Kolejna klauzula „Rainbow Tours S.A.” w rejestrze klauzul niedozwolonych

Dnia 14 listopada 2013 r. do rejestru klauzul niedozwolonych wpisana została kolejna klauzula stosowana przez biuro podróży Rainbow Tours S.A. (nr wpisu: 5441, wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 4 lipca 2013 r.):

Koniecznie należy powiadomić telefonicznie recepcję obiektu, jeżeli przyjazd Państwa może być opóźniony, to znaczy odbędzie się po godzinie 18.00 – w przeciwnym razie Państwa miejsce może zostać sprzedane.

Wcześniej do rejestru klauzul niedozwolonych zostały wpisane następujące postanowienia stosowane przez to biuro podróży:

Numer wpisu: 4108
Data wyroku: 2012-08-14
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„W przypadku odmowy wjazdu Biuro nie gwarantuje powrotu do kraju ani zwrotu kosztów wycieczki”

Numer wpisu: 3974
Data wyroku: 2012-08-24
Rainbow Tours spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi
„Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji zawartej z Rainbow Tours S.A. umowy oraz marketingu usług świadczonych przez Rainbow Tours S.A.”

Numer wpisu: 1585
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy (bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów), jeżeli cena imprezy wzrośnie o więcej niż 7%.”

Numer wpisu: 1584
Data wyroku: 2008-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą od następstw nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia i życia w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia, chyba że szkoda powstała z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa biura lub osób trzecich, uczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie.”

Numer wpisu: 1568
Data wyroku: 2007-12-06
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Strony zgodnie ustalają, że właściwym miejscowo jest sąd miejsca zawarcia umowy.”

Numer wpisu: 1090
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacja Uczestnika w formie pisemnej zawierać powinna pisemne oświadczenie pilota lub innego miejscowego przedstawiciela Biura o wystąpieniu wad, uzasadnienie oraz propozycję naprawienia szkody, Podstawą reklamacji uczestnika nie mogą być jednak zdarzenia i okoliczności, za które Biuro nie ponosi odpowiedzialności (m. in. postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie realizacji imprezy zamieszki, wojny, strajki, blokady dróg, powodzie itp.) oraz wszelkie inne wymienione w punkcie 13 niniejszych warunków”

Numer wpisu: 1089
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Reklamacje wniesione do Biura po upływie 7 dni od zakończenia uznane będą za bezskuteczne”

Numer wpisu: 1088
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro z uwagi na poniesione koszty organizacji imprezy, zakupu świadczeń u kontrahenta zastrzega sobie prawo dokonania potrąceń – liczonych od całkowitej ceny imprezy – wg następujących zasad:- do 45 dni przed dniem wyjazdu stała opłata manipulacyjna w wysokości – 5%,- od 44 do 31 dni przed dniem wyjazdu – 10 %,- od 30 do 15 dni przed dniem wyjazdu – 35%,- od 14 do 8 dnia przed dniem wyjazdu – 65%,- 7 dni lub mniej przed dniem wyjazdu – 80%,- w dniu wyjazdu lub później – 100%”

Numer wpisu: 1087
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia czy bagażu w zakresie przekraczającym kwoty gwarantowane polisą generalną Signal Iduna lub innego towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Biuro zawarło umowy ubezpieczenia”

Numer wpisu: 1086
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Uczestnika nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty”

Numer wpisu: 1085
Data wyroku: 2007-01-29
Rainbow Tours S.A. z siedzibą w Łodzi
„Zmiany kursów walut oraz cen transakcyjnych stanowiących podstawy kalkulacji ceny imprez mogą spowodować wzrost ceny imprezy, nie wyższy jednak niż 10%. Wzrost ceny imprezy będzie skuteczny wobec Uczestnika wyłącznie po doręczeniu Uczestnikowi pisemnego zawiadomienia co najmniej 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy”

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s