referaty na konferencjach

Dotychczas wygłoszone referaty:

2022

P. Cybula, Organizacja pielgrzymek a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – teoria a praktyka, Kongres „Turystyka Społeczna a Jakość Życia”, Kraków, 21 października 2022 r.

2021

P. Cybula, Czy organizacja wycieczek szkolnych powinna odbywać się z udziałem „biur podróży”?, Kongres Turystyki Społecznej, Jelenia Góra, 13-14 października 2021 r.

P. Cybula, Wyzwania ochrony praw podróżnych na gruncie dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych w czasach pandemii Covid-19, V Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Prywatnego Międzynarodowego, pt. Międzynarodowy obrót cywilny i handlowy, Kraków, 17-18 czerwca 2021 r. (jako tzw. wypowiedź)

2020

P. Cybula, Zwroty wpłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów – wsparcie czy wyparcie praw podróżnych?, Konferencja pt. Prawne i praktyczne aspekty turystyki i rekreacji, zorganizowana przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach (on line), 17 grudnia 2020 r.

2019

P. Cybula, Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – postęp czy regres w ochronie konsumenta, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Prawa konsumentów na rynku usług turystycznych, zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 16 października 2019

P. Cybula, Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Nauk Społecznych o Sporcie pt. Sport i turystyka w perspektywie nauk społecznych: tradycja i współczesność, 2-4 września 2019, AWF w Krakowie

P. Cybula, Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez klientów biur podróży – teoria a praktyka, VI Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa z okazji 20-lecia Rzeczników Konsumentów pt. Dochodzenie roszczeń konsumenckich w praktyce. Nowy ład dla konsumentów, Katowice 28 luty – 1 marca 2019

2018

P. Cybula, Prawne aspekty usług pilotów wycieczek – między teorią a praktyką, Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Praktyczna Rynek pracy przewodników turystycznych, pilotów wycieczek i animatorów czasu wolnego, Kraków 6 grudnia 2018 r. 

P. Cybula, Przedawnienie roszczenia odszkodowawczego względem Skarbu Państwa z tytułu wadliwego wdrożenia dyrektywy konsumenckiej, V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego, zorganizowana przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów, Kraków 1-2 marca 2018 r.

2017

P. Cybula, Dobro dziecka a żywienie dzieci podczas wycieczek szkolnych, na konferencji pt. Prawo rodzinne i spadkowe wobec współczesnych zjawisk technologicznych i społecznych zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 9-10 listopada 2017 r.

P. Cybula, Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia a turystyka szkolna, Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 20 października 2017 r.

P. Cybula, Czy ustawa o usługach turystycznych stanowi barierę rozwoju turystyki medycznej?, II Krakowski Kongres Turystyki Medycznej, Kraków 13 października 2017 r.

IMG_20171124_0004

2016

P. Cybula, Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów polskich, V Ogólnopolskie Forum Agentów Biur Podróży, Warszawa 23 listopada 2016 r.

P. Cybula, Zadania samorządu terytorialnego w świetle ustawy o usługach turystycznych – stan obecny i pytanie o przyszłość, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnica 12-14 października 2016 r.

P. Cybula, Czy konsument powinien odpowiadać za własne działania – jak jest uzasadniona granica prawnej ochrony jego interesów, Kongres Turystyki Polskiej, Świdnica 12-14 października 2016 r.

P. Cybula, Ubezpieczenie jako instrument ochrony konsumenta usług turystycznych na konferencji pt. Ochrona konsumenta na rynku usług  organizowanej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 10-11 marca 2016 r.

P. Cybula, Szanse na mediację on line w sprawach konsumenckich dotyczących imprez turystycznych na forum mediacyjnym pt. Czy mediacja on – line w sprawach konsumenckich zorganizowanym przez Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków, 15 stycznia 2016 r.

2015

P. Cybula, Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za nieprawidłową implementację dyrektywy  konsumenckiej a art. 417 (1) k.c., w panelu prowadzonym przez prof. Ewę Łętowską, na konferencji pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego zorganizowanej jest przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 15-17 września 2015 r. w ramach cyklicznych zjazdów katedr prawa uczelni ekonomicznych

P. Cybula, Pomoc konsularna a obowiązki organizatora turystyki względem klienta – uwagi w świetle projektu ustawy-Prawo konsularne oraz ustawy o usługach turystycznych, na konferencji Nowe polskie prawo konsularne, zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Krakowie

P. Cybula, O doświadczeniach z implementacji dyrektywy 90/314 i wyzwaniach implementacji dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, na konferencji Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?, zorganizowanej przez Zakład Prawa AWF w Krakowie, we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Turystyki Górskiej PTTK oraz Krakowską Izbą Turystyki w Krakowie 13 maja 2015 r.

P. Cybula, Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich, 30.01.2015 r., otwarte zebranie naukowe Katedry Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

P. Cybula, Odpowiedzialność państwa polskiego za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich – orzeczenie SO w Warszawie, 12.01.2015 r., międzynarodowoprawne „przegorzalskie” spotkania seminaryjne, Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014

P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki na wypadek jego niewypłacalności – aktualne problemy teoretyczne i praktyczne, 26.05.2014 r., otwarte zebrania naukowo-praktyczne Zakładu Prawa WTiR AWF w Krakowie

P. Cybula, Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda, 16.04.2014 r., na konferencji „50-lat Kodeksu Cywilnego. Sens i nonsens rekodyfikacji” zorganizowanej w Krakowie przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Uniwersytet Opolski

2013

P. Cybula, M. Załucki, Rola konsula w sprawach spadkowych, na konferencji 50 lat Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych – praktyka i aktualne wyzwania zorganizowanej przez Instytut Europeistyki UJ w Krakowie w dniach 13-15 listopada 2013 r.

P. Cybula, Przewodnictwo turystyczne a projekt tzw. ustawy deregulacyjnej, na konferencji pt. Kształcenie przewodników w realiach XXI wieku (III Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych) zorganizowanej w Katowicach w dniach 8-10.02.2013 r.

2011

P. Cybula, Problems in the implementation of the Package Travel Directive into Polish law in the context of the discussion on the revision of the PTD, na konferencji pt. European Travel Law Forum, zorganizowanej w Salzburgu przez University of Salzburg, w dniach 30.06-1.07.2011 r.

P. Cybula, Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji – uwagi o art. 1 ustawy o usługach turystycznych, na konferencji pt. Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją i deregulacją, zorganizowanej w Krakowie dniach 4-5 marca 2011 r. przez Uniwersytet Jagielloński

P. Cybula, O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), na konferencji pt. I Ogólnopolskie Forum Przewodników Turystycznych, zorganizowanej przez PTTK w Białymstoku w dniach 11-13 lutego 2011 r.

2010

P. Cybula, Obowiązki informacyjne organizatora turystyki względem klienta na podstawie art. 12 ustawy o usługach turystycznych w świetle dyrektywy 90/314, na konferencji pt. Konsument na Rynku Turystycznym. Informacja turystyczna w Europie zorganizowanej w dniach 27-28 października 2010 r. przez Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach

P. Cybula, Regulacja umowy o podróż a kodeks cywilny, na konferencji pt. Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe zorganizowanej w dniach 23-24 września 2010 r. przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Europejskie Natolin i Fundację Facultas Iuridica

2009

P. Cybula, Ewolucja odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy prawa turystycznego, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji Turystyki AWF Kraków w Krakowie w dniu 27 marca 2009 r.

2008

P. Cybula, Kolizyjnoprawne problemy odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorców (Ogólnopolski Zjazd Katedr Prawa Gospodarczego Uczelni Ekonomicznych)  zorganizowanej w Książu przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w dniach 19 – 21 września 2008 r.

2007

P. Cybula, Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, na konferencji pt. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne prawa w turystyce, zorganizowanej przez Zakład Prawa i Organizacji ITiR AWF w Krakowie oraz Wyższą Szkołę Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w dniach 21-22 września 2007 r. w Suchej Beskidzkiej

2005

P. Cybula, Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, na konferencji pt. Ochrona konsumentów usług finansowych, zorganizowanej w Krakowie i w  Krynicy przez Katedrę Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w dniach 22-24 września 2005 r.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s