Daily Archives: 5 września, 2012

NIK: „jeśli z naszej strony wystąpiły jakieś uchybienia wyeliminujemy je w kolejnych latach”

Niedawno pisałem o wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanym w ośrodku Najwyższej Izby Kontroli.

Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania z dnia 21 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 67).

Z rozporządzenia tego wynika m.in., że organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. Powinien też oczywiście spełnić szereg warunków związanych z tym zgłoszeniem, jak i w trakcie samego pobytu, ściśle określonych w tym akcie prawnym.

Po zamieszczeniu tego komunikatu przesłałem do NIK zapytanie, na jakiej podstawie prawnej tej wyjazd został zorganizowany. Odpowiedzi na razie nie otrzymałem. Jedynie Pan Daniel Michalecki na oficjalnej stronie NIK na Facebook’u tak napisał:

NIK została powołana do kontrolowania publicznych pieniędzy, a w szerszej perspektywie do pomocy w naprawianiu państwa. Mieści się w tym także popularyzacja dobrych praktyk, takich choćby jak integracja młodzieży z różnych państw.

Komunikat ten wraz z wpisami – jeśli się nie mylę – został później usunięty z tej strony.

Poprosiłem następnie NIK oraz kuratorium oświaty o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Odpowiedź z kuratorium oświaty była jednoznaczna (podkr. P.C.):

(…) uprzejmie wyjaśniam, że wszystkie formy wypoczynku organizowane w czasie wolnym od zajęć szkolnych podlegają procedurze zgłoszenia określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.).

Obowiązkiem organizatora wypoczynku jest przedstawienie kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania, zgłoszenia nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem, zgodnie z § 6 ust. 4
ww. rozporządzenia.

Podstawą uzyskania zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku jest zapewnienie przez organizatora dzieciom i młodzieży bezpiecznych warunków ich pobytu i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w myśl § 1 cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym wypoczynek zorganizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli powinien zostać zgłoszony Mazowieckiemu Kuratorowi Oświaty.

Później otrzymałem także informację od Pana Pawła Biedziaka – rzecznika prasowego NIK, którą wedle jego późniejszych słów mam potraktować jako oficjalne stanowisko NIK. Pomijając jej fragmenty odnoszące się co do sposobu finansowania, odpowiedź przedstawia się następująco:

staramy się dopełnić wszystkich formalności, wyjaśniamy z kuratorium po czyjej stronie: NIK czy szkoły i wychowawców był obowiązek zgłoszenia wypoczynku; jeśli z naszej strony wystąpiły jakieś uchybienia wyeliminujemy je w kolejnych latach

Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że organizacja samego wyjazdu była niewątpliwie wspaniałym pomysłem, choć można zastanawiać się, czy rzeczywiście powinna w nim uczestniczyć Najwyższa Izba Kontroli – czy tego rodzaju działalność nie powinna być pozostawiona innym, wyspecjalizowanym organizacjom.

Czy więc rzeczywiście mamy do czynienia z naprawianiem państwa i popularyzacją dobrych praktyk? 

Piotr Cybula