Daily Archives: 5 stycznia, 2015

Sąd Okręgowy w Warszawie o nieprawidłowym wdrożeniu unijnego standardu ochrony na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki

W Polsce regularnie dochodzi do niewypłacalności biur podróży a posiadane przez te biura gwarancje lub ubezpieczenia okazują się niewystarczające. Pozwala to przyjąć wniosek, że w krajowym porządku prawnym nie doszło do prawidłowej implementacji Dyrektywy Rady z dnia 13 czerwca 1990 r. w sprawie zorganizowanych podróży, wakacji i wycieczek (90/314/EWG), a w szczególności do doprowadzenia polskiego prawa do zgodności z wymogami art. 7 tej Dyrektywy, według którego na wypadek swojej niewypłacalności organizator podróży (wycieczek, wakacji) powinien zapewnić dostateczne zabezpieczenie umożliwiające zwrot nadpłaconych pieniędzy oraz powrót konsumenta z podróży.

Źródło: uzasadnienie wyroku w sprawie o której pisałem we wpisie pt. Wygrałem ze Skarbem Państwa w precedensowej sprawie o odszkodowanie w związku z niewypłacalnością biura podróży

Ps. Odwołanie do tego artykułu pojawiło się podczas dyskusji sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki /nr 151/ w dniu 13 stycznia 2015 r.

Bezprawne praktyki Kolei Śląskich – decyzja Prezesa UTK

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) stwierdził w decyzji administracyjnej z 23 grudnia 2014 r. stosowanie przez Koleje Śląskie sp. z o.o. (Koleje Śląskie) bezprawnych praktyk, które naruszyły zbiorowe interesy pasażerów i polegały na niezapewnieniu podróżnym wygody podróżowania.

Podstawą wszczęcia postępowania administracyjnego w tej sprawie były m.in. skargi podróżnych, z których wynikało, że pociągi wyprawiane przez Koleje Śląskie w niektórych relacjach są notorycznie zatłoczone lub przepełnione. Pasażerowie wskazywali nie tylko na dyskomfort wynikający z takich warunków podróżowania, ale także na występujące przypadki omdleń pasażerów przebywających w zatłoczonych lub przepełnionych pojazdach Kolei Śląskich. Materiał dowodowy zakończonego postępowania stanowiły także protokoły kontroli przeprowadzonych przez UTK w pociągach spółki oraz wystąpienia pokontrolne, w których Prezes UTK wskazywał na konieczność wyeliminowania ww. nieprawidłowości.

Stwierdzając stosowanie przez Koleje Śląskie bezprawnych praktyk naruszających zbiorowe interesy pasażerów, Prezes UTK zobowiązał jednocześnie spółkę do usunięcia nieprawidłowości w terminie 90 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zintensyfikowane działania kontrolno-nadzorcze pod kątem zatłoczenia/przepełnienia pojazdów kolejowych zostaną przeprowadzone również u pozostałych pasażerskich przewoźników kolejowych.

Źródło: UTK