Daily Archives: 29 listopada, 2015

Termin na złożenie reklamacji a możliwość wystąpienia na drogę sądową

W praktyce czasami pojawia się pytanie, czy klient może skutecznie wystąpić na drogę sądową w sytuacji, gdy upłynął 30-dniowy termin na złożenie reklamacji wskazany w ustawie o usługach turystycznych. Ostatnio w jednym z wyroków do mojego poglądu w tej sprawie przychylił się Sąd Okręgowy w Krakowie. W uzasadnieniu wyroku z 22 grudnia 2014 r. (sygn. akt II Ca 2484/14, orzeczenia.krakow.so.gov.pl) sąd ten wskazuje:

Odnośnie zarzutu, że powód nie wniósł skutecznie reklamacji podnieść należy, że przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego ma charakter dobrowolny. Celem wdrożenia takiego postępowania jest przede wszystkim możliwości zweryfikowania przez klienta na etapie przedsądowym zasadności swego żądania a w konsekwencji uniknięcia bezpodstawnego występowania na drogę sądową (por. P. Cybula, Komentarz do art. 16b ustawy o usługach turystycznych, LEX 2014). Brak przeprowadzenia takiego postępowania nie zamyka natomiast klientowi możliwości dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.