Tag Archives: umowa o imprezę turystyczną

Umowy w działalności turystycznej w „Systemie Prawa Handlowego”

W opublikowanym niedawno tomie 5C „Systemu Prawa Handlowego” pt. „Prawo umów handlowych” opublikowany został odrębny rozdział (19) poświęcony umowom w działalności turystycznej, autorstwa prof. Mirosława Steca (UJ).

Warto wspomnieć, że w założeniu redaktora – również prof. Mirosława Steca – publikacja ta choć nawiązuje do wcześniej wydanych pięciu wydań prawa umów handlowych w ramach tego systemu, to jednak stanowi jego zupełnie nowe opracowanie. Najlepszym tego dowodem jest właśnie dodanie części poświęconej umowom turystycznym, której we wspomnianych pięciu wydaniach nie było.

Rozdział ten składa się z następujących części:

  1. charakterystyka ogólna działalności turystycznej i umów w niej występujących;
  2. zakres podmiotowy i przedmiotowy umów turystycznych – podstawowe pojęcia;
  3. ochrona podróżnego w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki;
  4. umowa o udział w imprezie turystycznej;
  5. umowa hotelowa;
  6. pozostałe umowy w działalności turystycznej.

Więcej informacji o publikacji znaleźć można na stronie wydawcy: C.H. Beck.

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dot. przepisów dyrektywy 2015/2302 mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży

Komisja Europejska 21 czerwca 2019 r. opublikowała SPRAWOZDANIE DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY dotyczące przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych mających zastosowanie do rezerwacji on line dokonywanych w różnych punktach sprzedaży.

Dokument dostępny jest: tutaj.

Czarter jachtu wraz z załogą nie tworzy imprezy turystycznej – wyrok sądu szwajcarskiego

Michael Wukoschnitz na stronie internetowej International Forum of Travel and Tourism Law wspomniał wczoraj o wyroku sądu szwajcarskiego (Bundesgericht) z 10 stycznia 2013 r.

W sprawie tej sąd odniósł się do tego, czy imprezę turystyczną tworzy czarter jachtu połączony z „zatrudnieniem” jego załogi. W ocenie tego sądu w tym przypadku o imprezie turystycznej nie można mówić, podobnie jak w przypadku np. przelotu samolotem, gdzie również przecież w pewien sposób korzystamy z usług pilota.

Źródło: Michael Wukoschitz’s blog

Projekt systematyzacji części szczegółowej prawa zobowiązań (z umowami o podróż i czarteru)

W czasopiśmie „Transformacje Prawa Prywatnego” (nr 1/2012) opublikowany został artykuł prof. Zbigniewa Radwańskiego pt. „Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań„.

W tytule V pt. „Umowy odnoszące się do świadczenia usług
a polegające na osiągnięciu określonego rezultatu” prof. Z. Radwański zaproponował dodanie „umowy o podróż„, podając zwięzłe uzasadnienie:

„uregulowana w odrębnej ustawie, ale bez dostatecznego uzasadnienia, powszechnie regulowana w kodeksach cywilnych innych państw. Jej zaliczenie do umów rezultatu odpowiada aktualnemu stanowisku zajętemu w tej sprawie przez dyrektywę Unii Europejskiej i orzecznictwo, które zaostrzyło w tym względzie odpowiedzialność organizatora podróży”.

W tytule VI pt. „Przewóz” proponuje się z kolei dodanie „umowy czarteru„.

Wspomniany artykuł dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma: „Wstępny projekt systematyzacji tak zwanej części szczegółowej prawa zobowiązań„.

Piotr Cybula

Sąd Najwyższy: klient ma prawo do odszkodowania za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu

Jak podaje Rzeczpospolita, Sąd Najwyższy w uchwale z 19 listopada 2010 r. (sygn. akt III CZP 79/10) uznał, że klient ma prawo do odszkodowania za szkodę niemajątkową w postaci tzw. zmarnowanego urlopu (I. Lewandowska, Biura podróży zapłacą za zmarnowane urlop, Rzeczpospolita z 20 listopada 2010 r., http://www.rp.pl/artykul/566706_Zaplaca-za-zmarnowane-urlopy.html).

Uchwała może przyczynić się do ujednolicenia orzecznictwa. Dotychczas sądy bardzo różnie orzekały w takich sprawach. Z pewnością wywoła ona duży wpływ na praktykę biur podróży.

Dopuszczalność udzielania zniżek przez agentów turystycznych

W praktyce czasami pojawiają się spory na temat „zniżek” od cen określonych przez organizatorów turystyki, udzielanych przez agentów turystycznych. Ostatnio na ten temat toczyła się dyskusja na portalu tur-info.pl. Przedstawiciel organizatora turystyki (Rainbow Tours), który spotkał się z tego rodzaju praktyką, przesłał portalowi następujące wyjaśnienie:

(…) Pragniemy poinformować, że nie zgadzamy się na udzielanie przez wakacje.pl zniżek od naszych imprez i znalezienie przez nas w systemie rezerwacyjnym rezerwacji założonych przez ten portal z udzielonymi zniżkami z kuponów będzie skutkować zawieszeniem sprzedaży naszych imprez przez ten portal, o czym poinformowaliśmy Zarząd Enovatis osobnym pismem.

Nasza umowa agencyjna wyraźnie precyzuje kwestię cen sprzedaży i jest w niej zapis o tym, że agent nie jest uprawniony do udzielania zniżek od cen touroperatora oraz organizowania promocji cenowych bez porozumienia z touroperatorem. Chcielibyśmy podkreślić, że ten zapis musi być przestrzegany przez wszystkich bez wyjątku, niezależnie od wysokości ich obrotów z Rainbow Tours.

Mam nadzieję, że nasza postawa spotka się ze zrozumieniem wśród agentów, a przykład Enovatis będzie pouczający dla wszystkich biur agencyjnych stosujących dodatkowe zniżki od cen sprzedaży zamieszczonych w systemach rezerwacyjnych.

Również przedstawiciel biura podróży Itaka odniósł się krytycznie do takiej praktyki. Jak stwierdził:

(…) polityka cenowa od wielu lat jest spójna. Touroperator dąży do tego, aby produkt był dostępny w całej sieci sprzedaży w tych samych cenach. Umowy agencyjne zawierają kary za udzielanie zniżek/rabatów, bądź przeprowadzanie promocji na produkty Itaki bez ustaleń. Po zauważeniu wprowadzenia ww promocji zostały podjęte decyzje o zakazie sprzedażny oferty Itaki przez Enovatis.

 

Prof. Zbigniew Radwański o potrzebie uregulowania umowy o podróż w kodeksie cywilnym

W nr. 7-9 z 2010 r. miesięcznika Kancelaria ukazał się wywiad z profesorem Zbigniewem Radwańskim, przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (Kodeks cywilny wymaga unowocześnienia, s. 16-19). W wywiadzie prof. Radwański odnosi się m.in. do potrzeby uregulowania umowy o podróż w kodeksie cywilnym. Jak twierdzi:

Chcemy też włączyć do kodeksu umowy, które bezpodstawnie są poza nim. Np. umowa o podróż, która jest uregulowana w ustawie o turystyce. Ja nie mam nic przeciwko tej ustawie, jeśli dotyczy ona problematyki administracyjnej, czyli zasad tworzenia przedsiębiorstw turystycznych, ich kontroli, ubezpieczania, rozliczeń itd. Ale umowa jest materią cywilnoprawną i tylko w kodeksie cywilnym powinna być uregulowana.

PC

Kara finansowa w wysokości 900.385 zł dla biura podróży Exim Tours sp. z o.o. za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 10 września 2010 r. wydał w stosunku do biura podróży Exim Tours sp. z o.o. w Warszawie decyzję nr RWA- 9 /2010.

W decyzji tej uznał, że wskazane w niej szczegółowo praktyki stosowane przez to biuro stanowią praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Jednocześnie nałożył na tego przedsiębiorcę karę finansową w wysokości 900.385 zł (dziewiećset tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych).

Pełny tekst decyzji (z pominięciem uzasadnienia):

DECYZJA nr RWA- 9 /2010

I. Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Exim Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

– w imieniu Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

uznaje sie, że działanie polegające na stosowaniu postanowienia zawartego we wzorcach umownych o nazwie „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą „Exim Tours” Sp. z o.o.” (zwane dalej OWU) o treści:

„Organizator nie będzie zwracał równowartości niewykorzystanych swiadczeń, w przypadku, gdy podróż lub pobyt zostaną przerwane z przyczyn leżących po stronie Klienta lub osoby mu towarzyszącej”

stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, polegającą na stosowaniu postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 47945 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z pózn. zm.), co stanowi naruszenie art. 24 ust. 2 pkt 1 w zwiazku z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – i nakazuje zaniechanie jej stosowania.

II. Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózn. zm.) w związku z art. 83 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z pózn. zm.) i stosownie do art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Exim Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

– w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

umarza sie postępowanie w sprawie podejrzenia stosowania przez spółkę Exim Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na stosowaniu wzorców umownych o nazwie „Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez spółkę pod firmą „Exim Tours” Sp. z o.o.” (zwane dalej OWU), które bezprawnie wyłączają uprawnienia konsumentów, wynikające z art. 16a ust. 2-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z pózn. zm.), co może stanowić naruszenie art. 24 ust. 2 w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) oraz stosownie do treści art. 33 ust. 6 tej ustawy, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie naruszenia zbiorowych interesów konsumentów

– w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

nakłada się na Exim Tours Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 900.385 zł (dziewięćset tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia określonego w pkt I niniejszej decyzji.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/

Klauzula dotycząca zmian umowy o imprezę turystyczną „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” w rejestrze klauzul niedozwolonych

21 października 2010 r. do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 2046 została wpisana klauzula umowna o treści:

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem: terminu, programu i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności: – wzrostu kosztów transportu,
– wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych
– wzrostu kursu walut
– (pkt 5 warunków uczestnictwa)

Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. VI ACa 91/10.

Rejestr dostępny jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

 

„Zmiana stron umowy o świadczenie usług turystycznych” – artykuł dr Anny Rzetelskiej

W zapowiedziach wydawnictwa Wolters Kluwer znajduje się publikacja pt. „Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej” pod red. W. J. Katnera i U. Promińskiej. W książce tej ma się ukazać artykuł dr Anny Rzetelskiej pt. „Zmiany stron umowy o świadczenie usług turystycznych„.

Zapowiedź wydawnictwa: http://www.profinfo.pl/x_C_I__P_40155087__LL_0__PZTA_0DE.html#widTop2