Tag Archives: ULC

Opóźnienia lotów – najczęstszą przyczyną skarg pasażerskich (ULC)

Ponad 2 tysiące spraw wpłynęło w 2011 r. do działającej przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Komisji Ochrony Praw Pasażerów (KOPP). To o 655 więcej niż w 2010 r.

Komisja Ochrony Praw Pasażerów rozpatruje skargi w trzech przypadkach:

  • odwołania lotu
  • opóźnienia lotu
  • oraz odmowy przyjęcia pasażerów na pokład samolotu.

W 2011 r. pasażerowie skarżyli się najczęściej na opóźnienia lotów. To zmiana w porównaniu do lat ubiegłych. Od początku istnienia Komisji, czyli od 2005 r. pasażerowie najczęściej wnosili skargi na odwołania lotów.

Wzrost ilości skarg w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 oraz lat wcześniejszych wynika głównie ze stale rosnącej świadomości prawnej osób korzystających z cywilnego transportu lotniczego. Coraz częściej pasażerowie stawiając się do odprawy biletowo-bagażowej wiedzą jakie przewoźnik lotniczy ma wobec nich obowiązki jeśli dojdzie do sytuacji opóźnienia ich lotu, odwołania lotu bądź jeśli przewoźnik odmówi przyjęcia pasażera na pokład samolotu.

Wzrost ilości skarg spowodowany jest także faktem, że coraz bardziej aktywnie działają firmy występujące w imieniu pasażerów. Firmy te prowadzą sprawy pasażerów od złożenia reklamacji do przewoźnika po uzyskanie decyzji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  kończącego postępowanie prowadzone przez Komisję Ochrony Praw Pasażerów.

kopp_2012.jpg

W 2011 r. pracownicy Komisji Ochrony Praw Pasażerów przeprowadzili także 14 kontroli na 5 lotniskach – w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Wyniki przeprowadzonych kontroli są zadowalające. Lotniska posiadają odpowiednie materiały informacyjne rozmieszczone we właściwych miejscach tj. na stanowiskach check-in w halach odlotów oraz w okolicach wyjść do samolotów.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego – na wniosek KOPP – wydał 105 decyzji nakładających na przewoźników kary administracyjne za nieprzestrzeganie praw pasażerów. Suma kar wyniosła 452.300 zł. Najniższa kara to 200 zł. Najwyższa 48.000 zł.

Źródło: komunikat ULC z 19 stycznia 2012 r.

ULC: Wejście w życie przepisów ustawy – Prawo lotnicze

W Dzienniku Ustaw Nr 170 pod pozycją 1015 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw,  to co do zasady przepisy tej ustawy zaczną obowiązywać od 18 września 2011 r., z wyłączeniem niektórych rozwiązań wobec których ustawa przewidziała w art. 20 inny termin rozpoczęcia ich obowiązywania.

Mianowicie:

  • z dniem 18 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. dofinansowania przez Prezesa Urzędu zakupu sprzętu i urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa działalności lotniczej – tj. przepisy art. 22b i 22c;
  • z dniem 26 sierpnia br. weszły w życie przepisy dot. sprawowania przez Prezesa Urzędu kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1107/2006/WE – tj. przepis art. 205a ust. 1 pkt 3;
  • z dniem 1 stycznia 2012 r. wejdą w życie nowe przepisy dot. opłaty lotniczej i wpłaty lotniczej (tj. nowy rozdział 2a w dziale II) oraz nastąpi uchylenie art. 25, 129 i 129a ustawy;
  • z dniem 19 lutego 2012 r. wejdzie w życie nowododany przepis w ustawie o ochronie osób i mienia określający zakres obowiązków przedsiębiorcy ubiegającego się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych;
  • z dniem 19 września 2012 r. wejdą w życie przepisy umożliwiające Prezesowi Urzędu cofnięcie lub zmianę zakresu zezwolenia na wykonywanie obsługi naziemnej w razie ograniczenia liczby zezwoleń w danym porcie – tj. art. 175 ust. 4e i art. 179 ust. 7.

Jednocześnie zwracamy uwagę na regulacje o charakterze intertemporalnym dotyczące właściwych przepisów obowiązujących w odniesieniu do wybranych zagadnień, zawarte w art. 6 – 17 ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, w szczególności na regulacje zawarte w art. 6, art. 7 ust. 2, art. 9 oraz art. 10 tej ustawy.

Źródło: ULC