Tag Archives: ochrona przyrody

Lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje, a ostatnie zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

Jak wcześniej pisałem, od poprzedniego poniedziałku na terenie TPN obowiązuje zarządzenie dyrektora TPN w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego.

Wynika z niego, że:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Na stronie internetowej TPN zamieszczona została „lista przewodników tatrzańskich podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach przyrodniczych organizowanych przez Tatrzański Park Narodowy„.

Z tej listy płynie wniosek, że dyrektor TPN jest przedstawicielem grupy zawodowej, która staje się beneficjentem wspomnianego zarządzenia (jeżeli tożsamość nazwisk nie jest przypadkowa).

Z jednej strony można powiedzieć, że nikt tak jak przewodnicy turystyczni i osoby związane z TPN nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie potrzeby turystów występują w zakresie opieki przewodnickiej.

Z drugiej jednak strony trudno nie zauważyć w tym zakresie pewnego konfliktu interesów.

Piotr Cybula

Pytanie dnia – turystyka narciarska i rowerowa a obowiązek przewodnicki na terenie TPN

Ostatnio pisałem o wprowadzeniu tzw. obowiązku przewodnickiego dla wycieczek szkolnych na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Z wprowadzonego przepisu wynika, że:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Zarządzenie, w którym wprowadzono ten obowiązek zostało wydane na podstawy ustawy o ochronie przyrody.

Tatrzański Park Narodowy dopuszcza uprawianie na jego terenie nie tylko turystyki pieszej, ale także turystyki rowerowej oraz narciarstwa. W dokumentach wewnętrznych TPN są one wyraźnie rozróżniane od turystyki pieszej.

W związku z tym pojawia się ciekawe pytanie, dlaczego władze TPN dostrzegają potrzebę wprowadzenia wskazanego wyżej obowiązku przewodnickiego w przypadku wycieczek pieszych, a pomijają turystykę rowerową oraz narciarstwo? Przecież wycieczki szkolne mogą obejmować również tego rodzaju aktywność, a zagrożenia istniejące dla ich uczestników i przyrody są chyba co najmniej porównywalne jak w przypadku turystyki pieszej. Może jednak pominąłem jakąś regulację?

Piotr Cybula

Od 22 kwietnia obowiązuje na terenie TPN nowe zarządzenie w sprawie tzw. obowiązku przewodnickiego

22 kwietnia 2013 r. weszło w życie zarządzenie nr 15/2013 Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązku zapewnienia opieki przewodnika Górskiego Tatrzańskiego na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Zostało ono wydane na postawie  8e ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zarządzenie to zawiera tylko jeden merytoryczny przepis – § 1. Zgodnie z nim:

Wprowadza się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego obowiązek zapewnienia opieki przewodnika górskiego tatrzańskiego podczas wszystkich zorganizowanych wycieczek pieszych, w których uczestniczy młodzież ucząca się w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz ponadgimnazjalnych (szkoły zawodowe, licea i technika).

Problematyka tzw. obowiązku przewodnickiego na terenie parków narodowych położonych na terenach górskich od dłuższego czasu wywołuje ożywione dyskusje, zwłaszcza na różnego rodzaju forach internetowych. W tym przypadku pewne wątpliwości może wywoływać nie tylko samo wprowadzenie takiego obowiązku, ale także kształt tego przepisu (np. wydaje się, że powinien on wyraźnie dotyczyć „dzieci i młodzieży”, a nie tylko „młodzieży”, co wynika również z kontekstu).

Kwestia tzw. obowiązku przewodnickiego na terenach parków narodowych położonych w górach będzie przedmiotem referatu dr. Dominika Wolskiego na majowej konferencji o prawnych aspektach bezpieczeństwa w górach. Referat ten w formie artykułu zostanie także opublikowany w monografii przygotowywanej w związku z tą konferencją.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli czy przewodniki turystyczne powinny zawierać propozycje tras poza szlakami turystycznymi?

Jednym z poważniejszych problemów parków narodowych jest tzw. nielegalna dyspersja turystów. Oznacza ona schodzenie ze szlaku turystycznego w sposób niedopuszczalny obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy brak jest określonych w tych przepisach uzasadnionych podstaw do zejścia ze szlaku, stanowi to m.in. wykroczenie w rozumieniu Kodeksu wykroczeń.

W związku z tym problemem powstaje ciekawa kwestia opisywania w przewodnikach turystycznych wycieczek poza szlakami turystycznymi. Przykładowo w niedawno opublikowanym przewodniku turystycznym o skitouringu w Tatrach Polskich tak odniesiono się do tego problemu:

Przedstawiamy w przewodniku trasy dostępne, biegnące po lub w bezpośrednim pobliżu szlaków turystycznych i zimowych. Nie chcemy bowiem konfliktów narciarzy wysokogórskich ze służbami Tatrzańskiego Parku Narodowego. (…) Wspomniałem też trasy, które obecnie nie są udostępniane przepisami TPN.

Wiedza turystów na temat zasad poruszania się po parkach narodowych czasami pozostawia wiele do życzenia. Czy w tych okolicznościach jest sensowne i odpowiedzialne podawanie w przewodnikach turystycznych tras „które obecnie nie są udostępniane”? Mam co do tego wątpliwości.

Piotr Cybula

Cytat dnia, czyli co według posła trzeba zmienić w parkach narodowych?

„Parki Narodowe zachęcałbym do zrewidowania swoich zakazów biwakowania zimą. Można by to zorganizować na prostej zasadzie: zezwolić na biwakowanie na śniegu w uzgodnionym z władzami PN miejscu (nawet za drobną opłatą), ale biwakujący nie mają prawa zostawić tam jednej zapałki, puszki ani papierka. Jeśli ta zasada zostałaby przez biwakujących złamana – łączyło by się to z solidnym dofinansowaniem budżetu PN przez winowajców. W ten sposób przyroda okryta śnieżną pierzyną nic by nic nie straciła, ludzie zyskali by dostęp do wspaniałych miejsc dziś dla nich legalnie niedostępnych, działało by to edukacyjnie, a i kasa parkowa mogłaby się zapełnić…
Bo obecnie sytuacja jest nieciekawa i przypomina stawianie niezrozumiałych ograniczeń prędkości na prostych odcinkach dróg. Działa to demoralizująco na społeczeństwo bo ludzie masowo łamią te zakazy wskazując na ich absurd„.

Piotr van der Coghen

Zapraszam jak zwykle do dyskusji.

Jan Gwalbert Pawlikowski – humanistyczna wizja ochrony przyrody i turystyki (konferencja, Kraków, 15 listopada 2013 r.)

W bieżącym roku  przypada stulecie opublikowania obszernego eseju Jana Gwalberta Pawlikowskiego pt. „Kultura a natura”. W dziele tym autor dokonał przenikliwej analizy relacji pomiędzy ochroną przyrody a jej gospodarczym wykorzystaniem, a także sformułował myśli odkrywcze, wybiegające o całe dziesięciolecia naprzód.

Uważamy, że zbliżająca się rocznica stanowi dobrą okazję do zorganizowania konferencji w celu przypomnienia postaci i dorobku J.G. Pawlikowskiego na polu podstaw ochrony przyrody i turystyki, a także przedyskutowania, jak jego idee i przewidywania sprawdziły się w ciągu wieku.

Proponowany zakres tematyczny konferencji:

  1. Koncepcje JG Pawlikowskiego w dziedzinie ochrony przyrody a faktyczna ewolucja idei i praktyki ochrony przyrody.
  2. Działalność JG Pawlikowskiego w zakresie ochrony przyrody.
  3. Turystyka górska i alpinizm – u JG Pawlikowskiego i obecnie.
  4. Przyroda i kultura Tatr za JG Pawlikowskiego i obecnie.

Planujemy opublikowanie wygłoszonych referatów w recenzowanym wydawnictwie pokonferencyjnym.

Przewidujemy, że konferencja odbędzie się 15 listopada 2013 r., z możliwością przedłużenia na dzień następny w wypadku dużej liczby referatów.

Rozpowszechniając tę wstępną informację chcemy się zorientować, jakie jest zainteresowanie udziałem w proponowanej konferencji. Dlatego uprzejmie prosimy wszystkie osoby, które ewentualnie chciałyby wziąć w niej udział o  wysłanie krótkiej notki na adres jednego z członków zespołu organizacyjnego, z podaniem tematyki ew. wystąpienia. Mile widziane będą także wszelkie uwagi merytoryczne czy organizacyjne.

W kolejnym komunikacie podamy dalsze informacje.

Zespół organizacyjny:

dr inż. Małgorzata Szczepańska, COTG;  malgorzata.szczepanska@cotg.pttk.pl

dr Bernadetta Zawilińska, OA PTTK; bernadetta@skpg.krakow.pl

dr Marcin Guzik TPN; mguzik@tpn.pl

dr Piotr Dąbrowski WTiR AWF; piotr.dabrowski@awf.krakow.pl

Organizatorzy:

Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie – Wydział Turystyki i Rekreacji

Tatrzański Park Narodowy

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie

Oddział Akademicki PTTK w Krakowie

Źródło: komunikat otrzymany od Organizatorów konferencji