Daily Archives: 30 sierpnia, 2012

Stanowisko marszałka województwa mazowieckiego w sprawie terminu zwrotu przedpłat poszkodowanym klientom „Sky Club”

W związku z przesłaniem zapytania do marszałka województwa mazowieckiego w sprawie terminu zwrotu przedpłat  poszkodowanym klientom „Sky Club”, otrzymałem niżej przedstawioną informację.

Nie wynika z niej wprost, co decyduje o „przekazywaniu partiami” roszczeń klientów do ubezpieczyciela, a przede wszystkim, w jakim terminie marszałek województwa wyda dyspozycje co do tych wypłat. Poprosiłem więc o przesłanie wyraźnego stanowiska co do tych kwestii, które będzie podstawą do ewentualnych działań w związku z tą sytuacją.

Warto przypomnieć, że zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej wypłaty z zabezpieczenia finansowego powinny być dokonywane niezwłocznie i bez zbędnych formalności.

Odpowiadając na przesłanego przez Pana e-maila, Departament Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, informuje, że zgodnie z zapisami (§ 3 pkt 2) umów gwarancji ubezpieczeniowych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki  i pośredników turystycznych nr GT 101/2011 z dnia 15 września 2011 r. oraz nr GT 23/2012 z dnia 21 lutego 2012 r. wystawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna na rzecz biura podroży Sky Club Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem  Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy  ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki  i pośredników turystycznych:

„Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez zleceniodawcę z klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego w rozumieniu przepisów art. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, w okresie obowiązywania gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie, jeżeli informacja o wystąpieniu zdarzenia objętego gwarancją zostaną przekazane gwarantowi w terminie do 1 roku po upływie okresu obowiązywania gwarancji.”

Z powyższego wynika, że roszczenia w związku z niewypłacalnością biura Sky Club Sp. z o.o. można składać do 16 września 2013 r.

Dokumenty składane przez klientów do tutejszego Urzędu, będą przekazywanie partiami do Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna. Zgodnie z zapisami ww. umów gwarancji ubezpieczeniowych wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom dokonuje gwarant, tj. Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna, który odpowiada za prawidłowe rozliczenie środków z umowy gwarancji ubezpieczeniowej. Beneficjent, tj. Marszałek Województwa Mazowieckiego, po otrzymaniu od gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanych klientom, wydaje dyspozycję wypłaty środków. Gwarant dokonuje wypłat należnych kwot bezpośrednio poszkodowanym klientom w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wypłaty środków.

dr Piotr Cybula, radca prawny