Tag Archives: UE

Pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie opodatkowania usług turystycznych

Naczelny Sąd Administracyjny (…), po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Lu 176/10 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 5 stycznia 2010 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: maj – lipiec, październik – grudzień 2007 r. postanawia: 1) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego: czy własna usługa przewozu wykonana przez biuro podróży w ramach ceny ryczałtowej pobranej od turysty z tytułu wykonanej na jego rzecz usługi turystycznej opodatkowanej na podstawie przepisów art. 306-310 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) normujących szczególną procedurę opodatkowania VAT dla biur podróży, podlega – stanowiąc element konieczny dla jej wykonania – opodatkowaniu podstawową stawką podatku właściwą dla usługi turystycznej, czy obniżoną stawką podatku właściwą dla usługi przewozu osób na podstawie art. 98 w zw. z poz. 4 załącznika nr III ww. Dyrektywy? 2) zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 P.p.s.a.

Źródło: NSA

Problem został również przedstawiony w opublikowanym w Wiadomościach Turystycznych artykule pt.: Unijny Trybunał odpowie, jak opodatkować usługi własne.

MSiT: Informacja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami o nowej definicji „turysty” zamieszczonej w ww. rozporządzeniu – Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że  doniesienia prasowe nie są zgodne z prawdą.

Rozporządzenie nie definiuje  pojęcia „turysta”  tylko pojęcie „turystyka”. Definicja turystyki zawarta jest w artykule 2 punkt f: „turystyka” zgodnie z którym „ turystyka –  oznacza czynność odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca”.

Pojęcie „turystyka”  jest pojęciem  szerszym  niż pojęcie „turysta” ponieważ obejmuje zarówno stronę popytową zjawiska społeczno gospodarczego jakim jest turystyka  – tj.  turystów i odwiedzających (nie wprowadzając jednak ich podziału)  jak  podażową – tj. przedsiębiorców turystycznych  i inne jednostki uczestniczące w obsłudze turystów i odwiedzających.

Definicja turystyki zawarta w rozporządzeniu nie pociąga za sobą konieczności  nowelizacji definicji „turysty” zamieszczone w ustawie o usługach turystycznych.

Źródło: informacja MSiT

IFTTA: The Netherlands contribute another reference for preliminary ruling challenging the „Sturgeon judgement”

The Dutch Rechtbank Breda on June 27, 2011 lodged a reference for preliminary ruling of the ECJ with regard to the following questions:

  • Is a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, consistent with the last sentence of Article 29 of the Montreal Convention, given the fact that, according to the first sentence of Article 29 of the Montreal Convention, actions for damages founded in contract, in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in the Montreal Convention?
  • If a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, is not consistent with Article 29 of the Montreal Convention, are any limitations then imposed in respect of the moment when the ruling of the Court of Justice enters into effect as regards the present case and/or in general?

The reference proves that some national courts of the member states still have their doubts whether a compensation in case of delay as postulated by the ECJ in the Sturgeon-judgement is in line with the Montreal Convention.

Case C-315/11, Van de Ven & Van de Ven-Janssen v. KLM

Source: IFTTA, by Michael Wukoschitz

„Klienci upadłych biur mogą pozwać Polskę” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2011 r. ukazał się artykuł pt. Klienci upadłych biur mogą pozwać Polskę. W artykule K. Wójcik-Adamska przedstawiła problem nieodzyskiwania przez klientów pełnych wpłat w przypadku niewypłacalności biur podróży.

Artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

dr Piotr Cybula

Komisja Europejska opóźnia się z propozycją zmiany dyrektywy 90/314

Od pewnego czasu toczy się dyskusja nad zmianą dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej znajduje się zapowiedź przedstawienia pewnych propozycji w tym zakresie na początku 2011 r.:

After considering the feedback from consumers, civil society, national authorities and business, the Commission will assess the different policy options, with the aim of presenting a possible proposal for revising the current legislation at the beginning of 2011.

Mamy początek sierpnia, propozycji na stronie nie ma, a komunikat dalej „wisi”.

Dr Piotr Cybula

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE

W związku z występowaniem coraz częściej nieprzewidywalnych zjawisk zachodzących w gospodarce światowej oraz procesami globalizacji, które powodują, że efekty tych zjawisk mają wpływ na gospodarki wszystkich krajów, istotnego znaczenia nabierają badania poszczególnych sektorów gospodarki.

Przemysł turystyczny Unii zajmuje ważne miejsce w gospodarce państw członkowskich, w których działalność turystyczna stanowi znaczące potencjalne źródło zatrudnienia. W celu dokonania oceny jego konkurencyjności konieczne jest posiadanie obszernej wiedzy o rozmiarach turystyki, jej cechach, profilu i wydatkach turystów oraz o korzyściach jakie turystyka przynosi gospodarkom państw członkowskich.

Konieczność prowadzenia zharmonizowanych badań statystycznych w obszarze turystyki w krajach członkowskich Unii Europejskiej wynika z różnorodnych przesłanek. Dynamika potrzeb w zakresie usług turystycznych, konieczność prowadzenia polityki dostosowanej do tych potrzeb oraz wprowadzanie zmian w ustawodawstwie, a także monitorowanie tych zmian i efektów wdrażanych programów, wymaga zapewnienia odpowiedniej jakości i w miarę możliwości aktualnej informacji statystycznej.

Z uwagi na zmiany zachodzące w branży turystycznej oraz zmiany w rodzaju danych wymaganych przez Komisję i innych użytkowników europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki konieczna była aktualizacja ustawodawstwa w tej dziedzinie. W Dzienniku Urzędowym UE nr 192 z dnia 22 lipca 2011 r. ukazało się Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 692/2011 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie europejskiej statystyki w dziedzinie turystyki i uchylające dyrektywę Rady 95/57/WE.

Najważniejsze wnioski wynikające z powyższego Rozporządzenia:

1. istnieje konieczność kontynuowania badań statystycznych w zakresie popytu turystycznego dotyczących wielkości ruchu, jego charakterystyki oraz wydatków turystów;

2. należy prowadzić pogłębione badania podróży jednodniowych;

3. powinny być kontynuowane prace nad doskonaleniem sporządzania rachunku satelitarnego turystyki dla Polski;

4. w związku z rozwojem prac badawczych dotyczących aktywności grup społecznych oraz w celu monitorowania programów unijnych wspierających rozwój turystyki społecznej niezbędne jest prowadzenie badań w tym zakresie;

5. Komisja wymagać będzie przekazywania danych jednostkowych w celu zapewnienia porównywalności wyników oraz kontroli jakości danych.

Źródło: strona internetowa MSiT

Komisja Europejska o prawach pasażerów

„Komisja Europejska rozpoczęła ogólnoeuropejską kampanię informacyjną w 23 językach, dzięki której pasażerowie podróżujący samolotem lub koleją będą mieć łatwiejszy dostęp do informacji o przysługujących im prawach. Mimo iż Komisja wprowadziła w ciągu ostatnich kilku lat przepisy, na mocy których pasażerowie samolotów i kolei traktowani są w jednakowy sposób w całej Unii Europejskiej, nie wszyscy pasażerowie są świadomi swoich praw.  Aby temu zaradzić, przed rozpoczęciem sezonu urlopowego w portach lotniczych i na dworcach we wszystkich państwach członkowskich umieszczone zostaną plakaty informujące pasażerów o przysługujących im prawach. Pasażerowie będą również otrzymywać darmowe ulotki informacyjne oraz będą mogli skorzystać ze specjalnej strony internetowej dostępnej we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej.

Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „W czasie gdy miliony Europejczyków przygotowują się do wyjazdu na zasłużony letni urlop chcemy ułatwić im podróżowanie, przypominając, jakie przysługują im prawa oraz gdzie mogą uzyskać pomoc w ich dochodzeniu.  Przydatnych informacji nigdy nie jest za dużo. Mamy nadzieję, że dzięki przyciągającym uwagę plakatom rozwieszonym na lotniskach w całej Europie, dzięki ulotkom i dzięki stronie internetowej, dostępnym we wszystkich językach UE, uda nam się dotrzeć z naszą kampanią do milionów pasażerów wybierających się w podróż tego lata i w dalszych nadchodzących miesiącach.”

W ramach kampanii „Prawa pasażera w zasięgu ręki” uruchomiono stronę internetową http://ec.europa.eu/transport/passenger-rights/pl/index.html. Pasażerowie będą mogli na niej znaleźć informacje na temat przysługujących im praw w zależności od środka transportu. Na dworcach kolejowych i w portach lotniczych dostępne będą również ulotki i plakaty informujące o podstawowych prawach, jakie przysługują pasażerom. Informacje będą dostępne we wszystkich językach urzędowych UE, tak aby można się z nimi zapoznać w języku ojczystym.

W prawach pasażera określono, co przysługuje podróżującym w sytuacji gdy podczas podróży pojawią się problemy. Przykłady takich problemów to opóźnienie lub odwołanie lotu lub przejazdu oraz utrata lub uszkodzenie bagażu. Przepisy te gwarantują również równe traktowanie osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Komisja pracuje obecnie nad rozszerzeniem zakresu praw pasażera o inne środki transportu. Przedstawione niedawno wnioski legislacyjne dotyczą praw pasażerów podróżujących drogą morską lub wodnymi drogami śródlądowymi oraz pasażerów korzystających z autobusów i autokarów.  W zależności od tego, jak będą przebiegać prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim i w Radzie, wnioski te mogą zostać przyjęte jeszcze w tym roku.

Zaraz potem pasażerowie zostaną poinformowani o nowych prawach za pomocą kampanii informacyjnej, która potrwa dwa lata”.

Źródło: http://msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/1658-Komisja-Europejska-rozpoczyna-kampanie-informacyjna-na-temat-praw-pasazerow-?retpag=/turystyka/