Monthly Archives: Listopad 2014

Wygrałem ze Skarbem Państwa w precedensowej sprawie o odszkodowanie w związku z niewypłacalnością biura podróży

Jakiś czas temu pisałem o pierwszym w Polsce pozwie przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niewypłacalnością biura podróży.

Jak wielokrotnie pisałem, w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki klient powinien otrzymać pełny zwrot wcześniej wpłaconych mu środków. Temu służy instytucja zabezpieczenia finansowego organizatorów turystyki uregulowana w art. 7 dyrektywy 90/314 w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Jeżeli państwo tej ochrony skutecznie nie zapewnia, jak wielokrotnie twierdziłem, klient może wystąpić z odpowiednim pozwem przeciwko Skarbowi Państwa Państwa o odszkodowanie w związku z nieprawidłowym wdrożeniem unijnej dyrektywy.

We wspomnianej sprawie w pierwszej instancji Sąd Rejonowy powództwo oddalił. W związku z wniesioną przeze mnie apelacją sprawą zajmował się dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie. Sąd zmienił wyrok w ten sposób, że nakazał Skarbowi Państwa zwrot powodowi nieodzyskanych przez niego środków. Oczywiście zasądził też zwrot kosztów postępowania. W ustnym uzasadnieniu Sąd w zasadzie podzielił wszystkie zasadnicze argumenty podnoszone przeze mnie w związku z tą sprawą. Wyrok ten daje „zielone światło” w kolejnych tego rodzaju sprawach w związku zwłaszcza z falą niewypłacalności organizatorów turystyki w 2012 r. (Sky Club, Acquamaris, Blue Rays, Atena i inni).

dr Piotr Cybula, radca prawny

Kancelaria Bielański i Wspólnicy

Kontakt: tel. 501 225 652, cybula@kbmb.pl

O sprawie powyższego pozwu piszą:

Rzeczpospolita: Klient Summerelse wygrał ze Skarbem Państwa

Dziennik Gazeta Prawna: Za bankrutujące biuro podróży pieniądze turystom odda państwo

LEX.PL: Skarb Państwa zapłaci za upadłe biuro podróży

TUR-INFO.PL: Turyści wygrali ze Skarbem Państwa

Interia: Państwo musi zapłacić za odwołane wakacje

forsal.pl: Wakacje na koszt podatnika? Za bankructwo biura podróży zapłaci państwo

dziennik.pl: Rząd zapłaci za odwołaną wycieczkę? Jest pierwszy pozew w sądzie

Money.pl: Pozew przeciwko państwu za odwołane wakacje

PolskieRadio.pl: Nie było wakacji? Niech rząd płaci

wPolityce.pl: Koniec wakacyjnych rozczarowań?

„Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki” – artykuł w Europejskim Przeglądzie Sądowym

W grudniowym numerze czasopisma „Europejski Przegląd Sądowy” ukaże się artykuł pt. Pomoc finansowa konsula jako instrument ochrony klienta niewypłacalnego organizatora turystyki, który przygotowałem wspólnie z prof. Pawłem Czubikiem (UJ).

Przedstawiamy w nim krytyczne stanowisko wobec próby wykorzystania przez nasze władze pomocy konsularnej jako instrumentu „łatającego” dziurawy system zabezpieczeń finansowych biur podróży.

„Turystyczny okrągły stół”, czyli jak minister sportu i turystyki szuka partnera do rozmowy

Wczoraj w sejmie odbył się tzw. turystyczny okrągły stół (formalnie konferencja „System zabezpieczeń finansowych w turystyce – propozycje rozwiązań”).

O spotkaniu szeroko pisze red. Filip Frydrykiewicz w artykule Powrót do turystycznego funduszu gwarancyjnego. Z tego co pisze wynika, że na spotkaniu tym nie pojawił się min. Andrzej Biernat. W tym dniu przebywał w Radomiu, gdzie wspierał lokalnego polityka w staraniach o fotel burmistrza.

Liczę, że poseł Witkowski wygra wybory i wreszcie będę miał partnera do rozmowy – mówił Biernat.

Rozmowa ma dotyczyć budowy w tym mieście hali widowiskowo-sportowej.

„Prawo gór. Najsłynniejsze sprawy sądowe, które naznaczyły historię alpinizmu”

Nakładem wydawnictwa STAPIS ukazała się praca pt. „Prawo gór. Najsłynniejsze sprawy sądowe, które naznaczyły historię alpinizmu„. Jej autorem jest Augusto Golin.

Jak wskazuje wydawnictwo książka ta porusza sprawy, które naznaczyły historię alpinizmu. Autor w błyskotliwym stylu opisuje ekspedycje górskie i związane z nimi sprawy sądowe, zrealizowane przejścia i wydane orzeczenia, pozostawiając czytelnikowi ocenę mniej bohaterskiej strony tych, którzy w naszych oczach jawią się – i w dużej mierze rzeczywiście są – nadzwyczajnymi ludźmi.

Książkę można zamówić m.in. przez stronę internetową wydawnictwa.

Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dostałem dzisiaj odpowiedź na zapytanie, jakie skierowałem w czwartek do Rady Ministrów.

Pytanie brzmiało:

(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska Rady Ministrów odnośnie tego, czy w prawie polskim doszło do prawidłowej implementacji dyrektywy 90/314 w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Pytanie moje związane jest z ostatnio przedstawionym stanowiskiem Rady Ministrów. Na posiedzeniu 19 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów m.in. wezwała MSiT do przeanalizowania z MAiC oraz MSZ możliwości zmian w zakresie obowiązków marszałków województw wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz obowiązków konsulów i przedstawienia ewentualnych propozycji rozwiązań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwej implementacji dyrektywy Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek”. Ze stwierdzenia tego w sposób oczywisty płynie wniosek, że implementacja ta obecnie nie jest prawidłowa. Gdyby  było inaczej do poszukiwanie takich dodatkowych rozwiązań nie miałoby sensu.

Moje pytanie związane jest z wcześniejszymi konsekwentnymi stanowiskami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w tym zakresie dyrektywa została wdrożona w sposób prawidłowy.

Dzisiaj Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował mnie:

Uprzejmie przesyłamy zgodnie z kompetencjami.

Przesłanie zgodnie z kompetencjami oznacza, że pytanie zostało skierowane do… Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poprosiłem jednak ponownie o odpowiedź KPRM. Wcześniej odrębnie wystąpiłem również do MSiT i MF z prośbą o wyjaśnienie, czy wobec tak kategorycznego stanowiska Rady Ministrów, ministerstwa te podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko o zgodności prawa polskiego w tym zakresie z prawem unijnym.

Pytanie do Rady Ministrów w związku z ochroną klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki

W ostatni czwartek (20.11) wystąpiłem do Rady Ministrów z poniższym zapytaniem:

(…) zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie stanowiska Rady Ministrów odnośnie tego, czy w prawie polskim doszło do prawidłowej implementacji dyrektywy 90/314 w zakresie zapewnienia odpowiedniej ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

Pytanie moje związane jest z ostatnio przedstawionym stanowiskiem Rady Ministrów. Na posiedzeniu 19 sierpnia 2014 r. Rada Ministrów m.in. wezwała MSiT do przeanalizowania z MAiC oraz MSZ możliwości zmian w zakresie obowiązków marszałków województw wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz obowiązków konsulów i przedstawienia ewentualnych propozycji rozwiązań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwej implementacji dyrektywy Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek”. Ze stwierdzenia tego w sposób oczywisty płynie wniosek, że implementacja ta obecnie nie jest prawidłowa. Gdyby  było inaczej to poszukiwanie takich dodatkowych rozwiązań nie miałoby sensu.

Moje pytanie związane jest z wcześniejszymi konsekwentnymi stanowiskami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Finansów, z których wynika, że w tym zakresie dyrektywa została wdrożona w sposób prawidłowy.

„Uwarunkowania formalno-prawne współpracy JST–NGO” – dyskusja na VII Gremium Ekspertów Turystyki

W dniach 10-12 grudnia odbędzie się w Krakowie konferencja pt.: VII Gremium Ekspertów Turystyki – Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki.

Drugiego dnia konferencji, w ramach warsztatów branżowych, będę miał przyjemność prowadzić jako moderator dyskusję ekspercką na temat: „Uwarunkowania formalno-prawne współpracy JST–NGO – czyli co można, co trzeba i co się powinno?”.

Więcej informacji o konferencji i zasadach uczestnictwa: VII Gremium Ekspertów Turystyki.

Czy Rada Ministrów nie zgadza się z min. Katarzyną Sobierajską?

Min. Katarzyna Sobierajska od dłuższego czasu przekonuje, że ustawodawca polski prawidłowo wdrożył unijną dyrektywę w zakresie ochrony klientów na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki.

Przykładowo w jednym z wywiadów stwierdziła:

Ustawa w pełni, podkreślam, implementuje dyrektywę unijną, która mówi o konieczności zapewnienia pełnego zabezpieczenia klientom biur podróży.

Na blogu tym wielokrotnie już pisałem, że stanowisko to m.zd. nie jest trafne.

Do tematu wracam, bo pojawiają się kolejne interesujące stanowiska. Ostatnio np. odmienne – jak się wydaje – stanowisko zajęła Rada Ministrów.

Rada Ministrów na posiedzeniu 19 sierpnia 2014 r. zobowiązała Ministra Sportu i Turystyki do przeanalizowania, w porozumieniu z Ministrem Administracji i Cyfryzacji oraz Ministrem Spraw Zagranicznych

możliwości zmian w zakresie obowiązków marszałków województw wynikających z ustawy o usługach turystycznych oraz obowiązków konsulów i przedstawienia ewentualnych propozycji rozwiązań w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwej implementacji dyrektywy Rady nr 90/314/EWG z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek.

Gdyby przecież dyrektywa w tym zakresie była prawidłowo implementowana, to szukanie rozwiązań w zakresie niezbędnym do jej implementowania co do zasady nie miałoby sensu, a przecież o to nie można posądzać naszej Rady Ministrów.

Ktoś więc się myli, ale czy przyzna się do błędu?

Piotr Cybula