Monthly Archives: Sierpień 2012

Stanowisko marszałka województwa mazowieckiego w sprawie terminu zwrotu przedpłat poszkodowanym klientom „Sky Club”

W związku z przesłaniem zapytania do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie terminu zwrotu przedpłat  poszkodowanym klientom „Sky Club”, otrzymałem niżej przedstawioną informację.

Nie wynika z niej wprost, co decyduje o „przekazywaniu partiami” roszczeń klientów do ubezpieczyciela, a przede wszystkim, w jakim terminie marszałek województwa wyda dyspozycje co do tych wypłat. Poprosiłem więc o przesłanie wyraźnego stanowiska co do tych kwestii, które będzie podstawą do ewentualnych działań w związku z tą sytuacją.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wypłaty z zabezpieczenia finansowego powinny być dokonywane niezwłocznie i bez zbędnych formalności.

Odpowiadając na przesłanego przez Pana e-maila, Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, informuje, że zgodnie z zapisami (§ 3 pkt 2) umów gwarancji ubezpieczeniowych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki  i pośredników turystycznych nr GT 101/2011 z dnia 15 września 2011 r. oraz nr GT 23/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. wystawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna na rzecz biura podroży Sky Club Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy  ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki  i pośredników turystycznych:

„Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacja o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.”

Z powyższego wynika, że roszczenia w związku z niewypłacalnością biura Sky Club Sp. z o.o. można składać do 16 września 2013 r.

Dokumenty składane przez klientów do tutejszego Urzędu, będą przekazywanie partiami do Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna. Zgodnie z zapisami ww. umów gwarancji ubezpieczeniowych wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom dokonuje gwarant, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna, który odpowiada za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Beneficjent, tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego, po otrzymaniu od gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanych klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

dr Piotr Cybula, radca prawny

 

Czy Lech Wałęsa byłby dobrym przewodnikiem turystycznym, czyli pomysły na deregulację

W dyskusji na temat deregulacji zawodu przewodnika i pilota wycieczek pojawia się także kwestia wykształcenia – czy ustawa powinna przewidywać, że tylko osoby posiadające wykształcenie średnie mogą być przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek.

Z zaprezentowanej dzisiaj na stronie lex.pl opinii Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że ministerstwo broni m.in. warunku wykształcenia średniego.

Co Państwo sądzicie o tym wymogu? Czy też uważacie, że np. Lech Wałęsa nie jest odpowiednią osobą do wykonywania funkcji przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek?

Piotr Cybula

Skutki cofnięcia uprawnień przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek – luka w ustawie?

Czy spotkał się ktoś z Państwa może z problemem określenia skutków prawnych cofnięcia uprawnień przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek (art. 27 ustawy o usługach turystycznych).

Mam wrażenie, że w tym zakresie mamy lukę w ustawie. Oczywiście skutkiem cofnięcia uprawnień jest to, że osoba taka nie posiada uprawnień. Ustawa nie określa jednak innych konsekwencji. W związku z tym nasuwa się np. pytanie, czy osoba taka jeśli chce otrzymać ponownie uprawnienia, powinna jeszcze raz ukończyć odpowiednie szkolenie.

Ograniczeniem w ponownym zdobyciu uprawnień obecnie jest tylko wymóg niekaralności za określone przestępstwa, w sytuacji gdy popełnienie jednego z tych przestępstw stanowi jednocześnie podstawę cofnięcia tych uprawnień. Po zatarciu skazania może się zdarzyć, że osoba taka formalnie spełnia wszelkie przesłanki do ponownego uzyskania tych uprawnień (z art. 22 u.u.t.), a chyba nie taki cel miała ta regulacja.

W związku z powyższym wydaje się, że w ustawie powinno być jasno wskazane, w jakim okresie po cofnięciu uprawnień osoba taka może ponownie je otrzymać oraz jakie warunki powinna spełnić, w szczególności czy dotyczy jej także obowiązek odbycia szkolenia i zdania egzaminu.

Piotr Cybula

 

15 lat ustawy o usługach turystycznych

W atmosferze wakacyjnej i problemów pojawiających się w branży, w mediach jakoś umknęła chyba wczorajsza data. Piętnaście lat wcześniej, po kilku latach prac, uchwalona została ustawa o usługach turystycznych (29 sierpnia 1997 r.).

Od tego czasy zmieniana była wielokrotnie. Można powiedzieć, że generalnie w kierunku liberalizacji zasad świadczenia usług turystycznych. Kolejne zmiany już są zapowiadane… A może trzeba podjąć prace zmierzające do uchwalenia nowej ustawy?

Piotr Cybula

 

Termin zwrotu przedpłat klientów „Sky Club”

W ubiegłym tygodniu zwróciłem się do urzędu marszałkowskiego w Warszawie z zapytaniem, na jakiej podstawie Marszałek Województwa Mazowieckiego podjął decyzję oznaczającą, że zwroty przedpłat poszkodowanych klientów biura podróży Sky Club rozpocznie się dopiero po wrześniu następnego roku.

O otrzymanej odpowiedzi poinformuję Państwa w tym miejscu.

Piotr Cybula

Deregulacja po upadkach biur podróży i sprawie „Amber Gold” – jaka przyszłość?

Wypadki z ostatnich dwóch miesięcy – upadłości biur podróży oraz sprawa „Amber Gold” u wielu osób z pewnością wywoła inne spojrzenie na politykę deregulacyjną.

Ciekawy jestem, czy min. Jarosław Gowin po wakacjach z równym impetem będzie bronił swojego stanowiska co do potrzeby deregulacji zawodów przewodnika turystycznego i pilota wycieczek.

Jakie są Państwa prognozy w tej mierze?

Piotr Cybula

Najwyższa Izba Kontroli organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży

1o sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli pojawił się komunikat o tym, że Prezes NIK po raz kolejny udostępnił młodzieży centrum edukacyjne inspektorów NIK. W tym roku w ośrodku tym przebywało czterdzieścioro dzieci z Polski i Ukrainy.

Organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania z dnia 21 stycznia 1997 r. (Dz.U. Nr 12, poz. 67).

Z rozporządzenia tego wynika m.in., że organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. Powinien też oczywiście spełnić szereg warunków związanych z tym zgłoszeniem, jak i w trakcie samego pobytu.

Tutaj dostępna jest tzw. baza wypoczynku, która obejmuje podmioty, które dokonały powyższego zgłoszenia. Możecie Państwo sprawdzić, czy ten wyjazd został tam zarejestrowany, wystarczy wybrać województwo mazowieckie i powiat nowodworski.

Po zamieszczeniu tego komunikatu przesłałem do NIK zapytanie, na jakiej podstawie prawnej tej wyjazd został zorganizowany. Odpowiedzi na razie nie otrzymałem. Jedynie Pan Daniel Michalecki na oficjalnej stronie NIK na Facebook’u tak napisał:

NIK została powołana do kontrolowania publicznych pieniędzy, a w szerszej perspektywie do pomocy w naprawianiu państwa. Mieści się w tym także popularyzacja dobrych praktyk, takich choćby jak integracja młodzieży z różnych państw.

Sam pomysł organizowania takich wyjazdów jest oczywiście wspaniały, pytanie tylko czy zwłaszcza w obecnym stanie finansów takie wyjazdy powinny być organizowane przez Najwyższą Izbę Kontroli. Czy na pewno jest to dobra praktyka?

 Piotr Cybula