BIBLIOGRAFIA PRAWA TURYSTYCZNEGO

– W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA –
(proszę o przesyłam propozycji lub uwag na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl)

Podręczniki:

Gospodarek J., Prawo turystyczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001

Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Gospodarek J., Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007 (recenzja W. Czyżowicz, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 4)

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008

Gramatyka A., Szwaja J.Z., Prawo turystyczne (wybrane zagadnienia), AWF w Krakowie, Kraków 1981

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 1, Zakamycze, Kraków 2003

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 2, Wolters Kluwers, Kraków 2006

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 3, Wolters Kluwers, Warszawa 2009

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 4, Wolters Kluwers, Warszawa 2012

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Tyczka M., Prawo turystyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1982

Walczak R., Prawo turystyczne, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007

Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 1999

Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005

Zawistowska H., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część I. Aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010

Komentarze:

Borek D., Zawistowska H., Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ODDK, Gdańsk 2020

Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2012

Osajda K. (red.), Komentarze Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo konsumenckie. Komentarz, Warszawa 2019 (zawiera komentarz m.in. do: ustawa o timesharingu (art. 1–50), ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54) (wyciąg) oraz rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19)

Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999

Monografie:

Adamus R., Umowa o podróż w prawie polskim, Difin, Warszawa 2012

Beyer W., Umowy w turystyce międzynarodowej (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Prawnicze 1976

Borkowski K. (red.), Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej, Sucha Beskidzka 2009

Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Cybula P. (red.), Raciborski P. (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P. (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Cybula P. (red.), Turystyka a prawo, Folia Turistica 2009, nr 9 (numer monograficzny)

Cybula P. (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2012

Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2011

Gawlik T.S., Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Oddział Stołeczny PTTK, Warszawa 2000

Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Jarmul J., Wrona J., Zawistowska H., Wpływ procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na prawo turystyczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003

Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974

Nesterowicz M. (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013

Panasiuk A. (red.), Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007

Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Raciborski J., Jak zaplanować udany urlop? Praktyczny poradnik, PPU Park, Bielsko-Biała 2001

Tunia A. (red.), Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, Lublin 2014

Żywicka A., Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce, Warszawa 2013

Artykuły:

Boszko M., Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 1

Bielański M., Cybula P., Ziobrowski Sz., Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Boczek K., Overbookingaspekty prawne, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2018, vol. XVI

Bukowski K., Z problematyki umowy o wycieczkę (podróż) (artykuł dyskusyjny), Radca Prawny 1995, nr 6

Burzec M., Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów, Samorząd Terytorialny 2019, nr 6

Chmielnicki P., Status Polskiej Organizacji Turystycznej i tryb pracy jej organów, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2

Cybula P., Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006

Gospodarek J., Znaczenie podstawowych regulacji w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa w górach dla rozwoju turystyki, [w:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2011, nr 157

Cybula P., Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4

Cybula P., W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] T. Burzyński (red.), Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007

Cybula P., Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Kraków 2007

Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P., Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w Ustawie o usługach turystycznych, [w:] W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Cybula P., Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, „Rzeczpospolita” z 2 lutego 2008 r.

Cybula P., Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, z. 1

Cybula P., Jak należy rozumieć pojęcie siły wyższej w ustawie o usługach turystycznych, „e-Rynek Podróży” 2009, nr 9

Cybula P., Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych, „Folia Turistica” 2009, nr 20

Cybula P., Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za zmarnowany urlop – konsekwencje dla biur podróży, „Rynek Podróży” 2011, nr 1

Cybula P., Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:]  Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Cybula P., O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2011

Cybula P., O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Cybula P., Minister finansów chce działać przeciwko państwu, Turystyka. Serwis branżowy „Rzeczpospolitej”, 10 grudnia 2012

Cybula P., Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

Cybula P., Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013

Cybula P., Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Cybula P., recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3

Cybula P., Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki, 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015

Cybula P., Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej – szansa czy zagrożenie dla rynku usług przewodników turystycznych, [w:] S. Kawęcki (red.), Kształcenie przewodników turystycznych w realiach XXI wieku, Warszawa 2015

Cybula P., Zawistowska H., Dyskusja  nad potrzebą nowych regulacji w turystyce – ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 4

Cybula P., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 417(1) § 1 Kodeksu cywilnego (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314), [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Expertia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017

Cybula P., W sprawie oceny dopuszczalności powoływania się przez organizatora turystyki na przepisy szczególne ograniczające zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4

Cybula P., Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, Folia Turistica 2018, nr 49

Cybula P., O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2

Ćwikła L., Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, [w:] K.Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji: na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Lublin 2010

Ćwikła L., Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 1

Ćwikła L., Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop, [w:] D.Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015

Flejszar R., Gajda K., Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.) Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Postępowanie reklamacyjne dotyczące imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Gnela B., Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość, [w:] T. Burzyński (red.), Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2005

Gnela B., Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gnela B., Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Gospodarek J., Zakres administracyjnej reglamentacji działalności w dziedzinie turystyki na drodze Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Gospodarek (red.), Prawo w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999

Gospodarek J., Rola Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2005, nr 5

Gospodarek J., Rola zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów w stosunku do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 56, Warszawa 2005

Gospodarek J., Dostęp do danych centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w świetle międzynarodowych standardów prawa do informacji, [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2006, nr 7

Gospodarek J., Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Gospodarek J., Pojęcie i zakres prawa turystycznego, „Wędrujemy” 2007, nr 4 (13) Sulechów 2007

Gospodarek J., Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja”, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2008, nr 19

Gospodarek J., Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gospodarek J., Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2009

Gospodarek J., Prawa osób niepełnosprawnych w podróży samolotem

Gospodarek J., Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa 2012

Gostyński A., Przewodnicy turystyczni i piloci w aktualnej sytuacji prawnej w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2005

Górska K., Cybula P., Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] P. Cybula, Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Górski W., Z problematyki prawnej turystyki zagranicznej, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowane Jerzemu Młynarczykowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Gryszel P., Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania usług przewodnickich w Republice Czeskiej, [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2007

Grzonka L., Problemy systemowe aspektów prawnych w turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 2007, nr 3

Gwoździcka M., Pojęcie klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kamiński I. C., Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kapała A., Agroturystyka jako rodzaj działalności rolniczej w prawie włoskim, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 2

Kapała A., Prawne pojęcie agroturystyki, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 1

Kapała A., Agroturystyka w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2

Kapłon J., Co dalej ze szlakami turystycznymi?, „Gazeta Górska”, lato 2010

Kapała A., Administracyjnoprawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. Studium prawnoporównawcze, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, nr 1

Kappes A., Wosiński A., W sprawie prawa górskiego. Głos w dyskusji, „Palestra” 2007, nr 1-12

Kierzyk T., Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych, „Rejent” 2002, nr 12

Kociubiński J., Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 6

Kolasiński M. K., Mechanizmy zapewniające realny wymiar odpowiedzialności odszkodowawczej biur podróży w prawie polskim w świetle standardów wspólnotowych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Konert A., Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, „Państwo i Prawo” 2013, z. 3

Kopeć M., Dziwisz S., Bezpieczeństwo turystyki i rekreacji w górach, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 5

Koronkiewicz-Wiórek A., Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, „Rejent” 2009, nr 6

Kostański P., Prawo szlaku, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Kremer A., Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kremer A., Prawnomiędzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w turystyce, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Kubiak-Cyrul, Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2015, nr 2

Kurowska A., Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kuska-Żak I., Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kühn G., Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki, Dziecko Krzywdzone 2014, nr 1

Lebensztejn M.A., Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych, „Ekonomia i Środowisko” 2016, nr 1

Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, nr 2

Macierzyńska-Franasczyk E., Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2009, nr 3

Marak K., Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r., [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Marak K., Domniemanie uznania reklamacji przez organizatora turystyki: konsekwencje materialne i procesowe, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4

Marak K., Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji, [w:] B. Gnela, K. Michałowska, Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa 2016

Mikrut G., Jarek W., Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Morek R., Problemy prawne „turystyki kosmicznej”, „Państwo i Prawo” 2007, z. 1

Mostowik P., Wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne w regulacjach dotyczących turystyki, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Mostowik P., Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 roku, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Nesterowicz M., Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich o podróżach turystycznych a prawo polskie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 3

Nesterowicz M., Usługi turystyczne, „Państwo i Prawo” 1999, z. 12

Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycznej, „Państwo i Prawo” 2002, nr 10

Nesterowicz M., Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim, „Państwo i Prawo” 2011, z. 2

Orzechowska R., Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych, Prawo Asekuracyjne 2018, nr 2

Ożegalska-Trybalska J., Ochrona nazw obiektów hotelarskich w Internecie, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Pałdyna T., Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Pawłowska E., Czajkowski M., Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Piskozub P., Pośrednictwo turystyczne – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2015, nr 1

Raciborski J., Umowa o podróż, „Nowe Prawo” 1989, nr 5-6

Raciborski J., Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, „Folia Turistica” 2002, nr 13

Raciborski J., Ochrona konsumenta w odniesieniu do umówi o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302, [w:] Problematyk prawa usług w transporcie i turystyce, „Problemy Transportu i Logistyki” 2017, nr 4

Robaczyński W., Refleksje na temat prawnej regulacji szlaków turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Rott-Pietrzyk E., Agent turystyczny jako rzekomy pełnomocnik organizatora turystyki, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sitek M., Odpowiedzialność organizatora usług turystycznych z tytułu umowy o podróż, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1

Rutkowska E., Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Rutkowska-Tomaszewska E., Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Sondel K., Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel K., Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (zagadnienia wybrane), [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Sondel J., Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, „Folia Turistica” 2006, nr 17

Sondel J., U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989), [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel J., O początkach i rozwoju doktryny prawa turystycznego, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki PAU2014, t. XIII

Stec P., Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.) Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Tunia A., Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1

Ura E., Pieprzny S., „Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację, [w:] J. Korczak (red.) Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018

Tunia A., Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1

Wieczorek E., Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Wolski D., Prawne uwarunkowania tzw. wypraw partnerskich, [w:] P. Cybula i J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Wolski D., Ryzyko i odpowiedzialność turysty w turystyce górskiej, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Wolski D., Odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem wypadków podczas imprez turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej), [w:] S. Sacha (red.) Bezpieczeństwo w turystyce. Zagadnienia wybrane, Kraków 2009

Wójtowicz E., Zawieranie umów o usługi turystyczne i timesharing – obowiązki przedsiębiorców, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 6

Zachariasiewicz M.A., Odpowiedzialność biur podróży za jakość świadczonych usług, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1975, nr VI

Zagrobelny K., Zarobkowe utrzymywanie hotelu lub podobnego zakładu (art. 846 § 1 k.c.), „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1690, Prawo CCXXXVII, Wrocław 1994

Załucki M., Autorskoprawna ochrona trasy wycieczki, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Zawistowska H., Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Zeidler K., Prawo żeglarskie – pytanie o status dyscypliny i program badań, Gdańskie Studia Prawnicze 2019, nr 3

Żak M., Skutki prawne śmierci klienta w umowie o imprezę turystyczną (o podróż), [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Żytkiewicz N., Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Glosy:

Ogrodnik-Kalita A., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 3

Prace doktorskie (niepublikowane):

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym, Kraków 2007, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Gwoździcka-Piotrowska M., Umowa o podróż, Poznań 2005, praca dostępna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Koronkiewicz-Wiórek A., Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z podróży, Wrocław 2015

Raciborski J., Umowa o podróż w praktyce polskiej, Kraków 1989, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Inne prace poświęcone prawu turystycznemu:

Czasopisma:

Juristourisme” (j. francuski)

ReiseRecht aktuell” (j. niemiecki)

Rivista italiana di Diritto del turismo” (j. włoski)

Travel Law Quarterly” (j. angielski)