Daily Archives: 5 lipca, 2012

Co UOKiK ma do powiedzenia w związku z prawami klientów w sytuacji niewypłacalności organizatora turystyki?

W związku z ostatnią sytuacją niewypłacalności organizatora turystyki komunikat ogłosił także Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zamieszczam go poniżej).

W Polsce prawa klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki od lat nie są chronione na poziomie wynikającym z dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek. Wynika to przede wszystkim z dwóch kwestii.

Po pierwsze, klienci stosunkowo często nie otrzymują zwrotu pełnej wpłaconej organizatorowi turystyki kwoty.

Po drugie, procedura zwrotu jest długotrwała. Zdarza się, ze trwa ponad rok.

Dotychczasowa aktywność UOKiK odnośnie ochrony klientów biur podróży skupia się na: a) publikowaniu raportów z kontroli organizatorów turystyki; b) występowaniu do przedsiębiorców oraz do SOKiK w związku ze stosowaniem niedozwolonych postanowień umownych; c) podejmowaniu działań w związku z uznawaniem niektórych praktyk stosowanych przez organizatorów turystyki za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów.

W opublikowanych przez UOKiK materiałach nie przypominam sobie natomiast informacji o powyższych problemach związanych z zabezpieczeniem finansowym organizatorów turystyki. A jest to przecież problem ogólnie znany. Dlaczego UOKiK nie zauważa tego problemu? Dlaczego UOKiK nie informuje klientów o pełnych ich prawach?

Piotr Cybula

Komunikat UOKiK:

UPADŁOŚĆ BIUR PODRÓŻY – PRAWA KONSUMENTÓW

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przypomina, że w przypadku upadłości biura podróży ochronę turystom zapewnia ustawa o usługach turystycznych, a specjalną procedurę uruchamia Marszałek Województwa właściwego dla siedziby biura podróży

[Warszawa, 4 lipca 2012 r.] Zgodnie z artykułem 5 ustawy każdy organizator turystyki musi zapewnić klientom, na wypadek swojej niewypłacalności:

  • pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
  • zapewnić klientom zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz osób, które działają w ich imieniu impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana
  •  zapewnić klientom zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki.

Środki pochodzą z obowiązkowych gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, których wysokość można sprawdzać na www.turystyka.gov.pl. Poszkodowani turyści powinni zgłaszać się do Marszałka Województwa właściwego dla siedziby biura podróży, który zgodnie z prawem, jest upoważniony do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, a także występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia, na zasadach określonych w treści tych umów.