Tag Archives: turystyka pielgrzymkowa

Kongres „Turystyka społeczna a jakość życia” (Kraków, 21.10.2022 r.)

W dniu 21 października w Krakowie odbędzie się Kongres pt. „Turystyka społeczna a jakość życia”. Kongres odbędzie odbędzie się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Wydarzenie będzie okazją do publicznej debaty nad rolą turystyki społecznej w województwie małopolskim. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć kulturowych, społecznych, psychologicznych, edukacyjnych i zdrowotnych korzyści tego rodzaju aktywności w aspekcie jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób o specjalnych potrzebach. Celem spotkania jest też próba integracji instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających na rzecz turystyki społecznej z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych. Komponentem Kongresu będzie też szkolenie dla liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w turystyce, które odbędzie się w siedzibie COTG PTTK w Krakowie.

Kongres adresowany jest do podmiotów i osób zajmujących się turystyką, w szczególności turystyką społeczną – pracowników naukowych uczelni wyższych, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, organizacji samorządowych i gospodarczych, fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich, instytucji publicznych oraz organizatorów wycieczek.

Kongres będzie składał się z sesji plenarnej i czterech bloków tematycznych. Planowane jest również  wydanie monografii, która będzie stanowić syntezę zagadnień poruszanych podczas spotkania i pozwoli w przyszłości korzystać z dorobku Kongresu.

Podczas Kongresu przedstawię referat pt. Organizacja pielgrzymek a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługacturystycznych – teoria a praktyka. Program Kongresu a także informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej Kongresu.

„Czy poszkodowani pielgrzymi oraz rodziny zmarłych będą mogły ubiegać się o odszkodowania z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego”?

W związku z niedawnym wypadkiem autokaru w Chorwacji oraz wyjaśnianiem okoliczności związanych z organizacją tego wyjazdu, dzisiaj RMF pisze tak:

Właśnie te zależności będzie badać prokuratura, łącznie z tym, czy pielgrzymi w ogóle podpisywali jakiekolwiek umowy, a jeśli tak – to konkretnie z kim, lub jaką organizacją. Ustalenie tego jest niezbędne do stwierdzenia, czy poszkodowani pielgrzymi oraz rodziny zmarłych będą mogły ubiegać się o odszkodowania z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Informacja ta wymaga sprostowania. Wszystko wskazuje na to, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z organizacją wyjazdu przez podmiot wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Ochrona z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego dotyczy tylko klientów podmiotów wpisanych do takiego rejestru. Jest to II filar ochrony. Zgodnie z art. 21 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

1. W przypadku gdy zabezpieczenia finansowe okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów i zwrot wpłat podróżnym, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, podmiot udzielający tych zabezpieczeń, niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji zgłoszeń podróżnych, przekazuje Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu oraz właściwemu marszałkowi województwa:

1)  informację dotyczącą wysokości wypłaconych tym podróżnym kwot z zabezpieczeń finansowych;

2)  wyliczenie kwot brakujących na pokrycie kosztów i zwrotu wpłat w stosunku do każdego podróżnego.

2. Podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych przekazuje także Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu zgłoszenia podróżnych, którzy nie otrzymali w całości pokrycia kosztów i zwrotu wpłat, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1.

3. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń podróżnych wraz z informacjami, o których mowa w ust. 1, wypłaca podróżnym należne kwoty, o czym informuje właściwego marszałka województwa oraz podmiot udzielający zabezpieczeń finansowych.

Jeśli podmiot nie jest wpisany do tego rejestru poszkodowane osoby nie mogą liczyć na żadne odszkodowania z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Inna sprawa, że ochrona z tego systemu jest w określonych granicach. Mówiąc w pewnym uproszczeniu, chodzi o zapewnienie powrotu do kraju oraz zwrot przedpłat. Przede wszystkim jest to ochrona na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy, co również na obecną chwilę nie zostało stwierdzone w stosunku do żadnego z podmiotów, które są rozważane przy organizacji tego wyjazdu.

Piotr Cybula