Tag Archives: prawo karne

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę chce zmian legislacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci w obiektach turystycznych

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała propozycje zmian do ustaw mające na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w obiektach turystycznych. Zmiany proponowane przez FDDS dotyczą Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz Ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Fundacja przedstawi swoje postulaty Ministerstwu Sportu i Turystyki. W grudniu 2022 FDDS, przy wsparciu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, opracowała procedury ochrony dzieci w hotelach.

Fundacja postuluje wprowadzenie do tych aktów prawnych m.in. poniższych reguł:

  • każdy hotel i obiekt świadczący usługi noclegowe ma obowiązek wdrożyć procedurę zapobiegania przestępstwom wobec dzieci. Określa ona m.in., co powinien zrobić pracownik takiego obiektu, kiedy podejrzewa, że na jego terenie dochodzi do popełniania tego typu przestępstw,
  • każda osoba, która korzysta z usługi hotelarskiej w towarzystwie dziecka, powinna zostać zobowiązana do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość dziecka, innego dokumentu poświadczającego rodzicielstwo dziecka lub fakt sprawowania nad nim opieki prawnej, bądź też pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na podróżowanie z dzieckiem. 

Wprowadzenie takich zapisów jest konieczne, żeby zwiększyć ochronę dzieci przed wykorzystywaniem i wyzyskiwaniem seksualnym w kontekście podróży i turystyki. Wiemy, że jest to zjawisko występujące na całym świecie, także w Polsce. Bardzo się cieszę, że odpowiedzialni społecznie przedstawiciele branży hotelarskiej podjęli z nami współpracę na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, mam nadzieję, że wszystkie obiekty w Polsce zechcą wprowadzić u siebie odpowiednie procedury chroniące dzieci. Jednocześnie będziemy pracować na rzecz zmian systemowych i liczymy na zainteresowanie tym tematem Ministerstwa Sportu i Turystyki – mówi Marta Skierkowska, członkini zarządu FDDS.

Dane na temat skali przestępstwa wykorzystywania seksualnego dzieci w kontekście podróży i turystyki są niepełne, ponieważ żadna instytucja nie monitoruje tego zjawiska całościowo. Jednak z całą pewnością wiadomo, że hotele oraz inne obiekty oferujące wynajem pokoi są bardzo często wykorzystywane przez sprawców do krzywdzenia dzieci, gdyż dają im poczucie anonimowości i tymczasowości. Sprawcy świadomi odpowiedzialności karnej stosują różne metody ukrywania się, a dzieci pokrzywdzone tym przestępstwem często są zastraszane i szantażowane, a także wstydzą się mówić o wykorzystaniu.

Pracownicy hoteli, dzięki bezpośredniemu kontaktowi z gośćmi, mają szansę na dostrzeżenie sygnałów świadczących o krzywdzeniu dziecka i reagowanie w razie sytuacji budzących wątpliwości. Dlatego tak ważne jest, aby mieli oni wiedzę na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci oraz działań, które należy podjąć, aby mu przeciwdziałać. Reagowanie jest trudne i wymaga nie tylko znajomości procedur, ale także dużej odwagi, jednak w przypadku dzieci wykorzystywanych seksualnie w hotelach jest ono niezwykle istotne. Każda osoba pracująca w takim obiekcie powinna zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli ona nie zareaguje, być może nikt tego nie zrobi, a dziecko, które doświadcza krzywdzenia, nadal będzie cierpieć – mówi Magdalena Hojnor z programu Standardy Ochrony Dzieci FDDS.

Reagowanie na podejrzenie krzywdzenia dziecka jest trudne, ale staje się znacznie łatwiejsze, gdy w obiekcie zostały wdrożone procedury postępowania w tego typu sytuacjach i wszyscy pracownicy je znają.

W grudniu 2022 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, przy wsparciu Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego, opracowała projekt Procedur Ochrony Dzieci dla hoteli i innych obiektów noclegowych, zawierający klarowne wytyczne, co należy zrobić wówczas, gdy pracownik hotelu ma przekonanie, że doszło do skrzywdzenia dziecka, jak i w sytuacji, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa wymaga jeszcze zweryfikowania. Dokument został skonsultowany z grupą specjalistów z branży hotelarskiej – zarówno pracowników mających bezpośredni kontakt z klientem, jak i kadrą zarządzającą – dzięki czemu opisane zasady są uniwersalne i dostosowane do realiów funkcjonowania hoteli.

Dokument ma formę edytowalną, a każda sieć hoteli i pojedynczy obiekt może dostosować zapisy do własnych realiów funkcjonowania lub uzupełnić istniejące już w hotelu procedury. FDDS do końca stycznia organizuje też webinary na temat zapobiegania krzywdzeniu dzieci dla pracowników branży turystycznej, więcej informacji na ten temat tutaj.

Informacje na temat Standardów Ochrony Dzieci w hotelach można znaleźć na stronie: https://standardy.fdds.pl/blog/7/standardy-ochrony-dzieci-w-hotelach

Źródło: informacja prasowa Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

ZAPROSZENIE: bezpłatne webinary „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w sektorze podróży i turystyki”

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dwa bezpłatne webinary na temat: „Ochrona dzieci przed krzywdzeniem w sektorze podróży i turystyki”. Wykorzystywanie i wyzyskiwanie seksualne dzieci w turystyce to poważny problem występujący na całym świecie, również w Polsce. Wielu dzieciom nie udaje się pomóc, gdyż osoby będące świadkami niepokojących sytuacji, np. na terenie hoteli, barów czy restauracji, nie wiedzą, kiedy i w jaki sposób reagować. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje webinary dla pracowników branży turystycznej na temat Standardów Ochrony Dzieci w turystyce. Wydarzenia odbędą się 17 i 26 stycznia, zapisy są dostępne pod linkiem.

W czasie webinarów zostaną poruszone tematy skali wykorzystywania seksualnego dzieci w Polsce, stereotypów dotyczących sprawców tego przestępstwa, a przede wszystkim tego, jakie kroki mogą podjąć obiekty działające w branży turystycznej i ich pracownicy, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo.

Webinary odbędą się:

17.01.2023, godz. 13.00 – 14.30  

26.01.2023, godz. 09.30 – 11.00 

Więcej informacji na temat ochrony dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym w sektorze podróży i turystyki można znaleźć na stronie: Standardy ochrony dzieci w hotelach (fdds.pl)

Więcej informacji na temat działalności Fundacji: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na stacji narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej

W lutym 2020 r. doszło do tragedii na stacji narciarskiej w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany dach z prowizorycznej wypożyczalni zabił trzy osoby. Zginęła matka i jej dwie córki.

W sprawie karnej związanej z tym wypadkiem 13 czerwca 2022 r. Sąd Okręgowy w Nowym Sączu wydał wyrok. Sąd skazał trzech mężczyzn winnych tego zdarzenia na kary pozbawienia wolności w wymiarze jednego roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia oraz zapłatę zadośćuczynienia na rzecz ojca i męża w kwocie 1,5 mln zł.

Dwóch z nich właściciele wypożyczalni, trzeci to właściciel firmy budowlanej wykonującej prace polegające na przystosowaniu naczepy samochodowej do wypożyczalni sprzętu narciarskiego.

W uzasadnieniu wyroki sędzia podała, że: „zerwany dach został wykonany niezgodnie z obowiązującymi normami i przepisami sztuki budowlanej, a także nieadekwatnie do panujących tam warunków pogodowych. Biegły stwierdził, że konstrukcja dachu była zaledwie położona na naczepie”. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok w sprawie właścicielek pensjonatu, które pobiły swoich gości

W sierpniu 2019 r. bardzo głośno było o sprawie właścicielek pensjonatu w Zakopanem, które pobiły swoich gości. Niedawno w sprawie tej zapadł prawomocny wyrok. Sąd orzekł odpowiednio 4 i 6 miesięcy pozbawienia wolności, która została zawieszona na 2 lata. Ponadto muszą one wypłacić poszkodowanym zadośćuczynienie w kwocie 2 tys. zł i 2,5 tys. zł.

Pierwszy wyrok zapadł w maju tego roku. Został zaskarżony przez właścicielki pensjonatu. W dniu 3 listopada sąd odwoławczy podtrzymał wcześniejszy wyrok i jest on już prawomocny.

Szerzej o sprawie piszą Tygodnik Podhalański (Więzienie w zawieszeniu i zakaz prowadzenia pensjonatu za atak na gości) oraz Onet (Sąd skazał właścicielki pensjonatu w Zakopanem, które pobiły swoich gości).

„Prawnokarne aspekty ustaw regulujących rynek usług turystycznych” – nowy artykuł

W czasopiśmie „Prokuratura i Prawo” ukazał się artykuł pt. Prawnokarne aspekty ustaw regulujących rynek usług turystycznych, autorstwa Bolesława Kurzępy.

Artykuł dostępny jest nieodpłatnie na stronie czasopisma (tutaj).

Sąd Okręgowy w Łodzi o niedopuszczalności używania nazwy „Hotel’s”

Poniżej zamieszczam niedawno wydane postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi odnoszące się do niedopuszczalności używania przez przedsiębiorcę nieposiadającego decyzji kategoryzacyjnej nazwy „Hotel’s”.

W uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdza m.in.: Sądowi odwoławczemu znane jest m.in. przedstawione w doktrynie stanowisko sprowadzające się do stwierdzenia, iż wykorzystanie nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego do oznaczenia obiektu, niezależnie od tego, czy ta nazwa zawiera prefiksy czy sufiksy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o usługach turystycznych, jeżeli przedsiębiorca nie posiada stosownej decyzji kategoryzacyjnej (por. komentarz Piotra Cybuli do art. 43 ustawy, lex 2012).

Sygn. akt V Kz 883/15

POSTANOWIENIE

Dnia 20 stycznia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Łodzi V Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący – Sędzia SO Krystyna Pisarska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Matecka

po rozpoznaniu w sprawie J. K.

córki K. i H. z d.K., ur. (…) w W.

obwinionej o czyn z art. 60 1 § 4 pkt 2 i 2a k.w.

zażalenia wniesionego w dniu 12 października 2015 r. przez oskarżyciela publicznego – (…) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z dnia 1 października 2015 r.

w przedmiocie umorzenia postępowania

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. oraz art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w.

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi do rozpoznania.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 1 października 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi na podstawie art. 5 § 1 pkt 2 k.p.w. umorzył postępowanie w sprawie, a koszty postępowania przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł (…) Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w K., zaskarżając orzeczenie w całości i zarzucając mu na podstawie art. 438 pkt 3 k.p.k. w zw. z art. 109 § 2 k.p.w. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę rozstrzygnięcia, mający istotny wpływ na wydane postanowienie:

– poprzez przyjęcie, iż używanie nazwy rodzajowej „hotel” na zewnątrz budynku na szyldzie i na stronie internetowej obiektu (…) – w tym, w treści jej adresu – bez decyzji Marszałka Województwa (…), nie stanowi wykroczenia z art. 60 1 § 4 pkt 2 k.w.;

– poprzez przyjęcie, iż świadczenie usług hotelarskich i używanie określenia „B. H.w nazwie obiektu na zewnątrz budynku oraz na stronie internetowej obiektu (…) nie wprowadza klientów w błąd co do rodzaju obiektu i nie stanowi wykroczenia z art. 60 ( 1 )§ 4 pkt 2a k.w.;

– poprzez nieznajdujące oparcia w materiale dowodowym przyjęcie, iż Prezes UOKiK, uchylając zarządzenie pokontrolne i umarzając postępowanie uznał zarzuty stawiane obwinionej za bezpodstawne.

W konkluzji zażalenia skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył, co następuje:

Zażalenie oskarżyciela publicznego zasługuje na uwzględnienie ze skutkiem w postaci uchylenia zaskarżonego postanowienia i przekazaniem sprawy sądowi pierwszej instancji do rozpoznania.

Wskazać należy w pierwszym rzędzie, iż sąd meriti wydając skarżoną decyzję uchylił się od poczynienia jakichkolwiek własnych ustaleń faktycznych w sprawie, a poprzestał jedynie na bezrefleksyjnym powieleniu całości argumentacji obrońcy obwinionej, zawartej w sprzeciwie od wyroku nakazowego wydanego przez Sąd Rejonowy w Sosnowcu w dniu 8 października 2014 r. Sama ta okoliczność implikuje stwierdzenie, że decyzja sądu w przedmiocie umorzenia postępowania była co najmniej przedwczesna, a nadto rodzi uzasadnioną wątpliwość co do jej samodzielności.

Jak wynika z akt sprawy, w obiekcie należącym do spółki (…), której Prezesem Zarządu jest obwiniona, świadczone są usługi hotelarskie. Obiekt ten wpisany jest do rejestru innych obiektów, w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 29 maja 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 196). Przedmiotowy obiekt nie posiada decyzji Marszałka Województwa (…) o zaszeregowaniu go do odpowiedniego rodzaju i kategorii, co oznacza, że nie jest on obiektem hotelarskim w rozumieniu art. 36 w/w ustawy.

Kwestią kluczową dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie było ustalenie, czy obwiniona w sposób uprawniony posługuje się nazwą (…)do oznaczenia sieci obiektów prowadzonych przez spółkę. Zgodnie bowiem z treścią art. 43 ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 196), nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich, o których mowa w art. 36 (w tym hotele) i art. 37 ustawy, podlegają ochronie prawnej i mogą być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumieniu niniejszej ustawy.

Mając na względzie treść przytoczonego przepisu sąd meriti winien przeprowadzić samodzielną analizę, czy użycie sformułowania „hotel’s” w oznaczeniu nazwy obiektu istotnie nie wprowadza w błąd co do rodzaju obiektu hotelarskiego lub jego kategorii. Sądowi odwoławczemu znane jest m.in. przedstawione w doktrynie stanowisko sprowadzające się do stwierdzenia, iż wykorzystanie nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego do oznaczenia obiektu, niezależnie od tego, czy ta nazwa zawiera prefiksy czy sufiksy, stanowi naruszenie przepisów ustawy o usługach turystycznych, jeżeli przedsiębiorca nie posiada stosownej decyzji kategoryzacyjnej (por. komentarz Piotra Cybuli do art. 43 ustawy, lex 2012). Podkreślenia wymaga, iż sąd rejonowy nie rozważył przy tym należycie, jak kształtują się relacje między ochroną nazw rodzajowych i kategorii obiektów hotelarskich, a prawami przysługującymi w wyniku rejestracji znaku towarowego. Na poparcie swojego stanowiska przytoczył argument, iż znak słowno-graficzny zawierający nazwę (…) podlega ochronie, co potwierdzała kopia świadectwa ochronnego, udzielonego przez Urząd Patentowy RP. Tymczasem problematyka ta znalazła swoje odzwierciedlenie m.in. w wyroku NSA w Warszawie z dnia 6 czerwca 2003 r. (I SA 1554/01; LEX nr 678035), z którego wynika, że rejestracja znaku towarowego nie zwalnia zgłaszającego z przestrzegania prawa, w tym ustawy o usługach turystycznych.

W dalszym rzędzie sąd a quo nie poczynił ustaleń, w jaki sposób w okresie objętym zarzutem obwiniona przedstawiała prowadzoną przez spółkę działalność na stronach internetowych, a nadto czy informacje umieszczone na obiekcie, w tym rysunki, napisy na szyldzie, odesłania do stron internetowych były rzetelne i obrazowały rzeczywisty jego stan. W błąd wprowadzać może bowiem nie tylko sama treść informacji, ale też inne oznaczenia sugerujące, że mamy do czynienia z obiektem o innym standardzie niż w rzeczywistości. Z zarzutu wynikało, iż obiekt figurował na stronie internetowej(…) zawierającej bazę noclegową w wykazie „hotele”, a pod tym adresem pojawiały się takie sformułowania jak cennik hotelowy czy meble hotelowe. W tym kontekście stwierdzenie, że informacje o rodzaju świadczonych przez obwinioną usług były czytelne i nie mogły wprowadzać w błąd, budzą poważne wątpliwości. Należy zauważyć, iż wykroczenie określone w art. 60 1§ 4 pkt 2a ma charakter formalny, można je popełnić umyślnie bądź nieumyślnie. Stąd też wypadałoby rozważyć, jaki wpływ miała obwiniona na treści prezentowane w serwisach internetowych na temat należącego do jej spółki obiektu i czy faktycznie przedstawiciele spółki odpowiedzialni za prowadzenie obiektów tej sieci, w tym przypadku obiektu w S., występowali do administratorów portali z wnioskiem o niezwłoczną korektę ewentualnych nierzetelnych informacji. W aktach sprawy brak jest wydruków wiadomości e-mail, na które powoływał się obrońca obwinionej w sprzeciwie od wyroku nakazowego, nie można zatem tego twierdzenia obiektywnie zweryfikować.

Rację ma przy tym skarżący, że decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i konsumentów z dnia 3 sierpnia 2014 r., mocą której uchylono zarządzenie pokontrolne (…) Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. z dnia 9 maja 2014 r. i umorzono postępowanie pierwszej instancji, nie mogła przesądzać o słuszności stanowiska obrony w niniejszej sprawie. Jak bowiem wynika z treści przedmiotowej decyzji, podstawę owego rozstrzygnięcia stanowiły błędy natury proceduralnej, podczas gdy kwestia dopuszczalności stosowania przez Spółkę określenia(…)nie była w tym postępowaniu badana.

Reasumując, decyzja sądu rejonowego nie mogła się ostać, jako że sąd nie zapoznał się należycie z aktami sprawy i nie poczynił podstawowych ustaleń faktycznych, będących punktem odniesienia dla dalszych rozważań. Nadmienić wypada, iż po wstępnej kontroli wniosku o ukaranie Sąd Rejonowy w Sosnowcu wydał wobec obwinionej wyrok skazujący w postępowaniu nakazowym, uznając tym samym, iż zarówno okoliczności faktyczne czynu jak i wina obwinionej nie budzą wątpliwości. W takiej sytuacji wydanie przez innego sędziego w późniejszym terminie decyzji o umorzeniu postępowania winno być wsparte rzetelnymi ustaleniami i oceną czynów zarzucanych obwinionej przez pryzmat stosownych przepisów ustawy o usługach turystycznych, co w niniejszej sprawie nie miało miejsca. Rozpoznając ponownie przedmiotową sprawę sąd rejonowy poczyni wszelkie niezbędne ustalenia odnośnie charakteru prowadzonej przez obwinioną działalności i faktycznych oznaczeń odnoszących się do obiektu, oferującego usługi hotelarskie pod nazwą (…). Następnie rozważy, czy używana przez spółkę nazwa bądź inne oznaczenia stosowane w okresie objętym zarzutem miały charakter jednoznaczny, określający rodzaj lub kategorię obiektu zgodnie z rzeczywistością, czy też mogły wprowadzić w błąd potencjalnych klientów co do właściwości prezentowanego obiektu. Wówczas dopiero oceni, czy należy uznać obwinioną J. K. za winną zarzucanych jej czynów, czy też należy ją uniewinnić.

Komunikat KNF – działalność ubezpieczeniowa bez zezwolenia (dot. m.in. biur podróży)

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego z 28 kwietnia 2015 r. Czytaj dalej

Mec. Maciej Burda o prawnokarnych aspektach „Broad Peak”

Agencja nietowarzyska

Dr Antoni Bojańczyk: „Chodzi o to, że nie można potraktować wypadków pakistańskich per non est”

Na stronie internetowej „Rzeczpospolitej” ukazał się dzisiaj bardzo ciekawy i potrzebny tekst dr. Antoniego Bojańczyka pt. Śledztwo pod Broad Peak.

Zwraca w nim uwagę na potrzebę wyjaśnienia śmierci himalaistów pod Broad Peak nie tylko przez zespół Polskiego Związku Alpinizmu, ale także przez odpowiedni organ państwa, którym w tym przypadku jest prokuratura.

Moim zdaniem działania takie powinny być podjęte nie tylko w przypadku tego wypadku. Przykładowo podobnego wyjaśnienia wymaga sprawa śmierci w styczniu tego roku wspinacza na Aconcagui. W tym przypadku nie słyszałem o jakichkolwiek działaniach mających na celu wyjaśnienie tego wypadku (co oczywiście nie wyklucza, że były one podejmowane).

Piotr Cybula

Pilot wycieczki oskarżony w sprawie śmierci rodzeństwa na Krecie (sprawa „wąwozu Samaria”)

Jak podaje „Rzeczpospolita”, wrocławska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw pilotowi wycieczki na Kretę, 26-letniemu Piotrowi P. Zarzuca mu narażenie rodzeństwa Danuty i Marka S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne doprowadzenie do śmierci.

Sprawa dotyczy głośnego wypadku, śmierci turystów w wąwozie Samaria.

Więcej w artykule Pilot wycieczki oskarżony w sprawie śmierci rodzeństwa na Krecie.

dr Piotr Cybula, radca prawny