Monthly Archives: Wrzesień 2015

„Cestovní právo“

6 października w Pradze odbędzie się spotkanie poświęcone promocji książki na temat prawa turystycznego: „Cestovní právo“, której autorami są: Klára Dvořáková i Renáta Králová.

Więcej informacji o spotkaniu: „Cestovní právo“.

Więcej informacji o książce: „Cestovní právo“.

Egipt na liście państwa w których może dojść do masowych mordów

Jak podaje portal Przegląd Prawa Międzynarodowego kilka dni temu Early Warning Project (Center for the Prevention of Genocide) opublikował najnowszą mapę ryzyka, która pokazuje, gdzie ich zdaniem może dojść do masowych zabójstw (Lista państw, w których może dojść do masowych mordów).

Na liście państw największego ryzyka znalazł się m.in. Egipt.

Czy ktoś się podszywa pod MSiT czy zapomniano, że założono konto na Twitterze?

Na Twitterze znaleźć można dwa konta MSiT.

Pierwsze, na stronie: https://twitter.com/MSiT_GOV_PL . Na tę stronę przekierowuje odnośnik do Twittera na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Drugie, na stronie: https://twitter.com/msport_gov_pl?lang=pl Na stronie zamieszczone zostało godło naszego państwa a sama nazwa ministerstwa pojawia się jako: „Mińisterstwo Sportu i Turystyki” (pisownia zachowana). Ostatni wpis pochodzi z 30 października 2013 r. Informuje nas, że do igrzysk w Sochi (2014) pozostało 99 dni:

99 dni do

Inny problem to dwa konta na Facebooku. Z jednej strony mamy konto MSiT na stronie: https://www.facebook.com/Ministerstwo-Sportu-i-Turystyki-1546192872322727/timeline/ A z drugiej cały czas widoczne jest konto: „Katarzyna Kochaniak – Rzecznik Ministerstwa Sportu i Turystyki”: https://www.facebook.com/Katarzyna-Kochaniak-Rzecznik-Ministerstwa-Sportu-i-Turystyki-456484437745857/timeline/

Mamy więc dwa konta na Twitterze i dwa konta na Facebooku. Wcześniej na blogu kilkakrotnie zwracałem uwagę na problem konta na Facebooku (m.in. Dwie podpowiedzi dla min. Jędrzejczaka, czyli o potrzebie zmiany polityki informacyjnej MSiT).

Warto te informacje uporządkować.

Niewypłacalność OK TRAVEL SERVICES – pierwszy wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa

Dzisiaj Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia wydał dwa wyroki zasądzające odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży.

Pierwszy wyrok dotyczy biura podróży Sky Club. To już piąty wyrok w sprawie w której występowałem jako pełnomocnik powoda, w którym Sąd orzekł odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z jego niewypłacalnością i nieodzyskaniem przez klientów całości dokonanych wpłat z jego zabezpieczenia finansowego.

Drugi wyrok dotyczy biura podróży OK Travel Services. W tym przypadku jest to pierwszy wyrok o takim charakterze. Zgodnie z wymogami prawa unijnego klient w przypadku niewypłacalności organizatora turystyki powinien odzyskać całość dokonanej wpłaty ceny. W przypadku biura podróży OK Travel Services klienci nie odzyskali nawet „złotówki”. W moim przekonaniu stanowi to naruszenie prawa unijnego (art. 7 dyrektywy 90/314), co uprawnia poszkodowanych klientów do dochodzenia odszkodowania od Skarbu  Państwa. Podstawą żądania jest to, że nasze państwo nie przyjęło odpowiednich regulacji, które zmierzają do skutecznej ochrony klientów niewypłacalnych biur podróży na poziomie wymaganym przez prawo unijne.

Przypomnieć należy, że biuro podróży OK Travel Services ogłosiło niewypłacalność w połowie 2013 r. Najwięcej niewypłacalności biur podróży, kiedy klienci nie otrzymali w ogóle zwrotów, bądź otrzymali je jedynie w części, było w 2012 r. Przez rok nasze państwo niewiele zrobiło, aby sytuacja nie powtórzyła się w 2013 r.

O biurze podróży OK Travel Services było głośno także w związku z wątkiem „prokuratorskim”. W trakcie postępowania związanego z wydanym wyrokiem zwracałem uwagę, że kwestia ta powinna pozostawać bez znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż zabezpieczenie finansowe organizatora turystyki ze swojej istoty, jak również zgodnie z prawem unijnym, powinno działać gdy niewypłacalność dotknęła tak uczciwego, jak i nieuczciwego przedsiębiorcę.  Wyrok pokazuje, że Sąd przychylił się do tego poglądu.

Na Facebooku założyłem stronę poświęconą sytuacji klientów OK Travel Services.

Przedstawiany wyrok nie jest prawomocny. Roszczenia klientów tego biura podróży nie przedawniły się jeszcze, więc sprawa dochodzenia przez nich odszkodowań od Skarbu Państwa pozostaje otwarta.

Do tego pory w prowadzonych przeze mnie sprawach jako pełnomocnika powodów Sąd Rejonowy dla Warszawy – Śródmieścia korzystnie rozstrzygnął 27 spraw – klientów: Sky Club, Aquamaris, Blue Rays, Alba Tour, Oriac (Summerelse) i Selectour&Telemac.

dr Piotr Cybula

Plagiat – czy uczelni nie zależy na wyjaśnieniu sprawy?

W ubiegłym roku opublikowana została pewna książka, którą dotyczy problematyki z zakresu prawa cywilnego (i turystycznego). Ukazała się w prestiżowym wydawnictwie. Autorkę książki miałem wcześniej okazję poznać.

Z dużym zaskoczeniem w książce tej znalazłem pewne fragmenty mojego autorstwa. Najobszerniejszy fragment to cztery strony książki, w zasadzie „przepisane”. Oprócz fragmentów z mojej pracy w książce dość szybko zidentyfikowałem fragmenty z innych prac, także innych autorów.

Książka została opublikowana w oparciu o pracę doktorską, która stanowiła podstawę do nadania autorce stopnia doktora nauk prawnych.

Skontaktowałem się z uczelnią przesyłając jej najobszerniejszy fragment mojej pracy, jak również informując o licznych innych zapożyczeniach, które nie zostały w pracy oznaczone w sposób właściwy.

Uczelnia przeprowadziła postępowanie, które zakończyło się wydaniem dyscyplinarnej kary upomnienia. Co ciekawe jednak uczelnia w żaden sposób nie zainteresowała się drugim zarzutem przeze mnie stawianym – zapożyczeniami z innych prac. Wielokrotnie zwracałem uwagę władzom tej uczelni, że to przede wszystkim w jej interesie leży dokładne wyjaśnienie stawianych zarzutów, zwłaszcza, że pierwszy z nich okazał się w pełni zasadny. Uczelnia po prostu uznała, że w tych okolicznościach co do pozostałych fragmentów nie zachodzi  uzasadnione podejrzenie popełnienie czynu dyscyplinarnego.

Oczywiście mógłbym przedstawić taki zestaw zapożyczeń, ale na jego przygotowanie musiałbym poświęcić kilka tygodni pracy, a to przecież przede wszystkim uczelni powinno zależeć na dokładnym wyjaśnieniu tych okoliczności. Zwłaszcza jeżeli posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych i szczyci się wysokimi standardami w zakresie etyki.

Z drugiej strony to nieco dziwne, bo brak chęci wyjaśnienia sprawy przez uczelnię „zachęca” do skierowania sprawy na inną możliwą drogę postępowania. Czy będzie to lepsze rozwiązanie dla uczelni?

c.d.n.

Projekt dyrektywy w sprawie imprez turystycznych – aktualny etap prac (komunikat MSiT)

18 września 2015 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych.

Stanowisko Rady UE zostanie przekazane do Parlamentu Europejskiego, który zadeklarował, że zatwierdzi stanowisko Rady bez poprawek w drugim czytaniu (najprawdopodobniej na posiedzeniu plenarnym pod koniec października br.).

Stanowisko Rady z 18 września br. potwierdza kompromisowy projekt dyrektywy wynegocjowany 5 maja br. przez Parlament i Radę UE i następnie przyjęty przez Radę UE na posiedzeniu w dniu 28 maja 2015 r. (w formie uzgodnienia politycznego). Od czerwca do sierpnia br. nad projektem i jego wersjami językowymi pracowali prawnicy-lingwiści. Zgodnie z procesem legislacyjnym Unii Europejskiej, po przyjęciu w maju uzgodnienia politycznego, Rada zobowiązana była formalnie jeszcze raz przyjąć swoje stanowisko.

Głównym celem nowej dyrektywy jest objęcie jej zakresem różnych form imprez turystycznych i aranżowanych usług turystycznych, w tym tych które oferowane są online, a które obecnie nie wchodzą w zakres dyrektywy (tzw. pakiety dynamiczne).

Poniżej znajdą Państwo odpowiednie dokumenty z 18 września 2015 r.

Źródło: komunikat MSiT

Kolejne wyroki zasądzające odszkodowania od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością biur podróży (w tym tygodniu 9)

Wtorek – Selectours&Telemac (1x)

Środa – Sky Club (1x)

Czwartek – Aquamaris (x2), Oriac – Summerelse (x4)

Piątek – Sky Club (x1)

Kolejny korzystny wyrok dla klienta Oriac Polska (Summerelse)

Wczoraj Sąd Rejonowy w Warszawie wydał korzystny dla powoda wyrok związany z niewypłacalnością biura podróży Oriac Polska sp. z o.o. (Summerelse).

Sąd nałożył na stronę pozwaną – Skarb Państwa obowiązek zapłaty odszkodowania w wysokości nieodzyskanej ceny zapłaconej przez klienta organizatorowi turystyki.

Wyrok nie jest prawomocny.

Kolejny wyrok zasądzający odszkodowanie od Skarbu Państwa dla klienta biura podróży Aquamaris

Sąd Rejonowy w Warszawie wydał wczoraj wyrok w którym zasądził odszkodowanie od Skarbu Państwa dla klienta niewypłacalnego biura podróży Aquamaris.

To już drugi wyrok odnoszący się do biura podróży Aquamaris. W kilkunastu innych wyrokach sądy zasądziły odszkodowanie od Skarbu Państwa w związku z niewypłacalnością innych niewypłacalnych biur podróży.

„Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za nieprawidłową implementację dyrektywy konsumenckiej a art. 417 (1) k.c.” – referat na konferencji „Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego”

W dniach 15-17 września b.r. będę miał przyjemność uczestniczyć w konferencji pt. Współczesne wyzwania prawa konsumenckiego. Konferencja ta organizowana jest przez Katedrę Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w ramach cyklicznych zjazdów katedr prawa uczelni ekonomicznych.

W programie konferencji uwzględniony został także mój referat pt. Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego UE za nieprawidłową implementację dyrektywy  konsumenckiej a art. 417 (1) k.c. Problem stanowiący przedmiot tego referatu pojawia się m.in. w sprawach odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa w związku z niezapewnieniem polskim konsumentom standardu ochrony na wypadek niewypłacalności biur podróży wymaganego przez Unię Europejską. Pełnomocnicy Skarbu  Państwa Ministra Finansów i Ministra Sportu i Turystyki w tego rodzaju postępowaniach konsekwentnie twierdzą, że nie jest możliwe zasądzenie odszkodowania od Skarbu Państwa bez uprzedniego uzyskania tzw. prejudykatu, tj. stwierdzenia w innym postępowaniu, że polskie przepisy w tym zakresie są niezgodne z prawem unijnym.

Na konferencji tej przedstawione zostaną co najmniej trzy referaty, które powinny zainteresować każdego zainteresowanego problemami prawa turystycznego:

1) Dr K. Marak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Harmonizacja maksymalna projektowanej dyrektywy turystycznej i możliwe odstępstwa od tak wyznaczonego poziomu harmonizacji
2) Dr hab. J. Gospodarek, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Status prawny pasażera jako konsumenta w świetle prawa UE i polskiego
3) Dr D. Ambrożuk, Uniwersytet Szczeciński, Rola regulaminów przy przewozie osób