Tag Archives: prawo lotnicze

Komisja Europejska: Gmina Zabierzów nie jest uprawniona do złożenia skargi dotyczącej zarzutu nielegalnej pomocy państwa lotnisku w Balicach

Na początku ubiegłego roku w mediach szeroko komentowana była wystosowana przez Gminę Zabierzów skarga do Komisji Europejskiej. Gmina złożyła taką skargę jako pierwsza w kraju. Zarzut dotyczył „nielegalnej pomocy publicznej” udzielanej – jak twierdziła gmina – przez nasze państwo lotnisku w Balicach. Ta nielegalna pomoc publiczna miała polegać na zwolnieniu przez państwo lotniska od płacenia podatku od nieruchomości.

Jak przekonywał prawnik gminy Polska miała obowiązek zgłoszenia do Brukseli zwolnienia od płacenia podatku do lipca 2007 roku, ten wymóg nie został spełniony, dlatego podatek gminie się należy.  Straty z tego tytułu Gmina Zabierzów szacuje na kilka milionów złotych rocznie, a z okresu siedmiu lat sprzed złożenia skargi nawet około 50 mln zł.

Wójt gminy Elżbieta Burtan przekonywała, że gmina uznała, że pomoc jest nielegalna, bo nie została zatwierdzona przez Komisję. W przypadku podzielenia tego stanowiska gmina liczyła na odszkodowanie.

Próbując odszukać informacje na temat tej skargi w mediach, można byłoby pomyśleć, że Komisja tę skargę dalej rozpatruje. Tak jednak nie jest. Komisja wysłała do gminy pismo z 29 lipca 2015 r. w którym wskazała, że Gmina Zabierzów nie jest uprawniona do złożenia takiej skargi. Informacja ta jak na razie nie przedostała się szerzej do mediów. Mając na uwadze precedensowy charakter sprawy warto do sprawy powrócić i wskazać jakie argumenty skłoniły Komisję do podjęcia takiej decyzji.

Po pierwsze, Komisja zwróciła uwagę, że zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 659/1999 formalne skargi mogą składać jedynie zainteresowane strony. Zgodnie z orzecznictwem w celu wykazania takiego statusu konieczne jest wykazanie bezpośredniego związku konkurencyjnego między beneficjentem a podmiotem wnoszącym skargę. Interesy te muszą być wyrażone w sposób bezpośredni i indywidualny.

Po drugie, w ocenie Komisji Gmina Zabierzów w swojej skardze nie wykazała, że nie istnieje taki konkurencyjny związek między Gminą Zabierzów a beneficjentami rzekomej pomocy państwa. Gmina nie wykazała, że prowadzi działalność gospodarczą w zakresie objętym skargą. Natomiast przedmiotowe zwolnienie z podatków m charakter ogólnokrajowy i nie dotyczy konkretnie/indywidualnie Gminy Zabierzów.

Po trzecie, w tych okolicznościach Komisja uznała, że gmina nie kwalifikuje się w tym przypadku jako zainteresowana strona i w konsekwencji skargi gminy nie można traktować jako formalnej skargi w rozumieniu art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 659/1999.

Piotr Cybula

Sprawę skargi przedstawiono m.in. w następujących artykułach i audycjach:
Gość Niedzielny – Zabierzów pisze do Brukseli

„50 lat lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi”

Nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW ukazała się praca pod tytułem: „50 lat lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej. Księga dedykowana Profesorowi Markowi Żyliczowi”. Jej redaktorami są K. Myszona-Kostrzewa oraz Z. Galicki.

Praca ta zawiera następujące opracowania:

Sylwetka Pana Profesora dr. hab. Marka Żylicza

Renata Szafarz, Profesor dr hab. Marek Żylicz a geneza Uniwersytetu
Warszawskiego

Zdzisław Galicki, Ewolucja konwencji tokijskiej – od Tokio do Pekinu

Marek Żylicz, Jurysdykcja państw w międzynarodowym lotniczym prawie
karnym

Tomasz R. Aleksandrowicz, Postępowy rozwój prawa międzynarodowego
a bezpieczeństwo międzynarodowego lotnictwa cywilnego

Leonard Łukaszuk, Wymogi kwalifikacyjne i warunki pracy personelu lotniczego a bezpieczeństwo żeglugi powietrznej lotnictwa cywilnego
– wybrane zagadnienia

Oktawian Kuc, Klauzula Al-Kaidy: bezpieczeństwo żeglugi powietrznej
a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Agnieszka Kunert-Diallo, Konsekwencje prawne zachowań pasażerów
zagrażających bezpieczeństwu na pokładzie

Marcin Marcinko, Klauzula aut dedere aut iudicare w konwencjach
międzynarodowych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi powietrznej

Karol Karski, Cywilne bezzalogowe statki powietrzne w świetle
przepisów prawa międzynarodowego

Marian Bujnowski, Jednolita Europejska Przestrzeń Powietrzna
– ambicje a rzeczywistość

Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Bezpieczeństwo międzynarodowe wobec rozwoju
techniki satelitarnej

Zdzisław Brodecki, Paulina Zajadło-Węglarz, Gwiezdne wojny w świetle
doktryny Responsibility to Protect

Zuzanna Kulińska, Prawa człowieka wobec nowych technik kosmicznych

Aleksander Gubrynowicz, Emisja gazów cieplarnianych ze statków powietrznych:kontrowersje w świetle prawa międzynarodowego i europejskiego

Ewa Jasiuk, Czyny zabronione według konwencji tokijskiej z 1963 roku
– zarys problematyki

Jan Walulik, Po reformie pekińskiej – zakres kryminalizacji i wskazania
dla ustawodawcy polskiego

Anna Andrykiewicz, Zaangażowanie sektora kosmicznego
w kreowanie zrównoważonego rozwoju

„Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce” (konferencja, Bydgoszcz, 15 października 2014 r.)

15 października 2014 r. w Bydgoszczy odbędzie się konferencja pt. „Prawne, administracyjne i ekonomiczne uwarunkowania działalności lotniczej w Polsce.

Jej organizatorem jest Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Więcej informacji: konferencja.