Monthly Archives: Styczeń 2017

Projekt ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych

Wystąpiłem ostatnio do Ministerstwa Sportu i Turystyki i udostępnienie dokumentów związanych z pracami nad wdrożeniem nowej dyrektywy turystycznej. Otrzymałem min.:

  • projekt ustawy o imprezach turystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dostępny: tutaj)
  • uzasadnienie do tego projektu (dostępne: tutaj)

Ministerstwo zastrzega, że mają one charakter wstępnych projektów i z pewnością będą one podlegały modyfikacjom.

Informacja dla klientów SKY CLUB w związku ze zbliżającym się terminem przedawnienia roszczeń odszkodowawczych wobec Skarbu Państwa

Jeśli ktoś z Państwa rozważa jeszcze wystąpienie na drogę sądową przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży Sky Club, powinien zrobić to w najbliższym czasie.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia tego rodzaju przedawniają się z upływem trzech lat od dnia kiedy osoba dowiedziała się o szkodzie i osobie zobowiązanej do jej naprawienia. W praktyce sądy przyjmują, że w tym przypadku początkowy termin to termin otrzymania przez poszkodowanego klienta informacji od gwaranta o wysokości otrzymanego zwrotu oraz wyczerpaniu sumy gwarancyjnej.

We wszystkich znanych mi sprawach dotyczących Sky Club (w których występowałem jako pełnomocnik powodów), jeżeli sąd nie miał wątpliwości co do okoliczności faktycznych, wyroki które są już prawomocne są korzystne dla powodów. Odszkodowania zostały już wypłacone (niezwłocznie po wydaniu wyroku przez sąd odwoławczy).

Piotr Cybula

 

„Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej”

W zeszłym roku odbył się w Świdnicy Kongres Turystyki Polskiej.

Wczoraj otrzymałem opracowany w związku z nim raport: Wnioski i rekomendacje Kongresu Turystyki Polskiej. Wiele z zawartych w nim wypowiedzi dotyczy prawnych aspektów turystyki.

Jest on dostępny tutaj: raport_ktp2016. Lektura obowiązkowa dla każdego zainteresowanego przyszłością polskiej turystyki.

 

Pytanie prawne do SN w sprawie terminu przedawnienia roszczenia pasażera z art. 7 rozporządzenia 261/2004

12 grudnia 2016 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło następujące pytanie prawne dotyczące rozporządzenia 261/2004: (sygn. III CZP 111/16):

1. Czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 r. Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9, przedawnia się w okresie jednego roku od dnia wykonania przewozu lub dnia, w którym przewóz miał być wykonany, zgodnie z art. 778 w związku z art. 775 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), dalej jako „k.c.”?

2. W razie negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 wygasa w okresie dwóch lat licząc od dnia przybycia do miejsca przeznaczenia lub od dnia, w którym statek powietrzny powinien był przybyć, albo od dnia, w którym przewóz został zatrzymany, zgodnie z art. 35 ust. 1 Konwencji o ujednolicaniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 37, poz. 235)?

3. W razie negatywnej odpowiedzi na obydwa powyższe pytania, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 przedawnia się w okresie trzech lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 442[1] § 1 k.c.?

4. W razie negatywnej odpowiedzi na trzy powyższe pytania, czy roszczenie pasażera wynikające z art. 7 rozporządzenia (WE) Nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) Nr 295/9 przedawnia się w okresie dziesięciu lat od dnia wymagalności roszczenia zgodnie z art. 118 w związku z art. 120 § 1 k.c.?

Źródło: SN

„Góry – Człowiek – Turystyka” – dostępna publikacja

Poniżej zamieszczam w wersji pdf publikację pt. Góry – Człowiek – Turystyka. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi (Kraków 2011). Została ona przygotowana pod redakcją Marka Czyża, Sabiny Owsianowskiej i moją.

gory_czlowiek_turystyka

W książce tej opublikowane zostały m.in. dwa artykuły poruszające problematykę prawnych aspektów turystyki. Zawiera ona następujące opracowania:
„Na kolana”
Michał Jagiełło

CZĘŚĆ I. ZARYS SYLWETKI PROF. ANDRZEJA MATUSZYKA
Partner
Leszek Zabdyr
Zarys biografii prof. Andrzeja Matuszyka
Robert Rokowski
Publikacje prof. Andrzeja Matuszyka
Elżbieta Budkiewicz, Beata Foszczyńska
Wkład prof. Andrzeja Matuszyka w utworzenie i działalność Zakładu Alpinizmu i Turystyki Kwalifikowanej AWF w Krakowie
Tomasz Ręgwelski
Prof. Andrzej Matuszyk jako redaktor naczelny czasopisma „Folia Turistica”
Sabina Owsianowska

CZĘŚĆ II. WARTOŚCI – IDEOLOGIA – TRADYCJA
Aksjologiczne metamorfozy górskich wypraw
Józef Lipiec
Symbolika góry
Maria Zowisło
Rozważania na temat montanofilii na kanwie jubileuszu prof. Andrzeja Matuszyka
Zbigniew Witkowski, Adam Mroczka
Góry wysokie i woda – historia przyjaźni czy walki?
Joanna Pociask-Karteczka
Czym są góry?
Jan Blecharz, Aleksandra Tokarz
Zdobycie południowej ściany Zamarłej Turni w 1910 roku. Reminiscencje historyczno-ideologiczne
Ewa Roszkowska
Próby klasyfikacji dyscyplin sportów wysokogórskich w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego
Marek Czyż
Wkład Zygmunta Andrzeja Heinricha w polską eksplorację gór wysokich
Łukasz Ziółkowski
Z rozważań nad dziejami tradycji uniwersyteckiej
Janusz Sondel

CZĘŚĆ III. KULTURA FIZYCZNA – TURYSTYKA I SPORTY EKSTREMALNE
Znaczenie gór dla kultury fizycznej
Ewa Kałamacka
Turystyka ekstremalna w perspektywie psychologicznej
Janusz Zdebski
Początki i rozwój medycyny górskiej
Zdzisław Jan Ryn
Wybrane zagadnienia narciarstwa wysokogórskiego
Szymon Krasicki
Kto i jak góry rowerem zdobywał, czyli o początkach kolarstwa polskiego w Karpatach
Artur Kurek
Sport, narracja i tożsamość. O badaniach tekstów autobiograficznych sportowców samotników
Małgorzata Okupnik
O „sztuce cierpienia” na „wyspach ascezy”. Refleksje nad sensem ryzykowania
Wojciech Swędzioł
Prekursorzy znad Willi i Wilenki
Ryszard Wasztyl

CZĘŚĆ IV. LITERATURA TURYSTYCZNA – SZTUKA
O doktorze Teodorze Tripplinie i jego wycieczkach po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. Plotki, zmyślenia i szczera prawda
Jacek Kolbuszewski
„Ta dolina za świat cały wystarczy”. O wędrówkach po Dolinie Prądnika spisanych na kartach warszawskiego czasopisma „Wędrowiec”
Iwona Cybula
„Obrazy czarujące, od których oczów trudno oderwać
Uwagi o sposobach przedstawiania Tatr w twórczości Walerego Eljasza
Joanna Ziarkowska, Dominik Ziarkowski
Recepcja przewodnika Frantiska Kroutila i Jana Gellnera w Czechosłowacji i w Polsce (przyczynek do dziejów taternickiej literatury przewodnikowej)
Wiesław A. Wójcik
Rola czasopism wspinaczkowych w rozwoju kultury „okołotaternickiej”
Tomasz Ręgwelski

CZĘŚĆ V. TURYSTYKA GÓRSKA
Turystyka górska jako czynnik socjalizacji
Krzysztof Przecławski
U początku drogi, czyli jak rodziła się pasja górska Władysława Krygowskiego
Iwona Dominek
Upowszechnianie turystyki górskiej w kontekście postaw krakowskich studentów wobec kultury fizycznej – rola instytucji ekonomicznych
Bartosz Szczechowicz
Świadomość odpowiedzialności prawnej a rozwój turystyki górskiej i alpinizmu
Dominik Wolski

CZĘŚĆ VI. TURYSTYKA WSPÓŁCZESNA
Turystyka w edukacji osób niepełnosprawnych
Krzysztof Kaganek
O definiowaniu pojęcia przewodnika turystycznego i określaniu jego zadań w ustawie o usługach turystycznych (kilka uwag krytycznych)
Piotr Cybula
Kraków jako ważny ośrodek turystyki młodzieżowej. Na podstawie badań ruchu turystycznego w 2008 r.
Bożena Alejziak
Turystyka religijna w Krakowie – przeszłość i współczesność
Anna Wilkońska
Pielgrzymowanie do relikwii św. Jakuba Apostoła. Refleksje o dziedzictwie kulturowym gór
Kazimiera Orzechowska-Kowalska
Współczesne dylematy rozwoju turystyki w himalajskim Królestwie Bhutanu
Zygmunt Kruczek, Michał Kruczek
W poszukiwaniu nowych metafor podróży
Sabina Owsianowska

„Transformacje prawa turystycznego” – dostępna publikacja

Poniżej zamieszczam w wersji pdf przygotowaną pod moją redakcją publikację pt. Transformacje prawa turystycznego. Została ona wydana w Krakowie w 2009 r. w wydawnictwie Proksenia. Zawiera ona następujące opracowania:

1. Andrzej Kremer, Prawnomiędzynarodowe znaczenie Globalnego Kodeksu Etyki w turystyce
2. Piotr Kostański, Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych
3. Mariusz Załucki, Autorskoprawna ochrona trasy wycieczki
4. Dominik Wolski, Ryzyko i odpowiedzialność turysty w turystyce górskiej
5. Katarzyna Marak, Administracyjnoprawne warunki podejmowania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia biur podróży w świetle projektu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 25 marca 2009 r.
6. Krzysztof Sondel, Opieka nad klientem jako obowiązek organizatora turystyki (wybrane zagadnienia)
7. Katarzyna Górska, Piotr Cybula, Forma umowy o imprezę turystyczną – uwagi de legę lata i de legeferenda
8. Emilia Wieczorek, Prawo odstąpienia przez klienta od umowy o imprezę turystyczną
9. Tomasz Pałdyna, Przedawnienie roszczeń z umów o świadczenie usług turystycznych
10. Bogusława Gnela, Prawo właściwe dla umowy o imprezę turystyczną
11. Radosław Flejszar, Katarzyna Gajda-Rosczynialska, Postępowanie reklamacyjne w sprawach dotyczących imprez turystycznych w projekcie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych
12. Emilia Rutkowska-Tomaszewska, Decyzje Prezesa UOKiK w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów stosowanych przez organizatorów turystyki
13. Piotr Mostowik, Refleksje nad rozwojem prawa konsumenckiego na tle wzorcowych europejskich reguł ochrony korzystającego z nieruchomości w okolicznościach timesharingu z 2009 roku
14. Hanna Zawistowska, Ocena regulacji wspólnotowych i krajowych dotyczących opodatkowania usług turystycznych podatkiem VAT
15. Mariusz Chudzik, Wybrane aspekty opodatkowania usług hotelarskich podatkiem od towarów i usług

PDF: transformacje-prawa-turystycznego-2009

Co dla klienta oznacza fakt przynależności biura podróży do izby turystycznej?

Do jednej z izb turystycznych wysłałem 19 października 2016 r. takie zapytanie:

Z dostępnych informacji wynika, że biuro podróży (…) jest członkiem Państwa organizacji.

Poniżej przesyłam pismo, jakie w dniu dzisiejszym skierowałem do tego biura podróży. W załączniku przesyłam umowę z biurem oraz wcześniejsze pisma dotyczące złożonej reklamacji przez (…).

Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o informację, czy taki sposób podejścia do reklamacji ze strony biura podróży jest zgodny ze standardami przyjętymi w Państwa organizacji.

W przedmiotowej sprawie wyjazd (…) został  w trybie nagłym skrócony, doszło do zmiany lotniska na który miał przylecieć samolot, co spowodowało wydłużenie podróży powrotnej i pokonanie trasy na linii (…) busem.

W tych okolicznościach odpowiedź biura podróży sprowadza się do stwierdzenia, że nie można mówić o jego odpowiedzialności, bowiem zapewniło ono świadczenie zastępcze. Ponieważ odpowiedź biura podróży trudno moim zdaniem pogodzić z przepisami ustawy o usługach turystycznych, uprzejmie proszę o zajęcie przez Państwa stanowiska w tej sprawie mając na uwadze fakt członkostwa biura podróży w Państwa organizacji.

Mimo, że później jeszcze trzy razy wysłałem zapytanie w tej sprawie, do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na postawione pytanie.

Co dla klienta oznacza fakt przynależności biura podróży do izby turystycznej?