Daily Archives: 18 września, 2012

UOKiK deklaruje, że nie jest kompetentny aby chronić klientów przed skutkami niewypłacalności biur podróży

Jak wcześniej wspominałem, w związku z sytuacją poszkodowanych klientów niewypłacalnych biur podróży poprosiłem o zajęcie stanowiska przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzisiaj otrzymałem następującą opinię:

Pragnę wyjaśnić, iż Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach ochrony konkurencji i konsumentów, którego kompetencje szczegółowo określają przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), nie był resortem odpowiedzialnym za wdrożenie do krajowego porządku prawnego art. 7 dyrektywy 90/314 dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG), nakładającego na Państwa Członkowskie obowiązek zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń finansowych na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

W związku z tym Prezes UOKiK nie jest organem właściwym do dokonywania interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), stanowiących implementację art. 7 dyrektywy 90/314. Informuję, iż organem właściwym w tym zakresie jest Minister Sportu i Turystyki.

Pragnę dodatkowo podkreślić, przepisy kompetencyjne nie przyznają Prezesowi UOKiK uprawnień w zakresie ochrony przedsiębiorców przed niewypłacalnością, ani ochrony konsumentów przed jej skutkami.

Wcześniejsze wypowiedzi UOKiK w sprawie zabezpieczenia finansowego biur podróży można jednak znaleźć na stronach:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/ts_resp_pl.pdf

http://ec.europa.eu/consumers/rights/responses/Poland_en.pdf (s. 9)

W przypadku tej pierwszej wypowiedzi na pytanie, czy w Polsce występują jakieś problemy związane z funkcjonowaniem zabezpieczenia UOKiK nie wskazuje na żadne:

Question 17: What are your experiences of the guarantee scheme system in your Member State and, when applicable, of the interaction between different Member States systems? How could in your view the system be improved?
In Poland an organiser is obliged to conclude a bank or insurance guarantee contract and an insurance contract for the benefit of clients in the scope of covering the costs of the clients’ return to the country in case when the organiser, despite their obligation, does not provide such return, as well as to cover the refund of payments made by clients in case of a nonperformance of contract obligations. Moreover, an organiser is obliged to submit to a proper authority the original documents confirming the conclusion of subsequent guarantee or insurance contracts before the expiry of the previous contract. The obligation to have the subject guarantees or insurance contracts relates to the whole period of performing a business activity. The amount defined in the bank guarantee contract, the insurance guarantee contract or the insurance contract first covers the costs of bringing tourists back to the country. If the remaining sum of the guarantee is insufficient to refund all payments made by clients, the payments are lowered proportionally to the amount of the remaining sum.

Problemy nie występują, prawda?

dr Piotr Cybula