Monthly Archives: Październik 2010

Oddalenie skargi kasacyjnej w sprawie Hotelu Royal w Krakowie

W „Rzeczpospolitej” z 26 października 2010 r. ukazał się artykuł pt. Hotel Royal nadal w grupie. Przedstawiono w nim informację o skardze kasacyjnej byłych właścicieli hotelu, w której domagali się oni stwierdzenia nieważności decyzji o jego wywłaszczeniu. Naczelny Sąd Administracyjny skargę oddalił (sygnatura akt: I OSK 22/10).

Artykuł dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/artykul/8,554504-Hotel-Royal-nie-wraca-w-prywatne-rece.html

Kolejna klauzula dotycząca zmian warunków umowy w rejestrze klauzul niedozwolonych

21 października 2010 r. do rejestru klauzul niedozwolonych została wpisana klauzula o treści:

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem: terminu, programu i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności: – wzrostu kosztów transportu,
– wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych
– wzrostu kursu walut
– (pkt 5 warunków uczestnictwa).

Klauzule tego rodzaju były już wcześniej wielokrotnie wpisywane do rejestru klauzul niedozwolonych.

Powództwo w sprawie przeciwko Tomaszowi Marzec-Biuro Podróży „Ela” Usługi Przewozowe Tomasz Marzec w Sosnowcu zostało wytoczone przez Stowarzyszenie „Towarzystwo Lexus w Poznaniu. Wyrok wydany został 6 sierpnia 2010 r. (VI ACa 91/10).

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

dr Piotr Cybula

Problemy prawa turystycznego na konferencji „Konsument na rynku turystycznym. Polski system informacji turystycznej”

W dniach 27-28 października 2010 r. w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach odbędzie się konferencja pt. Konsument na rynku turystycznym. Polski system informacji turystycznej. Na konferencji tej zostanie zaprezentowanych kilka referatów poruszających problemy prawa turystycznego. W pierwszym dniu konferencji odbędzie się też okrągły stół rzeczników praw konsumenta i branży turystycznej. Jej program jest następujący:

27.10.2010
9:00-10:00 – rejestracja zgłoszonych uczestników
10:00 – 10:30 – oficjalne otwarcie konferencji, wystąpienia przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach
10:30-12:00 – OBRADY PLENARNE
10:30 – 10:50 – przedstawiciel MSiT „Ochrona konsumenta usług turystycznych – nowe regulacje wynikające z ostatniej nowelizacji ustawy o usługach turystycznych”
10:50-11:10 – Jerzy Moskała – Polska Organizacja Turystyczna „Polski System Informacji Turystycznej – plany i realizacja – projekt Polskiej Organizacji Turystycznej.”
11:10-11:40 – prof. dr hab. Bernard Kubiak – Uniwersytet Gdański „Rola informacji w warunkach globalizacji: kapitał, turystyka, usługi”
11:40-12:00 – Henryk Handszuh – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Społeczne i kulturowe interakcje w informacji turystycznej”
12:00-12:30 – przerwa kawowa
10:30-12:00 – OBRADY PLENARNE
12:30 – 12:50 – dr Jerzy Raciborski – Akademia wychowania Fizycznego w Krakowie „Ustawa o usługach turystycznych a system informacji turystycznej w Polsce”
12:50- 13:10 – dr Mirosław Nalazek – Polska Organizacja Turystyczna „Techniki informatyczne w informacji turystycznej”
13:10- 13:30 – prof. nadzw. dr Tadeusz Burzyński – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Informacja a system turystyki”
13:30 – 13:50 – prof. dr hab. Aleksander Panasiuk – Uniwersytet Szczeciński „Problemy finansowania systemu informacji turystycznej (na przykładzie badań w gminach  województwa zachodniopomorskiego)”
14:00 – 15:15 lunch
15:15 – 17:30 OBRADY W SEKCJACH
Sekcja I – porównanie narodowych systemów informacji turystycznej do polskiego systemu informacji turystycznej
15:15-15:35 – dr Bartłomiej Walas – Polska Organizacja Turystyczna „System informacji turystycznej we Francji”
15:35 – 16:10 – Andrew Daines – Visit Britain „System informacji turystycznej w Wielkiej Brytanii”
16:10 – 16:30 – Anna Gruszczyńska – Czech Tourism „System informacji turystycznej w Republice Czeskiej”
16:30 – 16:50 – Jan Wawrzyniak – Polska Organizacja Turystyczna „System informacji turystycznej w Niemczech”
Sekcja II – Informacja turystyczna a prawa konsumenta na rynku turystycznym
15:15 – 15:35 – przedstawiciel MSiT – „Reklamacje w turystyce”
15:35 – 15:55 – dr hab. Mariusz Jagielski – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach  „Obowiązki organizatorów turystyki w zakresie ochrony danych osobowych”
15:55- 16:15 – dr Piotr Cybula – Akademia wychowania Fizycznego w Krakowie i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach „Obowiązki informacyjne organizatora turystyki względem klienta na podstawie art. 12 ustawy o usługach turystycznych w świetle dyrektywy 90/314”
16:15-17:30 okrągły stół rzeczników praw konsumenta i branży turystycznej
17:45 – 22:00 – Marszałek Województwa Śląskiego zaprasza uczestników Konferencji na wycieczkę studyjną połączoną w tradycyjnym śląskim poczęstunkiem (Zabrze kopalnia Guido)
28.10.2010
9:30-11:00 OBRADY W SEKCJACH
Sekcja III Nowe media w informacji turystycznej
9:30 – 9:50 – Marcin Kin – Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A.
„Rozwiązania mobilne w Systemach Informacji Turystycznej”
9:50- 10:10 – Łukasz Rychliński – MobileMS „Nowoczesne systemy informacji turystycznej jako narzędzie zwiększające atrakcyjność regionu”
10:10-10:30 – Łukasz Tomczyk – Uniwersytet Śląski „Rola nowych mediów w prezentowaniu oraz realizacji usług przewodnickich – studium praktyczne na przykładzie doświadczeń własnych”
10:30-10:50 – Bartłomiej Bandoła – MBT Media „Zastosowanie technologii rozszerzonej rzeczywistości w działaniach promocyjnych i informacyjnych branży turystycznej”
10:50-11:00 – dyskusja
Sekcja IV System informacji turystycznej w Polsce – wybrane aspekty teoretyczne
9:30 – 9:50 – prof. dr hab.  Marian Głowacki – Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie „Dezinformacja i pseudoinformacja w turystyce”
9:50 – 10:10 – Dominik Wolski – Uniwersytet Śląski „Informacja turystyczna a bezpieczeństwo i odpowiedzialność w turystyce”
10:10-10:30 – dr Romuald Ziółkowski – Politechnika Białostocka „Preferencje turystów w zakresie korzystania z informacji turystycznej”
10:30-10:50 – Krzysztof Sala – „Wpływ dochodów i wykształcenia na uczestnictwo w turystyce”
10:50-11:00 – dyskusja
11:00-11:30 przerwa kawowa
11:30-12:40 OBRADY W SEKCJACH
Sekcja V Systemy informacji turystycznej  Polsce – wybrane aspekty regionalne
11:30 – 11:50 – Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna, Robert Nieroda – Związek Gmin Jurajskich „Tworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej z wykorzystaniem środków z UE na przykładzie województwa śląskiego”
11:50 – 12:10 – Piotr Mielec – Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna „Informacja turystyczna w województwie opolskim”
12:10 – 12:30 – dr Adam Pawlicz – Uniwersytet Szczeciński „Model funkcjonowania lokalnego systemu informacji turystycznej na przykładzie województwa zachodniopomorskiego”
12:30-12:40 – dyskusja
Sekcja VI Innowacyjne rozwiązania w systemach informacji turystycznej
11:30 – 11:50 – Mariusz Staniurski – Partnerstwo Dorzecza Narwi „Perspektywy rozwoju informacji turystycznej w północno-wschodniej Polsce i Euroregionie Niemen w ramach sieci Opowieści z Narwi”
11:50- 12:10 – Paweł F. Nowak – Politechnika Opolska „Rola social media w rozpowszechnianiu informacji o eventach sportowo-rekreacyjnych, generujących ruch turystyczny w regionie”
12:10- 12:30 – Ireneusz Leśnikowski – Urząd Miasta Częstochowa „Częstochowa – stolica infomatów”
12:30-12:40 – dyskusja
Sekcja VII Wykorzystanie sieci Internet w rozwoju informacji turystycznej
11:30 – 11:50 – dr Zbigniew Spyra, Paweł Piotrowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach „Regionalne portale turystyczne jako źródła informacji – analiza porównawcza”
11:50- 12:10 – dr Ewa Lipianin-Zontek, dr Zbigniew Zontek – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej „Internet – możliwości i wyzwania dla rozwoju turystyki w Polsce”
12:10- 12:30 – Przemysław Rusiecki – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Newslettery w służbie informacji turystycznej”
12:30-12:40 – dyskusja
12:40 – 13:30 – OBRADY PLENARNE
12:40 – 13:00 – dr Marek Łabaj – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Wskaźniki ekologiczne w polskim systemie informacji turystycznej. Studium przypadku województwa śląskiego”
13:00 – 13:20 – dr Michał Żemła, mgr Anna Staszewska – Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach „Problemy organizacji i funkcjonowania punktów informacji turystycznej”
13:20-13:30 – podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad
13:30- 14:15 – lunch

Więcej informacji na temat konferencji: http://www.gwsh.pl/konferencja_konsument.php

Do podziemi krakowskiego rynku tylko z 15 przewodnikami turystycznymi

W krakowskim dodatku „Gazety Wyborczej” ukazał się artykuł pt. Do podziemi krakowskiego rynku tylko z naszym przewodnikiem. Po niedawno otwartych podziemiach krakowskiego rynku może oprowadzać tylko grupa 15 przewodników współpracujących z Muzeum Historycznym Krakowa. Sytuacja ta została oceniona krytycznie przez część środowiska krakowskich przewodników turystycznych.

Artykuł dostępny jest na stronie: http://krakow.gazeta.pl/krakow/1,35798,8551041,Do_podziemi_Rynku_tylko_z_naszym_przewodnikiem.html?utm_source=Nlt&utm_medium=Nlt&utm_campaign=1077762

Klauzula dotycząca zmian umowy o imprezę turystyczną „w szczególnie uzasadnionych przypadkach” w rejestrze klauzul niedozwolonych

21 października 2010 r. do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 2046 została wpisana klauzula umowna o treści:

W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem: terminu, programu i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności: – wzrostu kosztów transportu,
– wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich lub lotniczych
– wzrostu kursu walut
– (pkt 5 warunków uczestnictwa)

Podstawą wpisu jest wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 6 sierpnia 2010 r. w sprawie o sygn. VI ACa 91/10.

Rejestr dostępny jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

 

Krytycznie o złagodzeniu wymagań dla organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

W „Rzeczpospolitej” z 20 września 2010 r. ukazał się artykuł pt. Łatwiej kierować biurem podróży autorstwa Marka Derlatka. Autor krytycznie odnosi się do ostatnich zmian w ustawie o usługach turystycznych w zakresie uchylenia wymagań dot. wykształcenia, praktyki i niekaralności dla osób „kierujących biurami podróży”. Zwraca przede wszystkim uwagę, że prowadzi do do obniżenia standardu ochrony konsumenta.

Wcześniej podobne stanowisko w jednej ze swoich publikacji zajął dr Jerzy Gospodarek (SGH).

Artykuł dostępny jest na stronie: http://www.rp.pl/artykul/551683-Latwiej–kierowac–biurem-podrozy.html

Klauzula przewidująca szacunkowe i informacyjne „potrącenie” ryczałtowe w rejestrze klauzul niedozwolonych

7 października 2010 r. do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr. 2038 została wpisana klauzula o treści:

W przypadku odstąpienia Klienta od udziału w imprezie z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora (jak np.odmowa wydania paszportu, brak wizy, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, choroba, sprawy rodzinne, niemożność otrzymania urlopu) Organizator, z zastrzeżeniem pkt 3, 7, 8, 9 dokonuje potrąceń od osoby w celu pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z przygotowaniem imprezy. Poniższe zestawienie wskazuje typowo kształtujące się kwoty potrącenia, ma charakter jedynie informacyjny i wynika z wiedzy nabytej w ciągu wieloletniego doświadczenia Organizatora:
a. na 45 lub więcej dni przed datą wyjazdu potrąca się 10 % ceny imprezy,
b. w terminie 44-31 dni przed datą wyjazdu potrąca się 20 % ceny imprezy,
c.w terminie 30-15 dni przed datą wyjazdu potrąca się 50 % ceny imprezy,
d. w terminie 14-7 dni przed datą wyjazdu potrąca się 80 % ceny imprezy,
e. w terminie 6-1 dni przed datą wyjazdu oraz w dniu wyjazdu potrąca się 90 % ceny imprezy.
Wysokości wskazanych wyżej potrąceń są kosztami szacunkowymi, ustalanymi w oparciu o standardowe koszty imprezy. Każdorazowo Organizator analizuje wysokość kosztów rzeczywiście poniesionych w związku z w/w odstąpieniem. W razie zaistnienia różnicy pomiędzy kwotą potrącenia a kosztami rzeczywiście poniesionymi przez Organizatora, Organizator dokona w oparciu o własną dokumentację weryfikacji kosztów rzeczywiście poniesionych.

Powództwo w tej sprawie wytyczył konsument przeciwko spółce Triada S.A. w Warszawie (sygn. akt AmC 1668/09). Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydany został w dniu 30 lipca 2010 r.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php