Monthly Archives: Wrzesień 2010

Komunikat PBP Orbis Sp. z o.o. w związku ze złożeniem wniosku o ugłoszenie upadłości spółki

Zarząd PBP Orbis Sp. z o.o. z przykrością informuje, iż w dniu 28.09.2010 r. skierował do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

W związku z powyższym z dniem 29.09.2010 r. zawieszona zostaje wszelka działalność operacyjna Spółki, zaś wszystkie imprezy turystyczne zaplanowane w terminach począwszy od 29.09.2010 r. zostają anulowane.

Pragniemy poinformować, iż o fakcie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki poinformowany został Marszałek Województwa Mazowieckiego, który jako beneficjent gwarancji turystycznej nr M182138 (zobacz) o wartości 6.036.041,00 złotych, udzielonej przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów, uruchomi przewidzianą w ustawie o turystyce procedurę.

Dochodzenie roszczeń w ramach posiadanej przez Spółkę gwarancji turystycznej odbędzie się na zasadach określonych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie bilety zarezerwowane i wystawione do dnia 28.09.2010 w naszym biurze, z mocy prawa powinny być honorowane przez przewoźników.

W sytuacji dokonanej rezerwacji bez wystawienia i opłacenia biletu, prosimy o kontakt z biurem linii lotniczej lub przewoźnika, bezpośrednio dokonujących usługi przewozu, w celu ustalenia sposobu i możliwości wykorzystania przedmiotowej rezerwacji.

W przypadku dokonanych przez PBP Orbis Sp. z o.o. rezerwacji hotelowych, mogą one nie być honorowane przez hotele. Podobna sytuacja może mieć miejsce dla rezerwacji samochodów. W celu potwierdzenia statusu aktywnych rezerwacji hotelowych i samochodowych sugerujemy bezpośredni kontakt z hotelem lub wypożyczalnią samochodów.

Zarząd PBP Orbis Sp. z o.o.

Źródło: http://www.orbistravel.pl/

Ograniczenie swobody umów w turystyce

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się książka pt. „Ustawowe ograniczenia swobody umów. Zagadnienia wybrane” pod red. B. Gneli. W publikacji tej opublikowane zostały dwa artykuły poświęcone prawu turystycznemu:

Jerzy Gospodarek
Celowość ustawowych ograniczeń swobody kontraktowej w turystyce i rekreacji
str. 312 i n.

Katarzyna Marak
Ograniczenia swobody kontraktowej w zakresie umowy o imprezę turystyczną – przesłanki, treść ograniczeń i ich skuteczność
str. 351 i n.

Źródło: http://www.profinfo.pl/exec.php?C=Sz2&SZPT=T&PS31=Nazwa%2C40110063&SZPT_PDX=N&PDX1=Autor&PS34=wszystkie&SZPT_PS4=T&PS11=&PDX2=gnela*&PS14=&LL=0&PZTA=0D&PKTID=40154613

Usługi turystyczne – zmiana przepisów (komunikat prasowy UOKiK na temat ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych)

Nowe zasady składania reklamacji, większa ochrona konsumentów na wypadek niewypłacalności organizatora, a także kary dla nieuczciwych pilotów wycieczek –  to niektóre zmiany w ustawie o usługach turystycznych, które wchodzą dziś w życie

[Warszawa, 17 września 2010 r.] W Polsce działa ponad 3077 organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Specyfika umów o świadczenie usług turystycznych sprowadza się do sytuacji, w której konsument płaci ufając, że kupowana dziś usługa spełni jego oczekiwania w przyszłości, przede wszystkim będzie wykonana zgodnie z zawartą umową. Z doświadczeń i wieloletniej praktyki Urzędu wynika, że może dochodzić do różnego rodzaju naruszeń, dlatego przepisy określające warunki świadczenia usług turystycznych powinny zapewniać konsumentom możliwie największy stopień bezpieczeństwa i pewności należytego wykonania tych usług. Wchodząca dziś w życie nowelizacja ustawy o usługach turystycznych wprowadza nowe zasady, które są ważne zarówno dla organizatorów turystycznych, jak i konsumentów.

Jednym z powodów wprowadzenia nowych rozwiązań był niewystarczająco skuteczny system zabezpieczeń finansowych na rzecz klientów. Wchodzące dziś w życie przepisy nakładają na organizatorów imprez turystycznych obowiązek zapewnienia konsumentom, na wypadek swojej niewypłacalności – pokrycia kosztów powrotu z imprezy do miejsca wyjazdu, zwrotu wpłat za imprezę w całości lub w odpowiedniej części, jeśli nie dojdzie do jej realizacji. Do tej pory przepisy nie dawały stuprocentowej gwarancji odzyskania przez klientów bankrutującej firmy turystycznej całości dokonanych wpłat, dopuszczając proporcjonalne obniżenie zwrotów wpłat, gdyby suma obowiązkowej gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej okazała się niewystarczająca.

Ustawa określa ponadto co powinna zawierać reklamacja i w jakim terminie należy ją złożyć. Zgodnie z wchodzącym w  życie dziś prawem reklamacja musi wskazywać uchybienia w sposobie wykonania umowy, którą klient zawarł z organizatorem imprezy turystycznej oraz określać nasze żądanie. Na złożenie reklamacji mamy 30 dni od zakończenia imprezy. Jest to istotna zmiana dla konsumentów – do tej pory nie było jasnych wytycznych mówiących o tym, co powinna zawierać reklamacja, ponadto przepisy nie precyzowały czasu na jej złożenie.

Warto podkreślić, że podobnie jak dotychczas, obowiązek przyjmowania zastrzeżeń co do jakości usług mają również piloci wycieczek. W przypadku nieprawidłowości występujących w trakcie imprezy konsument powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora.

Ponadto zmianie nie ulegają terminy obowiązujące organizatora turystyki dotyczące rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli biuro podróży nie ustosunkuje się do reklamacji na piśmie w ciągu 30 dni od dnia zakończenia imprezy lub złożenia skargi – gdy jest składana po zakończeniu wycieczki – uważa się, że uznało ono roszczenie za uzasadnione.

Korzystne dla klientów biur podróży może być rozszerzenie obowiązków pilota wycieczki o wskazywanie turystom lokalnych atrakcji a także udzielanie im podstawowych informacji praktycznych i krajoznawczych dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

Nowe przepisy mogą ułatwić rozpoczęcie działalności nowym podmiotom bowiem ograniczają niektóre formalne wymogi obciążające przedsiębiorców zajmujących się organizacją imprez turystycznych. Zniesione zostały m.in. wymagania odnośnie odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia zawodowego potrzebnych do kierowania działalnością przedsiębiorstwa turystycznego oraz jego jednostek organizacyjnych.

Z kolei surowiej niż do tej pory traktowani będą przedsiębiorcy turystyczni, którzy wprowadzają klientów w błąd, co do uprawnień zatrudnianych przez siebie przewodników i pilotów. Na mocy nowelizacji przepisów o usługach turystycznych tego rodzaju zachowania traktowane są jako wykroczenie i podlegają karze ograniczenia wolności lub grzywny. Takiej samej karze podlegają również przewodnicy turystyczni lub piloci – sami wprowadzający w błąd, co do swoich kompetencji.

UOKiK od wielu lat stale monitoruje rynek turystyczny. Efektem działań Urzędu jest m.in. wpisanie do rejestru klauzul niedozwolonych wielu postanowień krzywdzących konsumentów. Obecnie w rejestrze jest 708 klauzul dotyczących usług turystycznych na 2019 wszystkich uznanych przez sąd za niedozwolone.  W tym roku do UOKiK napłynęło ponad 50 skarg na działalność biur podróży. Konsumenci skarżyli się głównie na nienależyte wykonanie umowy, w tym niski  standard hotelu – warunki techniczne, higieniczne oraz obsługę i wyżywienie. Ponadto zgłaszali zbyt długie oczekiwanie na lotniskach – zmiana godzin rozpoczęcia lub powrotu z wycieczki, a także nieprofesjonalnie jej prowadzenie – pośpiech, brak wiedzy pilotów, niewykonanie programu itp.

Jednocześnie UOKiK przypomina, że w razie pojawienia się problemów prawnych w związku z zawarciem umowy z organizatorem usług turystycznych, jej obsługą lub wypowiedzeniem konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów czy organizacji pozarządowych – Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich. Bezpłatne porady udzielane są również pod numerem telefonu  800 800 008. Poradnictwo w Polsce jest finansowane m.in. ze środków UOKiK.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2231

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o usługach turystycznych

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się komunikat w związku z ostatnią nowelizacją ustawy o usługach turystycznych, która wchodzi w życie 17 września 2010 r.:

W dniu 16 września br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. W spotkaniu z mediami wzięli udział Minister Sportu i Turystyki Adam Giersz oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyna Sobierajska. Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń wchodzi w życie 17 września 2010 roku.

Ustawa o usługach turystycznych jest ustawą konsumencką i przede wszystkim wdraża do polskiego systemu prawnego  regulacje z zakresu ochrony interesów klienta, wymaganego przepisami Dyrektywy Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (Dz. Urz. WE L 158 z 23.06.1990, str.59; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t.10, str. 132). Określa ona warunki działalności biur podróży, świadczenia usług hotelarskich, a także pracy przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, w sposób zapewniający ochronę interesów konsumenta.

Ustawa o usługach turystycznych funkcjonuje w systemie prawa w Polsce od dwunastu lat. Jej podstawowe regulacje są stabilne. Jednak obowiązki wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz praktyka stosowania przepisów ustawy i zmiany w otoczeniu prawnym sektora usług turystycznych ujawniły pewne problemy prawne i organizacyjne, których usunięcie wymagało nowelizacji jej przepisów.

Ustawa z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń została ogłoszona w Dzienniku Ustaw Nr 106, poz. 672 w dniu 16 czerwca 2010 r. Zgodnie z brzmieniem art. 5 ww. ustawy wchodzi ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia tj. 17 września 2010 roku.

Należy jednak zwrócić uwagę na przepisy przejściowe dotyczące zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Zgodnie z tymi przepisami umowy gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów zawarte przez biura podróży zgodnie z dotychczasowymi przepisami obowiązują przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy – czyli do 16 września 2011 roku.

Istotne jest, że dotychczasowe przepisy wykonawcze w sprawie minimalnych sum gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy – czyli do 16 grudnia 2010 roku.

Ww. nowelizacja ustawy o usługach turystycznych ma na celu m.in. tworzenie ram prawnych dla bardziej skutecznej ochrony interesów konsumentów oraz skutecznego ograniczania zjawiska szarej strefy w sektorze turystyki, a także dostosowanie regulacji do przepisów Unii Europejskiej i usuwanie barier w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych. Należy jednak podkreślić, że ze względu na nadrzędny cel ustawy o usługach turystycznych, jakim jest ochrona konsumentów, liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych, jest możliwa jedynie w zakresie nienaruszającym poziomu ochrony konsumentów.

1. Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów usług turystycznych

Zwiększeniu poziomu ochrony interesów konsumentów usług turystycznych służy doprecyzowanie przepisów dotyczących składania reklamacji przez klientów wykupujących imprezy turystyczne. Wprowadzono przepis, iż niezależnie od zawiadomienia o wadliwym wykonywaniu umowy  klient może złożyć organizatorowi turystyki reklamację zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Utrzymano w mocy przepis, iż jeżeli organizator turystyki nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.

W ramach Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wprowadza się dodatkowy wykaz przedsiębiorców, w stosunku do których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru. Podstawą umieszczenia w tym wykazie będzie pisemne zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru. Celem wprowadzenia tego zapisu jest jak najszybsze informowanie konsumentów o sytuacji na rynku turystycznym. Przepisy te przyczynią się do większej pewności potencjalnych klientów co do danych na temat organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zawartych w tym rejestrze, w szczególności w odniesieniu do uzyskiwania informacji o przedsiębiorcach, którzy są objęci zakazem prowadzenia działalności lub w stosunku do których takie postępowanie zostało już wszczęte, a nie zakończyło się wydaniem ostatecznej decyzji. Postępowania administracyjne w sprawach wykreślenia z rejestru działalności regulowanej trwają nawet kilka miesięcy, w trakcie których klienci nieposiadający informacji o toczącym się postępowaniu, mogą być wprowadzeni w błąd.

W ramach wzmocnienia systemu kontroli biur podróży ustawa umożliwia objęcie kontrolą także podmiotów nie wpisanych do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w celu ustalenia, czy prowadzona działalność jest działalnością regulowaną. Zmiana ta ma stanowić podstawowy instrument ograniczenia „szarej strefy” i związanej z nią nieuczciwej konkurencji, która jest poważnym zagrożeniem dla interesów klientów w przypadku upadłości takiego podmiotu. Ponadto nowelizacja jasno określa prawo do objęcia kontrolą agentów turystycznych i innych osób, zawierających z klientami umowy o imprezy turystyczne w imieniu organizatorów turystyki, w zakresie spełnienia przy zawieraniu tych umów obowiązków określonych ustawą.

Nowelizacja wprowadza do Kodeksu wykroczeń karę ograniczenia wolności albo grzywny w stosunku do osób, które wprowadzają klientów w błąd co do posiadania uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego. Oznacza to, że osoba, która wprowadziła klientów w błąd, że posiada uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego podlega sankcji.

Na mocy tej nowelizacji wprowadza się również rozszerzenie zadań przewodnika turystycznego o sprawowanie opieki nad turystami lub odwiedzającymi w zakresie wynikającym z umowy, przy czym sprawowanie tej opieki nie zastępuje obowiązku wykonywania opieki przez osoby do tego zobowiązane z innego tytułu. Ponadto nowelizacja ta wprowadza rozszerzenie zadań pilota wycieczek o wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących odwiedzanego kraju i miejsca.

2. Dostosowanie regulacji do przepisów Unii Europejskiej

Dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej to przede wszystkim pełne zharmonizowanie przepisów ustawy z  art. 7 dyrektywy 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Zharmonizowanie  to polega na:

1. wykreśleniu przepisu stanowiącego o proporcjonalnym obniżaniu wypłat ze środków zabezpieczenia finansowego w przypadku, gdy są one niewystarczające

2. określeniu, iż zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki i pośrednika turystycznego  ma zapewnić klientom na wypadek jego niewypłacalności:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
  • zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają wich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
  • zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu.

Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów.

Dostosowanie do przepisów Unii Europejskiej to także wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym w odniesieniu do świadczenia usług turystycznych. W tym zakresie ustawa znosi obowiązek tworzenia oddziałów  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa turystycznego posiadających siedziby w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub krajach z nią stowarzyszonych.

Wdrożenie dyrektywy 2006/123/WE polega także na określeniu, iż zabezpieczenie finansowe przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie z nią stowarzyszonym jest uznawane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tej formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę, z zastrzeżeniem obowiązku przedstawienia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wyrównującej wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia wymaganego w Polsce, jeśli  równoważność zabezpieczenia finansowego przedsiębiorcy zagranicznego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego w Polsce.

3. Liberalizacja zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych

Liberalizacji zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług turystycznych służy m.in. rezygnacja z ustawowo określonych wymagań w zakresie kwalifikacji osób kierujących działalnością biura podróży, która jest zgodna z rządową reformą regulacji zakładającą zmniejszenie obciążeń administracyjnych i obowiązków informacyjnych nakładanych na przedsiębiorców. Rezygnacja z administracyjnego sprawdzania i weryfikowania wymagań kwalifikacyjnych stanowi rezygnację z regulacji prawnej, która nie jest konieczna, daje przedsiębiorcom możliwość samoregulacji w tym zakresie, a także eliminuje niepotrzebną biurokrację, związaną z  kontrolowaniem spełniania  tych wymogów oraz legitymowaniem się przez przedsiębiorców, w przypadku kontroli, szeregiem dokumentów dotyczących zatrudnianych osób. Dbałość o to, aby kadra zatrudniana w biurach podróży posiadała jak najwyższe kwalifikacje i kompetencje, leży przede wszystkim w interesie właścicieli tych biur. Nie powinno to być natomiast narzucane i egzekwowane drogą administracyjną. Należy przy tym podkreślić, że dotychczasowy wymóg ustawowy dotyczący posiadania odpowiednich kwalifikacji nie dotyczył samych przedsiębiorców, a jedynie osób wyznaczonych do kierowania działalnością biura podróży.

Dla ułatwienia prowadzenia działalności biur podróży proponuje się  rozszerzenie możliwych form zabezpieczeń finansowych wymaganych od organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o dodatkową formę tj. przyjmowanie wpłat klientów wyłącznie na rachunek powierniczy, jeżeli wykonuje usługi turystyczne wyłącznie na terenie kraju i złoży marszałkowi województwa oświadczenie o przyjmowaniu wpłat wyłącznie na rachunek powierniczy.

Zastąpienie upoważnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek mniej restrykcyjną formą tj. obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru organizatorów tych szkoleń, prowadzonego przez marszałka województwa. Wydanie upoważnienia, w dotychczas obowiązującym stanie prawnym, musiało być poprzedzone przedłożeniem wielu dokumentów, stanowiących udokumentowanie spełnienia warunków do prowadzenia tych szkoleń. Zastępujący upoważnienie wpis do rejestru organizatorów szkoleń będzie dokonywany przez marszałka województwa wyłącznie na podstawie wniosku o wpis i oświadczenia o spełnianiu warunków prowadzenia szkoleń.

Dla uproszczenia procedury dokumentowania znajomości języków obcych przez pilotów wycieczek i przewodników turystycznych wprowadza się możliwość przedstawiania dokumentu poświadczającego znajomość języka obcego na poziomie biegłości B2, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

W zakresie dotyczącym usług hotelarskich złagodzono minimalne wymagania dla motelu poprzez rezygnację z odwoływania się do definicji hotelu, a także rezygnację z wymogu świadczenia usług motoryzacyjnych przez te obiekty. Z tego wymogu zrezygnowano w związku z trudnością precyzyjnego określenia zakresu usług motoryzacyjnych w motelach. Wzięto także pod uwagę powszechną dostępność usług ubezpieczeniowych – assistance, która gwarantuje wszechstronną pomoc kierowcy. Oczekuje się, że zmiana ta spowoduje zwiększenie liczby tego rodzaju obiektów hotelarskich, które będą posługiwać się powszechnie w skali międzynarodowej rozpoznawalną nazwą rodzajową – motel, co z kolei powinno skutkować większą liczbą gości korzystających z usług hotelarskich w tych obiektach.

Komunikat dla klientów biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o.

Na stronie internetowej Signal Iduna Polska TU S.A. (http://www.signal-iduna.pl/886.htm) pojawił się komunikat dla klientów biura podróży  Selectours & Telemac Sp. z o.o. o następującej treści:

SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. na wezwanie Marszałka Województwa Mazowieckiego zobowiązane jest do zapłaty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu do kraju klientów Selectours & Telemac Sp. z o.o. oraz kwoty niezbędnej na pokrycie zwrotu wniesionych wpłat. Górna granica odpowiedzialności SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. to kwota 3 665 000,00 PLN.

Z powyższej kwoty w pierwszej kolejności zostaną opłacone koszty powrotu klientów do Polski, a jeżeli pozostała kwota będzie niewystarczająca na zwrot wszystkich wpłat wniesionych przez klientów, wpłaty obniżone zostaną proporcjonalnie do wysokości pozostałej sumy.

Zgłaszając roszczenie, prosimy o dostarczenie poniższych wymaganych dokumentów:

a) kopia umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy Biurem Podróży a poszkodowanym,

b) kopia dowodu wpłat (np. wyciąg bankowy, pokwitowanie),

c) kopia dowodu osobistego osoby poszkodowanej poświadczona za zgodność z oryginałem,

d) formularz zgłoszenia skody z gwarancji ubezpieczeniowej 

Roszczenia prosimy przesyłać na adres:

Biuro Szkód i Świadczeń
SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warszawa

Do komunikatu dołączony został formularz zgłoszenia szkody.

Zgodnie z orzecznictwem ETS (sprawa Rechberger) państwo członkowskie powinno wprowadzić instrumenty zapewniające zabezpeczenie finansowe klienta w pełnej wysokości. Jeśli tego nie robi, naraża się na odpowiedzialność za nieprawidłowewe wdrożenia dyrektywy 90/314. W takiej sytuacji klient może wystąpić wobec państwa z powództwem o naprawienie szkody z tego tytułu.

Zespół roboczy ds. działań kryzysowych w turystyce

Konwent Marszałków Województw RP powołał Zespół roboczy ds. działań kryzysowych w turystyce.

Dokument powołujący ten organ dostępny jest na stronie: http://www.konwent.mazovia.pl/load.php?id=113

Informacja o pierwszym posiedzeniu (przygotowana przez PIT): http://www.pit.org.pl/index.php?navi=006,001&id=1343

„Odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem wypadków podczas imprez turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej)”

W publikacji Bezpieczeństwo w turystyce. Zagadnienia wybrane, przygotowanej pod redakcją S. Sachy, ukazał się artykuł pt. Odpowiedzialność z tytułu szkód będących następstwem wypadków podczas imprez turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem turystyki górskiej) autorstwa Dominika Wolskiego.

Książka ukazała się nakładem wydawnictwa AFM.

Strona wydawnictwa: http://www.ka.edu.pl/wydawnictwo/pozostale-w-tym-materialy-konferencyjne/


„Celowość ustawowych ograniczeń swobody kontraktowej w turystyce i rekreacji” – referat dr. Jerzego Gospodarka

W dniach 16-18 września 2010 r. w Krakowie i w Wierchomli koło Muszyny Katedra Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje konferencję pt. Ustawowe ograniczenia swobody kontraktowej.

W drugim dniu konferencji dr Jerzy Gospodarek wygłosi referat na temat: Celowość ustawowych ograniczeń swobody kontraktowej w turystyce i rekreacji.

Więcej informacji o konferencji na stronie: http://kp.uek.krakow.pl/konferencja.html

Projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów

Minister Sportu i Turystyki opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych.

Jest on dostępny na stronie: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/21/599/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Sportu_i_Turystyki.html

w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie

Minister Sportu i Turystyki opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia członków zespołów oceniających obiekty hotelarskie.

Jest on dostępny na stronie: http://bip.msit.gov.pl/portal/bip/21/589/Projekt_rozporzadzenia_Ministra_Sportu_i_Turystyki_w_sprawie_wynagrodzenia_czlon.html