Monthly Archives: Październik 2012

Komentarz do ustawy o usługach turystycznych – już w sprzedaży

Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazał się przygotowany przeze mnie komentarz do ustawy o usługach turystycznych – „Usługi turystyczne. Komentarz„. Publikacja jest już w sprzedaży.

Więcej informacji o niej można uzyskać na stronie wydawnictwa: Wolters Kluwer Polska.

Piotr Cybula

Przewoźnicy kolejowi – decyzje UOKiK

Ograniczenie odpowiedzialności w przypadku odwołania pociągów, nieinformowanie w wezwaniach do zapłaty o możliwości złożenia reklamacji, czy przedłużanie terminu na jej rozpatrzenie. To przykłady nieuczciwych praktyk stosowanych przez przewoźników

[Warszawa, 25 października 2012 r.] Podczas kontroli, która odbyła się w I kwartale 2012 roku sprawdzano regulaminy, umowy, informacje na stronach internetowych, czy oferty specjalne na Euro 2012. W maju 2012 roku Prezes UOKiK wszczęła postępowania przeciwko: Kolejom Mazowieckim, Dolnośląskim i Wielkopolskim, Przewozom Regionalnym, PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i PKP Intercity.

We wzorcach stosowanych przez wszystkich skontrolowanych przewoźnikówznalazły się postanowienia, które wyłączały ich odpowiedzialność w razie wystąpienia tzw. ograniczenia w ruchu pociągów lub innych bliżej niesprecyzowanych okoliczności. W związku z tym konsument, który poniósł szkodę i z winy kolei nie dotarł na czas, ponieważ odwołano pociąg, nie mógł starać się o rekompensatę. Warto pamiętać, że każdy przewoźnik odpowiada za szkodę spowodowaną jego zaniedbaniem – wyjątkiem jest siła wyższa, zdarzenia spowodowane wyłącznie przez osoby trzecie lub podróżnego. Cieszy fakt, że przewoźnicy zaprzestali stosowania kwestionowanego postanowienia lub zobowiązali się do jego zmiany.

Prezes Urzędu stwierdziła również, że w wysyłanych przez Koleje Dolnośląskie wezwaniach do zapłaty kary za brak biletu nie zamieszczono informacji o możliwości złożenia reklamacji. Zgodnie z prawem – obowiązkiem przedsiębiorcy jest umieszczenie takiego pouczenia tak, aby pasażer wiedział o przysługujących mu prawach, gdy nie zgadza się z decyzją przewoźnika. Spółka uzupełniła wezwania do zapłaty i zaniechała stosowania kwestionowanych praktyk.

Prezes Urzędu miała także wątpliwości do postanowienia, które mogło wydłużyć czas na rozpatrzenie reklamacji. Zgodnie z nim, Przewozy Regionalne oraz PKP Intercity zastrzegły sobie prawo do udzielenia odpowiedzi na zastrzeżenia konsumenta w ciągu miesiąca lub przedłużenia tego terminu do trzech miesięcy. Zgodnie z przepisami, czas ten wynosi 30 dni a nieudzielenie przez przewoźnika odpowiedzi w wymaganym terminie skutkuje uwzględnieniem reklamacji. Spółki zobowiązały się do zmiany postanowienia i zaprzestały stosowania kwestionowanych klauzul.

Ponadto, Urząd miał zastrzeżenia do jednego z postanowień Warszawskiej Kolei Dojazdowej dotyczącego nieodpowiadania na reklamacje zawierające wulgaryzmy lub inne obraźliwe wyrażenia. Zgodnie z prawem, przewoźnik musi przyjąć do rozpatrzenia każdą reklamację, która spełnia wymogi formalne czyli zawiera datę, dane pasażera i przewoźnika, uzasadnienie, kwotę roszczenia, podpis. Tymczasem, stosując kwestionowane postanowienie, WKD arbitralnie mogła decydować o odrzuceniu reklamacji, swobodnie oceniając, czy jest obraźliwa. Przewoźnik zaprzestał stosowania kwestionowanych postanowień.

Wątpliwości Urzędu wzbudziło także prawo PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście do pobierania opłaty za zatrzymanie dokumentu uprawniającego do zniżki, który w opinii konduktora mógłby być wcześniej podrobiony. Zgodnie z prawem, gdy konduktor podejrzewa, że dokument został sfałszowany, może jedynie go zatrzymać do czasu wyjaśnienia sprawy. Nie ma uprawnień do tego, aby obciążać pasażerów opłatą za brak dokumentu. Przedsiębiorca zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk.

Rozstrzygnięcia Prezes UOKiK:

  • Koleje Dolnośląskiew Legnicy – RPZ 25/2012, zaniechanie stosowania kwestionowanej praktyki
  • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście – RPZ 27/2012, zobowiązanie do zmiany praktyki
  • Koleje Mazowieckiew Warszawie – RPZ 26/2012, zobowiązanie do zmiany praktyki
  • Przewozy Regionalne w Warszawie – RPZ 24/2012, zobowiązanie do zmiany praktyki, zaniechanie
  • Warszawska Kolej Dojazdowaw Grodzisku Mazowieckim – RPZ 30/2012, zaniechanie stosowania kwestionowanej praktyki
  • PKP Intercity w Warszawie – RPZ 22/2012, zobowiązanie do zmiany praktyki, zaniechanie stosowania kwestionowanej praktyki
  • Koleje Wielkopolskie w Poznaniu – RPZ 23/2012, zaniechanie stosowania kwestionowanej praktyki

Pomoc

Reklamacje na niewłaściwie wykonaną umowę przewozu powinny być kierowane do przewoźnika. Podróżny może także złożyć do Prezesa UTK skargę na odpowiedź lub brak odpowiedzi na złożoną przez niego do przewoźnika skargę lub reklamację. Do skargi do Prezesa UTK należy dołączyć: kopię skargi skierowanej do przewoźnika, odpowiedź przewoźnika, jeżeli została udzielona, bilet na daną trasę lub potwierdzenie rezerwacji, inne istotne dokumenty potwierdzające naruszenie prawa pasażera w ruchu kolejowym. Praktyczne informacje wskazujące do kogo należy się zwrócić w przypadku problemów z przewoźnikiem kolejowym zawiera poradnik przygotowany przez UOKiK. Ponadto, konsumenci bezpłatną pomoc w dochodzeniu swoich praw mogą uzyskać od rzeczników konsumentów lub dzwoniąc pod bezpłatny nr 800 007 707 czynny od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00. Porad udzielają także: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl i Federacja Konsumentów w swoich oddziałach.

Źródło: komunikat prasowy UOKiK z 25.10.2012 r.

ECK: możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której Rzeczpospolita Polska mogłaby ponosić odpowiedzialność finansową za nieprawidłowe wdrożenie art. 7 dyrektywy 90/314

W związku z sytuacją poszkodowanych klientów biur podróży, wysłałem zapytanie do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

W zeszłym tygodniu otrzymałem odpowiedź, z której wynika, że także w ocenie ECK „możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której Rzeczpospolita Polska nie zapewniła przewidzianego w dyrektywie oraz orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości poziomu ochrony, a zatem mogłaby ponosić odpowiedzialność finansową z tego tytułu”.

Rzecz dotyczy oczywiście nieprawidłowego wdrożenia w prawie polskim art. 7 dyrektywy 90/314. Poszkodowani klienci muszą bardzo długo czekać na wypłaty. Niektórzy  w ogóle nie dostaną zwrotu przedpłat, inni tylko w części, co stanowi naruszenie tej unijnej regulacji.

dr Piotr Cybula, radca prawny


Opóźnienia w transporcie pierwszego i ostatniego dnia imprezy

Gdy pojawiają się problemy z opóźnieniem transportu organizatorzy turystyki czasami powołują się na taką klauzulę: „Pierwszy i ostatni dzień imprezy przewidziany jest na przelot, a nie na właściwy wypoczynek„, co ma rzekomo zwalniać ich z odpowiedzialności z tego tytułu.

Oczywiście w żaden sposób nie stanowi to samo przez się przesłanki zwalniającej organizatora turystyki z odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy.

Niektórzy organizatorzy turystyki usilnie starają się też wykazać, że dla takich opóźnień dochodzi nawet dla dobra klienta, co również ma oznaczać brak odpowiedzialności organizatora.

W praktyce jednak bardzo często nie ma żadnych podstaw w świetle ustawy o usługach turystycznych do powoływania się na takie okoliczności. Jest to ewidentna próba uchylenia się od odpowiedzialności względem klienta.

Piotr Cybula

Kodeks Etyki PIT raz jeszcze

W zeszłym tygodniu wysłałem do Polskiej Izby Turystyki zapytanie odnośnie Kodeksu Etyki PIT.

Pytanie związane jest z informacją zamieszczoną na stronie PIT. Wynika z niej, że PIT wydaje Certyfikaty członka PIT „w oparciu o zasady Kodeksu Etyki członków Izby„.

Kiedyś już o tym wspominałem, jestem jednak ciekawy w związku ze zmianą władz w PIT, czy w dalszym ciągu nie ma możliwości zapoznania się z tym dokumentem przez osoby spoza Izby.

Tydzień minął, odpowiedzi wciąż nie uzyskałem…

Piotr Cybula

Komentarz do ustawy o usługach turystycznych – zapowiedź

Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska pod koniec miesiąca ukaże się komentarz do ustawy o usługach turystycznych.

Zapowiedź wydawnictwa znajduje się tutaj.

 

„Góry – Bezpieczeństwo – Prawo” – nowa grupa dyskusyjna na Facebook’u

W związku z planowaną w przyszłym roku konferencją pt. „Prawne aspekty bezpieczeństwa w górach – turystyka, rekreacja, sport” założyłem na Facebook’u grupę dyskusyjną „Góry – Bezpieczeństwo – Prawo„. Serdecznie zapraszam do dołączenia.

Piotr Cybula