Decyzja UOKiK w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Małgorzatę Hudyma i Józefa Ratajskiego (wiceprezesa i sekretarza generalnego Polskiej Izby Turystyki) prowadzących biuro podróży Rajbm-Tours s.c. (Warszawa)

Dyrektor Delegatury UOKiK w Warszawie z upoważnienia Prezesa UOKiK decyzją Nr RWA-28/2008 z 2 września 2008 r. po przeprowadzeniu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przeciwko Małgorzacie Hudymie i Józefowi Ratajskiemu – wspólnikom spółki cywilnej pod nazwą „RAJBM-IKARIA” S.C. w Warszawie uznał, że działanie polegające na stosowaniu we wzorcu umownym „Warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez RAJBM-IKARIA TOURS i IKARIA” postanowień o treści:

A „Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte lub błędne informacje udzielone Uczestnikowi przez Agenta Turystycznego, sprzedającego imprezy na rzecz Organizatora” (§ 1 ust. 5 wzorca umowy),
B „Zmiana ceny imprezy na skutek okoliczności wymienionych w pkt. 1 nie może przekroczyć 10% wartości początkowej i nie może nastąpić później niż na 20 dni przed rozpoczęciem imprezy. Zmiana ta nie powoduje możliwości odstąpienia Uczestnika od umowy bez ponoszenia kosztów” (§ 2 ust. 2 wzorca umowy),
C „Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe niedogodności w trakcie realizacji imprezy wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. (…) awarie środków transportu” (§ 2 ust. 6 wzorca umowy),
D „Biuro Podróży nie zwraca wartości świadczeń niewykorzystanych przez klienta z przyczyn leżących po stronie Uczestnika” (§ 2 ust. 7 wzorca umowy),
E „Biuro ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie usługi do wysokości ceny za w/w usługę” (§ 4 ust. 7 wzorca umowy),
F „Wszystkie spory wynikłe z podpisania umowy podlegają kompetencjom Sądu właściwego dla Biura Podróży” (§ 5 ust. 2 wzorca umowy),
– stanowi praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów.

Jednocześnie stwierdzono jej zaniechanie z dniem 15 listopada 2007 r.

W związku ze stosowaną praktyką UOKiK nałożył na wspólników spółki kary pieniężne w wysokości po 4.900 zł.

Jak wynika z uzasadnienia decyzji, pismem z dnia 2 listopada 2007 r. przedsiębiorcy przekazali żądane informacje i dokumenty oraz poinformowali, że w związku z postawionymi im zarzutami w terminie do 15 listopada 2007 r. usuną ze stosowanego wzorca umownego postanowienia zakwestionowane przez Prezesa UOKiK.

W uzasadnieniu UOKiK wskazuje, iż:

„Analizując zasadność nałożenia na Małgorzatę Hudymę i Józefa Ratajskiego kar pieniężnych, o których mowa w art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy, jak również ustalając ich wysokość Prezes Urzędu wziął pod uwagę: po pierwsze, charakter i okoliczności naruszenia, jakiego dopuścili się wspólnicy oraz jego skutki dla konsumentów, po drugie zaś cele, jakie winny zostać osiągnięte na skutek wydania przedmiotowej decyzji (…).

Na decyzję o nałożeniu kar pieniężnych i na ich wymiar miał również wpływ długotrwały okres stosowania wskazanej praktyki. Jak bowiem ustalono w toku postępowania, wzorzec umowny zawierający kwestionowane postanowienia był wykorzystywany przez Rajbm-Ikarię od 1 marca 2005 r.
Ustalając wysokość kar pieniężnych nakładanych na Małgorzatę Hudymę i Józefa Ratajskiego Prezes Urzędu miał m.in. na względzie, że wśród klauzul, których stosowanie uznano niniejszą decyzje za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, znajdują się klauzule, które szczególnie mocno i bezpośrednio godzą w ekonomiczne interesy konsumentów (por. klauzule zawarte w pkt I A, C, D i E sentencji decyzji). Stosowanie tych klauzul uznać należy za poważne naruszenia interesów konsumentów, bowiem narażają one konsumentów na poniesienie dotkliwej szkody wymiernej ekonomicznie„.

Decyzja wraz z uzasadnieniem dostępna jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/pl/orzecznictwo_prezesa_uokik/decyzje_prezesa/ochrona_zbiorowych_interesow/.

W roku 2008 do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego w oparciu o wyroki Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpisane zostały dwa postanowienia stosowane przez wskazane wyżej biuro podróży:

Numer wpisu: 1519
Data wpisu: 2008-11-18
Małgorzata Hudyma i Józef Ratajski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą “RAJBM – IKARIA TOURS” s.c. w Warszawie
„Biuro wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprez w czasie jej trwania.”

Numer wpisu: 1518
Data wpisu: 2008-11-18
Małgorzata Hudyma i Józef Ratajski prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą “RAJBM – IKARIA TOURS” s.c. w Warszawie
„Podpisując umowę – zgłoszenie uczestnictwa wyrażają jednocześnie Państwo zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, niezbędnych dla realizacji imprezy oraz dla celów promocyjnych Biura (zgodnie z art. 23 pkt. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.)”

One response to “Decyzja UOKiK w sprawie stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów przez Małgorzatę Hudyma i Józefa Ratajskiego (wiceprezesa i sekretarza generalnego Polskiej Izby Turystyki) prowadzących biuro podróży Rajbm-Tours s.c. (Warszawa)

  1. Pingback: Apel do MSiT o niedyskryminowanie biur podróży niezrzeszonych w izbach turystycznych | PRAWO TURYSTYCZNE

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s