Tag Archives: konferencje i spotkania

Dyskusja o nowej regulacji usług hotelarskich

W piątek 3 czerwca 2022 r. odbędzie się wspomniana już w tym miejscu konferencja pt. „Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian”. Jej organizatorem jest Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach.

W jej ramach odbędzie się m.in. dyskusja na temat proponowanych zmian regulacji usług hotelarskich. W tym zakresie w pierwszym panel dr Dominik Borek przedstawi referat pt. „Założenia do ustawy o rodzajach usług turystycznych – dyskusja nad obszarem usług zakwaterowania”, a ja będę miał przyjemność przedstawić referat pt. „Propozycja regulacji usług hotelarskich w świetle założeń do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych”.

Poniżej zamieszczam program konferencji:

10.00 Inauguracja konferencji – JM Rektor GWSH prof. dr hab. Krzysztof Szaflarski

10.15 Słowo wprowadzające – Andrzej Gut-Mostowy, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Sportu i Turystyki

10.30 Słowo wprowadzające – prof. dr hab. Andrzej Bisztyga, GWSH

Panel I – moderator, dr Katarzyna Płonka-Bielenin (GWSH)

1.         Dr Dominik Borek (MSiT), Założenia do ustawy o rodzajach usług turystycznych- dyskusja nad obszarem usług zakwaterowania – 30 min.

2.         Dr Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka (UKSW), Prawa przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1150 (rozporządzenia P2B) – 30 min.

3.         Dr Piotr Cybula (AWF Kraków), Propozycja regulacji usług hotelarskich w świetle założeń do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych – 30 min.

Dyskusja – 20 min.

Panel II – moderator, dr Dominik Wolski (GWSH)

Panel przedsiębiorców turystycznych  – 60 min.

Przedstawiciele:

  1. Tomasz Pieniążek, IGHP
  2. Krzysztof Szadurski, IGHP
  3. Michał Szeftel, Polska Federacja Campingu i Caravaningu
  4. Katarzyna Turosieńska, PIT

 Panel III – moderator, dr Katarzyna Płonka-Bielenin (GWSH)

  1. Urszula Dziedzic, Andrzej Trojanowski (NIK), Sytuacja przedsiębiorców prowadzących Miejsca Przyjazne Rowerzystom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo – spostrzeżenia na podstawie ustaleń kontroli Najwyższej Izby Kontroli (NIK) – 30 min.
  • Dr Aleksandra Stopova-Kozioł (GWSH), Zawieranie umów na odległość w ramach usług turystycznych na tle wyroku TSUE C – 249/21″
  • Dr Dominik Wolski (GWSH), Zmiany w przewodnictwie turystycznym – dokąd zmierzamy? – 30 min.

Dyskusja – 20 min.

Zakończenie konferencji – dr Katarzyna Płonka Bielenin/dr Dominik Wolski

Więcej informacji o konferencji na stronie organizatora: GWSH.

Piotr Cybula

„Najem lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda” – konferencja (Kraków, 26 maja)

26 maja 2022 r. Instytut Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie organizuje konferencję pt. „Najem lokali – stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”. Niektóre z referatów będą dotyczyły problematyki najmu krótkoterminowego, istotnego w kontekście turystyki. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Organizatora (tutaj). Udział bierny w konferencji jest nieodpłatny. Poniżej zamieszczam program konferencji:

„Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli”(wtorek, 26 kwietnia)

Zakład Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego serdecznie zaprasza do udziału w otwartym zebraniu na którym Andrzej Trojanowski oraz Urszula Dziedzic (pracownicy Najwyższej Izby Kontroli) przedstawią referat na temat: „Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo w świetle kontroli Najwyższej Izby Kontroli„. Spotkanie odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. w g. 17.00-18.30 w formie on line (MS Teams).
Spotkanie odbędzie się w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego poświęconych prawnym aspektom sportu, wychowania fizycznego, turystyki, rekreacji, i rehabilitacji medycznej.
Po referacie odbędzie się dyskusja.

Link do spotkania: tutaj, informacja o wydarzeniu na Facebooku: tutaj.
Serdecznie zapraszam do udziału.
dr Piotr Cybula

„Publicznoprawne i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian” – konferencja (Katowice, 3 czerwca 2022 r.)

Katedra Prawa i Administracji GWSH w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Publicznoprawnej i prywatnoprawne uwarunkowania działalności hotelarskiej w dobie zmian”.

KONFERENCJA W FORMULE HYBRYDOWEJ (wystąpienia i udział możliwe zarówno stacjonarnie, jak i on-line).
TERMIN: 3 czerwca 2022 (9:00-17:00)

Celem konferencji jest omówienie problemów pojawiających się na tle prawnych uwarunkowań działalności hotelarskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym prawa administracyjnego, jak i świadczenia usług hotelarskich na podstawie przepisów prawa prywatnego. W skład omawianych zagadnień wchodzić będą także aspekty dotyczące klasyfikacji obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
Owocem konferencji mają być nie tylko wnioski dotyczące obecnie obowiązujących regulacji prawnych, ale także wskazanie ewentualnych zmian legislacyjnych, jakie potrzebne są w tym zakresie.
Patronat nad konferencją objął Minister Sportu i Turystyki.

Szczegóły TUTAJ 

„Kary administracyjne a przepisy bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej” – wykład (22.02)

22 lutego 2022 r. odbędzie się drugie spotkanie w ramach Akademii Prawa Kolejowego. Wykład pt. „Kary administracyjne a przepisy bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej” wygłosi dr Maciej Kiełbowski.

Spotkanie rozpocznie się o g. 20.00.

Kontakt z Organizatorem: akademia.prawa.kolejowego@gmail.com, strona AKP na Facebooku: tutaj.

Akademia Prawa Kolejowego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Koła Naukowego Prawa Administracyjnego powstała ciekawa inicjatywa: Akademia Prawa Kolejowego. Jest to cykl 6 spotkań z przedstawicielami nauki i praktyki prawniczej.

Pierwsza edycja Akademii poświęcona będzie zagadnieniom związanym z prawnymi aspektami funkcjonowania kolei w Polsce, w szczególności dotyczącym zagadnień bezpieczeństwa kolejowego, regulacji sektorowych, realizacji inwestycji infrastrukturalnych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Prelegentami będą prawnicy reprezentujący prestiżowe Kancelarie oraz przedstawiciele Urzędu Transportu Kolejowego.

Akademia została objęta Patronatem przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dr inż. Ignacego Górę.

Uczestnictwo w co najmniej 4 spotkaniach uprawnia do otrzymania certyfikatu.
Więcej informacji można znaleźć na Facebooku: Akademia Prawa Kolejowego.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 18 stycznia 2022 r. o godz. 20:00. Wykład wygłosi na nim Pan Wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego Marcin Trela, na temat „Sądowa kontrola rozstrzygnięć Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego”.

Kontakt z Organizatorem: akademia.prawa.kolejowego@gmail.com

„Społeczne funkcje obszarów chronionych” – konferencja (Kraków, 18-19.03.2022 r.)

W dniach 18-19 marca 2022 r. w Krakowie odbędzie się konferencja pt. „Społeczne funkcje obszarów chronionych”. Odbędzie się ona w 150. rocznicę utworzenia pierwszego na świecie parku narodowego i 90. rocznicę powstania Pienińskiego Parku Narodowego. Jako hasło przewodnie konferencji przyjęto cel utworzenia Parku Narodowego Yellowstone, zawarty w akcie jego powołania: „For the Benefit and Enjoyment of the People”, który motywuje do podjęcia dyskusji dotyczącej społecznych funkcji parków narodowych i innych obszarów prawnie chronionych.

Konferencja odbędzie się na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, jej Wydział Turystyki i Rekreacji jest jednym z jej organizatorów.

Szczegółowe informacje: Zaproszenie na konferencję i komunikat

Formularz zgłoszeniowy: Społecznie funkcje obszarów chronionych-formularz

Kontakt: 150yellowstone@gmail.com

FORUM WSPÓŁPRACY POLSKO-SŁOWACKIEJ POZA OBSZAREM TRANSGRANICZNYM (22-23 września 2021 r.)

Celem wydarzenia jest budowanie dobrych relacji sąsiedzkich między Województwem Świętokrzyskim a Żylińskim Samospravnym Krajem oraz województwami przygranicznymi, oraz stwarzanie możliwości dla współpracy pomiędzy partnerami z Polski i ze Słowacji w ramach których omówione zostaną kwestie wspólnych działań w dziedzinie turystyki, kultury, gospodarki, ochrony i promocji zdrowia.Bliskie sąsiedztwo, dobra komunikacja oraz dobra oferta turystyczna są dobrym magnesem do budowania wzajemnych relacji, wymiany doświadczeń czy realizacji wspólnych projektów parasolowych.
Mając na uwadze powyższe zapraszamy przedstawicieli samorządów, stowarzyszeń przedsiębiorców, organizacje turystyczne, a także przedsiębiorców poszukujących partnerów biznesowych na obszarze województw przygranicznych Polski i Słowacji, w tym także województwa świętokrzyskiego do udziału w wydarzeniu.
UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY po wcześniejszej rejestracji.
Przedsiębiorcy poszukujący partnerów biznesowych zapraszamy do wysyłania zgłoszeń na adres: frap.org@gmail.com do 10 września 2021 r.
Dyrektorem wydarzenia jest Pan Daniel Bijata tel. +48 694645920
W programie zaplanowaliśmy następujące panele tematyczne:
I. Współpraca gospodarcza – doświadczenia i perspektywy
1.Doświadczenia w dotychczasowej współpracy polsko-słowackiej
2.Wyzwania współpracy gospodarczej w okresie popandemicznym.
3.Uwarunkowania prawno – formalne działalności gospodarczej na Słowacji.
4.Projekty transgraniczne w ramach Interreg-u polsko-słowackiego
II. Fundusze europejskie dla turystyki
1.Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej (programy regionalne, Polska Wschodnia)
2.Projekty parasolowe w ramach Interreg realizowane poza obszarem transgranicznym.
III.Prezentacja turystyczna regionów partnerskich
1.Województwo Świętokrzyskie
2.SŁOWACJA – Kraj Żyliński
IV. Atrakcyjność polsko-słowackich regionów turystycznych
1.Oferta dla rodzin, dzieci i młodzieży – zielone i białe szkoły
2.Oferta uzdrowiskowa (dla Polaków- na Słowacji i Słowaków- w Polsce
3.Oferta turystyki aktywnej – rowerowej i narciarskiej
V. Zarządzanie turystyką
1.Karta turystyczna – zasady działania, przywileje NP. REGIONU LIPTOW
2.Zarządzanie produktami sieciowymi na przykładzie szlaków pieszo-rowerowych
VI. Kultura a turystyka
1.Wspólne dziedzictwo
2.Polsko – słowackie kontakty w dziedzinie filmu w XX i XXI wieku
3.Polsko- słowackie kontakty teatralne
4.Kreowania produktu turystycznego w oparciu o plenery filmowe województwa świętokrzyskiego
VII.Spotkania B2B branż:
1.Turystyka – organizacja ROTWŚ
2.Gospodarka
• Przetwórstwo żywności
• Budownictwo
• Opakowania
• Automotive
VIII. Szlaki winne na Słowacji i w Polsce z degustacją
Każdy panel kończy się dyskusją ekspertów.
W trakcie wydarzenia zaplanowaliśmy także część artystyczną: Widowisko historyczne: Jan III Sobieski z wizytą w Podzamczu.
Będzie także duży wybór dań kuchni polskiej i słowackiej, występy zespołów regionalnych.
Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem MINISTERSTWA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

Źródło: strona wydarzenia na Facebooku

Kongres Turystyki Społecznej (Jelenia Góra, 13-14.10.2021)

W dniach 13-14 października 2021 r. odbędzie się w Jeleniej Górze 1. Kongres Turystyki Społecznej.

Informacje o sprawach organizacyjnych oraz program (na bieżąco aktualizowany) dostępne są na stronie organizatora (tutaj).

„Samolotem, koleją po Europie – wakacje 2021” – webinar Europejskiego Centrum Konsumenckiego

W dniu 21 czerwca w g. 12.00-13.30 Europejskie Centrum Konsumenckie organizuje webinar na temat: Samolotem, koleją po Europie – wakacje 2021.

W spotkaniu online wezmą udział:
➡ Eksperci Europejskiego Centrum Konsumenckiego – Karol Muż, Anna Myrczek
➡ Rzecznik Praw Pasażerów (ULC) – Renata Piwowarska
➡ Rzecznik Praw Pasażera Kolei (UTK) – Joanna Marcinkowska

Link do wydarzenia na Facebooku: tutaj.