Daily Archives: 21 czerwca, 2012

W związku z pewnym rankingiem…

Z rejestru klauzul niedozwolonych UOKiK:

Numer wpisu: 2791
Data wyroku: 2011-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„W przypadku imprez samolotowych biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 12-godzinne opóźnienia od podanych czasów wylotu z kraju”

Numer wpisu: 2725
Data wyroku: 2011-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„O rezygnacji z imprezy klient zobowiązany jest poinformować biuro podróży w ciągu 3 dni po otrzymaniu informacji na temat zmian, ale nie później niż 48 godzin przed wyjazdem. Brak oświadczenia o rezygnacji w powyższym terminie oznacza akceptację zmienionych warunków, o jakich klient został poinformowany”

Numer wpisu: 2646
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Biuro podróży ma prawo odwołać imprezę turystyczną, jeżeli liczba rezerwacji jest mniejsza niż 75 % planowanej liczby uczestników danej imprezy”

Numer wpisu: 2461
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Podstawą reklamacji nie mogą być okoliczności, za które biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności i przy zachowaniu należytej staranności nie mogło ich przewidzieć (awarie techniczne środków transportu, postoje na granicach, czynności celne, warunki atmosferyczne w czasie trwania imprezy)”

Numer wpisu: 2460
Data wyroku: 2009-06-25
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Rezygnacja z imprezy, na którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na następujących warunkach:
▪Przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.”

Numer wpisu: 2426
Data wyroku: 2011-01-27
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Do zmian istotnych należą w szczególności pobyt skrócony co najmniej o 24 godziny, zmiana rozkładu lotu z przesunięciem godzin wylotu o więcej niż 12 godzin”

Numer wpisu: 2373
Data wyroku: 2010-02-26
Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia wynikające ze zmian trwania i rozkładu lotu, wprowadzonych przez linię lotniczą lub kapitana statku powietrznego, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub względami bezpieczeństwa”

Numer wpisu: 2372
Data wyroku: 2009-06-25
Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
„Rezygnacja z imprezy, na którą wystawione już zostało potwierdzenie rezerwacji/dokumenty podróży, dokonuje się na następujących warunkach:
▪ Przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości 20% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie podniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty,
▪ Przy rezygnacji na 7 dni i mniej przed datą wyjazdu, biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy jednak nie więcej niż faktycznie poniesione koszty.”

Numer wpisu: 2121
Data wyroku: 2010-07-19
Nowa Itaka Sp. z o.o. w Opolu
„Wzrost ceny imprezy może nastąpić w każdym przypadku, gdy zmiana regulacji prawnych powoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez biuro, bądź też zwiększenie takie powodowane jest wzrostem cen towarów lub usług składających się na ostateczną cenę imprezy”

Numer wpisu: 1617
Data wyroku: 2007-10-11
Nowa Itaka sp. z o.o. w Opolu
„Jeżeli cena wzrośnie o więcej niż 10%, klient ma prawo anulować imprezę turystyczną i w pełni odzyskać wpłaconą kwotę.”

Numer wpisu: 1300
Data wyroku: 2007-11-29
Nowa Itaka Spółka z o.o. w Opolu
” Klient musi zostać poinformowany o ewentualnej zmianie ceny jak najszybciej, a najpóźniej na 20 dni przed datą wyjazdu”

Numer wpisu: 1281
Data wyroku: 2007-10-11
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
” Biuro podróży zastrzega sobie miesięczny okres rozpatrywania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach okres ten może być wydłużony, o czym klient zostanie pisemnie powiadomiony”

Numer wpisu: 845
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Biuro podrózy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany i błędy w druku”

Numer wpisu: 844
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Wszelkie terminy przylotów podane w broszurze lub dowodzie uczestnictwa są terminami przewidywanymi, w związku z czym biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienia od podanych czasów przylotu do kraju”

Numer wpisu: 843
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Klient ma prawo zrezygnować z imprezy na poniżej wyszczególnionych warunkach, chyba że przy dokonywaniu rezerwacji zostanie poinformowany przez biuro podróży, że z powodu warunków poddostawcy rezygnacja z imprezy pociąga za sobą utratę całej wpłaconej sumy (…). Rezygnacja z imprezy, na którą wystawiony został dowód uczestnictwa, dokonuje się na następujących warunkach: – przy rezygnacji najpóźniej na 40 dni przed zaplanowaną datą wyjazdu biuro podróży pobiera opłatę w wysokości zaliczki (30% ceny imprezy) – przy rezygnacji – mniej niż 40 dni przed terminem wyjazdu, ale nie później niż 22 dni przed tym terminem – biuro podróży ma prawo zatrzymać 50% ceny imprezy – przy rezygnacji między 21 a 8 dniem przed terminem wyjazdu biuro podróży ma prawo zatrzymać 80% ceny imprezy – przy rezygnacji – mniej niż 7 dni przed datą wyjazdu widniejącą na dowodzie uczestnictwa biuro podróży ma prawo zatrzymać 90% ceny imprezy”

Numer wpisu: 842
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„(…) Ewentualne zmiany hotelu/apartamentu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć jedynie z przyczyn leżących po stronie kontrahentów biura (…). Jeżeli zmiany te nie spowodują zasadniczych zmian w programie imprezy ani standardzie imprezy, klient zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu tych zmian”

Numer wpisu: 841
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„Biuro podróży wyłącza swoją odpowiedzialność z przyczyn związanych ze zgodnością świadczeń z ofertą w przypadku ofert specjalnych”

Numer wpisu: 840
Data wyroku: 2006-06-21
Nowa Itaka Sp. z o.o. z/s w Opolu
„W przypadku imprez samolotowych: – biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za mniejsze niż 24-godzinne opóźnienie od podanych czasów wylotów z kraju”