Monthly Archives: Wrzesień 2022

Kongres „Turystyka społeczna a jakość życia” (Kraków, 21.10.2022 r.)

W dniu 21 października w Krakowie odbędzie się Kongres pt. „Turystyka społeczna a jakość życia”. Kongres odbędzie odbędzie się w obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. Wydarzenie będzie okazją do publicznej debaty nad rolą turystyki społecznej w województwie małopolskim. Omawiane zagadnienia będą dotyczyć kulturowych, społecznych, psychologicznych, edukacyjnych i zdrowotnych korzyści tego rodzaju aktywności w aspekcie jakości życia ze szczególnym uwzględnieniem seniorów oraz osób o specjalnych potrzebach. Celem spotkania jest też próba integracji instytucji, organizacji i przedsiębiorstw działających na rzecz turystyki społecznej z udziałem przedstawicieli samorządów terytorialnych. Komponentem Kongresu będzie też szkolenie dla liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w turystyce, które odbędzie się w siedzibie COTG PTTK w Krakowie.

Kongres adresowany jest do podmiotów i osób zajmujących się turystyką, w szczególności turystyką społeczną – pracowników naukowych uczelni wyższych, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, organizacji samorządowych i gospodarczych, fundacji, organizacji pożytku publicznego, organizacji obywatelskich, instytucji publicznych oraz organizatorów wycieczek.

Kongres będzie składał się z sesji plenarnej i czterech bloków tematycznych. Planowane jest również  wydanie monografii, która będzie stanowić syntezę zagadnień poruszanych podczas spotkania i pozwoli w przyszłości korzystać z dorobku Kongresu.

Podczas Kongresu przedstawię referat pt. Organizacja pielgrzymek a ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługacturystycznych – teoria a praktyka. Program Kongresu a także informacje organizacyjne dostępne są na stronie internetowej Kongresu.

Drugi Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei (Rogów, 1-2 października 2022 r.)

W dniach 1-2 października w Rogowie (woj. łódzkie) odbędzie się Drugi Kongres entuzjastów i przyjaciół kolei. Uczestnikami Kongresu będą osoby, które działają aktywnie w organizacjach i środowiskach zaangażowanych w ochronę i promowanie transportu kolejowego.

W programie znajduje się m.in. cykl prezentacji o projektach pro-kolejowych realizowanych z sukcesem w różnych częściach kraju, dyskusje o możliwościach rozwoju branży i wspierających ją podmiotów.

Link do programu i zapisów: https://kolej365.pl/ii-kongres-entuzjastow/

Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do policji i prokuratury w sprawie przypadków molestowania w taksówkach „na aplikację”

Komunikat Rzecznika Praw Obywatelskich z 20 września 2022 r.:

W pierwszej połowie 2022 r. szeroki rezonans społeczny wywołały informacje medialne o  przestępstwach przeciwko wolności seksualnej popełnianych na pasażerkach przez kierowców taksówek „na aplikację”.

Do Biura RPO wpływają wnioski co do potrzeby podjęcia działań w celu, z jednej strony – zwiększenia bezpieczeństwa pasażerek, a z drugiej – zagwarantowania respektowania ich praw w zainicjowanych przez nie postępowaniach  karnych.

We wnioskach podkreślano, że w przypadku pierwszego z takich zdarzeń, upublicznionego w lutym 2022 r., sprawca wskazany przez pokrzywdzoną jeszcze kilka miesięcy po tym przebywał na wolności i stanowił zagrożenie dla innych kobiet. Zwrócono także uwagę na niepokojącą skalę problemu dotyczącego kilkudziesięciu pokrzywdzonych w stosunkowo krótkim czasie.

Rzecznik uznaje za szczególne niepokojące liczne sygnały od pokrzywdzonych dotyczące niewłaściwego i lekceważącego traktowania ich przez funkcjonariuszy podczas zgłaszania przez nie tych przestępstw. Przytacza przykład kobiety, której wręcz sugerowano, że jest współwinna temu, co się stało.

Marcin Wiącek prosi komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka o zbadanie prawidłowości reakcji funkcjonariuszy na zgłoszenia takich przestępstw oraz o poinformowanie o ustaleniach i ewentualnie podjętych działaniach.

Prokuratora Krajowego pyta zaś o liczbę i o stan postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw przeciwko wolności seksualnej na pasażerkach taksówek (lub przestępstw podobnych) prowadzonych w 2022 r. 

Prosi ponadto o zbadanie tych spraw w trybie zwierzchniego nadzoru służbowego ze szczególnym uwzględnieniem, czy prawa pokrzywdzonych są należycie respektowane, także pod kątem sprawności i terminowości wykonywanych czynności – oraz o poinformowanie o wynikach tej analizy.

II.519.859.2022

Załączniki:

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w sprawie kosztów udzielonej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku w Chorwacji

W związku z głośnym i tragicznym wypadkiem w Chorwacji wystąpiłem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

W związku z pomocą udzielana przez nasze państwo poszkodowanym turystom w wypadku autokaru w Chorwacji w dniu 6 sierpnia 2022 r., zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie następujących informacji:
1) jakiego rodzaju pomoc została udzielona;
2) jaki jest koszt tej pomocy;
3) na jakiej podstawie prawnej pomoc ta została udzielona;
4) czy na tego rodzaju pomoc mogą liczyć również inne osoby w przyszłości, w przypadku wypadków za granicą.

Niedawno otrzymałem w tej sprawie odpowiedź:

wypadek polskiego autokaru w Chorwacji miał miejsce w dniu 6 sierpnia 2022 r. Jednocześnie wyjaśniam, że zgodnie z właściwością miejscową, natychmiastową niezbędną pomoc poszkodowanym zapewniła strona chorwacka.

Ze względu na skalę zdarzenia dotyczącą polskich obywateli, dużą liczba ofiar i poszkodowanych, w dniu wypadku – na polecenie Premiera Matusza Morawieckiego – do Chorwacji udała się delegacja kierowana przez Ministra Zdrowia Pana Adama Niedzielskiego. W skład tej delegacji weszli m.in. przedstawiciele Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej (ZPHM) obsługiwanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, i w tym zakresie KPRM poniżej przedstawia następujące informacje.

Przedstawiciele ZPHM na miejscu zapoznali się stanem zdrowia osób poszkodowanych, przeprowadzając badania pacjentów i konsultując z chorwackimi lekarzami prowadzącymi rokowania, co do stanu zdrowia i możliwości transportu pacjentów do Polski. Tego dnia podjęto decyzję o transporcie 4 poszkodowanych do Polski.

W dniu 10 sierpnia br. po konsultacjach ze stroną chorwacką odbył się lot specjalny w celu przewiezienia do Polski 10 rannych. Przelot wojskowym samolotem CASA, o którym mowa we wskazanym przez Pana linku został zrealizowany na podstawie przepisów art. 12 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej w ramach limitu nalotu przysługującemu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W omawianym przypadku koszty związane z transportem rannych do Polski pokrywa ubezpieczyciel wycieczki.

Przedstawiciele ZPHM zostali skierowani do działań ratunkowo-ewakuacyjnych decyzją Premiera Mateusza Morawieckiego, na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Zgodnie ustawą o Zespole Humanitarno-Medycznym, zadaniem Zespołu jest m.in. prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych obywateli RP będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych, w tym akcje transportowo-medyczne związane z zapewnieniem przewozu z terytorium innego państwa.

Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi na wszystkie postawione pytania, dzisiaj wystąpiłem o przesłanie informacji uzupełniającej. C.d.n.

„Likwidacja szkód z ubezpieczeń podróży – najczęstsze problemy” – webinar Rzecznika Finansowego (20 września)

20 września br. (wtorek) o godzinie 11:30 Rzecznik Finansowy zaprasza na bezpłatne webinarium pt. „Likwidacja szkód z ubezpieczeń podróży – najczęstsze problemy”. 

Podczas webinarium ekspert RF Marek Kurowski – główny specjalista w Wydziale Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego – omówi na podstawie wniosków o interwencję Rzecznika Finansowego najczęstsze problemy pojawiające się podczas likwidacji szkód z tytułu ubezpieczenia kosztów leczenia, rezygnacji z podróży, utraty bagażu, NNW czy opóźnienia lotów. 

Obowiązuje rejestracja. Można jej dokonać tutaj.

X GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI (Łódź, 6-8.12)

W dniach 6-8 grudnia 2022 r. odbędzie się w Łodzi X Gremium Ekspertów Turystyki. W tym roku będzie pod hasłem „Przyszłość turystyki – turystyka przyszłości”. Więcej informacji o wydarzeniu na stronie organizatora:  www.gremium.forumturystyki.pl

„Turysta mądry po szkodzie” – webinar UOKiK (15.09)

15 września 2022 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów organizuje webinar dla konsumentów pt. „Turysta mądry po szkodzie„. Szczegóły poniżej. Link do wydarzenia: https://www.infoliniakonsumencka.pl/live/?