Monthly Archives: Maj 2014

Zamiast planować igrzyska można było poprawić stan bezpieczeństwa na miejskich placach zabaw

W ostatnią niedzielę w Krakowie mieszkańcy negatywnie odnieśli się do idei organizacji w tym mieście zimowych igrzysk. W tym tygodniu hucznie zainaugurowała hala Kraków Arena.

Hala znajduje się tuż obok Parku Lotników. W pobliżu miały zostać też wybudowane obiekty związane z planowanymi igrzyskami. W Parku Lotników znajduje się bardzo popularny plac zabaw dla dzieci a także boisko. Położone są tuż obok siebie. Do niedawna boisko było dobrze zabezpieczone metalową siatką. Tylko w ten sposób można było sensownie uzasadnić budowę boiska obok placu zabaw. A tak wygląda obecnie:

Zdjęcie 1:

DSC_1194

Zdjęcie 2:

DSC_1196

Jedna bramka znajduje się tuż obok chodnika, druga obok ławek; wejście jest bezpośrednio przy placu zabaw. Z uwagi na braki o nieszczęśliwy wypadek nietrudno. Wystarczy, że ktoś mocniej kopnie piłkę i nie zauważy biegnącego dziecka. Ale jak widać miasto ma poważniejsze sprawy na głowie.

Piotr Cybula

Cytat dnia: „otoczony zieleniom” (opis z Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich)

„otoczony zieleniom”

– opis położenia jednego z obiektów hotelarskich w Centralnym Wykazie Obiektów Hotelarskich

Kradzież adwokata w lubelskiej siłowni i niedozwolone postanowienia umowne

Dzisiaj w mediach głośno o sprawie kradzieży w lubelskiej siłowni dokonywanych przez lubelskiego adwokata.

Jeśli się nie mylę, chodzi o siłownię SPORTSpark. Klub ten współpracuje z lubelską Okręgową Radą Adwokacką oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych. Podobno wielu prawników korzysta z jego usług.

Jeśli rzeczywiście chodzi o ten klub to bardzo interesujące w tych okolicznościach jest to, że niektóre z punktów regulaminu tego klubu budzą poważne wątpliwości (zwracałem na to wcześniej uwagę na Facebooku), zwłaszcza następująca klauzula:

13.    Klub SPORTSpark nie odpowiada za przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zgubione/skradzione rzeczy.

Jest to klauzula niedozwolona, której nie powinno się stosować w takim regulaminie. Zwłaszcza jeśli chce się oferować swoje usługi prawnikom, którzy…

Piotr Cybula

McDonald’s zmienia kolejny regulamin

W związku z kolejnym zapytaniem skierowanym do McDonald’s otrzymałem dzisiaj informację o tym, że przedsiębiorca zmienia też regulamin w punktach Gym&Fun. Na problem tego regulaminu zwróciłem uwagę we wpisie:  McDonald’s – inny regulamin, problem ten sam, a o poprzednim regulaminie pisałem we wpisie: McDonald’s zmienia regulamin placu zabaw dla dzieci (skutek interwencji).

Jednocześnie McDonald’s poinformował mnie, iż „przygotowanie nowych wersji regulaminów zostało zainicjowane przed otrzymaniem pierwszej wiadomości od Pana. Zatem stwierdzenie, jakie pada na Pańskim blogu, że zmiany w regulaminach nastąpiły wskutek interwencji z Pana strony, jest więc niezasadne”, co przyjmuję do wiadomości (gdybym otrzymał informację, że działania takie zostały już wcześniej podjęte, to oczywiście tak bym napisał). Tak czy inaczej ważne jest, że problem został dostrzeżony i zmiany są wprowadzane.

Problem regulaminów dla placów zabaw jest oczywiście szerszy. Niedawno przeglądałem kilkanaście regulaminów placów zabaw i placów zabaw. Wygląda na to, że prawnicy chyba nie chodzą z dziećmi na place zabaw… A mówiąc poważnie, to chyba zbyt małą wagę przywiązuje się do tego elementu szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci.

Piotr Cybula

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o terminie przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z rozporządzenia 261/2004

Jeden z sądów okręgowych zwrócił się do Sądu Najwyższego z następującym pytaniem prawnym:

W jakim terminie ulega przedawnieniu roszczenie pasażera domagającego się od przewoźnika lotniczego zryczałtowanego odszkodowania za opóźniony lot na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 261/2004 z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów?

TK o niezgodności z Konstytucją art. 54 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

„20 maja 2014 r. o godz. 12:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący imprez masowych i odpowiedzialności karnej za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, jest niezgodny z art. 42 ust. 1 konstytucji.

Powyższy przepis w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”, traci moc obowiązującą z upływem dwunastu miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw.

W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie ze względu na zbędność wydania wyroku.

Przedmiotem badania Trybunału Konstytucyjnego był art. 54 ust. 1 ustawy z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, w części zawierającej słowa „regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej”.

Artykuł ten stanowi przykład przepisu, który w doktrynie określany jest mianem przepisu blankietowego częściowego ze „zryczałtowanym” odesłaniem dynamicznym. Odsyła bowiem do postanowień regulaminów en bloc (w całości), których treść będzie dopiero określana lub zmieniana w trakcie jego obowiązywania.

Poznanie wszystkich znamion czynu zabronionego, opisanego w art. 54 ust. 1 ustawy wymaga uzupełnienia przez odwołanie się do znamion czynu określonych w stosownych regulaminach, do których odsyła niekompletny przepis karny. Postanowienia regulaminów nie należą natomiast do przepisów powszechnie obowiązujących w rozumieniu art. 87 ust. 1 konstytucji.

Przepisy tego typu budzą najwięcej wątpliwości z punktu widzenia zasady nullum crimen sine lege (Nie ma przestępstwa bez ustawy), gdyż każdorazowa zmiana przepisów odesłania pociąga za sobą zmianę treści przepisu karnego.

Trybunał zwrócił także uwagę, że choć zakres treści regulaminów wskazany został w ustawie, nie ogranicza to znacznej swobody i arbitralności podmiotów zobowiązanych do ich opracowania, a także do zamieszczania w nich innych postanowień, niemieszczących się w zakresie wskazanym w tych przepisach.

Ponadto odesłane do regulaminów w celu uzupełnienia znamion czynu zabronionego może, w niektórych wypadkach prowadzić do wprowadzania ograniczeń praw i wolności w zakresie większym niż czyni to ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Regulaminy nakazują np. uczestnikom imprezy zajmować miejsce określone w doku­mencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową, podczas, gdy  ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych penalizuje przebywanie w czasie trwania masowej imprezy spor­towej w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej, gdy uczestnik imprezy nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.

W kontekście zróżnicowanego charakteru postanowień regulaminów Trybunał podkreślił, że blankietowe odesłanie w art. 54 ust. 1 ustawy nie czyni dystynkcji w zakresie penalizacji czynów zabronionych zależnie od charakteru poszczególnych kategorii nakazów i zakazów określonych w regulaminach. Do wszystkich będzie miała zastosowanie minimalna granica zagrożenia sankcją, czyli nie mniej niż 2000 zł grzywny. Kwalifikacja zachowania jako typ czynu zabronionego z art. 54 ust. 1 ustawy ma bowiem charakter formalny i automatyczny.

Powyższe rozważania prowadzą Trybunał do wniosku, że choć zasadnicze elementy czynu zabronionego, za który orzeczona może być kara grzywny na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy zostały określone w ustawie, to art. 42 ust. 1 konstytucji sprzeciwia się odesłaniu w zakresie dookreślenia znamion czynu zabronionego do regulaminów obiektu (terenu) i regulaminów imprezy masowej. Trybunał nie kwestionuje przy tym, że z punktu widzenia racjonalnego ustawodawcy nie jest możliwe pełne uregulowanie tych kwestii w przepisach ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Trybunał stoi jednak na stanowisku, że posługiwanie się przez ustawodawcę zarówno przepisami blankietowymi zupełnymi, jak i częściowymi nie może nastąpić przez odesłanie do regulacji niemających charakteru powszechnie obowiązującego prawa.

Zastosowana przez ustawodawcę technika przepisu blankietowego częściowego z odesłaniem zryczałtowanym do regulaminów, których postanowienia nie mają charakteru przepisów powszechnie obowiązujących, nie chroni przed arbitralnością i nieracjonalnością zamieszczanych w nich postanowień, a także nie zapewnia adekwatności kary w stosunku do dóbr chronionych, zagrożonych naruszeniem nakazów lub zakazów zawartych w regulaminach. Dlatego też te nakazy lub zakazy, których niewykonanie ustawodawca chce poddać penalizacji powinny zostać określone w rozporządzeniu lub akcie prawa miejscowego, w sposób respektujący zasadę proporcjonalności.

Powyższe nie wyklucza, by regulaminy obiektu (terenu) i regulaminy imprezy masowej szczegółowo określały dodatkowe nakazy i zakazy związane z możliwością wstępu na dany obiekt lub z możliwością uczestniczenia w imprezie masowej, których naruszenie skutkowałoby, np. obowiązkiem zapłaty kary umownej. Ustawodawca oparł bowiem kształt prawny relacji między organizatorami imprezy masowej i właścicielami, posiadaczami użytkownikami lub zarządzającymi obiektem lub terenem a uczestnikami imprez masowych na zasadach prawa cywilnego i podporządkował te stosunki koncepcji tzw. umów adhezyjnych. Nie mogą one stać się jednak podstawą odpowiedzialności w ramach szeroko pojmowanego prawa represyjnego. Mogą natomiast stanowić podstawę cywilnoprawnej odpowiedzialności kontraktowej.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Marek Zubik, sprawozdawcą był sędzia TK Leon Kieres”.

Komunikat TK w sprawie K 17/13

„Branża turystyczna dziś i jej problemy, a perspektywa nowej dyrektywy turystycznej” (debata, Warszawa, 10 czerwca 2014 r.)

Europejskie Centrum Konsumenckie serdecznie zaprasza
10 czerwca 2014 r. (wtorek), godz. 12.00-14.00, na spotkanie z cyklu „Mini – debaty konsumenckie w ODM” pt.: „BRANŻA TURYSTYCZNA DZIŚ I JEJ PROBLEMY, A PERSPEKTYWA NOWEJ DYREKTYWY TURYSTYCZNEJ
W panelu wezmą udział:
– Hanna Sawicka – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
– Krzysztof Piątek – Polski Związek Organizatorów Turystyki
– Paweł Niewiadomski – Polska Izba Turystyki
– Piotr Stańczak – Europejskie Centrum Konsumenckie
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Ośrodka Debaty Międzynarodowej przy ul. Kruczej 38/42 w Warszawie, WSTĘP WOLNY.

Źródło: ECK

McDonald’s – inny regulamin, problem ten sam

DSC_1166

 

Kontrola zarządcza w MSiT

Min. Andrzej Biernat: „(…) w kierowanych przeze mnie działach administracji rządowej kultura fizyczna oraz turystyka w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza”.

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Ministra Sportu i Turystyki za rok 2013 r. (dostępne na stronie internetowej MSiT).

McDonald’s zmienia regulamin placu zabaw dla dzieci (skutek interwencji)

Niedawno na blogu zwróciłem uwagę na wątpliwe klauzule w regulaminie placu zabaw dla dzieci stosowanym przez McDonald’s.

Generalnie chodziło o dwa postanowienia:

1) „Użytkowanie placu zabaw odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkowników

2) „Firma McDonald’s nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne lub powstałe na zdrowiu użytkowników

Na początku tego tygodnia wezwałem McDonald’s do usunięcia tych punktów regulaminu w związku z tym, że w istotnym stopniu naruszają prawa osób korzystających z tego rodzaju urządzeń (dzieci).

Dzisiaj otrzymałem odpowiedź. McDonalds’ poinformował mnie, że w tej chwili trwa  zmiana treści regulaminu. Otrzymałem też treść nowego regulaminu. Przedsiębiorca ten zapewnił, że w najbliższym czasie pojawi się we wszystkich restauracjach McDonald’s.

Poprzedni regulamin:

DSC_1057

Nowy regulamin:

nowy regulamin

dr Piotr Cybula, radca prawny