskania zniżki wiek dziecka przyjmuje się wiek w dniu zakończenia imprezy turystycznej.

Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 8 stycznia 2013 r. (XVII AmC 5388/12) w sprawie przeciwko Bee & Free sp. z o.o.

Kolejne klauzule Rainbow Tours S.A. w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 grudnia 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisał do rejestru klauzul niedozwolonych kolejne klauzule stosowane przez Rainbow Tours S.A.:

Numer wpisu: 5478
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zatem o ile uczestnik nie zgłosi się punktualnie na miejsce zbiórki, najprawdopodobniej nie zostanie zabrany na imprezę i nie będą dokonywane żadne zwroty z tytułu niewykorzystania zakupionych świadczeń”

Numer wpisu: 5477
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godziną 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godzinie 10:00, to może wystąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej”

Oddalić osoby chore, czyli kolejna klauzula biura podróży Nowa Itaka sp. z o.o. w rejestrze klauzul niedozwolonych

13 grudnia 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych (nr wpisu: 5468) została wpisana kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Nowa Itaka sp. z o.o.:

„Kapitan samolotu/kierowca autokaru/pilot imprezy mają prawo oddalić osoby chore, (…), niestosownie zachowujące się wobec innych pasażerów. W takim przypadku, biuro podróży nie zwraca ceny niewykorzystanych punktów programu imprezy, wycieczek na miejscu i imprez w miejscu docelowym”

Klauzula ta została uznana za niedozwolone postanowienie umowne przez Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wyrok z 16 grudnia 2012 r. (sygn. akt XVII AmC 4658/12). Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 31 października 2013 r. oddalił apelację strony pozwanej (sygn. akt VI ACa 462/13).

Kolejna klauzula „Rainbow Tours S.A.” w rejestrze klauzul niedozwolonych

Dnia 14 listopada 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych wpisana została kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Rainbow Tours S.A. (nr wpisu: 5441, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2013 r.):

Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 – w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane.

Wcześniej do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane następujące postanowienia stosowane przez to biuro podróży:

Numer wpisu: 4108
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki”

Numer wpisu: 3974
Data wyroku: 2012-08-24
Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
„Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A.”

Numer wpisu: 1585
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%.”

Numer wpisu: 1584
Data wyroku: 2008-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie.”

Numer wpisu: 1568
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy.”

Numer wpisu: 1090
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”

Numer wpisu: 1089
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”

Numer wpisu: 1088
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od całkowitej ceny imprezy – wg następujących zasad:- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna w wysokości – 5%,- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 %,- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35%,- od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 65%,- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80%,- w dniu wyjazdu lub później – 100%”

Numer wpisu: 1087
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”

Numer wpisu: 1086
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”

Numer wpisu: 1085
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost ceny imprezy będzie skuteczny wobec Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Jak UOKiK kontrolował Triadę? (cz. 1)

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora (pkt. VII.2 Warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez TRIADA Biuro Podróży Sp. z o.o., LATO 2004 r.)

UOKiK 2004 r.:

Centrala Urzędu sprawdziła wzorce umowne stosowane przez firmy: Triada (…) i w tym zakresie nie stwierdzono naruszeń interesów konsumentów, Raport z kontroli wzorców umownych oferowanych konsumentom przez organizatorów turystykis. 6, dostępny na stronie internetowej UOKiK.

c.d.n.

UOKiK kwestionuje postanowienia stosowane przez Rainbow Tours S.A.

Otrzymałem dzisiaj poniższe pismo z Delegatury UOKiK w Łodzi.

Powinno ono zainteresować zwłaszcza osoby, co do których toczy się postępowanie reklamacyjne lub sądowe, gdzie istotne są poniższe postanowienia.

W dniu 29 stycznia 2013 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniósł do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów powództwo w sprawie stosowania przez Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi we wzorcach umów zawieranych w obrocie gospodarczym z konsumentami postanowień o treści:

–         „Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń (np. noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.”;

–         „Podstawą reklamacji nie mogą być zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności tj. takie, które wynikają z działań lub zaniechań Uczestnika, działań lub zaniechań osób trzecich nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań i zaniechań nie można było przewidzieć, ani ich uniknąć oraz szkód wywołanych działaniem siły wyższej”;

–         „Reklamacje z tytułu utraty/zniszczenia bagażu należy kierować bezpośrednio do linii lotniczych”;

–         „W przypadku, gdy zakwaterowanie nastąpi w pierwszym dniu imprezy przed godz. 14:00 lub wykwaterowanie nastąpi w ostatnim dniu imprezy po godz. 10:00, to może nastąpić konieczność uiszczenia (u rezydenta lub bezpośrednio w hotelowej recepcji) dopłaty do kolejnej doby hotelowej.”.

Termin rozprawy sądowej nie został jeszcze ustalony.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie prowadzi obecnie postępowania administracyjnego przeciwko RAINBOW TOURS S.A. z siedzibą w Łodzi pod zarzutem stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W dniu dzisiejszym zostało natomiast wszczęte postępowanie mające na celu wstępne ustalenie, czy nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uzasadniające wszczęcie postępowania w sprawie zakazu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów w związku z działaniami RAINBOW TOURS S.A. z siedzibą w Łodzi, mogącymi wprowadzać konsumentów w błąd (sygn. postępowania RŁO-405-00022/13).

Zakwestionowanie tych postanowień oczywiście nie oznacza, że są one stosowane w dalszym ciągu przez tego organizatora turystyki. Aktualnie stosowane przez niego warunki uczestnictwa zamieszczone są na jego stronie internetowej.

Kwestionowanie drugiej ze wskazanych klauzul może budzić pewne zaskoczenie. W szczególności wynika to z tego, że postanowienie takie jeżeli chodzi o odpowiedzialność organizatora w zasadzie odpowiada treści przepisu ustawy o usługach turystycznych.

Piotr Cybula

MS będzie walczyć z plagą „prokonsumenckich” pozwów (Lex)

Jak podaje portal Lex, resort sprawiedliwości zamierza „ukrócić narastającą praktykę wytaczania pozwów przez stowarzyszenia podające się za prokonsumenckie. Chce sześciokrotnie obniżyć stawkę za czynności prawnika, która często staje się kartą przetargową w tego typu sprawach”.

Problem rzeczywiście istnieje. To co jednak proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest do końca przekonujące, nie rozwiązuje istoty problemu.

Abstrahując od pewnych etycznych wątpliwości, stowarzyszenia te w istotny sposób wpłynęły na treść umów zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Niestety sama branża nie wprowadziła instrumentów o charakterze autoregulacyjnym, które mogłyby uchronić przedsiębiorców przez zarzutami stosowania klauzul niedozwolonych. W efekcie najpierw UOKiK a potem stowarzyszenia konsumenckie od lat wyłapywały takie postanowienia ze wszelkimi płynącymi stąd konsekwencjami. Czy wskazany pomysł zlikwiduje „ściganie” biur podróży przez stowarzyszenia konsumenckie? Mam co do tego wątpliwości. Kwestia wysokości stawki za reprezentację w takich sprawach dotyczy bowiem tylko jednego z czynników, które mogą zachęcać do zawierania takich ugód przez przedsiębiorców. Inne pozostaną. Pomysł ten nie do końca jest przemyślany. Zasadniczą sprawą pozostaje też jakość prawa. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że nawet specjalistom z danej dziedziny prawa trudno jest czasem jednoznacznie określić, czy dana klauzula może być uznana za klauzulę niedozwoloną.

Piotr Cybula

Czego nie rozumiem w raporcie UOKiK z 2011 r.?

W raporcie tym czytamy:

„W tym miejscu wspomnieć warto o uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r. (III CZP 119/10), która będzie miała wpływ na określanie trybu podejmowanych działań. W uchwale tej stwierdzono, że postanowienie wzorca umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (…)” (s. 6)

„Jak wynika z art. 19 ust. 1 tej ustawy, postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne niż postanowienia ustawy są nieważne” (s. 9)

„Wskazać również należy, że postanowienia wzorców umów, a więc takie, które nie są z konsumentami indywidualnie uzgadniane, na mocy których dochodzi do wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania, mogą stanowić niedozwolone postanowienia wzorców umów (…)” (s. 14)

Jak to pogodzić? Moim zdaniem raport UOKiK w tym zakresie jest wewnętrznie sprzeczny. Jeżeli konsekwentnie stosować pogląd o nieważności wykluczającej możliwość uznania klauzuli za niedozwolone (tak SN), to wskazane wyżej klauzule wyłączające lub ograniczające tę odpowiedzialność są po prostu nieważne i brak jest podstaw do uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne. Dotychczasowa praktyka, zarówno przed, jak i po wskazanej wyżej uchwale jest jednak odmienna. Można się oczywiście zastanawiać, czy stanowisko SN jest trafne (sam kierując się dotychczasowym orzecznictwem wiele razy pisałem, że sankcje te mogą być „łączone”), ale jeżeli UOKiK na nie się powołuje (w założeniu przyjmuje za słuszne) to wskazany wyżej przykład m.zd. jest pewną niekonsekwencją.

Piotr Cybula

Prawa pasażerów (pociąg, samolot, samochód) – raport UOKiK

183 niedozwolone postanowienia – to rezultat pierwszej kontroli Prezes UOKiK dotyczącej wypożyczalni samochodów, przewoźników kolejowych i lotniczych. Najczęściej przedsiębiorcy całkowicie zwalniają się z odpowiedzialności za zniszczony samochód, bagaż, czy odwołanie pociągu. W toku jest 19 postępowań

[Warszawa, 22 maja 2012 r.] Samolotem? Pociągiem? Wynajętym samochodem? Niezależnie jakim środkiem transportu wybierzemy się na rozgrywki piłkarskie, warto przed zawarciem umowy przeczytać regulamin linii lotniczej, przewoźnika kolejowego czy wypożyczalni aut. W wyniku najnowszej analizy przeprowadzonej przez Prezes UOKiK, Urząd zakwestionował 183 postanowienia.

W I kwartale 2012 roku sprawdzono 32 przedsiębiorców oraz łącznie 69 różnego rodzaju wzorców: regulaminów, umów, informacji na stronach internetowych, materiałów reklamowych, ofert specjalnych na Euro 2012. Najczęściej Prezes Urzędu kwestionowała klauzule, na podstawie których przedsiębiorcy zwalniają się z odpowiedzialności np. za uszkodzony bagaż lub wynajęty samochód oraz za ograniczenia w ruchu pociągów.

Wypożyczalnie samochodów

Skontrolowano: AUTO-RENT w Warszawie, Car-Pol Leasing w Warszawie (Budget), Car Net Polska w Kaliszu, City Rent Poznań w Poznaniu, EURORENT w Piastowie (Sixt), EXPRESS w Krakowie, PRO-EDU, Usługi edukacyjne i informatyczne w Luboniu (Autonaczas), Inter Best-97 w Warszawie (Europcar), LUPUS we Wrocławiu, Jupol-Car w Warszawie (Avis),  Kineo w Warszawie (Autorental), MyCar Autowypożyczalnia Kameleon w Poznaniu, INTER–AUTO we Wrocławiu, Orbis Transport w Warszawie (Hertz®), PANEK w Lubinie, Astra Wypożyczalnia Samochodów w Gdańsku, Flota Auto w Poznaniu, Polandcars.com. we Wrocławiu, Auto–Viva w Gdyni, Werwest–Globar we Wrocławiu (Micar). Zakwestionowano 128 klauzul u 18 z 20 sprawdzonych przedsiębiorców.

Ponad połowa przedsiębiorców informowała w umowach, że w ogóle nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie samochodu, braki w wyposażeniu oraz kradzież. Zastrzegano, że w każdym przypadku za szkody odpowiedzialny jest konsument, nawet jeżeli powstałyby z winy wynajmującego. Zgodnie z prawem, jeżeli straty powstały z winy  wynajmującego, konsument ma prawo do odszkodowania.

Równie często informowano, że jeżeli najemca nie wykupi oferowanych przez wypożyczalnię ubezpieczeń, będzie musiał pokryć wszystkie koszty związane z uszkodzeniem lub kradzieżą pojazdu. W opinii UOKiK kwestionowane postanowienie może wzbudzać strach u konsumenta, który ostatecznie z obawy przez konsekwencjami finansowymi, wykupi oferowane polisy. Przypisywanie pełnej odpowiedzialności konsumentowi i wywieranie nacisku, w opinii UOKiK, narusza dobre obyczaje.

Wątpliwości wzbudzają także klauzule nakładające na konsumentów różne obowiązki, których niespełnienie grozi surowymi konsekwencjami. Przykładowo: jeden z przedsiębiorców informuje, że niezgłoszenie od razu wypożyczalni kradzieży pojazdu, oznacza, że dokonał jej najemca. Kolejny zobowiązuje konsumenta do zapłacenia wszystkich otrzymanych w czasie wypożyczenia mandatów bez względu na przyczynę ich wystawienia. Zdaniem Urzędu, nie we wszystkich okolicznościach konsument powinien automatycznie ponosić winę za niespełnienie formalności. Np. może się zdarzyć, że natychmiastowe zgłoszenie kradzieży będzie niemożliwe ze względu na nieprzewidziane okoliczności, a mandaty spowodowane zaniedbaniami wypożyczalni samochodów.

Działania UOKiK: 18 przedsiębiorców zostało wezwanych do zmiany kwestionowanych klauzul. Ponadto, Prezes UOKiK wszczęła siedem postępowań w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Linie lotnicze

Skontrolowano: Polskie Linie Lotnicze LOT w Warszawie, Eurolot w Warszawie, OLT Express Regional w Gdańsku, SprintAir w Warszawie. Zakwestionowano 21 klauzul u wszystkich skontrolowanych.

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudziły postanowienia, w których m.in. linie lotnicze uzależniały odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu od zgłoszenia tego faktu obsłudze na pokładzie samolotu (bagaż podręczny) lub natychmiastowego wypełnienia na lotnisku specjalnego formularza (bagaż rejestrowany), czy zgłoszenia uszkodzenia po wylądowaniu. W przeciwnym wypadku pasażer tracił możliwość dochodzenia swoich praw. Przepisy nie nakładają obowiązku powiadomienia czy natychmiastowego wypełnienia formularzy. Czas na zgłaszanie zastrzeżeń uszkodzonego bagażu wynosi siedem dni od dnia jego odbioru.

Urząd kwestionuje także postanowienia, na podstawie których przewoźnicy mogą dowolnie dysponować nieodebranym bagażem np. sprzedać lub zniszczyć. Zgodnie z prawem, oddając bagaż do luku zawieramy umowę przechowania. Gdy nie odbierzemy bagażu, przedsiębiorca ma prawo obciążyć nas kosztami jego przechowywania. Może także wyznaczyć czas na jego odebranie. Niedozwolone jest jednak arbitralne decydowanie, że nieodebranie bagażu oznacza, że właścicielowi jest już niepotrzebny.

Działania UOKiK: Czterech przedsiębiorców zostało wezwanych do zmiany kwestionowanych klauzul. Ponadto, Prezes UOKiK wszczęła cztery postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Przewoźnicy kolejowi

Skontrolowano: PKP Intercity w Warszawie, Przewozy Regionalne w Warszawie, PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w Gdyni, Koleje Wielkopolskie w Poznaniu, Koleje Dolnośląskie w Legnicy, Koleje Mazowieckie w Warszawie, Warszawska Kolej Dojazdowa w Grodzisku Mazowieckim, Szybka Kolej Miejska w Warszawie. Zakwestionowano łącznie 34 klauzule u wszystkich skontrolowanych.

Wzorce wszystkich kontrolowanych przewoźników kolejowych zawierają postanowienia, które wyłączają odpowiedzialność w razie wystąpienia tzw. ograniczenia w ruchu pociągów lub innych bliżej niesprecyzowanych okoliczności. W związku z tym, konsument, który poniesie szkodę i z winy kolei nie dotrze na czas, nie może starać się o rekompensatę. Warto pamiętać, że każdy przedsiębiorca odpowiada za opóźnienia spowodowane jego zaniedbaniem – wyjątkiem jest siła wyższa, zdarzenia spowodowane przez osoby trzecie lub podróżnego.

Wątpliwości Prezes UOKiK wzbudza także postanowienie regulaminu przewozu dotyczące korzystania z miejsc sypialnych lub do leżenia. Na jego podstawie przewoźnik zastrzega sobie prawo przydzielenia podróżnemu innego miejsca niż wskazane na bilecie. W ocenie Prezes UOKiK, niedozwolona jest zmiana przez przewoźnika, bez ważnych przyczyn, istotnych cech zawartej umowy przewozu, czyli wykupionego miejsca. Ponadto, postanowienie nie precyzuje, jakie sytuacje mają charakter szczególny i jakie inne miejsce przewoźnik może zaproponować konsumentowi.

 

Działania UOKiK: czterej przedsiębiorcy zostali wezwani do zmiany klauzul, a wobec ośmiu zostały wszczęte postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.

Praktyczne informacje wskazujące do kogo należy się zwrócić w przypadku problemów z przedsiębiorcą oraz na co uważać, zawierając umowę z wypożyczalnią samochodów, przewoźnikiem kolejowym czy lotniczym zawierają poradniki przygotowane przez UOKiK. Można je pobrać ze strony Urzędu.