Daily Archives: 15 czerwca, 2012

Czego nie rozumiem w raporcie UOKiK z 2011 r.?

W raporcie tym czytamy:

„W tym miejscu wspomnieć warto o uchwale Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z 13 stycznia 2011 r. (III CZP 119/10), która będzie miała wpływ na określanie trybu podejmowanych działań. W uchwale tej stwierdzono, że postanowienie wzorca umowy sprzeczne z bezwzględnie obowiązującym przepisem ustawy nie może być uznane za niedozwolone postanowienie umowne (…)” (s. 6)

„Jak wynika z art. 19 ust. 1 tej ustawy, postanowienia umów zawieranych przez organizatorów turystyki z klientami mniej korzystne niż postanowienia ustawy są nieważne” (s. 9)

„Wskazać również należy, że postanowienia wzorców umów, a więc takie, które nie są z konsumentami indywidualnie uzgadniane, na mocy których dochodzi do wyłączenia albo ograniczenia odpowiedzialności przedsiębiorcy względem konsumenta za szkody na osobie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania, mogą stanowić niedozwolone postanowienia wzorców umów (…)” (s. 14)

Jak to pogodzić? Moim zdaniem raport UOKiK w tym zakresie jest wewnętrznie sprzeczny. Jeżeli konsekwentnie stosować pogląd o nieważności wykluczającej możliwość uznania klauzuli za niedozwolone (tak SN), to wskazane wyżej klauzule wyłączające lub ograniczające tę odpowiedzialność są po prostu nieważne i brak jest podstaw do uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne. Dotychczasowa praktyka, zarówno przed, jak i po wskazanej wyżej uchwale jest jednak odmienna. Można się oczywiście zastanawiać, czy stanowisko SN jest trafne (sam kierując się dotychczasowym orzecznictwem wiele razy pisałem, że sankcje te mogą być „łączone”), ale jeżeli UOKiK na nie się powołuje (w założeniu przyjmuje za słuszne) to wskazany wyżej przykład m.zd. jest pewną niekonsekwencją.

Piotr Cybula

Z historii obiektu w którym nocują angielscy piłkarze, czyli „stary” problem kategoryzacji

Czy pamiętają Państwo jeszcze problem „Hotelu Starego” w Krakowie. Przez pewien czas przedsiębiorca świadczący w nim usługi używał bezprawnie nazwy „hotel”.

Ciekawostką był fakt, że obiekt znajduje się w Krakowie na ul. Szczepańskiej 5, a około 100 metrów dalej, przy Pl. Szczepańskim 5, znajduje się siedziba delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zdarzyło się w tym czasie Urzędowi opublikować raport o bezprawnym stosowaniu przez przedsiębiorców nazw obiektów hotelarskich, oczywiście o tym obiekcie nie wspomniano. Potem jednak sprawą się zainteresowano. Decyzja Prezesa UOKiK dostępna jest tutaj: Hotel Stary Kraków 03.12.2007.

Wbrew pozorom sytuacja generalnie się nie zmienia. Przykładowo w Krakowie na Rynku Głównym mamy obiekt, który posługuje się oznaczeniem kilku gwiazdek. A że nie ma decyzji kategoryzacyjnej? Kto by się tym przejmował…

Hotelarze chyba wzorują się na sportowcach i też chcą współzawodniczyć. A że wygrywają konkursy na hotel iluś tam gwiazdkowy mimo że nie mają decyzji kategoryzacyjnej? Kto by się tym przejmował…

Ile w Polsce mamy izb hotelarstwa? Ile mamy organów zajmujących się kontrolowaniem takich obiektów? A może wystarczyłaby jedna instytucja, ale sprawnie działająca?

Piotr Cybula