BIBLIOGRAFIA PRAWA TURYSTYCZNEGO

opracował: Piotr Cybula

– W TRAKCIE UZUPEŁNIANIA –
(proszę o przesyłam propozycji lub uwag na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl)

Podręczniki:

Barcik J., Elementy międzynarodowego prawa publicznego w turystyce, C.H. Beck, Warszawa 2011

Gospodarek J., Prawo turystyczne, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2001

Gospodarek J., Prawo turystyczne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2003

Gospodarek J., Prawo w turystyce, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2007 (recenzja W. Czyżowicz, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2008, nr 4)

Gospodarek J., Prawo w turystyce i rekreacji. Definicje. Schematy. Kazusy. Testy. Wykaz aktów normatywnych. Bibliografia, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008

Gramatyka A., Szwaja J.Z., Prawo turystyczne (wybrane zagadnienia), AWF w Krakowie, Kraków 1981

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 1, Zakamycze, Kraków 2003

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 2, Wolters Kluwers, Kraków 2006

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 3, Wolters Kluwers, Warszawa 2009

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 4, Wolters Kluwers, Warszawa 2012

Nesterowicz M., Prawo turystyczne, wyd. 5, Wolters Kluwer, Warszawa 2016

Tyczka M., Prawo turystyczne, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Poznań 1982

Walczak R., Prawo turystyczne, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2007

Zawistowska H., Podstawy prawa w turystyce, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa-Łódź 1999

Zawistowska H., Nowe zasady świadczenia usług turystycznych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2005

Zawistowska H., Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w turystyce. Część I. Aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2010

Komentarze:

Borek D., Zawistowska H. (red.), Komentarz do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ODDK, Gdańsk 2020

Cybula P., Usługi turystyczne. Komentarz, Wolters Kluwer Polska – Lex, Warszawa 2012

Kęska-Leszyński T., Rozporządzenie 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

Osajda K. (red.), Komentarze Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo konsumenckie. Komentarz, Warszawa 2019 (zawiera komentarz m.in. do: ustawa o timesharingu (art. 1–50), ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (art. 39–54) (wyciąg) oraz rozporządzenia o prawach pasażerów lotniczych (art. 1–19)

Raciborski J., Usługi turystyczne. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1999

Monografie:

Adamus R., Umowa o podróż w prawie polskim, Difin, Warszawa 2012

Beyer W., Umowy w turystyce międzynarodowej (wybrane zagadnienia), Wydawnictwo Prawnicze 1976

Borkowski K. (red.), Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic Rzeczpospolitej Polskiej, Sucha Beskidzka 2009

Cybula P. (red.), Prawo w praktyce biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006

Cybula P. (red.), Raciborski P. (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P. (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Cybula P. (red.), Turystyka a prawo, Folia Turistica 2009, nr 9 (numer monograficzny)

Cybula P. (red.), Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2012

Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P. (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Ćwikła L., Prawne aspekty rozwoju turystyki w Polsce w latach 1918-1939, Lublin 2011

Gawlik T.S., Odpowiedzialność prawna przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, Oddział Stołeczny PTTK, Warszawa 2000

Grzesiek A., Niedozwolone klauzule w umowach o imprezę turystyczną we wspólnotowym i polskim prawie ochrony konsumenta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Jarmul J., Wrona J., Zawistowska H., Wpływ procesu harmonizacji prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej na prawo turystyczne, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2003

Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974

Nesterowicz M. (red.), Odpowiedzialność biur podróży a ochrona klientów w prawie polskim i Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2013

Panasiuk A. (red.), Regulacja a orientacja marketingowa touroperatorów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007

Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Raciborski J., Jak zaplanować udany urlop? Praktyczny poradnik, PPU Park, Bielsko-Biała 2001

Tunia A. (red.), Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, Lublin 2014

Żywicka A., Rygory prawne podejmowania oraz prowadzenia działalności turystycznej w Polsce, Warszawa 2013

Artykuły:

Alejziak W., Metodologia nauk prawnych a metodologia badań nad turystyką – w poszukiwaniu podobieństw oraz różnic w paradygmatach i podejściach badawczych, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Ambrożuk D., Wesołowski K., Terminy na dochodzenie zryczałtowanych odszkodowań należnych pasażerom na podstawie rozporządzenie (WE) nr 261/2004, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Biliński M.,Problem prywatyzacji PKL S.A. z perspektywy bezpieczeństwa osób korzystających z jej usług, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Biliński M., Prawne aspekty organizacji imprez sportowych na terenach parków narodowych, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Boszko M., Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Leitner. Odszkodowanie za szkodę niematerialną oraz model odpowiedzialności odszkodowawczej w dyrektywie w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2007, nr 1

Bielański M., Cybula P., Ziobrowski Sz., Obszar uprawiania narciarstwa wysokogórskiego w Tatrzańskim Parku Narodowym a regulacje prawne, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Boczek K., Overbookingaspekty prawne, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego 2018, vol. XVI

Borek D., Przedsiębiorca w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – koncepcja przedmiotowego charakteru regulacji, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 4

Brzezicki T., Sylwestrzak D., The Role of the Marshal of the Voivodship in the Protection of Travellers in the Event of the Insolvency of Tour Operators and Related Tourist Services, Review of European and Comparative Law 2020, nr 1 (40)

Bukowski K., Z problematyki umowy o wycieczkę (podróż) (artykuł dyskusyjny), Radca Prawny 1995, nr 6

Burzec M., Opłata miejscowa jako danina nakładana na turystów, Samorząd Terytorialny 2019, nr 6

Chmielnicki P., Status Polskiej Organizacji Turystycznej i tryb pracy jej organów, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Opodatkowanie marży jako sposób opodatkowania usług turystycznych podatkiem od towarów i usług, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Chudzik M., Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Ciemiński M., Naprawienie uszczerbku polegającego na utraconej przyjemności z podróży, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, z. 2

Cora Ł., W kwestii tzw. zakazu uprawiania narciarstwa lub snowboardingu (wybrane aspekty materialno-procesowe zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich), [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Cora Ł., Przeszukanie rzeczy małoletniego uczestnika imprezy turystycznej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cora Ł., Uprawnienia i obowiązki Policji i Straży Granicznej w zakresie kontroli osobistej oraz przeszukania bagażu a konstytucyjna wolność przemieszczenia się, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Cybula P., Wpływ działalności Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na poziom ochrony klientów biur podróży, [w:] A. Nowakowska, M. Przydział (red.), Turystyka w badaniach naukowych w Polsce i na świecie. Prace ekonomiczne, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2006

Cybula P., Podstawy prawne współpracy pilota wycieczek z organizatorem turystyki, „Problemy Turystyki” 2006, nr 1-4

Cybula P., W sprawie dopuszczalności podwyższenia ceny imprezy turystycznej, [w:] T. Burzyński (red.), Jakość usług turystycznych a ochrona konsumenta, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007

Cybula P., Zabezpieczenie finansowe organizatorów turystyki w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, [w:] B. Gnela (red.), Ochrona konsumenta usług finansowych. Wybrane zagadnienia prawne, Kraków 2007

Cybula P., Charakter prawny umowy o imprezę turystyczną, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Cybula P., Instrumenty reglamentacji podejmowania działalności gospodarczej przez biura podróży w Ustawie o usługach turystycznych, [w:] W. Uruszczak, P. Święcicka, A. Kremer (red.), Leges sapere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Januszowi Sondlowi w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008

Cybula P., Jednodniowe wyjazdy są już pod ochroną, „Rzeczpospolita” z 2 lutego 2008 r.

Cybula P., Kolizyjnoprawne problemy ochrony klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2009, vol. VII, z. 1

Cybula P., Jak należy rozumieć pojęcie siły wyższej w ustawie o usługach turystycznych, „e-Rynek Podróży” 2009, nr 9

Cybula P., Procedura zawierania umowy o imprezę turystyczną w świetle przepisów kodeksu cywilnego i ustawy o usługach turystycznych, „Folia Turistica” 2009, nr 20

Cybula P., Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie odpowiedzialności za zmarnowany urlop – konsekwencje dla biur podróży, „Rynek Podróży” 2011, nr 1

Cybula P., Deklarowany a rzeczywisty zakres regulacji ustawy o usługach turystyczych, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Cybula P., Prowadzenie wycieczek przez przewodnika górskiego wobec problemu bezpieczeństwa ich uczestników w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:]  Przewodnictwo turystyczne w prawodawstwie polskim i europejskim, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 16, Kraków 2011

Cybula P., O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych), [w:] P. Cybula, M. Czyż, S. Owsianowska (red.), Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2011

Cybula P., O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] A. Śmieja (red.), Odpowiedzialność cywilna w obrocie gospodarczym, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011

Cybula P., Minister finansów chce działać przeciwko państwu, Turystyka. Serwis branżowy „Rzeczpospolitej”, 10 grudnia 2012

Cybula P., Regulacja umowy o podróż a (nowy) Kodeks cywilny, [w:] M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagalska, Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012

Cybula P., Organizacja szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych w świetle ostatnich zmian legislacyjnych, [w:] S. Kawęcki, A. Sierpińska (red.), Problemy współczesnego przewodnictwa turystycznego w Polsce. Materiały z I i II Ogólnopolskiego Forum Przewodników Turystycznych w Białymstoku i Międzyzdrojach, Warszawa 2013

Cybula P., Turystyka miejska a ustawa o usługach turystycznych, [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Determinanty i prawidłowości rozwoju, Studia Ekonomiczne, Zeszytu Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013

Cybula P., recenzja pracy: Mieczysław Sobczyk, Ubezpieczenia w turystyce i rekreacji, Difin 2013, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2013, nr 3

Cybula P., Testament podróżny de lege lata i de lege ferenda (zagadnienia wybrane), [w:] P. Stec, M. Załucki, 50 lat kodeksu cywilnego. Perspektywy rekodyfikacji, Warszawa 2015

Cybula P., Projekt tzw. ustawy deregulacyjnej – szansa czy zagrożenie dla rynku usług przewodników turystycznych, [w:] S. Kawęcki (red.), Kształcenie przewodników turystycznych w realiach XXI wieku, Warszawa 2015

Cybula P., Zawistowska H., Dyskusja  nad potrzebą nowych regulacji w turystyce – ocena funkcjonowania ustawy o usługach turystycznych i pytania o kierunki przyszłej regulacji, Studia Oeconomica Posnaniensia 2017, vol. 5, no. 4

Cybula P., Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa względem konsumenta za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 417(1) § 1 Kodeksu cywilnego (na przykładzie implementacji art. 7 dyrektywy 90/314), [w:] P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Expertia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017

Cybula P., Prawo wobec problemów występujących w praktyce turystyki dzieci i młodzieży, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P., Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków a turystyka szkolna[w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Cybula P., W sprawie obowiązków pośrednika turystycznego w zakresie ochrony klientów na wypadek jego niewypłacalności, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Cybula P., W sprawie oceny dopuszczalności powoływania się przez organizatora turystyki na przepisy szczególne ograniczające zakres albo warunki na jakich odszkodowanie lub zadośćuczynienie jest wypłacane przez dostawcę usług turystycznych (czyli o potrzebie zmiany art. 50 ust. 5 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 4

Cybula P., Aksjologia zmiany prawa konsumenckiego na przykładzie implementacji w Polsce dyrektywy 2015/2302 w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, Folia Turistica 2018, nr 49

Cybula P., O ewolucji warunków świadczenia usług turystycznych z perspektywy interesu konsumenta, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 2

Czubik P., Pomoc konsularna w razie wypadków turystów poza granicami RP, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Czubik P., Transgraniczny przepływ osób celem optymalizacji oczekiwań wynikających z rozwiązań cywilnoprawnych – przykłady wybrane z zakresu obrotu notarialnego, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Ćwikła L., Regulacje prawne w zakresie tzw. formalności granicznych a rozwój turystyki międzynarodowej w Rzeczypospolitej w latach 1918-1939, [w:] K.Maćkowska (red.), Prawne aspekty migracji: na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu międzynarodowego, Lublin 2010

Ćwikła L., Prawne podstawy stosunków polsko-czechosłowackich w dziedzinie turystyki w latach 1919-1939, Studia Prawnicze KUL 2011, nr 1

Ćwikła L., Wpływ dorobku prawa UE na zmianę linii orzeczniczej sądów polskich w sprawach dotyczących odpowiedzialności organizatora turystyki za tzw. zmarnowany urlop, [w:] D.Gil (red.), Sądownictwo polskie wobec dorobku prawa UE, Lublin 2015

Ćwikła L., Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń prowadzących działalność w dziedzinie turystyki na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX w. i na początku XX w., [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Felchner K., Jak poruszać się po „mapach” przepisów dotyczących map (prawo autorskie, o dostępie do informacji publicznej, o infrastrukturze informacji przestrzennej, geodezyjne i kartograficzne)?, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Flejszar R., Gajda K., Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.) Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Flejszar R., Gajda-Roszczynialska K., Postępowanie reklamacyjne dotyczące imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Gąsienica J., Sportowe uprawianie taternictwa w Polsce w świetle obowiązujących przepisów, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Gospodarek J., Pojęcie, rodzaje i funkcje szlaków turystycznych ze szczególnym uwzględnieniem szlaków górskich, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Gnela B., Umowy o usługi turystyczne zawierane na odległość, [w:] T. Burzyński (red.), Konsument na rynku turystycznym w warunkach społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2005

Gnela B., Zakres podmiotowy przepisów ustawy o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gnela B., Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Gnela B., Status prawny „podróżnego” w nowej dyrektywie turystycznej 2015/2302, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Gordon A., Funkcje i dysfunkcje otoczenia prawnego turystyki kwalifikowanej dzieci i młodzieży, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Gospodarek J., Zakres administracyjnej reglamentacji działalności w dziedzinie turystyki na drodze Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Gospodarek (red.), Prawo w gospodarce rynkowej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999

Gospodarek J., Rola Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 402, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2005, nr 5

Gospodarek J., Rola zabezpieczeń finansowych roszczeń klientów w stosunku do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, „Studia i Prace” Kolegium Zarządzania i Finansów SGH w Warszawie, Zeszyt Naukowy nr 56, Warszawa 2005

Gospodarek J., Dostęp do danych centralnej ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w świetle międzynarodowych standardów prawa do informacji, [w:] A. Panasiuk (red.), Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 429, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2006, nr 7

Gospodarek J., Celowość i konieczność uchwalenia ustawy o szlakach turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Gospodarek J., Pojęcie i zakres prawa turystycznego, „Wędrujemy” 2007, nr 4 (13) Sulechów 2007

Gospodarek J., Uwarunkowania prawne kształcenia na kierunku studiów „turystyka i rekreacja”, [w:] Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, ZN Uniwersytetu Szczecińskiego nr 496, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2008, nr 19

Gospodarek J., Bezpieczeństwo na szlakach turystycznych, [w:] Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, red. P. Cybula i J. Raciborski, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Gospodarek J., Charakter prawny umowy o pobyt rekreacyjny w uzdrowisku, [w:] J. Gospodarek (red.), Umowy gospodarcze. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2009

Gospodarek J., Cele i zakres założeń do projektu ustawy o szlakach turystycznych, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Gospodarek J., Prawa osób niepełnosprawnych w podróży samolotem

Gospodarek J., Potrzeba regulacji prawnych w turystyce rowerowej, [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie, Warszawa 2012

Gospodarek J., Zawieranie umowy przewozu przez osoby niepełnoletnie, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Gospodarek J., Potrzeba zmian zakresu odpowiedzialności przewoźników lotniczych w świetle aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Gostyński A., Przewodnicy turystyczni i piloci w aktualnej sytuacji prawnej w Polsce (wybrane zagadnienia), [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo – nowe wyzwania. Materiały z II Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2005

Górowski W., Odpowiedzialność karna za wypadki z udziałem dzieci i młodzieży na szlakach turystycznych, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Górowski W., Orzekanie środków kompensacyjnych za wypadki turystyczne stanowiące przestępstwa a odpowiedzialność cywilne ubezpieczyciela, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Górska K., Cybula P., Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] P. Cybula, Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Górski W., Z problematyki prawnej turystyki zagranicznej, [w:] Polskie prawo prywatne w dobie przemian. Księga jubileuszowa dedykowane Jerzemu Młynarczykowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005

Gryszel P., Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania usług przewodnickich w Republice Czeskiej, [w:] Z. Kruczek (red.), Pilotaż i przewodnictwo w krajach Unii Europejskiej. Materiały z III Forum Pilotażu i Przewodnictwa, Kraków 2007

Grzonka L., Problemy systemowe aspektów prawnych w turystyce, „Turystyka i Rekreacja” 2007, nr 3

Gwoździcka M., Pojęcie klienta w ustawie o usługach turystycznych w świetle definicji konsumenta w prawie wspólnotowym i krajowym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Haberko J., O potrzebie formalnego wyodrębnienia medycyny podróży, Hygeia Public Health 2013, nr 48(3)

Haberko J., Konieczność przyjmowania leków przez małoletniego w związku z chorobą a zorganizowany wyjazd turystyczny, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Jaworski M., Granice odpowiedzialności kontraktowej agentów handlingowych w lotnictwie cywilnym – według standardu IATA SGHA, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kamarad E., Prawnorodzinne aspekty wyjazdu dziecka za granicę, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Kamiński I. C., Reklama turystyczna i krytyka jakości usług turystycznych – kilka uwag o standardach wynikających z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kamiński I. C., Obowiązki państwa dotyczące wypadków związanych z uprawianiem turystyki górskiej – uwagi na kanwie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Furdik przeciwko Słowacji,  [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Kamiński I.C., Europejska Konwencja Praw Człowieka a bezpieczeństwo podróży i transportu, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kapała A., Agroturystyka jako rodzaj działalności rolniczej w prawie włoskim, „Przegląd Prawa Rolnego” 2007, nr 2

Kapała A., Prawne pojęcie agroturystyki, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 1

Kapała A., Agroturystyka w prawie wspólnotowym, „Przegląd Prawa Rolnego” 2008, nr 2

Kapała A., Prawna regulacja agroturystyki między historią a współczesnością, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kapłon J., Co dalej ze szlakami turystycznymi?, „Gazeta Górska”, lato 2010

Kapłon J., Galicyjskie Towarzystwo Tatrzańskie – Towarzystwo Tatrzańskie – Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (1873–1950). O miscellaneach statutowych i nie tylko, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kapała A., Administracyjnoprawne uwarunkowania działalności agroturystycznej. Studium prawnoporównawcze, „Przegląd Prawa Rolnego” 2009, nr 1

Kappes A., Wosiński A., W sprawie prawa górskiego. Głos w dyskusji, „Palestra” 2007, nr 1-12

Kierzyk T., Ochrona konsumenta na rynku usług turystycznych, „Rejent” 2002, nr 12

Kociołek-Pęksa A., Pęksa W., „W soczewce” – czyli rzecz o tym jak się dokonywała burzliwa historia przemian prawa cywilnego w Czechach w przepisach regulujących pobyt gościa hotelowego, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kociubiński J., Rabaty udzielane niskokosztowym liniom lotniczym przez regionalne porty lotnicze w świetle unijnego prawa pomocy publicznej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2014, nr 6

Kolasiński M. K., Mechanizmy zapewniające realny wymiar odpowiedzialności odszkodowawczej biur podróży w prawie polskim w świetle standardów wspólnotowych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Konert A., Terroryzm lotniczy – problematyka kompensacji szkód, „Państwo i Prawo” 2013, z. 3

Konert A., Zasady podróżowania samolotem dzieci i młodzieży bez opiekunów, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Kopeć M., Dziwisz S., Bezpieczeństwo turystyki i rekreacji w górach, „Kontrola Państwowa” 2014, nr 5

Koronkiewicz-Wiórek A., Zmarnowany urlop w praktyce – kilka uwag na tle orzecznictwa sądów wrocławskich, „Rejent” 2009, nr 6

Koronkiewicz-Wiórek, Ewolucja stanowiska polskiej doktryny i orzecznictwa w kwestii odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę w postaci zmarnowanego urlopu, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kostański P., Prawo szlaku, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Koszowski M., Zaszeregowanie i kategoryzacja obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie w Polsce i na świecie, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Kremer A., Opieka dyplomatyczna i konsularna nad turystą – wybrane aspekty, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kremer A., Prawnomiędzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w turystyce, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Kruczek Z., Obiekty, miejsca i wydarzenia związane z prawem jako atrakcje turystyczne, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kubiak-Cyrul, Zakres stosowania nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych z perspektywy prawa polskiego, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2015, nr 2

Kućka M., Szczególna regulacja stanu wyższej konieczności w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Kukuryk P., Uwagi o konsumenckim prawie odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, [w:] B. Gnela, E. Sługocka-Krupa, A. Viglianisi Ferraro (red.), Prawo konsumenckie w Polsce oraz innych państwach UE. Zagadnienia wybrane, Warszawa 2019

Kurowska A., Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kuryłowicz M., Rzymscy niewolnicy w Krakowie, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Kuska-Żak I., Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową powstałą na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Kühn G., Komercyjne wykorzystywanie seksualne dzieci w kontekście podróży i turystyki, Dziecko Krzywdzone 2014, nr 1

Lebensztejn M.A., Ochrona przyrody oraz aspekty prawne udostępniania turystycznego obszarów chronionych, „Ekonomia i Środowisko” 2016, nr 1

Loska E., Kilka uwag o zakazie podróżowania po Imperium Rzymskim, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Luzak J., Osajda K., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2005, nr 2

Łebek P., Granice odpowiedzialności cywilnej organizatorów stoków narciarskich, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Maciąg K., Ochrona podróżnego na tle ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych oraz ustawy o usługach turystycznych – analiza porównawcza, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 4

Macierzyńska-Franasczyk E., Pozycja prawna i obowiązki informacyjne internetowych platform pośredniczących wobec nabywców usług hotelarskich, „Transformacje Prawa Prywatnego” 2009, nr 3

Majewski A., Umowa o imprezę turystyczną zawierana przez internet, „Przegląd Prawa Handlowego” 2010, nr 6

Małecki M., Tworzenie sądów powiatowych w Galicji jako źródło poznania walorów krajoznawczych prowincji monarchii habsburskiej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Mańko R., Homo iuvens’ przed trybunałem: wyrok Leitner w perspektywie teorii i filozofii prawa, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Marak K., Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r., [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Marak K., Domniemanie uznania reklamacji przez organizatora turystyki: konsekwencje materialne i procesowe, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2009, nr 4

Marak K., Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji, [w:] B. Gnela, K. Michałowska, Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego, Warszawa 2016

Marzec Ł., Wokół ‘locatio conductio’. Prawne aspekty przewozu i transportu morskiego w dawnym Rzymie, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

May J., Pursuit of Non-Pecuniary Loss and Pecuniary Damage Compensation for Spoiled Holiday,  Review of European and Comparative Law 2020, nr 1 (40)

Mikrut G., Jarek W., Ochrona informacji w przedsiębiorstwie turystycznym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Mikuła M., Podróż i podróżny w prawie magdeburskim, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Morek R., Problemy prawne „turystyki kosmicznej”, „Państwo i Prawo” 2007, z. 1

Mostowik P., Wybrane zagadnienia kolizyjnoprawne w regulacjach dotyczących turystyki, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Mostowik P., Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 roku, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Mostowik, Jurysdykcja krajowa sądów i organów państwa chwilowego pobytu dziecka, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Mostowik P., Ochrona turysty jako przedmiot postulowanych prac Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Nesterowicz M., Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich o podróżach turystycznych a prawo polskie, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1996, z. 3

Nesterowicz M., Usługi turystyczne, „Państwo i Prawo” 1999, z. 12

Nesterowicz M., Zadośćuczynienie pieniężne za „zmarnowany urlop” podczas wycieczki turystycznej, „Państwo i Prawo” 2002, nr 10

Nesterowicz M., Projekt regulacji umowy o podróż w kodeksie cywilnym, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Nesterowicz M., Odpowiedzialność cywilna biur podróży w prawie francuskim, „Państwo i Prawo” 2011, z. 2

Orzechowska R., Zabezpieczenia finansowe na tle nowej ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Zagadnienia wybrane w zakresie wykonywania gwarancji ubezpieczeniowych, Prawo Asekuracyjne 2018, nr 2

Owsianowska S., Bezpieczeństwo i aspekty prawne w przekazie informacyjnym organizatorów turystyki dzieci i młodzieży (na przykładzie turystyki górskiej), [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Ożegalska-Trybalska J., Ochrona nazw obiektów hotelarskich w Internecie, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Pałdyna T., Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych, [w:] Transformacje prawa turystycznego, pod red. P. Cybuli, Kraków 2009

Pawłowska E., Czajkowski M., Niedozwolone klauzule umowne zawierane przez organizatorów turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Piskozub P., Pośrednictwo turystyczne – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Transformacje Prawa Prywatnego”, 2015, nr 1Piskozub P., Obowiązek opieki nad uczestnikiem „imprezy” lub „wycieczki” organizowanej przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017Porzycki M., Sharvan O., Prawo wykroczeń i prawo karne jako instrument zwalczania nielegalnego off-roadu – czy wskazane jest zaostrzenie przepisów?, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Płaszowska R., Analiza zasad realizacji zadań z zakresu promocji gminy i powiatu w świetle orzecznictwa sądowego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2017, nr 1

Raciborski J., Umowa o podróż, „Nowe Prawo” 1989, nr 5-6

Raciborski J., Propozycje zmian w regulacji prawnej przewodnictwa turystycznego, „Folia Turistica” 2002, nr 13

Raciborski J., Bezpieczeństwo osób korzystających z usług stacji narciarskich, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Raciborski J., Ochrona konsumenta w odniesieniu do umówi o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302, [w:] Problematyk prawa usług w transporcie i turystyce, „Problemy Transportu i Logistyki” 2017, nr 4

Raciborski J., Szkoła a faktyczny organizator turystyki szkolnej – wybrane problemy prawne, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Raciborski J., Od idei ustawy o turystyce do ustawy o usługach turystycznych : geneza pierwszej w Polsce ustawy turystycznej, P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Robaczyński W., Refleksje na temat prawnej regulacji szlaków turystycznych, [w:] P. Kuleczka (red.), Szlaki turystyczne a przestrzeń turystyczna. Materiały z konferencji, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2007

Robaczyński W., Cywilnoprawna odpowiedzialność narciarza, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Robaczyński, Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez małoletniego uczestnika imprezy turystycznej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Radecki W., Ochrona walorów turystycznych w ramach ochrony krajobrazu w prawie polskim, czeskim i słowackim, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2018

Rott-Pietrzyk E., Agent turystyczny jako rzekomy pełnomocnik organizatora turystyki, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Ruczkowski P., Status prawny ratowników górskich – wybrane zagadnienia, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Rutkowska E., Mechanizmy i instrumenty ochrony konsumenta przed niedozwolonymi klauzulami umownymi w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Rutkowska-Tomaszewska E., Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Sachanbińska O., Ocena systemu zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki i pośrednika turystycznego, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Sondel-Cedarmas J., Organizacja i funkcjonowanie aparatu kultury fizycznej oraz turystyki w faszystowskich Włoszech, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Sondel-Maciejewska K., Zawieranie przez obywateli polskich jednopłciowych związków małżeńskich i partnerskich za granicą a ich skutki na terenie RP, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Sondel K., Problematyka tzw. wycieczek fakultatywnych a cywilnoprawna odpowiedzialność organizatora turystyki w umowach o świadczenie usług turystycznych, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel K., Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (zagadnienia wybrane), [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Sondel K., Rola samorządu gminnego we wspieraniu krajoznawstwa i turystyki szkolnej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Sondel K., Analiza prawnych aspektów bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Sondel J., Prawne aspekty uprawiania turystyki na obszarach chronionych, „Folia Turistica” 2006, nr 17

Sondel J., U początków prawa turystycznego. Zarys problematyki (1945-1989), [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Sondel J., O początkach i rozwoju doktryny prawa turystycznego, Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Historii Nauki PAU2014, t. XIII

Stec M., Pojęcie i przesłanki uzyskania odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przewozu w transporcie pasażerskim w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Stec P., Lokalne i regionalne organizacje turystyczne jako stowarzyszenia szczególnego rodzaju, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.) Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Trojanowski A., Ochrona praw konsumentów usług turystycznych (uwagi uzupełniające), Rejent 2003, nr 11

Tunia A., Osoby prawne związków wyznaniowych jako organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2009, nr 1

Tylus T., Opodatkowanie podatkiem VAT usług organizacji obozów, kolonii, półkolonii, „zielonej szkoły” i podobnych, wykonywanych w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Ura E., Pieprzny S., „Cywilizowanie” usług hotelarskich przez administrację, [w:] J. Korczak (red.) Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. nadzw. UWr dra hab. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018

Uruszczak W., Średniowieczne prawo turystyczne – prawo pielgrzymów w Corpus Iuris Canonici, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Wieczorek E., Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Wieczorek Ł., „HOTEL” i „HOTELik”. Ochrona konsumentów przed wprowadzającymi w błąd oznaczeniami na rynku usług turystycznych, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Wilk K., Pozycja konsumenta w sporze z organizatorem turystyki, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Witkowski Z., Czy istnieją powody prawnej regulacji turystyki w parkach narodowych? Na kanwie artykułu prof. Janusza Sondla, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Wojtczak D., Podejmowanie działalności gospodarczej w obszarze usług turystycznych w świetle wolności gospodarczej, „internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2018, nr 4

Wojtyniak B., Odpowiedzialność za zmarnowany urlop, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Wolski D., Prawne uwarunkowania tzw. wypraw partnerskich, [w:] P. Cybula i J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Wolski D., Ryzyko i odpowiedzialność turysty w turystyce górskiej, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Wolski D., Odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem wypadków podczas imprez turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej), [w:] S. Sacha (red.) Bezpieczeństwo w turystyce. Zagadnienia wybrane, Kraków 2009

Wolski D., Zmiany w Regulacjach Dotyczących Odpowiedzialności za Bezpieczeństwo w Górach, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Wolski D., Obowiązek przewodnicki na obszarze parku narodowego obejmującego tereny górskie, [w:] Cybula P. (red.), Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport, Biblioteka Górska COTG PTTK w Krakowie, t. 17, Kraków 2013

Wolski D., Wpływ ustawy o prawach konsumenta na ochronę klienta korzystającego z usług turystycznych, [w:] T. Skoczny, D. Karczewska, M. Namysłowska (red.), Ustawa o prawach konsumenta, Warszawa 2015

Wolski, Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w turystyce górskiej – uwarunkowania prawne, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Wolski D., Rozwój regulacji dotyczących turystyki górskiej w Polsce, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Wójtowicz E., Zawieranie umów o usługi turystyczne i timesharing – obowiązki przedsiębiorców, „Przegląd Prawa Handlowego” 2007, nr 6

Wrońska N., Ecolabelling – czyli, czy europejskie ekologiczne oznakowanie produktów umożliwi pogodzenie sprzecznych interesów, [w:] Kaliński M., Koszowski M. (red.), Prawo sportowe i turystyczne – między regulacją a deregulacją, Kraków 2011

Wróblewski M., Ochrona praw pasażerów/podróżnych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego (wybrane zagadnienia), [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Wyrwińska K., Fide, sed cui, vide…’ Niektóre aspekty odpowiedzialności ‘ex recepto’ armatorów, oberżystów i gospodarzy stajen w kontekście ryzyka podróży lądowych i morskich w antycznym Rzymie, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Wyrwiński M., Internetowe pośrednictwo najmu obiektu wakacyjnego – wybrane zagadnienia, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Zachariasiewicz M.A., Odpowiedzialność biur podróży za jakość świadczonych usług, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 1975, nr VI

Zagrobelny K., Zarobkowe utrzymywanie hotelu lub podobnego zakładu (art. 846 § 1 k.c.), „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 1690, Prawo CCXXXVII, Wrocław 1994

Zawistowska H., Regulacje prawne wymogów kwalifikacyjnych kadry zatrudnionej do obsługi imprez dzieci i młodzieży jako narzędzie realizacji funkcji wychowawczych i edukacyjnych turystyki, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży, Kraków 2017

Zawistowska H., Ochrona konsumenta imprez turystycznych w prawie UE i państw członkowskich, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Systemy zabezpieczenia finansowego interesów nabywców imprez turystycznych na wypadek niewypłacalności ich organizatorów w państwach członkowskich UE, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Zawistowska H., Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT, [w:] P. Cybula (red.), Transformacje prawa turystycznego, Kraków 2009

Zawistowska H., Prawne aspekty funkcjonowania turystyki medycznej, [w:] P. Cybula (red.), Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2019

Zeidler K., Prawo żeglarskie – pytanie o status dyscypliny i program badań, Gdańskie Studia Prawnicze 2019, nr 3

Żak M., Skutki prawne śmierci klienta w umowie o imprezę turystyczną (o podróż), [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Żytkiewicz N., Ograniczenie odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną, [w:] P. Cybula, J. Raciborski (red.), Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Sucha Beskidzka-Kraków 2008

Glosy:

Ogrodnik-Kalita A., Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 6 lipca 2016 r., III CA 406/16, „Przegląd Prawno-Ekonomiczny” 2018, nr 3

Prace doktorskie (niepublikowane):

Cybula P., Umowa o imprezę turystyczną w polskim prawie cywilnym, Kraków 2007, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Gwoździcka-Piotrowska M., Umowa o podróż, Poznań 2005, praca dostępna w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu

Koronkiewicz-Wiórek A., Odpowiedzialność cywilna organizatora turystyki wobec klienta z tytułu utraconej korzyści z podróży, Wrocław 2015

Raciborski J., Umowa o podróż w praktyce polskiej, Kraków 1989, praca dostępna w Bibliotece Jagiellońskiej

Inne prace poświęcone prawu turystycznemu:

Czasopisma:

Juristourisme” (j. francuski)

ReiseRecht aktuell” (j. niemiecki)

Rivista italiana di Diritto del turismo” (j. włoski)

Travel Law Quarterly” (j. angielski)