Tag Archives: UE

UOKiK wyjaśnia przyczyny opóźnień prac nad zmianą dyrektywy 90/314

W związku z prezydencją Polski w UE ze strony UOKiK pojawiła się zapowiedź podjęcia przez nasz kraj prac nad zmianą dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, o czym wcześniej pisałem we wpisie: Plany UOKiK dotyczące zmiany dyrektywy 90/314 (w związku z prezydencją Polski w UE).

W związku z zakończeniem polskiej prezydencji wystąpiłem do UOKiK z zapytaniem odnośnie tego, co udało się w tym zakresie osiągnąć. Otrzymałem poniższe wyjaśnienie:

Zgodnie z planami KE dyrektywa Rady 90/314/EWG z  13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek należy do pakietu dyrektyw konsumenckich, które powinny zostać poddane rewizji do roku 2013. Publikacja wniosku była wielokrotnie przekładana przez KE. Zgodnie z planami wniosek powinien zostać opublikowany w 2011 r. Do tej pory projekt jednak nie został przedłożony.

Przedstawiciele KE poinformowali o zmianie podejścia do nowelizacji dyrektywy 90/314, zgodnie z którym, obecne prace KE koncentrują się na inicjatywie legislacyjnej prezentującej sektorowe podejście do tematyki usług turystycznych. Konsekwencją takiego podejścia, będzie przedłożenie pakietu inicjatyw  legislacyjnych obejmujących umowy turystyczne, prawa pasażerów oraz rozwiązania dotyczące ewentualnego bankructwa organizatora turystyki. Podejście to powoduje konieczność  zaangażowania i ścisłej współpracy kilku dyrekcji generalnych Komisji Europejskiej. W związku z powyższym, prace KE są opóźnione i wniosek nie został przedłożony podczas prezydencji Polski. Nowy termin publikacji wniosku to najprawdopodobniej dopiero II połowa 2012 r.

dr Piotr Cybula

Ochrona konsularna obywateli UE, czyli na jaką pomoc możemy liczyć poza terytorium UE

Zdarza się, że mieszkając lub podróżując poza terytorium UE, potrzebujesz pomocy swojej ambasady lub konsulatu. Co zrobić, jeśli Twój kraj nie posiada placówki dyplomatycznej w danym kraju?

Nie ma problemu – zgodnie z prawem UE możesz korzystać z pomocy ambasady lub konsulatu innych państw członkowskich UE – na takich samych warunkach jak ich obywatele.

Na jaką pomoc można liczyć w takich sytuacjach?

Źródło: informacja Komisji Europejskiej

New EU-US agreement on PNR improves data protection and fights crime and terrorism

Brussels, 17 November 2011 – Today, the European Union and the United States have initialled a new agreement on the transfer of air passengers’ data for flights from the EU to the US. If adopted by the European Parliament and EU Member States in the Council of Ministers, the new agreement on Passenger Name Records (PNR) will replace the current agreement from 2007, improving data protection whilst providing an efficient tool to fight serious transnational crime and terrorism.

The new PNR agreement brings more clarity and legal certainty to both citizens and air carriers. It ensures better information sharing by US authorities with law enforcement and judicial authorities from the EU, it sets clear limits on what purposes PNR data may be used for, and it contains a series of new and stronger data protection guarantees.

„Protection of personal data has been my priority since the beginning of the negotiations in December 2010, and I am satisfied with the result, since it represents a big improvement over the existing Agreement from 2007. The new agreement contains robust safeguards for European citizens’ privacy, without undermining the effectiveness of the agreement in terms of EU and US security,” said Cecilia Malmström, EU Commissioner for Home Affairs.

The agreement is a legally binding text with stronger rules on police and law enforcement cooperation. The US authorities (Department of Homeland Security, DHS) will be obliged to share PNR and analytical information obtained from this data with law enforcement and judicial authorities of the EU in order to prevent, detect, investigate, or prosecute serious transnational crime or terrorist offences. This will be of direct benefit for the EU.

The agreement also gives a detailed description of the purposes for which PNR data may be used by US authorities. These are notably: the prevention, detection, investigation and prosecution of terrorism and of transnational crimes punishable by 3 years of imprisonment or more. Minor crimes are thus excluded. PNR will be used to tackle serious crimes, such as drug trafficking, trafficking in human beings and terrorism.

The agreement sets out privacy-friendly rules on how and for how long PNR data may be stored. Data will be de-personalised 6 months after it is received by the US authorities. After 5 years the de-personalised data will be moved to a ‚dormant database’ with stricter requirements for access by US officials. The total duration of data storage is limited to 10 years for serious transnational crimes. Only for terrorism will the data be accessible for 15 years.

The agreement establishes the rule that PNR data must be sent from air carriers’ databases to the US authorities (through a ‚push’ system ). The DHS will thus not collect data directly from air carrier’s reservation systems (through ‚pull’) except in exceptional circumstances, such as where carriers are not able to send the data for technical reasons.

The agreement has comprehensive safeguards for passengers’ right to data protection . Passengers can obtain access to correct and delete their PNR data at the DHS. Passengers also have the right to administrative and judicial redress as provided under US law. Further, the DHS and air carriers will have to provide full information to passengers on the use of PNR and the ways to exercise their rights.

In addition, the agreement prohibits adverse decisions from being taken by the US authorities only on the basis of automated processing of data , a human being must always be involved, to address concerns about PNR data being used for illegal profiling. It also lays down very strict conditions for the use of sensitive data which might reveal, for example, the religion or sexual orientation of passengers.

Finally, the agreement includes detailed provisions on data security to prevent loss of data or breaches of privacy. All processing of PNR data will be logged for the purposes of oversight and auditing and there will be oversight of the DHS by independent bodies, including the US Congress.

Background

In 2007, the European Union signed an agreement with the United States on the transfer and processing of Passenger Name Record (PNR) data, based on a set of commitments by the DHS. The 2007 agreement became provisionally applicable.

On 5 May 2010, the European Parliament adopted a resolution where it requested a renegotiation of the agreement. On 2 December 2010, the Council authorised the Commission to negotiate a new agreement with the US for the transfer of PNR data and discussions started immediately.

The purpose of the new agreement is to ensure the availability of PNR data to DHS, in order for it to be used in the fight against serious transnational crime and terrorism. PNR data of all flights between the EU and the US will be transferred by the air carriers to the US DHS. As in the 2007 agreement, the new agreement allows for 19 „data elements” to be transferred, such as passengers’ names, travel itineraries and where they bought their tickets.

The new agreement takes into consideration and is consistent with the general criteria laid down in the Communication from the Commission on the Global Approach to the transfer of Passenger Name Record (PNR) data to third countries and the negotiating directives given by the Council ( IP/10/1150 and MEMO/10/431 ).

For more information

MEMO/11/797

Homepage of Cecilia Malmström, Commissioner for Home Affairs

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage DG Home Affairs:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Source: European Commission – Press release

Pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie opodatkowania usług turystycznych

Naczelny Sąd Administracyjny (…), po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Finansowej skargi kasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 czerwca 2010 r. sygn. akt I SA/Lu 176/10 w sprawie ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia 5 stycznia 2010 r. nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące: maj – lipiec, październik – grudzień 2007 r. postanawia: 1) na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierować do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego: czy własna usługa przewozu wykonana przez biuro podróży w ramach ceny ryczałtowej pobranej od turysty z tytułu wykonanej na jego rzecz usługi turystycznej opodatkowanej na podstawie przepisów art. 306-310 Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) normujących szczególną procedurę opodatkowania VAT dla biur podróży, podlega – stanowiąc element konieczny dla jej wykonania – opodatkowaniu podstawową stawką podatku właściwą dla usługi turystycznej, czy obniżoną stawką podatku właściwą dla usługi przewozu osób na podstawie art. 98 w zw. z poz. 4 załącznika nr III ww. Dyrektywy? 2) zawiesić postępowanie sądowe na podstawie art. 124 § 1 pkt 5 P.p.s.a.

Źródło: NSA

Problem został również przedstawiony w opublikowanym w Wiadomościach Turystycznych artykule pt.: Unijny Trybunał odpowie, jak opodatkować usługi własne.

MSiT: Informacja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 692/2011

W związku z pojawiającymi się w prasie informacjami o nowej definicji „turysty” zamieszczonej w ww. rozporządzeniu – Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że  doniesienia prasowe nie są zgodne z prawdą.

Rozporządzenie nie definiuje  pojęcia „turysta”  tylko pojęcie „turystyka”. Definicja turystyki zawarta jest w artykule 2 punkt f: „turystyka” zgodnie z którym „ turystyka –  oznacza czynność odwiedzających, którzy podejmują podróż do głównego miejsca docelowego położonego poza ich zwykłym otoczeniem, na okres krótszy niż rok, w dowolnym głównym celu, w tym celu służbowym, wypoczynkowym lub innym celu osobistym, innym niż zatrudnienie przez podmiot miejscowy dla odwiedzanego miejsca”.

Pojęcie „turystyka”  jest pojęciem  szerszym  niż pojęcie „turysta” ponieważ obejmuje zarówno stronę popytową zjawiska społeczno gospodarczego jakim jest turystyka  – tj.  turystów i odwiedzających (nie wprowadzając jednak ich podziału)  jak  podażową – tj. przedsiębiorców turystycznych  i inne jednostki uczestniczące w obsłudze turystów i odwiedzających.

Definicja turystyki zawarta w rozporządzeniu nie pociąga za sobą konieczności  nowelizacji definicji „turysty” zamieszczone w ustawie o usługach turystycznych.

Źródło: informacja MSiT

IFTTA: The Netherlands contribute another reference for preliminary ruling challenging the „Sturgeon judgement”

The Dutch Rechtbank Breda on June 27, 2011 lodged a reference for preliminary ruling of the ECJ with regard to the following questions:

  • Is a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, consistent with the last sentence of Article 29 of the Montreal Convention, given the fact that, according to the first sentence of Article 29 of the Montreal Convention, actions for damages founded in contract, in tort or otherwise, can only be brought subject to the conditions and such limits of liability as are set out in the Montreal Convention?
  • If a right to compensation in case of delay, as described in Article 7 of Regulation No 261/2004, is not consistent with Article 29 of the Montreal Convention, are any limitations then imposed in respect of the moment when the ruling of the Court of Justice enters into effect as regards the present case and/or in general?

The reference proves that some national courts of the member states still have their doubts whether a compensation in case of delay as postulated by the ECJ in the Sturgeon-judgement is in line with the Montreal Convention.

Case C-315/11, Van de Ven & Van de Ven-Janssen v. KLM

Source: IFTTA, by Michael Wukoschitz

„Klienci upadłych biur mogą pozwać Polskę” – artykuł w „Rzeczpospolitej”

W Rzeczpospolitej z 4 sierpnia 2011 r. ukazał się artykuł pt. Klienci upadłych biur mogą pozwać Polskę. W artykule K. Wójcik-Adamska przedstawiła problem nieodzyskiwania przez klientów pełnych wpłat w przypadku niewypłacalności biur podróży.

Artykuł jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej czasopisma.

dr Piotr Cybula