Tag Archives: turystyka dzieci i młodzieży

Pensjonat, hotel, „ale o co Panu chodzi”, czyli turystyka szkolna w praktyce

Zapoznałem się z programem pewnej wycieczki szkolnej. Pojawia się tam informacja, że nocleg przewidziany jest w „pensjonacie”. Chciałem sprawdzić, czy jest to rzeczywiście pensjonat w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych.

Na stronie internetowej nazwa „pensjonat” nie występuje. Dzwonię więc obiektu. I słyszę „Dzień dobry, hotel…”. Po chwili przełącza się inny pracownik, po zadaniu pytania rzuca słuchawką. Dzwonię kolejny raz i pytam czy jest to pensjonat. Odpowiedź – proszę wysłać maila. Znowu rozmowa się kończy. Dzwonię kolejny raz i odbiera inna osoba. Tym razem wyjaśnia spokojnie, że nie jest to „zajazd”, czyli ani hotel, ani pensjonat.

Z moich obserwacji wyniki, że najgorzej jeśli chodzi o ochronę praw turysty przedstawia się sytuacja z turystyką dzieci i młodzieży. Powyższa sytuacja to niestety nie jest przypadek. Osoby organizujące tego rodzaju imprezy często nie mają podstawowej wiedzy w tym zakresie.

„Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży” – konferencja, Kraków 2017

W przyszłym roku planowane jest zorganizowanie w Krakowie konferencji pt. Prawne aspekty turystyki dzieci i młodzieży. Szczegóły przedsięwzięcia zamieszczę wkrótce (m.in. w tym miejscu). Już jednak teraz chciałbym serdecznie zaprosić osoby zainteresowane publikacją artykułu w przygotowywanej monografii w związku z tą konferencją do przesłania propozycji tematów. Ponadto chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do zgłaszania problemów, które w Państwa ocenie warte są szerszego omówienia na konferencji czy w publikacji. Oczywiście szereg z nich jest znanych (niektóre od lat), ale są i takie, które dopiero od niedawna budzą wątpliwości, a nie są szerzej znane. Zgłoszenia proszę kierować na adres: piotr.cybula@awf.krakow.pl.

dr Piotr Cybula

„Turystyka szkolna” – konferencja w Bygoszczy (19 lutego 2016 r.)

Bydgoska Lokalna Organizacja Turystyczna BYLOT 19 lutego 2016 r. organizije konferencję pt. Turystyka szkolna. Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy (Sala Widowiskowa APK, ul. Garbary 2) w godz. 10.00-15.00

Organizatorzy deklarują, że celem konferencji jest doskonalenie kadr pedagogicznych w zakresie organizacji turystyki szkolnej oraz wymiana i upowszechnianie doświadczeń dotyczących organizacji turystyki szkolnej.

Na konferencji poruszane będą również aspekty prawne – zakres tematyczny konferencji:

1. Aspekty prawne turystyki szkolnej – P. Smoczyński
2. Turystyka bez barier – R. Nowicki
4. Organizacja turystyki szkolnej – P. Zbytek
5. Program edukacji regionalnej dla młodzieży – G. Deptuła
6. Nowa ustawa o turystyce szkolnej – M. Karwat
7. Coaching turystyczny – A. Szulc
Zgłoszenie udziału w konferencji (najpóźniej 1 dzień przed konferencją): tel. 537 444 476, e-mail: biuro@bylot.pl

Wstęp i udział w konferencji jest bezpłatny

Więcej na stronie: BYLOT

Sklepiki szkolne a wycieczki szkolne, czyli o potrzebie pewnej zmiany

Ostatnio wiele emocji budzą nowe regulacje dotyczące sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych. Wprowadzane zmiany są oceniane przeważnie co do zasady pozytywnie, choć można też spotkać pewne głosy krytyki (raczej co do szczegółów, niż co do samej zasady).

Idea wydaje się być słuszna, zdrowe żywienie dzieci i młodzieży to nie tylko problem indywidualny, ale także ogólnospołeczny. Stąd interwencja państwa.

W tym miejscu chciałbym zwrócić uwagę na problem szeroko rozumianych wycieczek szkolnych. Wskazane wyżej nowe regulacje dotyczą sprzedaży w „jednostkach systemu oświaty”. Nie ma obecnie przepisów odnoszących się do wyżywienia dzieci podczas wycieczek szkolnych. W tym kontekście można powiedzieć, że jest to pewna niekonsekwencja ze strony naszego ustawodawcy – z jednej strony mamy wysokie wymagania odnoszące się do żywności sprzedawanej w sklepikach szkolnych, a z drugiej wycieczki szkolne w praktyce bardzo często korzystają z wyżywienia w „restauracjach” typu fast food.

Pomijając aspekty zdrowotne, żywienie dzieci w takich miejscach podczas wycieczek szkolnych jest też bardzo „niewychowawcze„. Z jednej strony dzieci uczą się w szkole co to jest fast food i dlaczego należy unikać tego typu żywności, a z drugiej strony szkoła organizuje posiłki w takich miejscach. Można więc powiedzieć, że jest to pewien brak konsekwencji. Szkoła puszcza oko do dzieci, pokazuje, że można działać inaczej niż się zaleca.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że często korzystanie z tego rodzaju rodzaju miejsc wynika ze względów logistycznych. Podejrzewam jednak, że w większości przypadków jest jednak jakaś sensowna alternatywa wobec takich punktów.

Zdaję sobie też sprawę, że część z rodziców nie widzi w tym żadnego problemu, gdyż sami korzystają z większą lub mniejszą częstotliwością z takich punktów. Z drugiej jednak strony jest jednak część rodziców, która dba o kształcenie w dzieciach pewnych nawyków żywnościowych, a tego rodzaju wizyty nieco z tym procesem wychowawczym kolidują.

Podsumowując – być może należałoby postawić kropkę nad i wprowadzić jakieś regulacje, które będą się odnosiły również do wyżywienia podczas wycieczek szkolnych. W każdym razie warto apelować w pierwszej kolejności do nauczycieli, bo to oni w pierwszej kolejności odpowiadają za praktykę w tym zakresie, ale także do:

 • dyrektorów szkół
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • organizatorów turystyki

– aby w większym stopniu uwzględniali: a) pewne wartości, które spowodowały zmiany przepisów dotyczących sprzedaży żywności w sklepikach szkolnych, a które są także w pełni aktualne w przypadku wycieczek szkolnych; b) potrzeby dzieci i rodziców, którzy starają się unikać takich miejsc (choć w praktyce jak wiadomo bywa z tym różnie). Przykładowo moim zdaniem nie powinna być do zaakceptowania praktyka spożywania w takich punktach głównych posiłków podczas kilkudniowej wycieczki szkolnej .

Zmiany przepisów dotyczących żywności w szkołach zostały przygotowane przez posłów PSL. Obecnie turystyką w Ministerstwie Sportu i Turystyki zajmuje się również przedstawiciel PSL. Jeszcze w tej kadencji zostało nieco czasu aby przynajmniej zwrócić uwagę na ten problem.

Piotr Cybula

Czy UM Województwa Łódzkiego wsparł finansowo wydanie Kodeksu Dobrych Praktyk?

Jak wcześniej pisałem, Polska Izba Turystyki informuje, że przygotowanie Kodeksu Dobrych praktyk przy organizacji turystyki szkolnej – Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców
ukazało się:

nakładem Łódzkiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

W sprawie tej odnośnie wspomnianego finansowania przesłałem zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź:

Województwo Łódzkie nie wspierało finansowo wydania Kodeksu Dobrych Praktyk. Po wydaniu publikacji Urząd zakupił 1.200 szt. wydawnictwa za kwotę 6.000 zł brutto.

Poza innymi pytaniami rodzi się pytanie, jaki jest sens zakupu publikacji, która jest dostępna nieodpłatnie w wersji elektronicznej? W jakiś sposób te egzemplarze były/będą dystrybuowane, a zatem powstają w tym przypadku dodatkowe koszty.

Piotr Cybula

Zmiany przepisów regulujacych wypoczynek dzieci i młodzieży

Komunikat MEN z 16 stycznia 2015 r.:

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii. Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi.

Minister edukacji narodowej podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:

 • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
 • Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający – zdobyte podczas kursu – wiedzę i umiejętności uczestników;
 • Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
 • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
 • Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
 • Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:

a.    ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b.    organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c.    zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

 • Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
 • Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
 • Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Treść rozporządzenia
Załączniki do rozporządzenia
Uzasadnienie
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kto wsparł finansowo publikację Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej?

W nawiązaniu do wcześniejszych uwag odnośnie do Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej – jak podaje na swojej stronie internetowej Polska Izba Turystyki, dokument ten został wydany:

przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

Cytat dnia – czy kuratorium oświaty powinno promować turystykę szkolną organizowaną przy udziale biur podróży zrzeszonych w organizacjach turystycznych?

„Biura podróży zrzeszone w organizacjach turystycznych, na bieżąco informowane są o zmianach w przepisach dotyczących każdego aspektu organizowanej imprezy, a tym samym wynikających z nich obowiązkach, co dla dyrektora placówki, generowałoby dodatkowy obowiązek zapoznania się ze zmianami”

– [w:] Kodeks Dobrych Praktyk firmowany m.in. przez łódzkie kuratorium oświaty, dostępny jest na stronie: drive.google.com

„Kodeks Dobrych Praktyk Przy Organizacji Turystyki Szkonej” – czy rzeczywiście dobre praktyki?

Niedawno opublikowany został dokument pt. Kodeks Dobrych Praktyk Przy Organizacji Turystyki Szkolnej. Poradnik dla dyrektorów placówek oświatowych, biur podróży oraz rodziców.

Choć sama idea opracowania takiego dokumentu to dobry pomysł, to do publikacji tej odnoszę się niestety dość krytycznie, z dwóch powodów.

Po pierwsze, w sumie po lekturze mam wrażenie, że jest to materiał, którego jednym z głównych celów jest namawianie dyrektorów szkół do korzystania z usług biur podróży. Z tego powodu uważam, że w tę inicjatywę nie powinno angażować się kuratorium oświaty i urząd marszałkowski. Szara strefa oczywiście jest i powinno się z nią odpowiednio walczyć. Ale nie jest tak, że z drugiej strony mamy tylko dobre biura podróży, które stosują zawsze dobre praktyki. Niestety z moich obserwacji wynika, że właśnie w zakresie turystyki dzieci i młodzieży biura podróży najczęściej stosują praktyki sprzeczne z prawem. W takiej publikacji – firmowanej przez kuratorium oświaty i urząd marszałkowski, na ten problem należałoby szerzej zwrócić uwagę.

Po drugie, druga kwestia, która budzi mój niepokój to błędy merytoryczne. Nie jest ich wiele, ale w takiej publikacji w ogóle ich nie powinno być.

Z powyższych powodów moim zdaniem zarówno kuratorium oświaty jak również urząd marszałkowski powinny wycofać się z firmowania tej publikacji w obecnej wersji (co z uwagi na opublikowanie jej w formie elektronicznej może być trudne).

Problem ten oczywiście wymaga szerszego odniesienia się. Z tego powodu w najbliższym czasie poświęcę mu dłuższy tekst.

Kodeks dostępny jest na stronie: drive.google.com

Piotr Cybula

Zmiany w kartach kwalifikacyjnych uczestnika wypoczynku?

Na stronie Prawo turystyczne na Facebooku niedawno zamieściłem treść klauzuli stosowanej przez jednego z organizatorów turystyki (karta uczestnika wyjazdu dla dzieci i młodzieży):

„W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE SZPITALNE, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE I OPERACJE” (biuro podróży, członek PIT + Rzetelna Firma + ISO 9001:2008)

Dzisiaj do tego wpisu pojawił się komentarz Pani Małgorzaty Karwat (Prezes Oddziału Łódzkiego PIT i Członek Rady Naczelnej PIT):

Ważna uwaga! Wielu z nas, organizatorów turystyki młodzieżowej, nie przywiązywało należytej wagi do wzoru karty, prawdopodobnie dlatego, że samo istnienie karty uczestnika wynika z ustawy o systemie oświaty, a nie ustawy o usługach turystycznych. Po Pana wpisie wielu organizatorów zauważyło, że stosuje niewłaściwe wzory kart. Warto wskazywać takie niedopatrzenia w ramach promocji właściwych rozwiązań. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te kwestie.
Zespół do spraw turystyki oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Powyższa klauzula pochodzi z karty kwalifikacyjnej uczestnika kolonii/obozu/zimowiska stosowanej przez biuro podróży, którego współwłaścicielem – jak można przeczytać ze strony PIT – jest jeden z wiceprezesów Polskiej Izby Turystyki.

Niestety, z moich obserwacji wynika, że w zakresie wyjazdów turystycznych dla dzieci i młodzieży organizowanych przez organizatorów turystyki jest jeszcze wiele do poprawienia. Nie tylko ze strony organizatorów turystyki, ale także szkół (dyrekcji).

Piotr Cybula