Monthly Archives: Styczeń 2015

Min. Tomasz Jędrzejczak promuje regionalne organizacje turystyczne

18 stycznia min. Tomasz Jędrzejczak (miłośnik filmów Stanisław Bareji) na swoim koncie na Facebooku poinformował:

Od dziś promuję Regionalne Organizacje Turystyczne… na początek Świętokrzyskie…

Do wpisu został dodany wpis z adresem ROT Świętokrzyskie. Andrzej Kozłowski zaciekawiony na czym ta promocja będzie polegać, zapytał:

A na czym będzie polegała ta promocja?

Na co min. Tomasz Jędrzejczak odpowiedział:

Pokaże na moim FB, że są, promuję strony…

„Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich” – referat w KPWI WPiA UJ w Krakowie (30.01.2015 r.)

W najbliższy piątek (30.01.2015 r.) w ramach otwartych zebrań naukowych Katedry Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie będę miał przyjemność przedstawić referat pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za nieprawidłową implementację dyrektyw konsumenckich.

Spotkanie zaczyna się o godzinie 12.00 na terenie Instytutu (ul. Józefa 19, sala nr 5).

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do udziału.

Wyróżniona praca na temat kwalifikacji prawnej ostrzeżeń wydawanych przez MSZ dla podróżujących

Jak można przeczytać na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w IV edycji Konkursu Prezesa UOKiK na najlepszą pracę magisterską poświęconą ochronie konsumentów  za najlepszą pracę Kapituła Konkursu uznała pracę mgr Ewy Mazur pt. „Kwalifikacja prawna ostrzeżeń wydawanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych dla podróżujących z punktu widzenia prawidłowości wykonania zobowiązania z umowy o świadczenie usług turystycznych„, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Fryderyka Zolla.

Autorce i Promotorowi serdecznie gratuluję, mając jednocześnie nadzieję, że praca ta ukaże się drukiem.

Skarb Państwa płaci odszkodowanie (finał sprawy niewypłacalnego biura podróży)

W związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z 28 listopada 2014 r. otrzymuję czasem zapytania, czy wyrok ten jest już „ostateczny”, czy Skarb Państwa może od niego się jeszcze odwołać, czy na pewno zapłaci zasądzoną kwotę (więcej o sprawie: Wygrałem ze Skarbem Państwa w precedensowej sprawie o odszkodowanie w związku z niewypłacalnością biura podróży).

Wyrok ten, jak już wskazywałem, jest prawomocny. Skarb Państwa nie może od niego się odwołać.

Niezwłocznie po otrzymaniu wyroku wystąpiłem do Skarbu Państwa z wezwaniem do zapłaty. Kwota ta została dzisiaj uiszczona.

Moim zdaniem orzeczenie Sądu Okręgowego w Warszawie jest oczywiście trafne. Wielokrotnie wskazywałem m.in. w tym miejscu na możliwość dochodzenia tego rodzaju odpowiedzialności. Problem dotyczy klientów kilkunastu niewypłacalnych biur podróży. W najbliższym czasie będę podejmował kroki prawne związane z dochodzeniem kolejnych roszczeń tego rodzaju (klientów: Sky Club, Oriac-Summerelse, Alba Tour, Aquamaris, Atena, Blue Rays, GTI Travel Poland, Kopernik, OK Services, Selectours).

Piotr Cybula

Funduszu nie ma, państwo płaci – komentarz Marzeny Zarzyckiej

W artykule pt. Kto zapłaci za błędną decyzję ministra Cichockiego? Marzena Zarzycka trafnie zwraca uwagę na problem niewypłacalnych biur podróży i sytuacji naszego państwa.

Podstawowym problemem w nim poruszonym jest wątek polityczny – nasze państwo (politycy) nie chce dostrzec problemu niezgodności naszego prawa z prawem unijnym. Autorka krytycznie odnosi się do stanowiska min. Cichockiego odnośnie do projektu ustawy o Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym.

W tle pojawia się także informacja o wyroku Sądu Okręgowego z Warszawy z listopada ubiegłego roku. Autorka pisze:

O tym, jakie są konsekwencje nieprawidłowej implementacji dyrektywy, przypomniał wszystkim mecenas Piotr Cybula, który wygrał w drugiej instancji sprawę w imieniu klienta biura Summerelse przeciwko Skarbowi Państwa. Warszawski Sąd Okręgowy przyznał rację argumentacji radcy prawnego, który uzasadniał, że jego klient stracił pieniądze z winy nieprawidłowej i niepełnej implementacji przez Państwo Polskie dyrektywy turystycznej. Ta bowiem określa jasno obowiązki przedsiębiorców: każdy klient, który wpłaca pieniądze na imprezę turystyczną organizatorowi, powinien być w pełni zabezpieczony i w razie upadłości biura, otrzymać 100% zwrot. Tak więc Skarb Państwa musi wypłacić klientowi Piotra Cybuli ok. 6 tys. zł oraz zwrócić koszty sądowe (…).

Choć podatników będzie pewnie sporo kosztował, wyrok w sprawie prowadzonej przez mecenasa Cybulę to dla branży dobra wiadomość. Wprowadzenie prawa, dzięki któremu klienci rezerwują imprezy z poczuciem finansowego bezpieczeństwa, powinno być dla branży priorytetem.

Zmiany przepisów regulujacych wypoczynek dzieci i młodzieży

Komunikat MEN z 16 stycznia 2015 r.:

Ważne zmiany dotyczące letnich i zimowych ferii. Cel: podniesienie wiedzy i umiejętności kierowników i wychowawców wypoczynku w pracy z dziećmi i młodzieżą. Dotychczasowe formy realizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku (wykłady i ćwiczenia) zostają zastąpione wykładami i zajęciami praktycznymi.

Minister edukacji narodowej podpisała dzisiaj nowelizację rozporządzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.).

Celem zmian jest poprawa jakości i zwiększenie bezpieczeństwa opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą podczas wypoczynku organizowanego w czasie ferii letnich i zimowych.

Zmiany dotyczą organizacji kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Przyczynią się do podniesienia wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nowe zapisy:

  • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku będą odbywać się w formach wykładów i zajęć praktycznych;
  • Na zakończenie kursu na kierownika i na wychowawcę wypoczynku organizator przeprowadzać będzie egzamin sprawdzający – zdobyte podczas kursu – wiedzę i umiejętności uczestników;
  • Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 68a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będą mogły organizować kursy na kierownika i wychowawcę wypoczynku za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty;
  • Kursy na kierownika i na wychowawcę wypoczynku nie będą organizowane przez kuratorów oświaty;
  • Do obowiązków organizatorów wypoczynku należeć będzie zapewnienie uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej;
  • Tematyka programów kursów na kierownika wypoczynku i na wychowawcę wypoczynku została uzupełniona o zagadnienia dotyczące:

a.    ratownictwa przedmedycznego z wykorzystaniem sprzętu do ćwiczeń udzielania pierwszej pomocy, zasad postępowania w przypadku czynów karalnych popełnianych przez nieletnich oraz wykroczeń i przestępstw popełnianych przez opiekunów,
b.    organizacji zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w programie kursu na wychowawcę wypoczynku,
c.    zarządzania kryzysowego w programie kursu na kierownika.

  • Obowiązywać będzie jednolity wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz kursu na wychowawcę wypoczynku;
  • Od 1 września 2015 r. studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne oraz słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych zamiast dotychczasowego odbycia „odpowiedniego przeszkolenia”, które było wymagane dla wychowawców wypoczynku, mają obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku;
  • Zwolnienia czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza z obowiązku ukończenia kursu na kierownika wypoczynku.

Treść rozporządzenia
Załączniki do rozporządzenia
Uzasadnienie
Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Kto wsparł finansowo publikację Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej?

W nawiązaniu do wcześniejszych uwag odnośnie do Kodeksu Dobrych Praktyk przy organizacji turystyki szkolnej – jak podaje na swojej stronie internetowej Polska Izba Turystyki, dokument ten został wydany:

przy merytorycznym i finansowym wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego i Łódzkiego Kuratorium Oświaty.