Daily Archives: 15 grudnia, 2014

Porozumienie w sprawie nowej dyrektywy osiągnięte

Rada Unii Europejskiej na posiedzeniu 4 grudnia 2014 r. osiągnęła porozumienie i przyjęła porozumienie ogólne w sprawie nowej dyrektywy w sprawie imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych. Państwa członkowskie poparły tekst kompromisowy Prezydencji Włoskiej, co umożliwi rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim od stycznia 2015 r.

Nowa dyrektywa zastąpi obecnie obowiązującą dyrektywę Rady 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek, która wprowadziła istotne prawa dla podróżujących Europejczyków nabywających zorganizowane wakacje, obejmujące zazwyczaj transport i zakwaterowanie.

W lipcu 2013 r. Komisja Europejska, po kilkuletnich konsultacjach, przedstawiła projekt nowej dyrektywy, która swoim zakresem ma objąć różne formy imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, w tym te które oferowane są online. Tym samym obecne przepisy zostaną zaktualizowane.

Prace w ramach Rady Unii Europejskiej rozpoczęły się we wrześniu 2013 r. i trwały do listopada 2014 r. W ramach Prezydencji Włoskiej wypracowano kompromisowy tekst, uwzględniający uwagi i sugestie zmian państw członkowskich, w tym Polski.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko do projektu dyrektywy na posiedzeniu 12 marca 2014 r.

Od stycznia 2015 r. powinny rozpocząć się negocjacje Parlamentu Europejskiego i Rady UE z udziałem Komisji Europejskiej w ramach tzw. trilogów. Na bazie projektu Komisji Europejskiej oraz stanowisk: Parlamentu Europejskiego i Rady UE zostanie wypracowana ostateczna wersja dyrektywy. Po przyjęciu dyrektywy, państwa członkowskie będą zobowiązane do transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Projekt dyrektywy zaproponowany przez Komisję Europejską (lipiec 2013 r.)

Propozycja zmian – stanowisko Parlamentu Europejskiego (marzec 2014 r.)

Propozycja zmian – porozumienie ogólne Rady Unii Europejskiej (wersja angielska)

Źródło: komunikat MSiT

Informacja o konsultacjach publicznych projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie

Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i  innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie został umieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MSiT w zakładce PROJEKTY AKTÓW PRAWNYCH/Projekty rozporządzeń Ministra Sportu i Turystyki.

Każdy zainteresowany podmiot może zgłaszać uwagi do projektu do dnia 19 grudnia 2014 r.