Daily Archives: 7 listopada, 2012

MSiT dezinformuje poszkodowanych klientów biur podróży

W związku z obecną sytuacją poszkodowanych klientów biur podróży, warto przypomnieć słowa Ministra Adama Giersza z września 2010 r. (wówczas wchodziły w życie przepisy, które miały polepszyć ochronę klienta biura podróży w zakresie zabezpieczenia finansowego – dostosować do dyrektywy 90/314):

Zabezpieczenia finansowe, jakie będą musiały posiadać biura podróży, muszą wystarczyć na pokrycie wszystkich roszczeń klientów. Nie tak, jak dotychczas, że te roszczenia były realizowane stopniowo, czyli w pierwszej kolejności koszty powrotu do kraju, w przypadku podróży zagranicznej, potem zwrot należności za niezrealizowaną wycieczkę, a na koniec za część programu niezrealizowaną w ramach wykupionego urlopu. Ta ustawa to zmieni.

Co ciekawe, MSiT dalej twierdzi, że dyrektywa 90/314 w zakresie zabezpieczenia finansowego biur podróży została w prawie polskim wdrożona prawidłowo.

Paradoksalnie rzecz biorąc tak źle jak po wejściu w życie tej ustawy jeszcze nie było. Przypadki niewypłacalności zdarzały się również poprzednio. Abstrahując od liczby niewypłacalnych organizatorów turystyki, po nowelizacji do grona „poszkodowanych” klientów dołączyli marszałkowie województw. Nowelizacja okazała się porażką. Poszkodowani klienci wciąż czekają na wypłaty, które oczywiście nie będą w pełnej wysokości.

Inną sprawą jest to, co robi ministerstwo. Trudno poważnie traktować oficjalne stanowisko MSiT, że dyrektywa została wdrożona w prawie polskim w sposób prawidłowy. Takie stanowisko jest niczym innym jak oczywistym dezinformowaniem poszkodowanych konsumentów. Trudno je też inaczej określić, jak niepoważne. Trudno też przyjąć, że pracownicy MSiT nie znają przepisów prawa unijnego i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Piotr Cybula

Rainbow Tours o zmianie przewoźnika oraz zmianie godzin wylotów i wyjazdów – niezgodnie z ustawą o usługach turystycznych

Dla wielu sporym zaskoczeniem może być postanowienie umowne, które dotyczy zmian umowy, a które jest stosowane przez Rainbow Tours.

Zgodnie z pkt. 4 zd. 4:

Zmiana przewoźnika lotniczego, godzin wylotów i wyjazdów lub powrotów, o ile nie zmienia się ilość świadczeń (np. noclegów czy posiłków) nie jest zmianą istotnych warunków umowy i nie stanowi podstawy do odstąpienia od umowy lub innych roszczeń o charakterze odszkodowawczym.

Moim zdaniem postanowienie to jest ewidentnie sprzeczne z art. 14 ust. 5-7 ustawy o usługach turystycznych. Stanowi poważne naruszenie praw konsumenta.

Piotr Cybula