Bibliografia prawa turystycznego

– W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA –

Podręczniki:

Gospodarek J., Prawo turystyczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001

Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Gospodarek J., Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008

Gramatyka A., Szwaja J.Z., Prawo turystyczne (wybrane zagadnienia), AWF w Krakowie, Kraków 1981

Grant D., Mason S., Holiday Law, London 2003

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 1, Zakamycze, Kraków 2003

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 2, Wolters Kluwers Polska, Kraków 2006

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 3, Wolters Kluwers Polska, Kraków 2009

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 4, Wolters Kluwers Polska, Kraków 2012

Tyczka M., Prawo turystyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1982

Walczak R., Prawo turystyczne, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007

Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 1999

Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005

Komentarze:

Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999

 

Monografie:

Adamus R., Umowa o podróż w prawie polskim, Difin, Warszawa 2012

Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2011

Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Jarmul J., Wrona J., Zawistowska H., Wpływ procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na prawo turystyczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003

Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974

Nesterowicz M., Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013

Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Raciborski J., Jak zaplanować udany urlop? Praktyczny poradnik, PPU Park, Bielsko-Biała 2001

Tunia A. (red.), Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, Lublin 2014

Żywicka A., Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce, Warszawa 2013

Artykuły:

Boszko M., Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 1

Bukowski K., Z problematyki umowy o wycieczkę (podróż) (artykuł dyskusyjny), Radca Prawny 1995, nr 6

Chmielnicki P., Status Polskiej Organizacji Turystycznej i tryb pracy jej organów, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Ćwikła L., Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, [w:] K.Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji: na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Lublin 2010

Ćwikła L., Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 1

Ćwikła L., Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop, [w:] D.Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015

Flejszar R., Gajda K., Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Postępowanie reklamacyjne dotyczące imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Gnela B., Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość, [w:] Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, red. T. Burzyński, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2005

Gnela B., Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gnela B., Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Gospodarek J., Zakres administracyjnej reglamentacji działalności w dziedzinie turystyki na drodze Polski do Unii Europejskiej, [w:] Prawo w gospodarce rynkowej, red. J. Gospodarek, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999

Gospodarek J., Rola Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2005, nr 5

Gospodarek J., Rola zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów w stosunku do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 56, Warszawa 2005

Gospodarek J., Dostęp do danych centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w świetle międzynarodowych standardów prawa do informacji, [w:] Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2006, nr 7

Gospodarek J., Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych, [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, red. P. Kuleczka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Gospodarek J., Pojęcie i zakres prawa turystycznego, „Wędrujemy” 2007, nr 4 (13) Sulechów 2007

Gospodarek J., Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja”, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2008, nr 19

Gospodarek J., Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gospodarek J., Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku, [w:] Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, pod red. J. Gospodarka, Warszawa 2009

Gospodarek J., Prawa osób niepełnosprawnych w podróży samolotem

Gospodarek J., Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa 2012

Górski W., Z problematyki prawnej turystyki zagranicznej, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowane Jerzemu Młynarczykowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Grzonka L., Problemy systemowe aspektów prawnych w turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 2007, nr 3

Gwoździcka M., Pojęcie klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kamiński I. C., Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kapała A., Agroturystyka jako rodzaj działalności rolniczej w prawie włoskim, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 2

Kapała A., Prawne pojęcie agroturystyki, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 1

Kapała A., Agroturystyka w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2

Kapała A., Administracyjnoprawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. Studium prawnoporównawcze, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, nr 1

Kierzyk T., Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych, „Rejent” 2002, nr 12

Kolasiński M. K., Mechanizmy zapewniające realny wymiar odpowiedzialności odszkodowawczej biur podróży w prawie polskim w świetle standardów wspólnotowych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Konert A., Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, „Państwo i Prawo” 2013, nr 3

Kostański P., Prawo szlaku, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Kremer A., Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kremer A., Prawnomiędzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w turystyce, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Kurowska A., Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kuska-Żak I., Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kühn G., Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki, Dziecko Krzywdzone 2014, nr 1

Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, nr 2

Marak K., Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Marak K., Domniemanie uznania reklamacji przez organizatora turystyki: konsekwencje materialne i procesowe, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4

Mikrut G., Jarek W., Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Morek R., Problemy prawne „turystyki kosmicznej”, „Państwo i Prawo” 2007, z. 1

Mostowik P., Wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne w regulacjach dotyczących turystyki, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Mostowik P., Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 roku, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Nesterowicz M., Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich o podróżach turystycznych a prawo polskie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 3

Nesterowicz M., Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim, Państwo i Prawo 2011, z. 2

Ożegalska-Trybalska J., Ochrona nazw obiektów hotelarskich w Internecie, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Pałdyna T, Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Pawłowska E., Czajkowski M., Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Piskozub P., Pośrednictwo turystyczne – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2015, nr 1

Raciborski J., Umowa o podróż, „Nowe Prawo” 1989, nr 5-6

Raciborski J., Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, „Folia Turistica” 2002, nr 13

Robaczyński W., Refleksje na temat prawnej regulacji szlaków turystycznych, [w:] Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, red. P. Kuleczka, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Rott-Pietrzyk E., Agent turystyczny jako rzekomy pełnomocnik organizatora turystyki, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sitek M., Odpowiedzialność organizatora usług turystycznych z tytułu umowy o podróż, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ” 2010, nr 1

Rutkowska E., Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Rutkowska-Tomaszewska E., Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Sondel K., Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel K., Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (zagadnienia wybrane), [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Sondel J., Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, „Folia Turistica” 2006, nr 17

Sondel J., U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989), [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel J., O początkach i rozwoju doktryny prawa turystycznego, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki PAU2014, t. XIII

Stec P., Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Tunia A., Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1

Wieczorek E., Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Wolski D., Prawne uwarunkowania tzw. wypraw partnerskich, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Wolski D., Ryzyko i odpowiedzialność turysty w turystyce górskiej, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Wolski D., Odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem wypadków podczas imprez turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej), [w:] Bezpieczeństwo w turystyce. Zagadnienia wybrane, pod red. S. Sachy, Kraków 2009

Załucki M., Autorskoprawna ochrona trasy wycieczki, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Zawistowska H., Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Żak M., Skutki prawne śmierci klienta w umowie o imprezę turystyczną (o podróż), [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Żytkiewicz N., Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Prace doktorskie (niepublikowane):

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym, Kraków 2007, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Gwoździcka-Piotrowska M., Umowa o podróż, Poznań 2005, praca dostępna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Koronkiewicz-Wiórek A., Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z podróży, Wrocław 2015

Raciborski J., Umowa o podróż w praktyce polskiej, Kraków 1989, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Inne prace poświęcone prawu turystycznemu:

Czasopisma:

Juristourisme” (j. francuski)

ReiseRecht aktuell” (j. niemiecki)

Rivista italiana di Diritto del turismo” (j. włoski)

Travel Law Quarterly” (j. angielski)