Monthly Archives: Grudzień 2015

Polskie biuro podróży już się powołuje na nową dyrektywę

Niedawno zamieściłem informacją o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniającej rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG. Jak wskazywałem, dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po tej publikacji, z tym, że państwa członkowskie stosują jej przepisy od 1 lipca 2018 r. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek przyjęcia i publikacji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów „wykonawczych, ustawowych i administracyjnych” niezbędnych do wykonania dyrektywy.

Tymczasem już pod koniec listopada w otrzymanym stanowisku jednego z czołowych polskich biur podróży organizator turystyki powołał się na tę dyrektywę w sposób, który może sprawiać wrażenie, że dyrektywa już obowiązuje: Czytaj dalej

„Systemy prawa lotniczego”

Nakładem Wydawnictwa Politechniki Poznańskiej ukazała się publikacja pt. „Systemy prawa lotniczego”. Jej autorem jest Michał Andrachiewicz.

Więcej: strona internetowa wydawnictwa.

Nowa dyrektywa już opublikowana

Uchwalona dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 11 grudnia 2015 r.(L 326/1). Dostępna jest tutaj.

Dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po tej publikacji, z tym, że państwa członkowskie stosują jej przepisy od 1 lipca 2018 r. Państwa członkowskie mają jednak obowiązek przyjęcia i publikacji najpóźniej do dnia 1 stycznia 2018 r. przepisów „wykonawczych, ustawowych i administracyjnych” niezbędnych do wykonania dyrektywy.

Czytaj dalej