Monthly Archives: Luty 2017

Konsultacje projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – MSiT czeka na uwagi do 16 lutego 2017 r.

Komunikat Ministerstwa Sportu i Turystyki z 2 lutego 2017 r.:

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że przekazało do konsultacji publicznych projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT w zakładce Projekty aktów prawnych/Projekty ustaw oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt ustawy został przekazany do konsultacji publicznych 163 podmiotom m.in. marszałkom województw,  podmiotom branży turystycznej i konferencyjnej, podmiotom sektora bankowo-ubezpieczeniowego, organizacjom zajmującym się ochroną konsumentów, polskim związkom sportowym, Kościołom i związkom wyznaniowym.

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie propozycji i uwag do ww. projektu w terminie do 16 lutego 2017 r.

Projektowana ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych ma wdrażać do krajowego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG. Nowe regulacje zastąpią dyrektywę z 1990 r. która nie odpowiada już realiom rynkowym. Państwa członkowskie są zobowiązane do uchwalenia i publikacji krajowych przepisów wdrażających dyrektywę do 1 stycznia 2018 r.

Prace nad projektem ustawy trwały od wielu miesięcy:

– w październiku 2015 r. przygotowana została Biała Księga ustawy o usługach turystycznych (3-częściowa analiza, w której zawarto charakterystykę rynku i opis stanu prawnego w poszczególnych obszarach usług turystycznych, identyfikację problemów branży turystycznej w obszarach objętych ustawą o usługach turystycznych oraz propozycje rozwiązania tych problemów). W pracach nad Białą Księgą aktywnie uczestniczyła branża turystyczna;

– w grudniu 2015 r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 326 została opublikowana nowa dyrektywa 2015/2302;

– w czerwcu 2016 r. skierowano wniosek o wpis projektu ustawy do Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

– w lipcu 2016 r. uzyskano wpis projektu ustawy do wykazu prac RM pod nr UC75;

– w listopadzie 2016 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami branży turystycznej, ubezpieczeniowej, konsumenckiej i urzędów marszałkowskich na temat wstępnego projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

W ramach wdrożenia przepisów nowej dyrektywy przewiduje się:

  • objęcie obowiązkiem zapewnienia ochrony podróżnego przez podmioty oferujące tzw. „pakiety dynamiczne”, w tym powiązane usługi turystyczne (PUT),
  • objęcie regulacją podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, a zajmujących się nieokazjonalnie (w sposób ciągły, częściej niż kilka razy w roku) organizowaniem imprez turystycznych lub oferowaniem powiązanych usług turystycznych na zasadach niekomercyjnych dla dużej grupy podróżnych,
  • wyłączenie z zakresu regulacji podróży służbowych (imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych) zakupionych na podstawie umowy generalnej/ogólnej,
  • wyłączenie z zakresu regulacji imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24h, o ile nie przewidują noclegu,
  • określenie obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, treści umowy o udział w imprezie turystycznej oraz odpowiedzialności organizatora turystyki i podmiotu ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • wprowadzenie przepisów dotyczących procedur administracyjnych, narzędzi monitorowania, zakresu kontroli oraz sankcji administracyjnych i karnych wobec podmiotów oferujących imprezy turystyczne oraz ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych,
  • zmianę dotychczasowej formuły prowadzenia Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych poprzez dokonywanie wpisów przez marszałków województw bez konieczności akceptacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.