Tag Archives: deregulacja

Cytat dnia – o promocji województwa przez zakup kurtek dla przewodników turystycznych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:  §1

1. Postanawia się zlecić promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zakup jednolitych kurtek dla przewodników turystycznych z regionu. (…)

Uzasadnienie (…)

Zakup kurtek dla przewodników turystycznych stanowić będzie element podnoszący jakość usług wykonywanych na rzecz odwiedzających region turystów. Kurtki opatrzone zostaną logo województwa, a także napisem „przewodnik turystyczny”, dzięki czemu osoby te staną się rozpoznawalne wśród grupy. Podniesie to komfort pracy tych osób, będzie także pozytywnie odbierane wśród uczestników wycieczki. Zadanie stanowić będzie standaryzację usług przewodnickich na terenie województwa.
Podkreślenie znaczenia funkcji przewodnika turystycznego jest szczególnie istotne w momencie, gdy w planach jest wprowadzenie deregulacji dostępu do niektórych zawodów, w tym m.in. przewodników turystycznych (…)”.

Źródło: uchwała NR 689/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2012 r. wraz z uzasadnieniem

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp m.in. do zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Prezydent podpisał we wtorek 9 lipca 2013 r. ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W zakresie regulacji dotyczącej tych zawodów ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ustawa deregulująca dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Piotr Cybula

Sejm uchwalił ustawę deregulującą zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Dzisiaj Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulującą. Obejmuje ona m.in. zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

Informacja o przedmiocie dzisiejszych głosowań dostępna jest: tutaj.

Abstrahując od oceny samej potrzeby deregulacji tych zawodów, moim zdaniem uchwalona ustawa w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek jest nieco niedopracowania pod względem legislacyjnym. Niektóre z jej rozwiązań wydają się nieprzemyślane i trudne do uzasadnienia. Szerzej odniosę się do tego w innej, dłuższej wypowiedzi.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Piotr Cybula

 

Chiny, Bayer Full a polska dyskusja o deregulacji

Jak podają media, władze Chin wprowadzają dla zagranicznych gwiazd estrady wymóg posiadania wykształcenia wyższego. Ostatnio w Chinach z polskich zespołów karierę próbował zrobić Bayer Full. Jego wokalista posiada niestety wykształcenie średnie, tak więc z koncertów już nic nie wyjdzie. Na ziemi chińskiej nie zaśpiewa już np. po chińsku głośnego przeboju „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina„.

Słysząc o tej regulacji, przypomniała mi się ostatnia wypowiedź posła Tadeusza Dziuby o potrzebie ochrony polskiego rynku przewodników turystycznych. Według niego:

Całkowite zniesienie obecnej regulacji spowoduje – jak można z dużym prawdopodobieństwem prognozować – wyrugowanie przy obsłudze wycieczek zagranicznych polskich przewodników turystycznych przez obcokrajowców (patrz moje uzasadnienie poczynione na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej). Dzieje się tak już obecnie, tyle, iż jest to nielegalne w dotychczasowym stanie prawnym. W efekcie nie zarobi polski przewodnik, kimkolwiek on by nie był, ale obcokrajowiec, a do budżetu krajowego nie wpłyną żadne dochody z tej działalności gospodarczej. Innymi słowy, proponowana w przedłożeniu rządowym deregulacja wykreuje zagraniczną konkurencję dla polskich przewodników turystycznych na polskim rynku usług przewodnickich dla wycieczek zagranicznych.

Jeżeli w Chinach będziemy mieli jeszcze kiedyś dyskusję na temat wskazanego wymogu posiadania wykształcenia wyższego, to może pojawić się taki oto argument (zmodyfikowana wersja powyższej wypowiedzi):

Całkowite zniesienie obecnej regulacji spowoduje – jak można z dużym prawdopodobieństwem prognozować – wyrugowanie CHIŃSKICH ARTYSTÓW przez obcokrajowców (patrz moje uzasadnienie poczynione na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej). Dzieje się tak już obecnie, tyle, iż jest to nielegalne w dotychczasowym stanie prawnym. W efekcie nie zarobi CHIŃSKI ARTYSTA, kimkolwiek on by nie był, ale obcokrajowiec, a do budżetu krajowego nie wpłyną żadne dochody z tej działalności gospodarczej. Innymi słowy, proponowana w przedłożeniu rządowym deregulacja wykreuje zagraniczną konkurencję dla CHIŃSKICH ARTYSTÓW na CHIŃSKIM rynku MUZYCZNYM.

Piotr Cybula

Sprzeczność w projekcie ustawy deregulacyjnej i jego uzasadnieniu?

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej m.zd. jest mocno niedopracowany. Wiele ze zgłaszanych propozycji budzi istotne wątpliwości. Co do niektórych kwestii wątpliwości budzą różnice między projektem i jego uzasadnieniem.

Ciekawą sprawą jest np. kwestia kontroli osób wykonujących zadania przewodnika miejskiego i terenowego.

W projekcie czytamy:

„1. Osoby wykonujące zadania przewodnika turystycznego (…)  podlegają kontroli. Kontrola obejmuje (…):
2) w przypadku przewodników miejskich i terenowych (…) – spełnienie wymogów, o których mowa w art. 22.”

Natomiast w uzasadnieniu projektu do podstawowych różnic między obecnym a proponowanym rozwiązaniem zaliczono:

zniesienie kontroli osób wykonujących zdania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego (…)” (s. 51) [zachowano oryginalną pisownię]

Jak to rozsądnie pogodzić?

Piotr Cybula

 

 

Opinia PTTK w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Na stronie internetowej przewodnicy.pttk.pl dostępne są uwagi Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK do projektu tzw. ustawy deregulacyjnej.

Podziel się opinią w sprawie deregulacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest formularz w którym można „podzielić się opinią” co do projektu deregulacji.

Piotr Cybula