Monthly Archives: Marzec 2017

Sąd: krakowscy urzędnicy nie mieli prawa prowadzić czynności sprawdzających wobec kierowcy Ubera

Jak podaje dzisiejsza Gazeta, krakowski sąd orzekł, że miejscy urzędnicy nie mieli prawa prowadzić czynności sprawdzających wobec kierowcy Ubera; sprawa została umorzona.

Więcej w artykule: Sąd: urzędnicy bezprawnie kontrolowali kierowcę UberaSąd: urzędnicy bezprawnie kontrolowali kierowcę Ubera

 

Sąd Najwyższy o odpowiedzialności kontraktowej korzystającego z usług hotelarskich

W wyroku z dnia 15 kwietnia 2016 r. (I CSK 383/15) Sąd Najwyższy stwierdził m.in.:

I.1. Modyfikacja przez strony odpowiedzialności dłużnika w stosunku do zasad ogólnych w reżimie odpowiedzialności kontraktowej, powinna jednoznacznie wynikać z treści umowy.

2. Wprowadzenie do umowy o korzystanie z usług hotelarskich opłaty za rezygnację, bez wskazania przyczyn, kiedy jest ona prowadzącemu hotel nienależna, nie jest tożsame z odpowiedzialnością korzystającego z usług na zasadzie ryzyka. Z tego rodzaju regulacji umownej wyprowadzić należy wniosek przeciwny i przyjąć, iż korzystający z usług jest zobligowany uiścić uzgodnioną opłatę, jeżeli do rezygnacji z usług hotelowych doszło z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność. Nie można, zatem podzielić stanowiska jakoby do zwolnienia korzystającego z usług z zobowiązania mogło jedynie prowadzić jego wygaśnięcie, na skutek następczej niemożności świadczenia, której przyczyna znajduje się poza osobą i działalnością dłużnika (art. 475 KC).

opubl. Legalis.

II.

Umowa o świadczenie usług hotelowych należy do umów mieszanych zawierających w sobie elementy różnych umów nazwanych (sprzedaż, najem, dzieło, przechowanie) i nienazwanych (usługi podobne do zlecenia). Do umowy hotelowej należy stosować przepisy prawa cywilnego o umowach w ogólności, odpowiednie przepisy części ogólnej zobowiązań (w tym przepisy o skutkach niewykonania zobowiązań – art. 471 i n. KC oraz o niewykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych – art. 487 i n. KC), przepisy o umowach nazwanych wprost lub w drodze analogii, w zależności od podobieństwa określonych świadczeń z tej umowy do świadczeń z odpowiedniej umowy nazwanej. Przy analizie tego rodzaju umowy uwzględnić także należy uregulowanie usług hotelarskich w ustawie z 1997 r. o usługach turystycznych oraz ustawowe zasady odpowiedzialności zakładu hotelarskiego za rzeczy wniesione przez gościa hotelowego i ustawowe prawo zastawu przysługujące utrzymującemu zarobkowo hotel (art. 846-851 KC).

opubl. OSG 2016/7/3.

Pełna treść wyroku dostępna jest tutaj.

 

WSA: notariusz nie może wykonywać dodatkowej działalność, polegającej na najmie turystom pokoi gościnnych wraz z wyżywieniem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 28 września 2016 r. (sygn. akt VI SA/Wa 673/16) przyjął, że notariusz nie może wykonywać dodatkowej działalność, polegającej na najmie turystom pokoi gościnnych wraz z wyżywieniem.

Więcej w artykule: Notariusz nie może wynajmować turystom pokoi gościnnych – wyrok WSA w Warszawie.

Stanowiska w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki zamieszczone zostały otrzymane przez ministerstwo stanowiska w ramach konsultacji publicznych dotyczących projektu ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – dostępna nieodpłatnie publikacja

Na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTKK dostępna jest nieodpłatnie przygotowana pod moją redakcją publikacja pt. Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (Kraków 2012).

Spis treści:

Wprowadzenie – Piotr Cybula
Cele i zakres projektowej ustawy o szlakach turystycznych – Jerzy Gospodarek
Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskichJerzy Kapłon
Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznychMarta Miller
W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach – Dominik Wolski
Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych – balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemówArmin Mikos von Rohrscheidt
Status prawny szlaków turystycznych we FrancjiJolanta Zatorska
Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne)Jacek Szwaja
Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych – Janusz Długopolski
Problematyka utrzymania systemów szlaków turystycznych. Uwagi de lege lata i de lege ferendaKrzysztof Sondel
Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Robaczyński
Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznegoMariusz Załucki
Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznychWojciech Górowski

Seminarium dotyczące struktury części szczegółowej prawa zobowiązań (Warszawa, 3 marca 2017 r.)

W najbliższy piątek odbędzie się w Warszawie seminarium dotyczące struktury części szczegółowej prawa zobowiązań. Odbędzie się ono w godz. 11.00 – 16.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, w budynku poseminaryjnym (Collegium Iuridicum I), sala 209.

Celem seminarium jest dyskusja nad zagadnieniem struktury części szczególnej prawa zobowiązań. W tym zakresie organizatorzy wskazują m.in. na następujące pytania:

  • Które umowy i jak powinny być regulowane w nowym kodeksie cywilnym?
  • Czy powinny być uregulowane w kodeksie cywilnym tzw. umowy konsumenckie jak np. umowa kredytu konsumenckiego, umowa timeshare, umowa o podróż (o imprezę turystyczną)?
  • Które z umów nienazwanych, wyróżnianych empirycznie powinny stać się umowami nazwanymi, np. umowa dystrybucyjna, umowa franchisingu, umowa pośrednictwa?

Spotkanie organizowane jest w ramach inicjatywy „Akademicki Kodeks Cywilny„.