Monthly Archives: Czerwiec 2012

„Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” – nowa publikacja COTG PTTK

Nakładem Wydawnictwa COTG PTTK ukazała się publikacja pt. Szlaki turystyczne a prawo – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.

Książka składa się z dwunastu artykułów:

Jerzy Gospodarek: Cele i zakres projektowanej ustawy o szlakach turystycznych

Jerzy Kapłon: Zarys dziejów budowy i znakowania górskich szlaków turystycznych na ziemiach polskich

Marta Miller: Pojęcie i rodzaje szlaków turystycznych

Dominik Wolski: W sprawie potrzeby regulacji szlaków turystycznych położonych w górach

Armin Mikos von Rohrscheidt: Elementy formalnoprawne w organizacji kulturowych szlaków turystycznych – balast czy istotna potrzeba? Zarys problematyki na podstawie analizy funkcjonowania wybranych systemów

Jolanta Zatorska: Status prawny szlaków turystycznych we Francji

Jacek Szwaja: Wyznaczanie lądowych szlaków turystycznych i korzystanie z nich (zagadnienia administracyjnoprawne)

Janusz Długopolski: Możliwości ograniczenia właściciela w wykonywaniu prawa własności dla celów turystycznych

Krzysztof Sondel: Problematyka utrzymania systemu szlaków turystycznych. Uwagi de legę lata i de legę ferenda

Wojciech Robaczyński: Odpowiedzialność cywilna za wypadki na szlakach turystycznych

Mariusz Załucki: Ochrona nazwy w obszarze usług turystycznych w kontekście przyszłej regulacji szlaku turystycznego

Wojciech Górowski: Odpowiedzialność karna za wypadki na szlakach turystycznych

Informacja Wydawcy: COTG PTTK

W związku z pewnym rankingiem…

Z rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK:

Numer wpisu: 2791
Data wyroku: 2011-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„W przypadku imprez samolotowych biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju”

Numer wpisu: 2725
Data wyroku: 2011-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„O rezygnacji z imprezy klient zobowiązany jest poinformować biuro podróży w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie oznacza akceptację zmienionych warunków, o jakich klient został poinformowany”

Numer wpisu: 2646
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 75 % planowanej liczby uczestników danej imprezy”

Numer wpisu: 2461
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogło ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy)”

Numer wpisu: 2460
Data wyroku: 2009-06-25
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Rezygnacja z imprezy, na którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na następujących warunkach:
▪Przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.”

Numer wpisu: 2426
Data wyroku: 2011-01-27
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Do zmian istotnych należą w szczególności pobyt skrócony co najmniej o 24 godziny, zmiana rozkładu lotu z przesunięciem godzin wylotu o więcej niż 12 godzin”

Numer wpisu: 2373
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające ze zmian trwania i rozkładu lotu, wprowadzonych przez linię lotniczą lub kapitana statku powietrznego, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub względami bezpieczeństwa”

Numer wpisu: 2372
Data wyroku: 2009-06-25
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Rezygnacja z imprezy, na którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na następujących warunkach:
▪ Przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie podniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.”

Numer wpisu: 2121
Data wyroku: 2010-07-19
Nowa Itaka Sp. z o.o. w Opolu
„Wzrost ceny imprezy może nastąpić w każdym przypadku, gdy zmiana regulacji prawnych powoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez biuro, bądź też zwiększenie takie powodowane jest wzrostem cen towarów lub usług składających się na ostateczną cenę imprezy”

Numer wpisu: 1617
Data wyroku: 2007-10-11
Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu
„Jeżeli cena wzrośnie o więcej niż 10%, klient ma prawo anulować imprezę turystyczną i w pełni odzyskać wpłaconą kwotę.”

Numer wpisu: 1300
Data wyroku: 2007-11-29
Nowa Itaka Spółka z o.o. w Opolu
” Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, a najpóźniej na 20 dni przed datą wyjazdu”

Numer wpisu: 1281
Data wyroku: 2007-10-11
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
” Biuro podróży zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony”

Numer wpisu: 845
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Biuro podrózy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany i błędy w druku”

Numer wpisu: 844
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Wszelkie terminy przylotów podane w broszurze lub dowodzie uczestnictwa są terminami przewidywanymi, w związku z czym biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienia od podanych czasów przylotu do kraju”

Numer wpisu: 843
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji zostanie poinformowany przez biuro podróży, że z powodu warunków poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą utratę całej wpłaconej sumy (…). Rezygnacja z imprezy, na którą wystawiony został dowód uczestnictwa, dokonuje się na następujących warunkach: – przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości zaliczki (30% ceny imprezy) – przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy – przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy – przy rezygnacji – mniej niż 7 dni przed datą wyjazdu widniejącą na dowodzie uczestnictwa biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy”

Numer wpisu: 842
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„(…) Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów biura (…). Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy ani standardzie imprezy, klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian”

Numer wpisu: 841
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Biuro podróży wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą w przypadku ofert specjalnych”

Numer wpisu: 840
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„W przypadku imprez samolotowych: – biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienie od podanych czasów wylotów z kraju”

 

 

Prof. M. Nesterowicz o potrzebie zwiększenia ochrony klientów biur podróży

[cytaty]

„(…) obecny stan prawny powinien zostać poprawiony. Trzeba zatem:

– przywrócić koncesje dla biur podróży,

– sprawować na bieżąco i efektywnie kontrole nad ich działalnością, najlepiej przez Polską Izbę Turystyki lub przy jej współudziale,

– wprowadzić obowiązkową przynależność do Polskiej Izby Turystyki,

– sprawić, by gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe albo umowa ubezpieczenia pokrywały także odpowiedzialność cywilną biur podróży”.

M. Nesterowicz, Prawo powinno lepiej chronić klientów biur podróży, „Rzeczpospolita” z 10 października 2006 r., s. C4

Czego nie rozumiem w raporcie UOKiK z 2011 r.?

W raporcie tym czytamy:

„W tym miejscu wspomnieć warto o uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r. (III CZP 119/10), która będzie miała wpływ na określanie trybu podejmowanych działań. W uchwale tej stwierdzono, że postanowienie wzorca umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (…)” (s. 6)

„Jak wynika z art. 19 ust. 1 tej ustawy, postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne niż postanowienia ustawy są nieważne” (s. 9)

„Wskazać również należy, że postanowienia wzorców umów, a więc takie, które nie są z konsumentami indywidualnie uzgadniane, na mocy których dochodzi do wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania, mogą stanowić niedozwolone postanowienia wzorców umów (…)” (s. 14)

Jak to pogodzić? Moim zdaniem raport UOKiK w tym zakresie jest wewnętrznie sprzeczny. Jeżeli konsekwentnie stosować pogląd o nieważności wykluczającej możliwość uznania klauzuli za niedozwolone (tak SN), to wskazane wyżej klauzule wyłączające lub ograniczające tę odpowiedzialność są po prostu nieważne i brak jest podstaw do uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne. Dotychczasowa praktyka, zarówno przed, jak i po wskazanej wyżej uchwale jest jednak odmienna. Można się oczywiście zastanawiać, czy stanowisko SN jest trafne (sam kierując się dotychczasowym orzecznictwem wiele razy pisałem, że sankcje te mogą być „łączone”), ale jeżeli UOKiK na nie się powołuje (w założeniu przyjmuje za słuszne) to wskazany wyżej przykład m.zd. jest pewną niekonsekwencją.

Piotr Cybula

Z historii obiektu w którym nocują angielscy piłkarze, czyli „stary” problem kategoryzacji

Czy pamiętają Państwo jeszcze problem „Hotelu Starego” w Krakowie. Przez pewien czas przedsiębiorca świadczący w nim usługi używał bezprawnie nazwy „hotel”.

Ciekawostką był fakt, że obiekt znajduje się w Krakowie na ul. Szczepańskiej 5, a około 100 metrów dalej, przy Pl. Szczepańskim 5, znajduje się siedziba delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdarzyło się w tym czasie Urzędowi opublikować raport o bezprawnym stosowaniu przez przedsiębiorców nazw obiektów hotelarskich, oczywiście o tym obiekcie nie wspomniano. Potem jednak sprawą się zainteresowano. Decyzja Prezesa UOKiK dostępna jest tutaj: Hotel Stary Kraków 03.12.2007.

Wbrew pozorom sytuacja generalnie się nie zmienia. Przykładowo w Krakowie na Rynku Głównym mamy obiekt, który posługuje się oznaczeniem kilku gwiazdek. A że nie ma decyzji kategoryzacyjnej? Kto by się tym przejmował…

Hotelarze chyba wzorują się na sportowcach i też chcą współzawodniczyć. A że wygrywają konkursy na hotel iluś tam gwiazdkowy mimo że nie mają decyzji kategoryzacyjnej? Kto by się tym przejmował…

Ile w Polsce mamy izb hotelarstwa? Ile mamy organów zajmujących się kontrolowaniem takich obiektów? A może wystarczyłaby jedna instytucja, ale sprawnie działająca?

Piotr Cybula

Szlaki turystyczne a prawo – nowa grupa dyskusyjna na Facebooku

W związku z trwającą debatą nad potrzebą opracowania nowej ustawy o szlakach turystycznych postanowiłem założyć grupę dyskusyjną na Facebooku, gdzie można będzie wymienić pomysły i uwagi na ten temat.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszam do dołączenia: http://www.facebook.com/groups/328194803926861/

Piotr Cybula

 

105. Posiedzenie Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA) w Krakowie

Rozwiązania ICT dla branży turystycznej, podnoszenie kompetencji kadr sektora turystycznego, nowelizacja dyrektywy 90/314 o imprezach turystycznych oraz zagadnienia dotyczące europejskiego sektora turystycznego to niektóre z tematów, które były przedmiotem 105. Posiedzenia Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA).

W trakcie dwudniowych obrad z przedstawicielami zarządu Europejskiej Federacji Związków Biur Podróży (ECTAA), w tym z Prezydentem ECTAA, panem Borisem Zgomba oraz Sekretarzem Generalnym ECTAA, panem Michel De Blust spotkała się Katarzyna Sobierajska, Podsekretarz Stanu.

Posiedzenie ECTAA w Krakowie w dniach 31.05.2012 – 1.06.2012r. zostało zorganizowane przez Polską Izbę Turystyki we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Krakow Convention Bureau. Program 105. Posiedzenia objął m.in.: Walne Zgromadzenie, Posiedzenie Zarządu oraz dwudniową Konferencję Biznesową. Gośćmi specjalnymi posiedzenia byli przedstawiciele Komisji Europejskiej Costas Andropoulos, Dyrektor ds. Współpracy i Wzajemnych Kontaktów, CSR i Wspierania Branży Turystycznej w Dyrekcji Generalnej Przedsiębiorstwa i Przemysł oraz Veronica Manfredi, Dyrektor ds. Prawa Konsumentów i Marketingu w Dyrekcji Generalnej Sprawiedliwość.

105. Posiedzenia ECTAA w Krakowie było pierwszym odbywającym się w naszym kraju, posiedzenia ECTAA odbywają się dwa razy do roku.

Źródło: komunikat MSiT z 4 czerwca 2012 r.

Od 26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców (MSW)

 

Od 26 czerwca br. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, będą musiały posiadać własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Bowiem od sierpnia 2006 r. stosowana jest zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dzieci w paszportach rodziców od 26 czerwca br. wynika ze stanowiska Komisji Europejskiej dotyczącego paszportów i dokumentów podróży wydawanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Od 26 czerwca br. tracą ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od tego dnia dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróży. Dokumentem podróży dla dzieci może być paszport, paszport tymczasowy oraz – w zależności od celu podróży – dowód osobisty. Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza.

Biorąc pod uwagę zbliżające się wakacje, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zwróciło się do wszystkich urzędów wojewódzkich, aby wnioski paszportowe dzieci, których wpis w paszporcie rodziców traci ważność 26 czerwca br. były realizowane priorytetowo.

Ze swojej strony MSW dołoży wszelkich starań, aby produkcja dokumentów paszportowych dla osób, których wpisy w paszportach rodziców tracą ważność, była jak najszybsza.

Źródło: komunikat MSW z 31.05.2012 r.

 

Prof. Stanisław Waltoś o potrzebie badań nad prawem turystycznym (AD 1974)

Prof. dr hab. Stanisław Waltoś jest przede wszystkim kojarzony jako wybitny znawca prawa karnego i muzealnik.

Przy okazji dzisiejszego wyróżnienia doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, warto przypomnieć, że jest on także w Polsce jednym z prekursorów badań nad prawem turystycznym.

W publikacji pt. Problemy turystyki zagranicznej (Kraków 1974 r.) zamieszczona została jego wypowiedź z dyskusji z sesji plenarnej oraz artykuł.

Wypowiedź została zatytułowana Problematyka prawa turystycznego. Prof. S. Waltoś odniósł się w niej do pytaniaczy można posługiwać się nazwą prawo turystyczne i czy można mówić o takiej odrębnej dziedzinie prawa (dyskusja trwa do dziś). Wywód swój kończy następującym wnioskiem:

Ostatnia kwestia. Taka ogromna ilość problemów, wymagająca łącznego i całościowego traktowania, stwarza konieczność ukonstytuowania pewnych zespołów prawników, którzy reprezentując właściwe im specjalności, zajęliby się bliżej z naukowego punktu widzenia problematyką prawa turystycznego. Wydaje się, że nie byłoby dobrze, gdyby stworzono tylko jeden taki zespół. Przydałyby się przynajmniej dwa. Nowe bowiem powstaje głównie w trakcie dyskusji, a dyskusja ta ma sens tylko wtedy, gdy jest komu z kim dyskutować.

Choć trudno mówić o powstaniu takich zespołów, to niewątpliwie problematyka prawa turystycznego budzi w Polsce coraz większe zainteresowanie, czego skutkiem jest też m.in. powstawanie coraz większej liczby publikacji z tego zakresu. Nie znaczy to, że stan obecny należy uznać za zadowalający.

Z kolei artykuł opublikowany w tej pracy prof. S. Waltoś poświęcił dyskutowanemu wówczas problemowi prostytucji hotelowej.

Piotr Cybula