Monthly Archives: Lipiec 2012

Sprawa biura podróży „Selectours”, czyli jak państwo narusza prawa konsumentów

W kontekście ostatnich przypadków ogłaszania niewypłacalności biur podróży i praw konsumentów, warto przypomnieć o sprawie upadłości biura podróży Selectours & Telemac Sp. z o.o.

Pod koniec marca bieżącego roku Marszałek Województwa Mazowieckiego ogłosił długo oczekiwany komunikat dotyczący wypłat dla poszkodowanych klientów.

Do marszałka  wpłynęło 1737 zasadnych roszczeń na kwotę 5.774.274,82 zł.  Po pokryciu kosztów sprowadzenia klientów do kraju z sumy gwarancji pozostała z zabezpieczenia kwota  to 1.613.727,56 zł. Oznacza to, że klienci mogli liczyć na zwroty  w wysokości 27,88 % wpłaconej kwoty.

W moim przekonaniu mamy w tym przypadku z rażącym naruszeniem praw konsumentów. Od wielu lat wiadomo, że przepisy polskie naruszają przepisy dyrektywy 90/314 jeżeli chodzi o tę ochronę. Co wyszło z próby zwiększenia ochrony widać po ostatnich przypadkach niewypłacalności biur podróży w tym sezonie.

Czy klienci  biura podróży Selectours mogą w jakiś inny sposób dochodzić swoich strat. Moim zdaniem tak. W tych okolicznościach aktualna staje się możliwość pozwania Skarbu Państwa w związku z nieprawidłowo wdrożoną dyrektywą 90/314 w tym zakresie.

Piotr Cybula

Premier o upadkach biur podróży (i tym samym o skutkach nowelizacji u.u.t. z 2010 r.)

Na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pojawił się dzisiaj następujący komunikat:
– Interesy klientów biur podróży powinny być lepiej chronione – podkreślił w piątek premier Donald Tusk.

– Kłopoty w tej branży dotykają tysięcy zupełnie niewinnych ludzi i dlatego nasze prace będą nakierowane na to, by chronić możliwie skutecznie interesy turystów – zaznaczył.
Szef rządu dodał, jeżeli wymagane od biur gwarancje będą „zbytnio wyśrubowane”, to takie firmy nie będą powstawały. – Nikt nie będzie w stanie prowadzić takiego biznesu, który będzie polegał na tym, że na wejściu trzeba będzie się ubezpieczyć albo dać w ramach gwarancji dziesiątki milionów złotych – podkreślił.
Zwrócił uwagę, że prace, jakie prowadzi minister sportu i turystyki, muszą jednak doprowadzić do tego, aby korzystanie z usług biur podróży było dla klienta bezpieczniejsze niż do tej pory.
Ministerstwo sportu i turystyki toczy rozmowy z przedstawicielami branży turystycznej o powołaniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, który dodatkowo chroniłby interesy klientów upadłych biur podróży.

Komentarz: Obecna regulacja w tym zakresie to efekt nowelizacji ustawy o usługach turystycznych z 2010 r. Wówczas Premierem był Donald Tusk. Od początku zwracano uwagę, że nowelizacja ta nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony dla konsumentów, a jednocześnie również dla przedsiębiorców nie jest optymalnym rozwiązaniem.

Piotr Cybula

 

 

„Boczny widok na morze”

„Pokój z widokiem na morze może być pokojem z bocznym widokiem na morze” (Exim Tours 2012)

Terminy z k.p.a. a prawa turysty, czyli „law in books” a „law in action”

k.p.a. tu nie ma nic do rzeczy przy tej ilości spraw jaką mamy” – informacja otrzymana od jednego z urzędników zajmujących się skargami turystów jednej z branż

[k.p.a.]

Rozdział 7. Załatwianie spraw

  Art. 35.

§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 36.   

§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37.  

§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Art. 38.  Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Czat w INTERIA.PL na temat praw klientów biur podróży (wtorek, g. 18.00)

Serdecznie zapraszam na jutrzejszy (24.07) czat w INTERIA.PL, początek g. 18.00.

Jego zasadniczym przedmiotem będą prawa konsumentów – klientów biur podróży.

Więcej informacji: interia.pl.

Piotr Cybula

Spotkanie plenerowe nt. bezpieczeństwa w turystyce w Ojcowskim Parku Narodowym

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zaprasza na spotkanie plenerowe z policjantami wydziału prewencji oraz pracownikami Ojcowskiego Parku Narodowego poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa w turystyce. Spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę tj. 22 lipca br. w godzinach 10.00-14.00 na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (obok budynku muzeum).

Źródło: komunika MSiT z 20 lipca 2012 r.

ps. czy ktoś z Państwa, poza sytuacjami nieszczęśliwych wypadków, widział kiedyś Policjanta w parku narodowym?

Bułgaria – MSZ potępia zamach, ale nie ostrzega przed wyjazdami

Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępia wczorajszy zamach terrorystyczny w Bułgarii na obywateli Izraela, w którym śmierć ponieśli niewinni ludzie, a wiele osób zostało rannych.

MSZ uważa terroryzm pod wszystkimi postaciami za groźne zwyrodnienie, z którym świat XXI wieku musi odważnie walczyć. Akty terrorystyczne, w których giną niewinni ludzie, nie dadzą się usprawiedliwić żadną ideologią czy celami politycznymi.

Składamy wyrazy głębokiego współczucia rannym i rodzinom ofiar, władzom Bułgarii i Izraela oraz wszystkim, którzy ucierpieli w wyniku zamachu. W obliczu tej tragedii Polska łączy się z Wami w bólu. Możecie liczyć na naszą solidarność.

Biuro Rzecznika Prasowego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Źródło: komunikat MSZ  19 lipca 2012 r.

Sprostowanie MSiT w sprawie Alfa Star, czyli ciężki poranek biura podróży

Dzisiaj na stronie internetowej MSiT pojawił się następujący komunikat:

„Uprzejmie informuję, że w dniu wczorajszym tj. 17 lipca udzielając wywiadu „na żywo” w porannym programie TVP INFO „INFO Poranek” o godz. 7.45 wypowiadając się na temat sytuacji biur podróży w kontekście ostatnich przypadków niewypłacalności w końcówce wypowiedzi nt. nieetycznych praktyk firm wymieniłam firmę Alfa Star. Popełniłam oczywiste przejęzyczenie. Jako przykład miałam na myśli firmę SKY CLUB.

W związku z powyższym serdecznie przepraszam właścicieli firmy Alfa Star i pracowników za tą oczywistą pomyłkę. Jest mi niezmiernie przykro, że dotknęło to firmę funkcjonującą od 17 lat na rynku usług turystycznych i mającą dobrą renomę wśród klientów.

Maria Napiórkowska
Dyrektor
Departamentu Turystyki”

Skarb Państwa odpowiada wobec klienta za niepełny zwrot przedpłaty w przypadku uruchomienia zabezpieczenia finansowego biura podróży

1 — Czy klienci Sky Clubu powinni otrzymać swoje pieniądze niezwłocznie, czy jak mówią urzędnicy, procedura potrwa co najmniej 356 dni. Z jakich przepisów wynika ten obowiązek ?

Komisja Europejska już w 1999 r. zwróciła uwagę, że procedura wypłat z zabezpieczenia finansowego powinna być uruchamiana szybko i bez zbędnych formalności. Dotychczasowe nasze doświadczenie pokazuje, że wymóg ten nie jest respektowany. W przypadku biura podróży Sky Club problem związany jest z tym, że jak wynika ze wstępnych szacunków, zabezpieczenie organizatora turystyki nie jest wystarczające na zapewnienie powrotu klientów i zwrot w całości tzw. przedpłat. Komunikat o tym, że marszałek województwa będzie zbierał zgłoszenia przez 365 dni i potem dokonywał – w domyśle proporcjonalnego zwrotu wpłat – de facto prowadzi do tego, że stosowane są przepisy, które nie obowiązują już od 2010 r. Mamy więc takie legislacyjne „życie po życiu”. Zmiany miały zapewnić dostosowanie naszego prawa do prawa unijnego – art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, z uwzględnieniem orzecznictwa ETS. Komisja Europejska zarzuciła w tym zakresie jego niezgodność. Przepisy zostały uchylone, zmodernizowane zabezpieczenie nie jest jednak wystarczające, więc problem pozostał. Wydaje się, że ustawodawca celowo unikał wprowadzenia przepisów określających co należy zrobić w przypadku gdy suma z gwarancji nie jest wystarczająca, aby nie być posądzonym o możliwość niezgodności z prawem unijnym. Takie podejście, jak pokazuje od pewnego czasu praktyka, stanowi „bombę z opóźnionym zapłonem”. Warto przypomnieć, że 16 września 2010 r. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawił się komunikat w związku z wejściem w życie nowelizacji wprowadzającej zmiany m.in. odnośnie zabezpieczenia finansowego. W komunikacie tym pojawiło się stwierdzenie: „Tym samym ustawodawca, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, wykluczył możliwość, aby takie zabezpieczenia finansowe były niewystarczające dla  pokrycia roszczeń klientów”. Doświadczenie pokazało, że było to legislacyjne wishful thinking.

2- Proszę rozwinąć obowiązku wynikające z prawa unijnego (ze wskazaniem przełożenia w naszym prawie) ?

Nasze państwo nie wdrożyło unijnej dyrektywy 90/314 w sposób prawidłowy. Zgodnie z jej art. 7 „Na wypadek swojej niewypłacalności organizator i/lub punkt sprzedaży detalicznej, będący stroną umowy, powinni zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży”. Przepis ten jest lakoniczny, ale posiada już bogate orzecznictwo ETS. Wynika z niego, że Państwo Członkowskie powinno gwarantować klientom zwrot tzw. przedpłat w pełnej wysokości. Jeżeli tego nie robi, ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanego klienta. Jest to odpowiedzialność za nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy unijnej, która przyznaje klientowi konkretne uprawnienie.

3 — Na jakiej podstawie prawnej dochodzić odszkodowania od Skarbu państwa, czy może ono objąć szkody za stres itp.

Podstawą jest wskazane wyżej nieprawidłowe wdrożenie dyrektywy. Z dotychczasowego orzecznictwa wynika, że odpowiedzialność ta obejmuje zwrot w pełnej wysokości dokonanych wpłat. Nie pojawiły się natomiast orzeczenia, z których wynikałoby, że Państwo odpowiada także szkody wynikające z tzw. zmarnowanego urlopu.

dr Piotr Cybula, radca prawny, Kancelaria Bielański i Wspólnicy

ps. Powyższa wypowiedź to odpowiedź na trzy pytania postawione przez redaktora Marka Domagalskiego z „Rzeczpospolitej”. Jej fragment został wykorzystany jako komentarz do artykułu Słabe gwarancje? Skarb państwa dopłaci

INFORMACJA UWMW DLA KLIENTÓW BIURA PODRÓŻY ALBA TOUR POLSKA SP. Z O.O.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nie posiada aktualnie informacji o upadłości biura podróży  Alba Tour Polska Sp. z o.o.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary Rynek 38-39.  Biuro oświadczyło natomiast, że nie jest w stanie zapłacić za powroty Klientów biura z Egiptu do Polski. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oświadcza, że Klienci biura podróży Alba Tour Polska Sp. z o.o przebywający  w Hurghadzie i Sharm El Sheikh zostaną sprowadzeni do Polski.

Kontaktowy numer telefonu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu dla Klientów Biura Podróży Alba Tour Polska  sp. o.o.: +48 61 626 68 55.

Źródło: komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z 12 lipca 2012 r.