Daily Archives: 28 lutego, 2018

„W sprawach spornych rozstrzyga dyrektor” (Regulamin Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, cz. 1)

Dawno nie widziałem tak „interesującego” z punktu widzenia praw konsumentów wzorca umownego jak Regulamin korzystania z domu aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Postanowiłem poświęcić mu w tym miejscu kilka wpisów. Regulamin jest stosunkowo świeży, pochodzi z 2 stycznia 2018 r.

Dom Aplikanta KSSiP poza tym, że pełni funkcje podporządkowane działalności KSSiP świadczy też typowe usługi hotelarskie, o czym świadczy m.in. wpis do ewidencji obiektów noclegowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Krakowa. Usługi te mogą więc być także świadczone konsumentom, co powinien uwzględniać regulamin korzystania z obiektu będący typowym wzorcem umownym w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Analizę tego regulaminu zacznę od końca. Pojawia się tam klauzula o treści (§ 49 ust. 2):

W sprawach spornych albo nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Dyrektor.

W tym kontekście warto wspomnieć o art. 385(3) pkt 9 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z jego treścią: W razie wątpliwości uważa się, że niedozwolonymi postanowieniami umownymi są te, które w szczególności: (…) przyznają kontrahentowi konsumenta do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. W powyższym przypadku klauzula nie tylko w istocie przewiduje wiążącą interpretację umowy (wzorca), bo do tego sprowadza się decydowanie przez Dyrektora o sprawach spornych, ale postanowienie to w sprawach nieuregulowanych odsyła do Decyzji Dyrektora (bliżej nieokreślonych). A przecież przykładowo mamy różnego rodzaju regulacje prawne, do których w wielu przypadkach w takich sytuacjach należałoby się odwołać. Czy zawarlibyście Państwo umowę, gdzie byłoby postanowienie przewidujące, że w sprawach nieuregulowanych decyduje wyłącznie druga strona? Ja nie. A KSSiP proponuje taką umowę.

Warto wspomnieć, że w rejestrze klauzul niedozwolonych mamy już przykładowo następujące klauzule:

Numer wpisu: 3935
Data wyroku: 2012-02-02
Muzeum Stutthof w Sztutowie
„Podmiot prowadzący księgarnię uprawniony jest do interpretacji niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 2962
Data wyroku: 2011-12-13
Phonesat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
„Administratorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej Użytkowników interpretacji niniejszego Regulaminu”

Numer wpisu: 954
Data wyroku: 2006-08-24
Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie
„Interpretacji postanowień regulaminu studiów dokonuje rektor. Ustalenia interpretacyjne nie mogą być sprzeczne z przepisami statutu Szkoły

Prezes UOKiK decyzją z 3 października 2011 r. (RPZ- 61/16/11/AR) za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumenta uznał stosowanie przez przedsiębiorcę klauzuli: W sprawach dotyczących zasad i trybu odbywania studiów, nieobjętych przepisami regulaminu, decyduje Rektor. Interpretacja postanowień regulaminu należy do Rektora. W uzasadnieniu tej decyzji trafnie wskazał, że postanowienie to niesymetrycznie rozkłada prawa między stronami poprzez jednostronne ujęcie uprawnienia kształtującego, co rażąco narusza interesy konsumentów.

c.d.n.

Piotr Cybula

KONSOLA DO GIER – czy potrzebna na stanie w Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury?

xbox

Fragment regulaminu korzystania z Domu Aplikanta Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.