Daily Archives: 8 lipca, 2012

Stanowisko Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki

Stanowisko Konwentu  Marszałków Województw RP

z dnia 5 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany systemu zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i pośredników turystycznych regulowanych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy

Konwent Marszałków RP dostrzega konieczność zmodyfikowania systemu zabezpieczeń finansowych posiadanych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy.

Konwent Marszałków RP stwierdza, że obecnie obowiązujący system zabezpieczeń finansowych jest niewystarczający na pokrycie kosztów powrotów klientów z imprezy turystycznej oraz na zapewnienie klientom zwrotów wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną oraz na zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą jej części, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, które mają być zapewnione ze środków z gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów. W  wypadku niewypłacalności przedsiębiorcy, obecnie obowiązujące zabezpieczenia finansowe nie gwarantują stuprocentowego zwrotu kosztów poniesionych przez klientów.

Konwent Marszałków RP widzi konieczność zweryfikowania ustalonych kwot minimalnych i stawek procentowych  tak, aby dawały możliwość zabezpieczenia interesów klientów zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych. Zmiany w znaczący sposób przyczyniłyby się do usprawnienia działań podejmowanych przez marszałków województw w zakresie występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowy ubezpieczenia w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Konwent Marszałków RP pragnie zwrócić uwagę, iż na podstawie przeprowadzonych kontroli zostało stwierdzone naruszanie przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych warunków posiadanych zabezpieczeń finansowych poprzez:

–  zaniżanie przez przedsiębiorców przychodów przedkładanych ubezpieczycielom do wyliczenia wysokości sumy gwarancji;

– pobieranie przez organizatorów turystyki przedpłat od klientów na poczet imprez turystycznych, niezgodnie z zapisami umów gwarancji, co jest istotne ze względu na fakt wyliczania sumy gwarancji nie tylko jako określony procent rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności, ale również w zależności od wysokości i terminów przedpłat przyjmowanych od klientów;

– pobieranie przez agentów turystycznych wyższych przedpłat klientów, niż przewidują zapisy umów gwarancji oraz ich umowy agencyjne zawarte z organizatorami turystyki;

– wykreślanie przez organizatorów turystyki swoich biur podróży z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych i wpisywanie ich jako nowe firmy, w ten sposób, aby obowiązywała je minimalna wysokość gwarancji dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność.

Ponadto Konwent Marszałków RP proponuje dodatkowe wzmocnienie ochrony interesów majątkowych klientów, poprzez utworzenie dodatkowego zabezpieczenia finansowego umownie określanego funduszem/kasą, który zabezpieczałby interesy klientów w razie niewypłacalności organizatora turystyki, stanowiąc rezerwę bądź główny zasób środków na wypadek wyczerpania lub braku kwot zabezpieczonych poprzez umowy gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz klientów. Przychody funduszu/kasy stanowiłyby wpłaty organizatorów turystyki i pośredników turystycznych naliczanych z realnie podpisanych umów.

Źródło: „Rzeczpospolita”