Tag Archives: deregulacja

Cytat dnia – o promocji województwa przez zakup kurtek dla przewodników turystycznych

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwala, co następuje:  §1

1. Postanawia się zlecić promocję Województwa Zachodniopomorskiego poprzez zakup jednolitych kurtek dla przewodników turystycznych z regionu. (…)

Uzasadnienie (…)

Zakup kurtek dla przewodników turystycznych stanowić będzie element podnoszący jakość usług wykonywanych na rzecz odwiedzających region turystów. Kurtki opatrzone zostaną logo województwa, a także napisem „przewodnik turystyczny”, dzięki czemu osoby te staną się rozpoznawalne wśród grupy. Podniesie to komfort pracy tych osób, będzie także pozytywnie odbierane wśród uczestników wycieczki. Zadanie stanowić będzie standaryzację usług przewodnickich na terenie województwa.
Podkreślenie znaczenia funkcji przewodnika turystycznego jest szczególnie istotne w momencie, gdy w planach jest wprowadzenie deregulacji dostępu do niektórych zawodów, w tym m.in. przewodników turystycznych (…)”.

Źródło: uchwała NR 689/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 maja 2012 r. wraz z uzasadnieniem

Prezydent podpisał ustawę deregulującą dostęp m.in. do zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Prezydent podpisał we wtorek 9 lipca 2013 r. ustawę deregulującą dostęp do niektórych zawodów.

Ustawa ta wprowadza zmiany m.in. w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek. W zakresie regulacji dotyczącej tych zawodów ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Ustawa deregulująca dostępna jest m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Piotr Cybula

Sejm uchwalił ustawę deregulującą zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek

Dzisiaj Sejm uchwalił tzw. ustawę deregulującą. Obejmuje ona m.in. zawody przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek.

Informacja o przedmiocie dzisiejszych głosowań dostępna jest: tutaj.

Abstrahując od oceny samej potrzeby deregulacji tych zawodów, moim zdaniem uchwalona ustawa w zakresie zawodów przewodnika turystycznego oraz pilota wycieczek jest nieco niedopracowania pod względem legislacyjnym. Niektóre z jej rozwiązań wydają się nieprzemyślane i trudne do uzasadnienia. Szerzej odniosę się do tego w innej, dłuższej wypowiedzi.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

Piotr Cybula

 

Chiny, Bayer Full a polska dyskusja o deregulacji

Jak podają media, władze Chin wprowadzają dla zagranicznych gwiazd estrady wymóg posiadania wykształcenia wyższego. Ostatnio w Chinach z polskich zespołów karierę próbował zrobić Bayer Full. Jego wokalista posiada niestety wykształcenie średnie, tak więc z koncertów już nic nie wyjdzie. Na ziemi chińskiej nie zaśpiewa już np. po chińsku głośnego przeboju „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina„.

Słysząc o tej regulacji, przypomniała mi się ostatnia wypowiedź posła Tadeusza Dziuby o potrzebie ochrony polskiego rynku przewodników turystycznych. Według niego:

Całkowite zniesienie obecnej regulacji spowoduje – jak można z dużym prawdopodobieństwem prognozować – wyrugowanie przy obsłudze wycieczek zagranicznych polskich przewodników turystycznych przez obcokrajowców (patrz moje uzasadnienie poczynione na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej). Dzieje się tak już obecnie, tyle, iż jest to nielegalne w dotychczasowym stanie prawnym. W efekcie nie zarobi polski przewodnik, kimkolwiek on by nie był, ale obcokrajowiec, a do budżetu krajowego nie wpłyną żadne dochody z tej działalności gospodarczej. Innymi słowy, proponowana w przedłożeniu rządowym deregulacja wykreuje zagraniczną konkurencję dla polskich przewodników turystycznych na polskim rynku usług przewodnickich dla wycieczek zagranicznych.

Jeżeli w Chinach będziemy mieli jeszcze kiedyś dyskusję na temat wskazanego wymogu posiadania wykształcenia wyższego, to może pojawić się taki oto argument (zmodyfikowana wersja powyższej wypowiedzi):

Całkowite zniesienie obecnej regulacji spowoduje – jak można z dużym prawdopodobieństwem prognozować – wyrugowanie CHIŃSKICH ARTYSTÓW przez obcokrajowców (patrz moje uzasadnienie poczynione na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej). Dzieje się tak już obecnie, tyle, iż jest to nielegalne w dotychczasowym stanie prawnym. W efekcie nie zarobi CHIŃSKI ARTYSTA, kimkolwiek on by nie był, ale obcokrajowiec, a do budżetu krajowego nie wpłyną żadne dochody z tej działalności gospodarczej. Innymi słowy, proponowana w przedłożeniu rządowym deregulacja wykreuje zagraniczną konkurencję dla CHIŃSKICH ARTYSTÓW na CHIŃSKIM rynku MUZYCZNYM.

Piotr Cybula

Sprzeczność w projekcie ustawy deregulacyjnej i jego uzasadnieniu?

Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej m.zd. jest mocno niedopracowany. Wiele ze zgłaszanych propozycji budzi istotne wątpliwości. Co do niektórych kwestii wątpliwości budzą różnice między projektem i jego uzasadnieniem.

Ciekawą sprawą jest np. kwestia kontroli osób wykonujących zadania przewodnika miejskiego i terenowego.

W projekcie czytamy:

„1. Osoby wykonujące zadania przewodnika turystycznego (…)  podlegają kontroli. Kontrola obejmuje (…):
2) w przypadku przewodników miejskich i terenowych (…) – spełnienie wymogów, o których mowa w art. 22.”

Natomiast w uzasadnieniu projektu do podstawowych różnic między obecnym a proponowanym rozwiązaniem zaliczono:

zniesienie kontroli osób wykonujących zdania przewodnika turystycznego miejskiego i terenowego (…)” (s. 51) [zachowano oryginalną pisownię]

Jak to rozsądnie pogodzić?

Piotr Cybula

 

 

Opinia PTTK w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

Na stronie internetowej przewodnicy.pttk.pl dostępne są uwagi Krajowego Samorządu Przewodników Turystycznych PTTK do projektu tzw. ustawy deregulacyjnej.

Podziel się opinią w sprawie deregulacji

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości dostępny jest formularz w którym można „podzielić się opinią” co do projektu deregulacji.

Piotr Cybula

 

Stanowisko Krajowego Samorządu Przewodników PTTK w sprawie deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek

 

Stajemy w obliczu ważnych decyzji, jakie musimy podjąć, aby bronić się przed zakusami ludzi, którzy nie rozumiejąc istoty zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek, próbują je sprowadzić do zasad, jakimi kierowano się przy organizacji „pospolitego ruszenia”. Zawsze słowo „przewodnik” miało swoje znaczenie, sens i wagę, zawsze kojarzyło się z poczuciem bezpieczeństwa osoby oprowadzanej, z przekazaniem rzetelnej wiedzy merytorycznej, a także z patriotyzmem i miłością do Ojczyzny. Wszystko to w jednej chwili chcą przekreślić rządowi decydenci, którzy nie do końca są dobrze informowani i zorientowani o procesie naboru na kursy dla kandydatów na przewodników i pilotów wycieczek, ich szkoleniu, egzaminowaniu, a później swobodzie działania na rynku turystycznym. Często tymi pseudo informatorami są byli przewodnicy i piloci, którzy na tym rynku nie sprawdzili się bądź to ze względu na słabe przygotowanie zawodowe i niechęć do stałego samokształcenia, bądź też ze względu na nieumiejętność pracy z ludźmi, a także współpracy z kolegami.

Tym kłamliwym informacjom musimy przeciwstawić rzetelne argumenty. O tym, że na kursy przewodnickie i pilockie przyjmowani są wszyscy chętni, którzy są pełnoletni, posiadają wykształcenie średnie i nie są karani za przestępstwa popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek (stan zdrowia określa lekarz, a nie osoby dokonujące naboru na kursy). O tym, że szkolenia prowadzą osoby posiadające wysokie kwalifikacje (wiedza teoretyczna, wiedza praktyczna). O tym, że egzaminy prowadzone przez Urzędy Marszałkowskie nie są ani trudne, ani też nikt nie kieruje się tu swoimi prywatnymi animozjami i sympatiami, powodowanymi chęcią utrzymywania na jakimś niezmienionym poziomie ilości przewodników i pilotów w kraju (ilość wydanych uprawnień co roku świadczy dobitnie o tym fakcie). A także o tym, ze żadna z polskich organizacji skupiających przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (koła i kluby PTTK, stowarzyszenia przewodników i pilotów) nikomu nie blokują możliwości przynależności do nich i że nie ma przymusu należenia do jakichkolwiek z nich (na rynku istnieje wielu przewodników i pilotów prowadzących swoją działalność gospodarczą).

Decydenci powinni się dowiedzieć o systemie szkolenia przewodników i pilotów. Nie jest to szkolenie proste i monotematyczne. Przewodnik to człowiek, który musi posiadać wiedzę multidyscyplinarną, jeśli chce zdać egzamin przewodnicki, a później dobrze wykonywać swój zawód. Musi się też stale uczyć na wszelkiego rodzaju kursach, szkoleniach wewnątrzorganizacyjnych, nie może mu być obce ustawiczne samokształcenie. Kursy dla kandydatów na przewodników górskich, terenowych i miejskich przewidują zajęcia z następujących dziedzin: historii Polski, historii kultury w Polsce, historia i sztuka gór polskich, historia gór polskich, historia miast, historia sztuki, podstawy architektury i urbanistyki, podstawowe wiadomości o górach w Europie i w świecie, geografia turystyczna gór polskich, topografia i geologia, komunikacja i zagospodarowanie turystyczne, ochrony przyrody i środowiska w Polsce, zagadnienia ochrony obszarów górskich, góry w kulturze polskiej, środowisko przyrodnicze gór polskich, etnografia i kultura ludowa, historii turystyki i przewodnictwa w Polsce, zasady letniej i zimowej turystyki w Polsce, metodyki i etyki przewodnictwa, bezpieczeństwo i pierwsza pomoc przedlekarska w turystyce, bezpieczeństwo w górach, przepisy prawa w turystyce, wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii w turystyce, metodyka prowadzenia wycieczek w różnych warunkach i w różnych miejscach. Najważniejsze w tym szkoleniu są zajęcia praktyczne w terenie, które pozwalają nauczyć się, jak praktycznie można wykorzystać wiedzę teoretyczną.

Szkolenie pilotów wycieczek obejmuje: ogólne zagadnienia dotyczące turystyki w Polsce, wiedza o Polsce i świecie współczesnym, obsługa ruchu turystycznego, geografia turystyczna Polski i Europy, historia kultury i sztuki, interpretacja dziedzictwa narodowego, przepisy prawne i ubezpieczenia w turystyce, bezpieczeństwo, profilaktyka i ochrona zdrowia w turystyce, pilot a grupa (podstawy socjologii i psychologii) oraz szkolenie praktyczne. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wielu maturzystów ma ogromne luki w wiedzy i kończy szkołę nie znając podstawowych faktów z historii kraju, jego dorobku kulturowego oraz atrakcji, które są magnesem przyciągającym turystów z zagranicy i innych regionów kraju. Nie wspomnę tu o tym, że i absolwenci np. geografii nie mają wystarczającej wiedzy o szczegółowej topografii gór polskich, a nawet regionów, czy miast. Dobremu przygotowaniu do pracy przewodnickiej służyć mają zatem kursy dla kandydatów na przewodników i pilotów wycieczek prowadzone nie tylko, jak powiedział to w audycji „Młodzież kontra” Pan Minister Gowin, „przez jakieś panie z PTTK”, ale również przez inne podmioty gospodarcze. Trzeba tu przyznać, że większość kursów dla kandydatów na przewodników jest prowadzona, i to na wysokim poziomie, przez PTTK, organizację o wieloletnich tradycjach przejętych od PTT i PTK. A i na egzaminach przewodnickich najlepiej wypadają absolwenci kursów PTTK-owskich. Bo przecież ta tradycja opiera się na fakcie nadania przed 200. laty pierwszego patentu przewodnickiemu sołtysowi wsi Karłów, Franzowi Pablowi, nadaniu przed 140. laty pierwszych patentów przewodników tatrzańskich góralom z Zakopanego i Podhala. Tej tradycji nie wolno zmarnować.

Zapewnienia Pana Ministra Jarosława Gowina o stworzeniu na rynku po deregulacji dodatkowych miejsc pracy w odniesieniu do zawodu przewodnika turystycznego i pilota wycieczek (szacuje się, że deregulacja stworzy ok. 100 tysięcy takich miejsc) jest utopijne od samego początku. W Polsce istnieje ok. 100 – 200 osób, które żyją wyłącznie z przewodnictwa. I robią to dobrze w oparciu o rzetelną wiedzę i praktykę. Nikt rozsądny nie spodziewa się, że ich miejsce zajmą inni polscy przewodnicy (a szczególnie ci nielicencjonowani). Miejsca po naszych przewodnikach zostaną natychmiast opanowane przez kierowników grup, a nawet kierowców wycieczek zagranicznych, bo przepisy w naszym kraju będą na to zezwalały. Jakżeż szybko okaże się, ze pieniądze, które budżet państwa otrzymywałby z podatków regularnie płaconych przez polskich przewodników, nigdy nie zasilą go. A i jakość informacji o naszym kraju, jego dorobku, historii, tradycjach, wspaniałościach przyrody, twórczości umysłów i rąk Polaków, a wreszcie dniu dzisiejszym będzie oscylowała w granicach niewystarczającego minimum. Które szanujące się biuro turystyczne w Polsce, dbające o swoją opinię, dbające o jakość swoich usług, dbające przede wszystkim o swojego klienta podejmie ryzykowną decyzję o zatrudnieniu kogoś z ulicy, który wyrazi chęć bycia przewodnikiem lub pilotem wycieczek? Przecież nikt, w trosce o klienta, nie anuluje zapisu art. 30 ust. 1 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późniejszymi zmianami – tekst jednolity), który brzmi: „Organizatorzy turystyki są obowiązani zapewnić klientom uczestniczącym w imprezach turystycznych opiekę osób posiadających kwalifikacje odpowiednie do rodzaju imprezy. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, za odpowiednie kwalifikacje uważa się, w zależności od rodzaju imprezy, uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek”. Nawet jeśli z tego zapisu usunięty zostanie przewodnik turystyczny i pilot wycieczek, problem właściwej, wykwalifikowanej obsługi imprez turystycznych pozostanie, mimo nowego, dość enigmatycznego zapisu w projekcie zmian tejże Ustawy.

Jeśli nawet premier Donald Tusk pozytywnie ocenia ministra Jarosława Gowina i twierdzi, że jest to „człowieka z pozytywną szajbą”, należy sądzić, że nie każda „szajba” i nie zawsze przynosi pozytywne rezultaty. A wsparcie udzielone ministrowi przez premiera w sprawie „otwarcia” zawodów regulowanych, gdy mówił: „Umówiliśmy się, że będziemy cyklicznie spotykali się z szefami innych resortów zawsze wtedy, kiedy pojawią się blokady urzędników z innych dziedzin” powinno się odnosić do tych zawodów, które dawno powinny być doregulowane, gdyż wymagają jedynie wiedzy zdobytej na studiach lub w szkole średniej i odpowiedniej praktyki. Według propozycji ministra Jarosława Gowina „…zniesiony zostaje obowiązek ukończenia szkolenia oraz zdania egzaminu końcowego, przedstawienia zaświadczenia o stanie zdrowia oraz wymóg wykształcenia”. Zatem przewodnikiem i pilotem może być osoba chora, z dysfunkcjami ruchowymi, a do tego wystarczy, że będzie umiała się podpisać (do czego nie jest potrzebne nawet ukończenie szkoły podstawowej). I jak to będzie w Tatrach i innych górach polskich, kiedy zacznie oprowadzać grupy turystów człowiek z podstawowym wykształceniem (tzn. o bardzo niewielkiej wiedzy teoretycznej o górach i zjawiskach zachodzących na tym obszarze), a do tego chory lub niepełnosprawny? Mamy już przykłady tragicznych wypadków w Tatrach, na Babiej Górze i na Pilsku, gdzie ginęli młodzi ludzie prowadzeni przez „doskonałych specjalistów turystyki” jakimi się nazywali nauczyciele i trenerzy. Czy Pan Premier Donald Tusk i Pan Minister Jarosław Gowin udaliby się na wycieczkę wysokogórską w towarzystwie takiej osoby? Sądzę, że nie. I każdy człowiek przy zdrowych zmysłach, posiadający instynkt dbania o swoje i innych bezpieczeństwo, na pewno nie poszedłby na taką wycieczkę. Czy grupa pracowników naukowych z Krakowa chciałaby być oprowadzana po Warszawie przez osobę umiejącą się jedynie podpisać? Sadzę, ze też nie, bo chciałaby się dowiedzieć coś więcej niż ta osoba byłaby w stanie im przekazać.

Nie wyobrażam sobie zatem w jaki sposób przy okazji mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2012” będzie wyglądała promocja naszego kraju i jego pokazywanie rzeszom kibiców przybywających z całej Europy? Wtedy jeszcze będziemy przewodnikami i pilotami. A może należałoby, tracąc nawet okazję do zarobku, zbojkotować w formie protestu, solidarnie wszyscy, obsługę mistrzostw? Co Wy na to? A póki co powinniśmy użyć wszelkich dostępnych środków walki o utrzymanie zawodów przewodnickich. Wszyscy, jak jeden mąż, piszmy listy, wysyłajmy maile, tłumaczmy społeczeństwu kim jest wykwalifikowany przewodnik turystyczny i pilot wycieczek. Bombardujmy nimi Ministra Sprawiedliwości (Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa; skargi(at)ms.gov.pl) oraz Premiera (00-583 Warszawa, al. Ujazdowskie 1 – 3; kontakt(at)kprm.gov.pl; www.premier.gov.pl w zakładce „Napisz do premiera”; www.kprm.gov.pl) przesyłajmy kopie do Ministerstwa Sportu i Turystyki (Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, kontakt(at)msport.gov.pl; www.msport.gov.pl), Ministerstwa Edukacji Narodowej (adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa, minister(at)mkidn.gov.pl; www.mkidn.gov.pl). Niech Warszawa zostanie „zalana” naszą korespondencją. Piszmy indywidualnie, piszmy w imieniu kół i klubów przewodnickich, Samorządów Wojewódzkich, samodzielnych Stowarzyszeń Przewodnickich, Stowarzyszeń Pilotów i Przewodników, wreszcie Stowarzyszeń Pilotów. Jest nas, przewodników, ok. 12 tysięcy, a jeszcze więcej pilotów wycieczek (do końca 2011 r. wydano ponad 50 tysięcy uprawnień). A jeśli to nie pomoże, wyjdziemy na warszawskie ulice, by przed gmachem Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rady Ministrów okazać swoje niezadowolenie i zaprotestować przeciwko nieprzemyślanym pomysłom, wybranych przez nas, polityków, nawet tych z „pozytywną szajbą”. Śledźcie na bieżąco informacje na stronach internetowych Waszych kół i klubów, Samorządów, Stowarzyszeń, a szczególnie na stronie http://przewodnicy.pttk.pl/aktualnosci

Będziemy Was stale o wszystkim informować. A jeśli zajdzie taka potrzeba zorganizujemy w Warszawie spokojną, kulturalną demonstrację (proponowany termin to 22 marca br.).

Źródło: http://przewodnicy.pttk.pl/deregulacja (data wejścia: 08.03.2012 r.)

 

Spotkanie z min. J. Gowinem „Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli” (12 marzec, na UJ i dla „UJ”)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na spotkanie z Ministrem Sprawiedliwości Jarosławem Gowinem, które odbędzie się w Auli Collegium Novum w godz. 11.00 – 13.00.

Temat spotkania: „Reguły deregulacji, czyli dlaczego dobre prawo i wolny rynek leżą w interesie większości obywateli.”

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, należy zgłaszać się po odbiór kart wstępu:

w przypadku studentów UJ – do Samorządu Studentów UJ (Collegium Novum UJ, pok. 033, tel. 12 6631171),
w przypadku pracowników UJ – do Biura Rektora UJ (Collegium Novum UJ, pok. 39, tel. 12 6631143)

w czwartek 8 marca 2012 r. w godz. 9.30 – 14.30.

Videotransmisję ze spotkania będzie można śledzić w poniedziałek 12 marca na stronie www.uj.edu.pl.

Źródło: komunikat studentów WPiA UJ (07.03.12 r.)

Powołano Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji gospodarczych

W ubiegłym miesiącu Zarządzeniem Ministerstwa Gospodarki powołano Zespół do spraw Doskonalenia Regulacji gospodarczych, który będzie organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika do spraw deregulacji gospodarczych Pana Mieczysława Kasprzaka. Do prac Zespołu włączony został również przedstawiciel Krajowej Izby Gospodarczej. 
 
Do zadań Zespołu należeć będzie:
  1. analiza przepisów prawa regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w celu identyfikowania barier prawnych rozwoju przedsiębiorczości i formułowanie propozycji działań służących likwidacji tych barier;
  2. wskazywanie obszarów działań organów administracji rządowej wymagających zmian w celu poprawy warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;
  3. zgłaszanie propozycji w zakresie poprawy jakości otoczenia regulacyjnego, w szczególności poprzez rozwijanie systemu Oceny Skutków Regulacji;
  4. proponowanie rozwiązań w zakresie dialogu społecznego, w szczególności mających na celu poprawę regulacji gospodarczych.
Chcielibyśmy poprosić Państwa o przesyłanie propozycji aktów prawnych, które powinny stać się przedmiotem prac zespołu jako regulacje wprowadzające nieuzasadnione bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej. Prosimy, aby podane przez Państwa przykłady wadliwych przepisów zawierały także propozycje zmian jakie chcielibyście Państwo wprowadzić w przepisach oraz krótkie uzasadnienie. 
 
Propozycja prosimy przesyłać na adres adurlik@kig.pl do dnia 19 marca br.
Źródło: komunikat Krajowej Izby Gospodarczej (06.03.12 r.)