Monthly Archives: Listopad 2012

„Za wyjazd na wakacje, kartą kredytową już nie zapłacisz” (DGP)

Agenci rozliczeniowi, którzy zajmują się obsługą transakcji kartami płatniczymi, boją się upadłości biur podróży. I żądają od firm z branży wysokich zabezpieczeń finansowych albo grożą zerwaniem umowy, co oznacza brak możliwości zapłacenia kartą za wycieczkę – pisze Dziennik Gazeta Prawa w artykule „Za wyjazd na wakacje, kartą kredytową już nie zapłacisz„.

Pilot wycieczki oskarżony w sprawie śmierci rodzeństwa na Krecie (sprawa „wąwozu Samaria”)

Jak podaje „Rzeczpospolita”, wrocławska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw pilotowi wycieczki na Kretę, 26-letniemu Piotrowi P. Zarzuca mu narażenie rodzeństwa Danuty i Marka S. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne doprowadzenie do śmierci.

Sprawa dotyczy głośnego wypadku, śmierci turystów w wąwozie Samaria.

Więcej w artykule Pilot wycieczki oskarżony w sprawie śmierci rodzeństwa na Krecie.

dr Piotr Cybula, radca prawny

MS będzie walczyć z plagą „prokonsumenckich” pozwów (Lex)

Jak podaje portal Lex, resort sprawiedliwości zamierza „ukrócić narastającą praktykę wytaczania pozwów przez stowarzyszenia podające się za prokonsumenckie. Chce sześciokrotnie obniżyć stawkę za czynności prawnika, która często staje się kartą przetargową w tego typu sprawach”.

Problem rzeczywiście istnieje. To co jednak proponuje Ministerstwo Sprawiedliwości nie jest do końca przekonujące, nie rozwiązuje istoty problemu.

Abstrahując od pewnych etycznych wątpliwości, stowarzyszenia te w istotny sposób wpłynęły na treść umów zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Niestety sama branża nie wprowadziła instrumentów o charakterze autoregulacyjnym, które mogłyby uchronić przedsiębiorców przez zarzutami stosowania klauzul niedozwolonych. W efekcie najpierw UOKiK a potem stowarzyszenia konsumenckie od lat wyłapywały takie postanowienia ze wszelkimi płynącymi stąd konsekwencjami. Czy wskazany pomysł zlikwiduje „ściganie” biur podróży przez stowarzyszenia konsumenckie? Mam co do tego wątpliwości. Kwestia wysokości stawki za reprezentację w takich sprawach dotyczy bowiem tylko jednego z czynników, które mogą zachęcać do zawierania takich ugód przez przedsiębiorców. Inne pozostaną. Pomysł ten nie do końca jest przemyślany. Zasadniczą sprawą pozostaje też jakość prawa. Nie będzie chyba przesadą stwierdzenie, że nawet specjalistom z danej dziedziny prawa trudno jest czasem jednoznacznie określić, czy dana klauzula może być uznana za klauzulę niedozwoloną.

Piotr Cybula

Obrazek

Koszty pielgrzymki żołnierzy (w czasie kryzysu finansowego)

NIK o parkach krajobrazowych

Parki krajobrazowe przegrywają z presją inwestycyjną i osadniczą lokalnych społeczności. Zarządzające parkami samorządy bardziej dbają o rozwój gospodarczy regionu niż o jego unikatowe walory przyrodnicze. Obowiązujące przepisy – nieprecyzyjne i niejasne – zamiast chronić parki, dodatkowo komplikują ich funkcjonowanie.

Dyrektorzy parków krajobrazowych nie mają wystarczających instrumentów prawnych, by walczyć z presją inwestycyjną i osadniczą na atrakcyjnych krajobrazowo i przyrodniczo terenach. Mogą jedynie składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Większość gmin jednak nie ma takich planów i w praktyce urzędnicy zezwalają na inwestycje w miejscu, które wybrał inwestor (czyli najczęściej właściciel prywatnej działki).

NIK docenia działania dyrektorów dziesięciu skontrolowanych parków, którzy uczestniczyli w postępowaniach administracyjnych lub opiniowali zamierzenia samorządów, podejmując w ten sposób próbę wypłynięcia na planowane lub prowadzone w parkach inwestycje. Na ich niekorzyść działa jednak aktualny stan prawny, który nie zobowiązuje organów administracji publicznej do informowania dyrektorów parków o planowanych inwestycjach.

Kolejnym problemem jest presja samorządów gminnych na urzędy marszałkowskie, aby złagodziły zakazy obowiązujące na terenie parków. I tak np. urząd dolnośląski złagodził zakaz poruszania się łodziami motorowymi w Parku Krajobrazowym Dolina Bobru, urząd podlaski pozwolił na wykonywanie  prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w Dolinie Narwi, natomiast urząd małopolski pozwolił w Dolinkach Krakowskich pozyskiwać  skały i minerały do celów gospodarczych.

Według  orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego projekty uchwał w sprawie łagodzenia zakazów w parkach krajobrazowych powinny być uzgadniane przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Kontrola NIK pokazała jednak, że praktyka jest inna. Urzędy marszałkowskie nie zawsze kierują  uchwały do uzgodnień z dyrekcjami. Bywa, że same dyrekcje nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Ponadto zdarzały się przypadki  nierespektowania zakazów – Starosta Włocławski pozwolił na pozyskiwanie kruszyw w Gostynińsko-Włocławskim Parku Krajobrazowym wbrew obowiązującemu tam zakazowi i pomimo negatywnej opinii dyrektora parku.

Parki przeszły w gestię samorządów osłabione. Na początku 2009 roku musiały przekazać część kadr i majątku na rzecz nowo powołanych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Ze skontrolowanych 24 parków jedynie Gostynińsko-Włocławski zatrzymał swoje mienie w całości. Pozostałe musiały przekazać: samochody, sprzęt biurowy, oprogramowanie komputerowe, meble, aparaty fotograficzne. Pod względem kadrowym w większości parków sytuacja była dramatyczna. Np. w województwie wielkopolskim na 13 parków przewidziano 11,75 etatu. Kuriozalna sytuacja powstała w Zachodniopomorskiem, gdzie urząd wojewódzki zupełnie pozbawił tamtejsze parki kadr i  majątku, przenosząc je do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie, a następnie zlikwidował ich struktury. Postawienie parków w takiej sytuacji pozbawiło je możliwości wykonywania swoich podstawowych zadań.

Niektórym parkom nie zapewniono odpowiedniego statusu prawnego. Nie zrobili tego wojewodowie, nie zrobiły też po 1 sierpnia 2009 roku urzędy marszałkowskie. Dwa skontrolowane przez NIK parki funkcjonowały na podstawie nieważnych przepisów, a z informacji Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  wynika, że w ten sposób działają jeszcze trzy inne. Problematyczne jest też funkcjonowanie tych parków, które położone są na terenie kilku województw. Sytuacja ta powoduje problemy, począwszy od ustalenia rzeczywistej liczby parków krajobrazowych, a skończywszy na różnych koncepcjach ochrony przyrody w jednym parku czy odmiennym sposobie organizowania relacji i współpracy z otoczeniem. Np. ten sam Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy miał różne cele ochrony przyrody – inne na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a inne na terenie województwa mazowieckiego.

NIK skierowała 9 wniosków de lege ferenda do Ministra Środowiska oraz Ministra Gospodarki. Zawierają  one  propozycje takich zmian w przepisach (głównie w ustawie  o ochronie przyrody), które umożliwią parkom skuteczną ochronę walorów krajobrazowych i przyrodniczych charakterystycznych dla danego regionu.

Skontrolowane parki krajobrazowe dysponowały w 2010 roku kwotą 18,5 mln złotych. W pięciu z nich kontrolerzy stwierdzili przypadki złego gospodarowania. Nieprawidłowości dotyczyły łamania ustawy Prawo zamówień publicznych, odbioru źle wykonanych prac i płacenia za nie oraz niezabezpieczania interesów parku już na etapie zawierania umów z poszczególnymi wykonawcami.

Źródło: informacja NIK

Konferencja „Rozwój i bezpieczeństwo systemu transportu osobowego” (Łódź, 6-7 grudnia 2012 r.)

Wydarzenie będzie miało miejsce w dniach 6 i 7 grudnia 2012 r. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem Konferencji jest przedstawienie dynamiki zmian w prawie transportowym i przewozowym, które wywierają poważny wpływ na życie każdego człowieka. Naszym zamierzeniem jest zaprezentowanie tych zagadnień na wielu płaszczyznach. W związku z czym podczas niniejszego przedsięwzięcia poza tematyką stricte prawniczą zostaną poruszone kwestie społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne.

Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz ożywionej dyskusji między uczestnikami. Wydarzenie jest skierowane nie tylko do studentów prawa i środowisk prawniczych, ale także do przedstawicieli innych dziedzin nauk oraz praktyków. Dzięki temu zaprezentowane referaty i opinie pozwolą zapoznać się z wieloma poglądami i doprowadzą do interesujących wniosków.

Ogólnopolska Konferencja Transportowa organizowana jest w ramach Jubileuszu Piętnastolecia Grupy Lokalnej ELSA Łódź. W ciągu tych lat bardzo się rozwinęliśmy. Nasza organizacja jest już znaną marką i mamy nadzieję, że będziemy odnosić jeszcze większe sukcesy.

Więcej: strona konferencji (źródło informacji).

 

Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce – nowa strona internetowa

Pojawiła się nowa strona internetowa „Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce„.

W końcu po ponad dwóch latach od wejścia w życie nowelizacji ustawy o usługach turystycznych strona ta jest dostosowana do terminologii ustawy o usługach turystycznych (do niedawna funkcjonująca strona nie była).

Powyższa strona zawiera:

– Centralną Ewidencję Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych

– Centralny Wykaz Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

– Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek

– Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

Nie wszystkie z nich znajdują podstawę w ustawie o usługach turystycznych – w ustawie nie wspomina się o wykazie pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Można więc zadać pytanie jaki sens miało jego utworzenie w sytuacji zapowiadanej deregulacji tych zawodów?

Piotr Cybula