Monthly Archives: Marzec 2015

„Nowe polskie prawo konsularne” – konferencja (Kraków, 25-26 czerwca 2015 r.)

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza na  ogólnopolską konferencję naukową pt.:  Nowe polskie prawo konsularnektóra odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2015 r. w Krakowie,
ul. Jodłowa 13 (Zamek w Przegorzałach).

Konferencja, w zamyśle organizatorów, jest kontynuacją krakowskich spotkań konferencyjnych poświęconych prawu konsularnemu, jakie zostały zainaugurowane w 2013 r. konferencją zorganizowaną w 50-lecie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych.

W czasie, gdy kierujemy do Szanownych Państwa niniejsze zaproszenie kończą się prace nad nową polską ustawą konsularną (mającą zastąpić szereg dotychczas obowiązujących aktów normatywnych, w tym przede wszystkim ustawę o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z 1984 r.). W tym roku mija również 10 lat od wejścia w życie względem Polski Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych. Te dwie okoliczności stanowią uzasadnienie dla planowanej konferencji.

Celem konferencji jest bowiem debata nad problemami krajowego prawa konsularnego, choć z oczywistych względów prowadzony dyskurs odbywać się będzie biorąc także pod uwagę perspektywę prawnomiędzynarodową. Prace nad nową polską ustawą konsularną znajdują się obecnie w końcowej fazie prac legislacyjnych. Nastał więc bardzo dobry czas, by pochylić się, zarówno z perspektywy praktycznej jak i teoretycznej, nad założeniami i efektem wysiłków legislacyjnych związanych z tym aktem prawnym. Szczegółowych analiz wymagają projektowane nowe regulacje proceduralne, unormowania dotyczące konsulów honorowych, jak też dotyczące dokonywania przez konsula czynności cywilnoprawnych czy administracyjnych. Tym oraz innym zagadnieniom prawnym, wynikającym z kształtu projektowanej nowej ustawy, poświęcone będą obrady w trakcie trzech (z planowanych czterech) sesji konferencyjnych.

Szczególny, dodatkowy punkt odniesienia konferencji stanowić będą także rozważania na temat funkcjonowania Konwencji haskiej o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów zagranicznych (temu zagadnieniu poświęcona będzie jedna sesja konferencyjna). Jest to kwestia o tyle istotna, że planowane wejście w życie projektowanej nowej polskiej ustawy konsularnej istotnie modyfikującej przepis dotyczący funkcji legalizacyjnych konsula wypada w roku, w którym mija 10 lat od wejścia w życie Konwencji haskiej – instrumentu międzynarodowego, który w bardzo dużym stopniu wpłynął na redukcję funkcji konsularnych wykonywanych przez konsulów RP. Ostatnimi laty podejmowano próby decentralizacji stosowania tej Konwencji na forum krajowym – skończyły się one jednak fiaskiem. Można wciąż stawiać pytania, czy została ona prawidłowo implementowana i czy jest w efekcie prawidłowo stosowana przez stronę polską.

Konferencja „Nowe polskie prawo konsularne” odbędzie się na Zamku w krakowskich Przegorzałach (Kraków, ul. Jodłowa 13) w siedzibie Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu prosimy o przysłanie tytułu i krótkiego streszczenia wystąpienia do 26 kwietnia 2015 r.

Osoby zainteresowane udziałem bez zgłaszania referatu prosimy o zgłoszenia do 10 czerwca 2015 r.

W obu przypadkach prosimy o przesłane formularza zgłoszeniowego:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

W przypadku pytań prosimy o kontakt z sekretarzem konferencji – dr Wojciechem Burkiem (e-mail: w.burek@gmail.com)

Wystąpienia zakwalifikowane do wygłoszenia zostaną opublikowane w formie książkowej (monografia). W celu prawidłowego przebiegu procesu wydawniczego prosimy o nadesłanie tekstów najpóźniej do dnia 31 października 2015 r.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł. Obejmuje koszty wyżywienia w czasie trwania konferencji (w tym kolację w centrum Krakowa) oraz materiały konferencyjne.

Opłatę należy wnieść na konto:

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych/Instytut Europeistyki

Bank Pekao SA O/Kraków

numer IBAN rachunku: PL 98 1240 4722 1111 0000 4858 6669

kod SWIFT: PKOPPLPW

W tytule przelewu prosimy KONIECZNIE wpisać:

 • imię i nazwisko uczestnika

oraz

 • KONFERENCJA: „Nowe polskie prawo konsularne”
 • Instytut Europeistyki
 •  nr 2000921.

Organizatorzy wstępnie zarezerwowali miejsca noclegowe w Domu Gościnnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Przegorzałach (w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca konferencji – Instytutu Europeistyki UJ).

Specjalne ceny jednego noclegu (ze śniadaniem) dla uczestników konferencji wynoszą:

– w pokoju dwuosobowym – 100 zł

– w pokoju jednoosobowym – 155 zł

Rezerwacje noclegu prosimy dokonywać bezpośrednio w hotelu, informując o uczestnictwie w Konferencji:  http://www.dg.uj.edu.pl/przegorzaly/kontakt

Istnieje również możliwość samodzielnego rezerwowania hotelu, korzystając z bardzo bogatej bazy noclegowej Krakowa. Prosimy jednak mieć na uwadze, że miejsce konferencji – Zamek w Przegorzałach jest oddalony od centrum Krakowa (Rynku Głównego) o ok. 6 km.

Na terenie Instytutu Europeistyki oraz Domu Gościnnego w Przegorzałach istnieje możliwość bezpłatnego parkowania samochodu i nie ma kłopotu z miejscami parkingowymi.

Komitet organizacyjny:

dr hab. Paweł Czubik – Przewodniczący (pczubik@wp.pl)

dr Wojciech Burek (w.burek@uj.edu.pl)

Źródło: Instytut Europeistyki UJ

Czy warto organizować imprezy turystyczne do Tunezji (okiem prawnika)?

Po ostatnim zamachu w Tunisie w mediach pojawiają się pytania, kiedy Tunezja stanie się znowu atrakcyjnym rynkiem tak dla biur podróży jak i klientów. Z pewnością z wielu powodów będzie kusząca. Była do niedawna, a można oczekiwać, że zarówno władze Tunezji jak i tamtejsi przedsiębiorcy przez różny system dodatkowych „bonusów” będą chcieli przyciągnąć do siebie turystów jeszcze w większym stopniu.

W związku z tym pojawia się pytanie, czy wyjazdy te warto organizować, jak przedstawia się ryzyko prawne i możliwość ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności względem klientów w związku z podobnymi przypadkami zamachów.

Jest zastanawiające, że w dyskusji o tych wyjazdach większość osób, które na ten temat wypowiada się (ustnie czy pisemnie) w ogóle nie odnosi się do ustawy o usługach turystycznych. Spojrzenie przez pryzmat ustawy o usługach turystycznych jest jednak konieczne, bo to właśnie z niej przede wszystkim wynikają prawa i obowiązki dla organizatorów turystyki i klientów. Brak uwzględnienia tej perspektywy może świadczyć o tym, że ten kto się wypowiada niezbyt orientuje się w tej materii albo też z uwagi na pewne swoje interesy nie chce tego dostrzegać.

Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na art. 13 ust. 2 u.u.t. Zgodnie z tym przepisem „Organizator turystyki jest obowiązany poinformować klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy”. Choć przepis ten nie odwołuje się wprost do komunikatów ministerstwa spraw zagranicznych, to moim zdaniem komunikaty te co do zasady powinny być uwzględnione w ramach tego obowiązku informacyjnego.

Co ważne, zgodnie z art. 13 ust. 3a u.u.t. informacje o tych zagrożeniach powinny być udzielane klientowi na piśmie. Jedna z branżowych organizacji podobno zaleca, aby informacje o tym były podawane już w katalogach. Z uwagi na zmienność tych komunikatów nie uważam, że jest to najlepsze rozwiązanie, a w każdym razie nie ma takiego wymogu w ustawie o usługach turystycznych.

Z drugiej jednak strony nie wystarczy samo ogólne wskazanie w katalogu, że aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa w poszczególnych krajach podawane są w komunikatach na stronie internetowej ministerstwa spraw zagranicznych (jak działo się to w przypadku jednego z popularniejszych biur podróży). Taka informacja z pewnością nie czyni zadość wyżej wskazanemu obowiązkowi informacyjnemu.

Po drugie, należy zauważyć, że ustawodawca polski bardzo ściśle określił przesłanki, które w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną jego odpowiedzialność mogą ograniczyć lub wyłączyć. Zgodnie z art. 11 a ust. 1 u.u.t. są to:

1) działanie lub zaniechanie klienta;

2) działanie lub zaniechanie osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

3) siła wyższą.

Spójrzmy więc teraz na treść komunikatu MSZ odnośnie do wyjazdów do Tunezji. Od 12 maja 2014 r. mamy komunikat o następującej treści: Czytaj dalej

„Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?” – debata (Kraków, 13 maja 2015 r.)

13 maja w Krakowie odbędzie się debata na temat: „Czy ustawa o usługach turystycznych powinna być zastąpiona ustawą o turystyce?”.

Więcej szczegółów przekażę na początku kwietnia (także na facebooku – strona o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/362160197312942/).

„Bezpieczeństwo w Krakowie w ocenie turystów i koncepcja systemowego rozwiązania problemu” – Kraków, 24 marca 2015 r., g. 17

W dniu 24 marca 2015 r. w ramach otwartych zebrań naukowo-praktycznych Zakładu Prawa Wydziału Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie dr Krzysztof Borkowski przedstawi referat na temat „Bezpieczeństwo w Krakowie w ocenie turystów i koncepcja systemowego rozwiązania problemu”.

Spotkanie rozpocznie się o g. 17 w sali E budynku AWF w Krakowie przy al. Jana Pawła II 78.

Otwartość spotkań w ramach tego cyklu oznacza, że organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału  wszystkie zainteresowane osoby – zarówno przedstawicieli nauki (w tym studentów i doktorantów) jak i praktyki (zwłaszcza przedsiębiorców, przedstawicieli administracji, organizacji społecznych i prawników-praktyków).

„Wprost” zapomina o turystyce

W ostatnim „Wprost” znowu zapomina się o turystyce. W artykule pt. „Nieznane nagrania kelnerów” wspomina się między innymi o Andrzeju Biernacie:

Inna z rozmów toczy się między biznesmenem Michałem Sołowowem i ministrem sportu Andrzejem Biernatem. „Biernat ma projekt jakiegoś centrum sportowego czy stadionu. Przedstawia go Sołowowi. Rozmawiają o współpracy”.

Apeluję do rzecznik prasowej ministerstwa sportu i turystyki aby zwróciła się do redakcji tego tygodnika, aby nie pisała o „ministrze sportu” (bo takiego nie ma). Mamy przecież „ministra sportu i turystyki”.

Ministerstwo Gospodarki odpowiada na pytanie kto zorganizował XII Noworoczne Spotkanie Mediów

W połowie lutego opublikowałem wpis pt. Kto zorganizował XII Noworoczne Spotkanie Mediów?

W związku z wątpliwościami odnośnie do tytułowego pytania wysłałem zapytanie do Ministerstwa Gospodarki. Wczoraj otrzymałem następującą odpowiedź:

Organizatorem wspomnianego przez Pana spotkania z dziennikarzami regionalnymi, które odbyło się 12 lutego 2015 r. było Ministerstwo Gospodarki, z kolei naszym Partnerem – Stowarzyszenie Mediów Regionalnych.

W związku z otrzymaną odpowiedzią do Ministerstwa Gospodarki wysłałem kolejne zapytania, odnoszące się m.in. do tego na jakich zasadach wybrano partnera tego spotkania oraz jaki był koszt organizacji przedsięwzięcia.

Kolejny wyrok w sprawie o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa (w związku z niewypłacalnoścą organizatora turystyki)

Mam nadzieję, że już w kwietniu (jeśli nie pojawią się żadne nowe okoliczności)  będę mógł poinformować o kolejnym wyroku w sprawie o odszkodowanie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży.

A potem o kolejnych, dotyczących m.in. niewypłacalności biur podróży: Sky Club, Oriac/Summerelse, Aquamaris, OK Services Travel, Atena, Blue Rays, GTI Travel Poland, Selectours

Piotr Cybula

„Tanie linie lotnicze a prawa pasażera” (wykład, Warszawa, 12 marca)

Europejskie Centrum Konsumenckie zaprasza na wykład prowadzony przez ECK w Europe Direct Warszawa pt.: „Czy wybierając tanie linie lotnicze godzę się na ograniczenie moich praw jako pasażera?” Spotkanie odbędzie się 12 marca (czwartek) o godz. 16.00.

Zagadnienia poruszane podczas wykładu:

 1. Zawieranie umowy z przewoźnikiem a możliwość odstąpienia od niej.
  Przykłady zapisów w regulaminach tanich przewoźników.
 2. Jak powinna być podawana cena za bilet lotniczy?
 3. Roszczenia pasażera z tytułu opóźnionego bądź odwołanego lotu,
  a zadania sieci NEB-Net.
 4. Jak tanie linie lotnicze realizują tzw. „obowiązek opieki”?
 5. Co zrobić jeżeli mój bagaż został zniszczony, opóźniony bądź zagubiony?

Spotkanie poprowadzi Magdalena Krużyńska – ekspert Europejskiego Centrum Konsumenckiego

Wykład odbędzie się w Europe Direct Warszawa – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 (wjazd od ul. Kruczkowskiego).

Wstęp wolny. Istnieje możliwość otrzymania certyfikatu uczestnictwa.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy informują, iż udział w spotkaniu wymaga wcześniejszej rejestracji pod adresem: wyklady_europejskie@um.warszawa.pl

Źródło: ECK

Cytat dnia – Jan Tomaszewski o najwybitniejszym w Polsce specjaliście w dziedzinie turystyki

Stało się to, co się stało. Wydaje mi się, że pan premier Piechociński popełnił katastrofalny błąd. Take jest życie. Niezależnie od tego, co powiemy, turystyka polska w ostatnim okresie przeżyła wielki rozkwit dzięki pani minister Sobierajskiej. Odsunięcie jej od stanowiska musi nas zainteresować. Jako Komisja chcielibyśmy mieć jakiś wpływ na sport i turystykę. Wydaje mi się, że to był strzał w kolano. Zwracam się z wnioskiem i prośbą do pana przewodniczącego, aby przedłożył pani premier Kopacz wniosek do pana Andrzeja Biernata, aby pani minister Sobierajska dołączyła do grupy doradców premiera w zakresie turystyki.

Dlaczego to proponuję? Ta gałąź przemysłu jest bardzo ważna. Jeśli dojdzie do załamań rynku, będziemy mieli to na sumieniu. Proszę w związku z tym, aby pan przewodniczący złożył wspomniany wniosek. Była pani minister Sobierajska jest chyba najwybitniejszym w Polsce specjalistą w dziedzinie turystyki.

Źródło: zapis przebiegu posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z 13 stycznia 2015 r. /nr 151/

Jędrzejczak: czekamy na następne wyroki

W piątkowym wywiadzie dla Rzeczpospolitej min. Tomasz Jędrzejczak, odnosząc się do sprawy w której klient otrzymał odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością organizatora turystyki, stwierdził:

Nie będę komentować wyroku sądu. Dotyczy on stanu sprzed podniesienia gwarancji biur podróży w rozporządzeniu ministra finansów. Do tej pory zapadły tylko dwa wyroki zasądzające odszkodowanie od Skarbu Państwa. Czekamy na następne. Od 2013 r. mamy nową rzeczywistość.